"Službeni glasnik BiH", broj 39/22 29.9.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 39/22 [29.9.2022.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA KANTONA SARAJEVO ZA IZVOĐENJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU RAFAELA GAONA BR. 21-41, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH NAMJENSKIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U DJELATNOSTI MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SVIH PROFILA I NIVOA OBRAZOVANJA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U PODRUČJU DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U ŠKOLSKIM ODBORIMA OSNOVNIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U ŠKOLSKIM ODBORIMA SREDNJIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI PRAVOBRANILAŠTVU KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM STAMBENOM FONDU SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "SARAJEVSKA FILHARMONIJA" ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU TEKSTA PRIJEDLOGA KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE KANTONA SARAJEVO U KOMISIJU ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
Ministarstvo za boračka pitanja KS
INSTRUKCIJU O NAČINU IZVRŠENJA UPRAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PRAVU NA NAKNADU TROŠKOVA DŽENAZE-SAHRANE
Ministarstvo zdravstva KS
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA PREGLED, UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANU UPRAVE OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVJERAVANJU NA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE VODOVODA PREKO MOSTA NA RIJECI BOSNI I PUMPNE STANICE U NASELJU LJUBNIĆI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA"JUNAKOVAC"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "JUNAKOVAC"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ZDRAVSTVO, INFORMISANJE, SOCIJALNA I VJERSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ZDRAVSTVO, INFORMISANJE, SOCIJALNA I VJERSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
GODIŠNJI PLAN ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA I ZAKLONA U 2022. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PLAN STIPENDIRANJA IZUZETNO NADARENIH UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PLAN STIPENDIRANJA UČENIKA U SREDNJEM I STUDENATA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U STANJU SOCIJALNE POTREBE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA MJESNIH ZAJEDNICA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA SUFINASIRANJE ODBRANE BORACA-BRANILACA PRIPADNIKA OSRBiH
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA NABAVKE UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE KOJI IMAJU PRAVO NA DODATAK NA DJECU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA POMOĆ MLADIM OSOBAMA BEZ OBA RODITELJA KOJA SU IZAŠLA IZ SISTEMA JAVNE BRIGE ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 18/22)
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI LEAP-a (LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA/LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA) OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 2023. - 2027. GODINE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU PLANINARSKOM SPORTSKOM DRUŠTVU "TREBEVIĆ"
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2022. GODINU
JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!