"Službeni glasnik BiH", broj 2/21 10.2.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 2/21 [10.2.2021.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAJEDNIČKI EVROPSKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN AVB-IG-02-BIH-TRA-06, "MEDITERANSKI KORIDOR CVC: BOSNA I HERCEGOVINA - PUTNA INTERKONEKCIJA S HRVATSKOM, PODDIONICA I. TARČIN - IVAN"
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (GR CF2 W2 - PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (GRCF2 W2 - PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ REGIONALNOG PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA ZAPADNI BALKAN (REEP)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU I AMANDMAN 7. NA UGOVOR O FINANSIRANJU OD 27. 2. 2006. IZMEĐU KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BiH (PRIMALAC), U IZNOSU OD 5.000.000,00 EURA ZA PROJEKAT "UBLAŽAVANJE UTICAJA COVID-19 NA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MICMSME)" PUTEM EVROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (EFBH)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ (AMANDMAN IZ KIGALIJA)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIMJENI XI. DIJELA KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA O PRAVU MORA OD 10. DECEMBRA 1982. GODINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE ZA 2014.1 2015. GODINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O IZGRADNJI I USPOSTAVLJANJU NOVOG ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRIJELAZA NA LOKACIJI BRATUNAC - LJUBOVIJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I VLADE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE KOJU PREDSTAVLJA DRŽAVNI SEKRETERIJAT ZA EKONOMSKE POSLOVE, VEZAN ZA ODOBRENJE FINANSIJSKOG DOPRINOSA U OBLIKU DONACIJE ZA PROJEKAT PRIKUPLJANJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U GRADIŠCI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, NAKNADNO IZMIJENJEN AMANDMANOM BROJ 1 ("UGOVOR O FINANSIRANJU") - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH/C (Fi 82.304-SERAPIS 2010-0562)
MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O ZNANSTVENOJ I TEHNOLOGIJSKOJ SURADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA ZNANOSTII TEHNOLOGIJE ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!