"Službeni glasnik BiH", broj 48/22 1.12.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/22 [1.12.2022.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM IZVOĐENJA OBAVEZNE, PREVENTIVNE, SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 2023.-2025. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U PRAVOSUDNIM INSTUTICIJAMA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OBIMU, USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA KANTONA SARAJEVO NA MEDICINSKA SREDSTVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ZADUŽENJU KANTONA SARAJEVO ZA KREDIT U IZNOSU DO 5.000.000 KM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ISAK SAMOKOVLIJA" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "UMIHANA ČUVIDINA" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "NAFIJA SARAJLIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA (KAO TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA) U LEŽIŠTU "DUBOKI DO" OPĆINA ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU ODLUKE MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO BROJ 07-06-01-46051/22 OD 10.11.2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST PRIJEDLOGA ANEKSA 1 SPORAZUMA O DONACIJI BROJ GRA-168-21-009 VEZANO ZA "IZRADU ONLINE PLATFORME ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PO PROGRAMSKIM LINIJAMA POTICAJNIH MJERA MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEDLOGA GRADA SARAJEVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA NABAVKE TERENSKOG VOZILA "PICK-UP 4X4" SA TOVARNIM PROSTOROM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA STUDENATA SREBRENICE ZA FINANSIJSKU PODRŠKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU INTERRESORNOG TIMA ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 2022.-2027. GODINA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE I ISPLATI NAKNADE KANTONALNOJ KOMISIJI ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
INSTRUKCIJU O DOPUNI INSTRUKCIJE O IZNOSIMA NOVČANIH DAVANJA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA UKOPNO MJESTO U " ALEJI VETERANA" U GROBLJU VLAKOVO
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BUTMIR" - PO SKRAĆENOM POSTUPKU – IZGRADNJA ZELENIH POVRŠINA UZ DJEČIJA I REKREATIVNA IGRALIŠTA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA "ILIDŽA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA NA OBJEKTU ZGRADE STARE ŽELJEZNIČKE STANICE ILIDŽA U SARAJEVU S CILJEM REALIZACIJE PROJEKTA OBNOVE I REHABILITACIJE HISTORIJSKE GRAĐEVINE - ZGRADE STARE ŽELJEZNIČKE STANICE ILIDŽA U SARAJEVU KAO NACIONALNOG SPOMENIKA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA za period 01.01. - 30.09.2022. godine
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA JP "ILIDŽA" D.O.O. ZA POSLOVNU 2022. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA JP "ILIDŽA" D.O.O. ZA POSLOVNU 2022. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU STANA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE BEZ NAKNADE ZA LICE RITER IVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK O RASPODJELI SREDSTAVA ZA POMOĆ MLADIM OSOBAMA BEZ OBA RODITELJA KOJA SU IZAŠLA IZ SISTEMA JAVNE BRIGE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I UVJETIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I UVJETIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 2023. - 2027. GODINA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O POSTUPKU INTERNOG PRIJAVLJIVANJA KORUPCIJE I POSTUPANJU PO PRIJAVAMA KORUPCIJE U ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!