Međunarodni ugovori, broj 7/22
ODLUKU


O RATIFIKACIJI OKVIRNOG SPORAZUMA O FINANSIJSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O POSEBNIM ARANŽMANIMA ZA PROVOĐENJE FINANSIJSKE POMOĆI UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA III)


Član 1.


Ratifikuje se Okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) (u daljenjem tekstu Sporazum), potpisan 18. jula 2022. godine u Sarajevu na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2640-24/22
24. augusta 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

1 Uredba (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. septembra 2021. godine o uspostavi Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), SL L 330, 20.09.2021., str. 1)

2 Uredba (EU) 2021/947 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. juna 2021. godine o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju - Globalna Evropa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke br. 446/2014/EU i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2017/1601 i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009, SL L 209, 14.06.2021., str. 1)

3 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskog parlamenta i Vijeća od 18.07.2018. godine o finansijskim pravilima koja se primjenjuju na opći budžet Unije kojom se izmjenjuju Uredbe (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, i Odluka br. 541/2014/EU i poništava Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 07. 2018, str. 1)

4 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/2236 o posebnim pravilima za provođenje Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), SL L 450/10, 16.12.2021, str. 10.

5 Uredba (EU) 2021/1059 Evropskog parlamenta i Vijeća od 24. juna 2021. o posebnim odredbama za Cilj Evropske teritorijalne saradnje (Interreg) koji podržava Evropski fond za regionalni razvoj i instrumenti vanjskog finansiranja (SL L 231/30. 6. 2021, str. 94.)

6 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. oktobra 2018. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002, SL L 295, 21. 11. 2018. godine

7 Uredba (EU) br. 2016/679 od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4. 5. 2016. godine)

8 Uredba (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. marta 2014. godine o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL L77, 15. marta 2014. godine, str.11)

9 Direktiva 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. godine o javnoj nabavci i stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 31. marta 2004. godine o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavci i ugovora o javnim uslugama.

10 Međunarodne organizacije su međunarodne organizacije iz javnog sektora osnovane međunarodnim sporazumima, specijalizirane agencije koje su osnovale takve organizacije i druge neprofitne organizacije koje su odlukom Komisije izjednačene s međunarodnim organizacijama.

11 Ova služba nije dio struktura iz člana 10. i stoga njeno osnivanje nije preduslov za povjeravanje zadaća provođenja budžeta.

12 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. septembra 2013. o istragama koje provodi Evropski ured za borbu protiv prevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Evropskog parlamenta i Uredbe Vijeća i Vijeća (Euratom) br. 1074/1999, (SL L 248, 18. septemba 2013. godine, str. 1).

13 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/1995 od 18. decembra 1995. o zaštiti finansijskih interesa Evropskih zajednica (SL L 312, 23. decembra 1995. godine, str. 1).

14 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. novembra 1996. o provjerama na licu mjesta i kontrolama koje provodi Komisija u cilju zaštite finansijskih interesa Evropskih zajednica od prevare i drugih nepravilnosti (SL L 292, 15. novembra 1996. godine, str. 2)

15 Uredba Vijeća (EZ) br. 2066 od 17. jula 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) SL. L. 210, 03.jula 2006. godine, str. 82)

16 U skladu s kriterijima ocjenjivanja iz bolje regulative i OECD-a/DAC-a, te dobrim metodama i tehnikama evaluacije.

17  HYPERLINK "http://www.sanctionsmap.eu" . Karta sankcija je IT-alat za utvrđivanje režima sankcija. Izvor sankcija proizilazi iz pravnih akata objavljenih u Službenom listu Evropske unije (OJ). U slučaju neslaganja između objavljenih pravnih akata i ažuriranja na web- stranici, preovladava verzija OJ-a.

18 U ovom prilogu "organizacija" označava cijeli sistem uspostavljen u zemlji korisnici za upravljanje i kontrolu IPA III.

