"Službeni glasnik BiH", broj 46/22 17.11.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/22 [17.11.2022.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANJE DIJELA ZAKUPNINE STANA ILI KUĆE MLADIM U BRAČNOJ ILI VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA NABAVKE TERENSKOG VOZILA "PICK-UP 4X4" SA TOVARNIM PROSTOROM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA I IZDATAKA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI TARIFNIH STAVOVA KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVI POLICIJE DA PROVEDE POSTUPAK RASPISIVANJA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO ZA DONIRANJE VOZILA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE ZA IMENOVANJE DIREKTORA FONDA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA SA IZNOSOM OVIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PO OSNOVU PROGRAMA: "POTICAJ ZA UNAPRJEĐENJE IT PREDUZETNIŠTVA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA", BROJ 07-04-11-27886/22 OD 18.07.2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA SA IZNOSOM OVIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU "POTICAJ PROJEKTIMA PROMOCIJE OBRTNIŠTVA", BROJ: 07-04-11-27888/22 OD 18.07.2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA SA IZNOSOM OVIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU "POTICAJ ZA UNAPRJEĐENJE PREDUZETNIŠTVA U DOMENU PRUŽANJA ADMINISTRATIVNIH USLUGA DOMINANTNO IZVOZNE ORIJENTACIJE", BROJ: 07-04-11-27887/22 OD 18.07.2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "ČUDESNI SVIJET ŽENSKOG STVARALAŠTVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ZA SUFINANSIRANJE ODRŽAVANJA SPORTSKOG TAKMIČENJA SARAJEVSKIH GIMNAZIJALACA "GIMNAZIJADA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA GRAĐANA DIPLOMATSKI ZIMSKI BAZAR ZA SUFINANSIRANJE ODRŽAVANJA HUMANITARNOG DOGAĐAJA "DIPLOMATSKI ZIMSKI BAZAR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE INVESTICIJSKE FONDACIJE IMPAKT ZA SUFINANSIRANJE ODRŽAVANJA DOGAĐAJA "WELCOME TO THE FUTURE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE FONDACIJE BUDUĆNOSTI U BIH ZA SUFINANSIRANJE ODRŽAVANJA KONFERENCIJE "FUTURES LEADERS SUMMIT"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA DODJELU SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI PO ZAHTJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR – SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR – SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE DRUGA GIMNAZIJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE DRUGA GIMNAZIJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONCESIJE U POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA KORIŠTENJE PODZEMNE TERMOMINERALNE VODE IZ BUŠOTINA IB-1 I B-3A
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONCESIJE U POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA KORIŠTENJE PODZEMNE TERMOMINERALNE VODE IZ BUŠOTINE IB-1
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O IZMJENAMA ZAKLJUČKA VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 02-04-28400-14/22 OD 20.07.2022.GODINE ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 30/22)
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "STARI ILIJAŠ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FARMACEUTSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - ŠUMARSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OPĆINSKI SUD SARAJEVO
Ministarstvo pravde KS
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIZNANJIMA, POHVALAMA I NAGRADAMA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA I UPOSLENICIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO I UPRAVE POLICIJE
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Ministarstvo saobraćaja KS
PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA I OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI KOJA JE POTREBNA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA PRIVREMENU IZMJENU REŽIMA SAOBRAĆAJA NA SAOBRAĆAJNICAMA U KANTONU SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA ZA PREVENCIJU I SPREČAVANJE KORUPCIJE U MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO, INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE I ZAŠTITI LICA KOJE PRIJAVI KORUPCIJU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODREĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA U BUDŽETU OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA OBLAST SPORTA I ZA OBLAST KULTURNO - SPORTSKIH MANIFESTACIJA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKLJUČKA O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2022. GODINU BROJ: 14-11-4197/22
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O OSNIVANJU I DJELOKRUGU SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "SEDRENIK"
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "SEDRENIK"
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI ĆURČILUK VELIKI BROJ 35
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O POSTUPKU INTERNOG PRIJAVLJIVANJA KORUPCIJE U ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
JU FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
JU FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I POSTUPKU IZBORA I PRIJEMA KANDIDATA - LICA SA VSS NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JAVNOJ USTANOVI "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
JU FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU JU "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!