Međunarodni ugovori, broj 2/21
MEMORANDUM


O RAZUMIJEVANJU O ZNANSTVENOJ I TEHNOLOGIJSKOJ SURADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA ZNANOSTII TEHNOLOGIJE ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN


Članak 1.


Strane potiču i promoviraju suradnju u području znanosti i tehnologije na temelju punopravnosti i uzajamne koristi. Suradnja se može izvršiti putem sredstava kao što su:

a. Razmjena istraživačkih posjeta znanstvenika, inženjera, tehnokrata i stručnjaka;

b. Razmjena znanstvenih i tehnologijski informacija i dokumentacije;

c. Organizacija zajedničkih seminara, radionica i obuke u područjima od zajedničkog interesa;

d. Organizacija zajedničkih istraživačkih projekta u prioritetnim područjima znanosti i tehnologije;

e. Drugi načini i sredstva suradnje, koje Strane zajednički dogovore.

Članak 2.


2.1 Prioritetna područja suradnje su:

a) biotehnologija,

b) mikroelektronika,

c) farmacija i kemijski proizvodi,

d) mineralni izvori,

e) znanost o materijalima

f) poljoprivredna industrija,

g) obnovljivi izvori energije,

h) akreditacija kontrole kvalitete standardizacije i tehnologije.

2.2. Ostala područja interesa mogu se uključiti u sporazum.

Članak 3.


3.1. Strane promoviraju suradnju između svojih institucija i organizacija koje se bave znanosti i tehnologijom u područjima od zajedničkog interesa, kao što su razmjene informacija/dokumentacije, organiziranje zajedničkih istraživačkih projekata, patentiranja za komercijalizaciju ishoda istraživanja itd. sukladno zakonima i propisima koji su na snazi u obje zemlje.

3.2. Strane će sklopiti poseban protokol koji se odnosi na razmjenu prava intelektualne svojine koja proistječu iz zajedničkog istraživanja i patentiranja rezultata istraživanja. Protokol ostaje na sna-i nakon raskida ovog Memoranduma, osim ako se Strane ne dogovore drugačije.

Članak 4.


4.1. Implementiranje Memoranduma će biti koordinirano od institucija određenih od Strana.

4.2. Strane uspostavljaju Zajednički odbor za znanost i tehnologiju (Odbor) da formulira, odobrava i razmatra dvogodišnje izvršne protokole koji su dogovoreni za efikasno sprovođenje ovog Memoranduma na sastancima, naizmjenično održanim u Islamabadu i Sarajevu, u dane koje su dogovorile Strane.

4.3. Izvršni protokoii ovog Memoranduma utvrđuju stavke suradnje koje se sprovode, nivo i oblik suradnje, kao i vezane financijske uvjete i odredbe.

Članak 5.


Svaka strana u ovisnosti od svojih zakona, važećih propisa i proračunsskih alokacija će snositi troškove boravka predstavnika druge Strane i obezbijediti neophodne uvjete potrebne za izvršavanje zadataka koji su im povjereni, sukladno odredbama ovog Memoranduma i izvršnim protokolima koji su dogovoreni i potpisani u njegovom okviru. Troškove avionskog prevoza delegacije u posjeti snosi Strana koja upućuje.

Članak 6.


Ovaj Memorandum može se promijeniti u bilo kom trenutku putem međusobne pismene suglasnosti. Strana koja želi da promjeni ovaj Memorandum mora dati drugoj Strani pismenu obavijest najmanje 90 dana unaprijed. Amandman će stupiti na snagu na sličan način kao što je predviđeno u članku 8.1.

Članak 7.


Sve razlike koje proistječu iz ili u svezi s primjenom ili tumačenjem ovog Memoranduma i njegovih izvršnih protokola se rješavaju sporazumno između Strana putem bilateralnih pregovora.

Članak 8.


8.1. Ovaj Memorandum stupa na snagu na dan potpisivanja.

8.2. Svaka Strana može raskinuti Memorandum o razumijevanju u bilo koje vrijeme uz obavijest druge Strane tri mjeseca o svojoj namjeri da raskine ovaj Memorandum.

8.3. Programi poduzeti tijekom trajanja ovog Memoranduma se nastavljaju prema njegovim odredbama do njegovog završetka, osim u slučaju da se Strane dogovore drugačije.

Sačinjeno u Islamabadu mjeseca__dana __AJ i 4.11.2020.- AD na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku i oba imaju istu pravnu vrijednost, u slučaju razlike u tumačenju ovih tekstova mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine


Za Ministarstvo znanosti i tehnologije
Islamske Republike Pakistan

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!