19 U ovom prilogu više rukovodstvo se sastoji od NAO-a i voditelja Upravljačkih tijela.

20 Ciljevi moraju biti SMART (specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski ograničeni).

21 Pokazatelji moraju biti RACER (relevantni, prihvaćeni, vjerodostojni, jednostavni za praćenje i robusni).

22 Shodno članu 63, stav (2) Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu.

23 Pitanja bi trebala odgovarati onima koja su navedena u revizorskoj strategiji (ali ne isključivo), kao što su provjere kvaliteta upravljanja, uključujući pitanja u vezi s poštivanjem pravila javne nabavke, pravila o državnim podrškama, zahtjevima za zaštitu okoliša, jednakim mogućnostima, provođenjem finansijskih instrumenata, efikasnosti IT- sustava, izvještavanjem o podizanjima sredstava i povratima, provođenjem procjene rizika od prevare; pouzdanost podataka koji se odnose na pokazatelje i prekretnice, te o napretku programa u postizanju njegovih ciljeva.

24 Slučajno, sistemarsko, anomalno.

25 "Ukupne pogreške" znače zbir projiciranih slučajnih pogrešaka i, ako je primjenjivo, sistemskih pogrešaka i neispravljenih anomalnih pogrešaka.

26 Na primjer: prihvatljivost, javna nabavka, državna podrška.

27 "Ukupna stopa pogrešaka" znači ukupne pogreške podijeljene s populacijom.

28 "Stopa preostalih pogrešaka" znači ukupne pogreške umanjene za finansijske ispravke koje je primijenio korisnik IPA III (iz odjeljka 5.11), podijeljene s populacijom.

29 Stope stratumskih pogrešaka trebaju se objaviti gdje je primijenjena stratifikacija koja pokriva potpopulacije sa sličnim karakteristikama, stavke visoke vrijednosti, programe (u slučaju grupiranja programa), itd.

30 Na osnovu člana 63, stav (1) Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu.

31 U slučaju da su pogođeni sistem upravljanja i kontrole, tijelo ili tijela i aspekt(i) njihovih sistema koji nisu bili u skladu sa zahtjevima i/ili nisu ispravno funkcionirali bit će identificirani u Mišljenju, osim ako su te informacije već jasno objavljene u godišnjem izvještaju o revizorskoj aktivnosti, a stav o Mišljenju odnosi se na specifični odjeljak/odjeljke ovog izvještaja gdje se takve informacije objavljuju.

32 U slučaju da su pogođeni sistemi upravljanja i kontrole, tijelo ili tijela i aspekt(i) njihovih sistema koji nisu bili u skladu sa zahtjevima i/ili nisu ispravno funkcionirali bit će identificirani u Mišljenju, osim ako su te informacije već jasno objavljene u godišnjem izvještaju o revizorskoj aktivnosti, a stav mišljenja odnosi se na posebne odjeljke ovog izvještaja u kojima se takve informacije otkrivaju.

33 Ti bi iznimni slučajevi trebali biti povezani s nepredvidivim, vanjskim činiocima koji nisu u nadležnosti Revizorskog tijela.

34 Na osnovu člana 63, stav (4) Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu.

35 U slučaju da su pogođeni sistemi upravljanja i kontrole, tijelo ili tijela i aspekt(i) njihovih sistema koji nisu bili u skladu sa zahtjevima i/ili nisu ispravno funkcionirali bit će identificirani u Mišljenju, osim ako su te informacije već jasno objavljene u završnom izvještaju o revizorskoj aktivnosti, a stav o Mišljenju odnosi se na posebne odjeljke ovog izvještaja u kojima se takve informacije otkrivaju.

36 U slučaju da su pogođeni sistemi upravljanja i kontrole, tijelo ili tijela i aspekt(i) njihovih sistema koji nisu bili u skladu sa zahtjevima i/ili nisu ispravno funkcionirali bit će identificirani u Mišljenju, osim ako su te informacije već jasno objavljene u završnom izvještaju o revizorskoj aktivnosti, a stav o Mišljenju odnosi se na specifične odjeljke ovog izvještaja gdje su takve informacije objavljene.

37 Ti bi iznimni slučajevi trebali biti povezani s nepredvidivim, vanjskim činiocima koji nisu u nadležnosti Revizorskog tijela.

38 Na osnovu klauzule 9. stav (4) Priloga A okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu.

39 Navesti programe obuhvaćene zajedničkim sistemom upravljanja i kontrole, u slučaju da je jedinstvena revizijska strategija pripremljena za nekoliko programa.

40 Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!