Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 54/22

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIJE ZA INTEROPERABILNOST VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJEMU U VOJNU SLUŽBU
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH
SAOPĆENJE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ZA 2021. GODINU
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Federacije BiH

broj 64/22

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI DEMOBILIZIRANOG BRANIOCA-SUFINANSIRANJE TROŠKOVA DŽENAZA/SAHRANA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA
INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
CJENОVNIK USLUGA MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA ZDRAVSTVENOG STANJA
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 32/22

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU I NAČINU PRIPREMANJA, IZRADE I DOSTAVLJANJA PROPISA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE KANTONA SARAJEVO I KANTONALNIH ORGANA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZMJENU STRUKTURE STUDENATA ZA UPIS NA PRVU STUDIJSKU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2022./2023. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ZADUŽENJU KANTONA SARAJEVO ZA KREDITE U IZNOSU DO 45.215.450 KM

Međunarodni ugovori

broj 5/22

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA KOJIM SE IZMJENJUJE I DOPUNJAVA KONVENCIJA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S AUTOMATSKOM OBRADOM LIČNIH PODATAKA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA ZA 2018-2020. ZA 2020. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (REGIONALNI PROJEKAT ČVRSTOG OTPADA U ŽIVINICAMA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT OD ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU (SIDA)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU OKVIRNOG SPORAZUMA O FINANSIJSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O POSEBNIM ARANŽMANIMA ZA PROVOĐENJE FINANSIJSKE POMOĆI UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA III)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (KORIDOR 5C U FBIH - DIO 3 - PODDIONICA: POPRIKUŠE - NEMILA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ PROGRAMA EVROPSKOG ZAJEDNIČKOG FONDA ZA ZAPADNI BALKAN

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!