Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 66/22

BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O PRVOM PRIVREMENOM PORAVNANJU IZMEĐU KORISNIKA RASPODJELE INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA 2022. GODINU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIVREMENIH KOEFICIJENATA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA JEDINSTVENOG RAČUNA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2022. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Federacije BiH

broj 78/22

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
RJEŠENJE O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA ZA RAČUNOVODSTVO
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBIMU PRAVA NA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I NAČINU FORMIRANJA CIJENE POJEDINAČNIH POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 39/22

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA KANTONA SARAJEVO ZA IZVOĐENJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU RAFAELA GAONA BR. 21-41, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH NAMJENSKIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U DJELATNOSTI MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SVIH PROFILA I NIVOA OBRAZOVANJA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U PODRUČJU DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 7/22

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU OD 4. 7. 2022. I AMANDMANA BR. 8 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006. IZMEĐU KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), U IZNOSU OD 6.000.000,00 EURA - UBLAŽAVANJE UTICAJA PANDEMIJE COVID-19 NA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MICMSME) - PUTEM EVROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (EFBH), FAZA 2, PROJEKAT BR. 202068336
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (ZELENI GRADOVI 2 - WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE KOJI ČINE DIO DOMAĆINSTVA ČLANOVA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH MISIJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU POJEDINACA U VEZI SA AUTOMATSKOM OBRADOM LIČNIH PODATAKA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2018-2020 ZA 2020. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!