Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17), a u vezi s Memorandumom o razumijevanju za uspostavljanje regionalnog foruma o inicijativi za migracije, azil i povratak izbjeglica - MARRI Regionalni centar, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 10.6.2024. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U REGIONALNI CENTAR MARRI, REGIONALNOG FORUMA O INICIJATIVI ZA MIGRACIJE, AZIL I POVRATAK IZBJEGLICA


Član 1.


U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Regionalni centar MARRI, Regionalnog foruma o inicijativi za migracije, azil i povratak izbjeglica ("Službeni glasnik BiH", broj 35/20), u članu 1. riječi: "počev od dana stupanja na snagu ove Odluke" zamjenjuju se riječima: "počev od dana stupanja na dužnost".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 108/24
10. juna 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!