Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 6. stav 1. tačka c) Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i člana IV stav 3. Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 15/02 i 44/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 10. juna 2024. godine, donijelo je¶


RJEŠENJE


O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZA PODRŠKU I FINANSIJE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI¶

1. Biljana Ristić, imenuje se za pomoćnika direktora za podršku i finansije Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, na mandatni period od četiri godine.¶

2. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".¶

VM broj 107/24¶
10. juna 2024. godine¶
Sarajevo¶


Predsjedavajuća¶
Vijeća ministara BiH¶
Borjana Krišto, s. r.¶

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!