Međunarodni ugovori, broj 2/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 9. decembra 2020. godine, i na 14. sjednici Doma naroda, održanoj 12. januara 2021. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU I AMANDMAN 7. NA UGOVOR O FINANSIRANJU OD 27. 2. 2006. IZMEĐU KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BiH (PRIMALAC), U IZNOSU OD 5.000.000,00 EURA ZA PROJEKAT "UBLAŽAVANJE UTICAJA COVID-19 NA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MICMSME)" PUTEM EVROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (EFBH)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grantu i Amandman 7. na Ugovor o finansiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu od 5.000.000,00 eura za Projekat "Ublažavanje uticaja COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME)" putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), potpisan 27. oktobra 2020. godine i 29. oktobra 2020. godine u Sarajevu i Frankfurtu na Majni.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-2332/20
12. januara 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentame skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!