"Službeni glasnik BiH", broj 27/21 7.4.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 27/21 [7.4.2021.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (2Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (3Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (6Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (7Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (10Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA RASELJENIH LICA" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ROMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE " UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BiH" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AGENCIJA ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE – AKAZ" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU IMOVINE ISKAZANE U PASIVNOM PODBILANSU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU О DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI ZA IMENOVANJE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU DIJELA SARAJEVSKE ZAOBILAZNICE NA DIONICI LOT 3 BUTILA-VLAKOVO - MOSTARSKO RASKRŠĆE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - TRANSFER ŽELJEZNICAMA FBiH" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU REBALANSA PLANA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, D.O.O. SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODOBRAVANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, D.O.O. SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENAMA RJEŠENJA O FORMIRANJU ANTIKORUPCIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA (UO) ZA HITNI PROJEKT COVID 19 (IBRD 9097 BA)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JP "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O KONAČNOJ GODIŠNJOJ OCJENI RADA ZAMJENIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE ZA 2020. GODINU
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
J.P. ,,RAD“ D.O.O. LUKAVAC
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA J.P. "RAD" D.O.O. LUKAVAC
JP ,,RADIO-RAMA“ D.O.O. PROZOR-RAMA
ODLUKU O IMENOVANJU PREDJEDNIKA I ČLANOVA NAZDORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA "RADIO-RAMA" D.O.O. PROZOR-RAMA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU REZULTATA IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA DOBOJ I SKUPŠTINU GRADA DOBOJ
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!