Službeni glasnik BiH, broj 71/21

Na osnovu člana 8. stav (7) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 20. stav (3) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 53. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 109/09 i 72/17) i odobrenja Upravnog odbora datog na 54. sjednici, održanoj dana 02.11.2021. godine, direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


PRAVILNIK


O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI U UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE


Član 1.


U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", br. 29/13, 11/16, 72/16, 47/17, 55/17, 41/19 i 43/21), u članu 20. stav (3) tačka a) vrši se izmjena uvjeta za rad na radnom mjestu šef Odsjeka za profesionalne standarde, tako da glasi:

"uvjeti za rad: VSS - VII stepen, fakultet društvenog smjera, pet godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti."

Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-2164-1/21
11. novembra 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!