"Službeni glasnik BiH", broj 36/21 9.9.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/21 [9.9.2021.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPOŠLJAVANJU ZDRAVSTVENOG KADRA SSS - 10 MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO ZA PROVOĐENJE VAKCINACIJE PUTEM MOBILNIH TIMOVA ZA SVE FIRME U UNIJI POSLODAVACA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE UPRAVE ZA STAMBENA PITANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSULTANTSKI UGOVOR IZMEĐU KANTONA SARAJEVO - MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA I KONZORCIJA ENOVA D.O.O. SARAJEVO, CONING D.O.O. SARAJEVO I PPG D.O.O. SARAJEVO, U OKVIRU PROJEKTA "ENERGIJSKA EFIKASNOST U JAVNIM OBJEKTIMA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU "PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KJP "ZOI ‘84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE IMOVINE KJP "ZOI '84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. - HOTELA "IGMAN" SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM, PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA (TENDER) U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA BROJ 02-04-20473-49.2/21 OD 07.05.2021. GODINE O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE FORMIRANJE KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA, ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI MLADIH IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GRЕŠKE U ODLUCI O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "GRADSKI MUZEJI" SARAJEVO BROJ 01/04-04-4323/21 OD 19.07.2021. GODINE
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O PRISTUPANJU ODLUCI O REGISTRU PODATAKA O JAVNIM NABAVKAMA KOJE PROVODE INSTITUCIJE ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O PRISTUPANJU ODLUCI O REGISTRU IMENOVANIH LICA U KANTONU SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O PRISTUPANJU ODLUCI O REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2021. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVJERAVANJU NA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE OBJEKATA ZA VODOSNADBJEVANJE U MZ GAJEVI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE I POTPISIVANJE UGOVORA O PRODAJI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU UTVRĐUJE SE OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 01.01.2021 - 30.06.2021. GODINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI ZAKLJUČKA BROJ 05-11-4398/21
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2021. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "DONJA JOŠANICA" - "B" FAZA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "DONJA JOŠANICA" - "B" FAZA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "UGLJEŠIĆI" - "B" faza
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "UGLJEŠIĆI"- "B" FAZA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "UGORSKO-MENJAK" - "B" FAZA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "UGORSKO-MENJAK" - "B" faza
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "BARICA" - "B" FAZA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "BARICA" - "B" FAZA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE
MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA BROJ 14-03-45-00945-2/21 OD 18.02.2021. GODINE
KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!