Službeni glasnik BiH, broj 75/20

Na osnovu člana 34. stav 1. i 2. Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/20), Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O VISINI ČLANARINE ZA 2021. GODINU


I


Utvrđuje se članarina za 2021. godinu visini od 0,02% na godišnjem nivou na osnovicu prosječnih prikladnih depozita na kraju svakog mjeseca uvećanu za obračunatu kamatu.

II


Uplata članarine vrši se tromjesečno, unaprijed, od prvog dana svakog tromjesečja, na bazi prosječnog stanja prikladnih depozita u prethodnom tromjesečju.

Tromjesečja počinju prvog dana januara, aprila, jula i oktobra.

III


Utvrđena visina članarine će se primjenjivati počev od 1. januara 2021. godine.

IV


Odluka o visini članarine će se objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-01-1-255/24-20
9. novembra 2020. godine
Banja Luka


Predsjedavajući
Upravnog odbora
Dr. Senad Softić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!