Međunarodni ugovori, broj 2/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj: 01,02-21-1-1711/20 od 8. oktobra 2020. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 18. redovnoj sjednici, održanoj 19. novembra 2020. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I VLADE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE KOJU PREDSTAVLJA DRŽAVNI SEKRETERIJAT ZA EKONOMSKE POSLOVE, VEZAN ZA ODOBRENJE FINANSIJSKOG DOPRINOSA U OBLIKU DONACIJE ZA PROJEKAT PRIKUPLJANJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U GRADIŠCI


Član 1.
Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekreterijat za ekonomsk

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-3420-22/20
19. novembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!