"Službeni glasnik BiH", broj 49/22 22.6.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 49/22 [22.6.2022.]

Akti iz ovog broja:

PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH
ETIČKI KODEKS ZASTUPNIKA U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O KRITERIJIMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ODUZETE IMOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO ZA 2022. - 2024. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU I DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI DOBITI LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU NABAVKE SLUŽBENOG VOZILA ZA POTREBE FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVE RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI IZVRŠNIH DIREKTORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IMENOVANJE IZVRŠNIH DIREKTORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "ANKETA O RODNO ZASNOVANOM NASILJU U BOSNI I HERCEGOVINI" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "UNAPREĐENJE GLAVNOG SISTEMA I MODULA INTEGRISANE STATISTIKE SOCIJALNE ZAŠTITE (ESSPROS) U BiH" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "RAZVOJ I UNAPREĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U STATISTIČKIM INSTITUCIJAMA U BiH" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "PROJEKAT - RAZVOJ FINANSIJSKE STATISTIKE OBRAZOVANJA U BiH" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA ZA PERIOD OD 01.04.2021. GODINE DO 31.03.2022. GODINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA, USLOVIMA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI AUTOMATA, TEHNIČKOM PREGLEDU AUTOMATA I CERTIFICIRANJU AUTOMATA I RNG
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
RJEŠENJE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA APRIL 2022. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA APRIL 2022. GODINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!