"Službeni glasnik BiH", broj 75/22 21.9.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 75/22 [21.9.2022.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠNIH ČESTICA JAVNOG DOBRA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE NA KORIDORU Vc, DIONICA PUTNIKOVO BRDO - MEDAKOVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2022. - 2027.)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA UPRAVNOM ODBORU UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA OSLOBAĐANJE JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO OD PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL GORIVA KOJA SE KORISTE ZA POGON ŠINSKIH VOZILA U 2023. GODINI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1027080000043416 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI VOGOŠĆA ZA USTUPANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE DIJELA ZEMLJIŠTA U BIVŠOJ KASARNI "ENVER ŠEHOVIĆ" U SEMIZOVCU ZA POTREBE "UDRUŽENJA KLUB MALOG NOGOMETA VOGOŠĆA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI VOGOŠĆA ZA USTUPANJE NA KORIŠTENJE OBJEKTA U BIVŠOJ KASARNI "ENVER ŠEHOVIĆ" U SEMIZOVCU ZA POTREBE O.P.Z. "VOGOMILK" P.O. VOGOŠĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA IZVOĐENJE RADOVA U DIJELU OBJEKTA "DOMA PILOTA" U BIHAĆU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA TEN-T MREŽU IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Agencija za bankarstvo FBiH
ODLUKU O UPRAVLJANJU EKSTERNALIZACIJOM U BANCI
Agencija za bankarstvo FBiH
SMJERNICE U PLANIRANJU RESTRUKTURIRANJA – OČEKIVANJA OD BANAKA
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JULI 2022. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA JULI 2022. GODINE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK ZA CERTIFIKACIJU I NADZOR TIJELA NADLEŽNOG ZA ODRŽAVANJE (ECM) I CERTIFIKACIJU I NADZOR FUNKCIJA SISTEMA ODRŽAVANJA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
RJEŠENJE O IMENOVANJU NOTARA SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE - OPĆINA POSUŠJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!