Download PDF test

Pregled propisa

PREGLED PROPISA KOJIMA SE REGULIRAO STATUS SLUŽBENIH GLASILA I IZDAVAČA

 • Zakon o obnarodovanju zakona i uredaba ("Službeni list federalne Bosne i Hercegovine broj 1/45 od 20. juna 1945. godine), kada i stupa na snagu.
 • Uredba (prenos izdavanja i nadzor "Službenog lista Bosne i Hercegovine Ministarstvu pravosuđa) (Narodna vlada Bosne i Hercegovine) ("Službeni list federalne Bosne i Hercegovine" broj 2/45 od 27. juna 1945. godine), kada i stupa na snagu.
 • Pravilnik o uređivanju i izdavanju "Službenog lista federalne Bosne i Hercegovine" (Ministarstvo pravosuđa) ("Službeni list federalne Bosne i Hercegovine" broj 3/45 od 4. jula 1945. godine), kada i stupa na snagu.
 • Uredba o "Službenom listu Narodne Republike Bosne i Hercegovine (Vlada NRBiH) ("Službeni list NRBiH broj 8/47 od 19. februara 1947. godine), a primjenjuje se od 1. januara 1947. godine.
 • Zakon o "Službenom listu Narodne Republike Bosne i Hercegovine Predsjedništvo Prezidijuma Narodne Skupštine NRBiH) ("Službeni list Narodne Republike Bosne i Hercegovine broj 13/47 od 19. marta 1947. godine), kada i stupa na snagu.
 • Pravilnik o organizaciji i radu "Službenog lista Narodne Republike Bosne i Hercegovine (predsjednik vlade NRBiH) ("Službeni list Narodne Republike Bosne i Hercegovine broj 16/47 od 9. aprila 1947. godine), a primjenjuje se od 1. januara 1947. godine.
 •  
 • Rješenje (Vlade NRBiH) kojom je "Službeni list Narodne Republike Bosne i Hercegovine proglašen za privrednu ustanovu (Vlad. br. 433/52. od 26. maja 1952. godine).
 • Rješenje o proglašenju "Službenog lista NRBiH u Sarajevu za ustanovu sa samostalnim finansiranjem (Predsjednik Izvršnog vijeća NRBiH) ("Službeni list NRBiH broj 24/55 od 19. oktobra 1955. godine), kada i stupa na snagu.
 • Rješenje o načinu finansiranja i oslobađanja od plaćanja određenih doprinosa i kamate na poslovni fond "Službenog lista Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine Sarajevo Predsjednik Izvršnog vijeća ("Službeni list SRBiH, broj 26/63 od 5. jula 1963. godine), a primjenjuje se od 1. januara 1963. godine.
 • Zakon o Novinskoj ustanovi Službeni list Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (Skupština SRBiH) ("Službeni list SRBiH, broj 23/67 od 17. jula 1967. godine), a stupa na snagu 25. jula 1967. godine.
 • Zakon o objavljivanju republičkih zakona i drugih republičkih propisa i opštih akata ("Službeni list SRBiH, broj 15/77 od 8. juna 1977. godine i 7/83 od 1. aprila 1983. godine), a stupa na snagu 16. juna 1977. godine, odnosno 8. aprila 1983. godine.
 • Uredba o uslovima i načinu izdavanja i korištenja posebnog službenog glasila Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH, broj 9/83 od 25.aprila 1983. godine).
 • Zakon o Novinsko-izdavačkoj organizaciji Službeni list Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH, broj 15/77 od 8. juna 1977. godine), a stupa na snagu 16. juna 1977. godine.
 • Zakon o Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, broj 1/94) od 21. jula 1994. godine, kada i stupa na snagu.
 • Zakon o Novinsko-izdavačkoj organizaciji Službeni list Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/96 od 25. januara 1996. godine).
 • Zakon o službenom glasilu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 1/97 od 29.19.1997).