Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 16. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 22. sjednici, održanoj 16.12.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRERASPODJELI DIJELA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU IZ BUDŽETA ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE U BUDŽET MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom odobrava se preraspodjela dijela budžetskih sredstava za 2020. godinu iz Budžeta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u Budžet Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 KM.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke koristit će se za izmirenje troškova pritvorenika i zatvorenika Suda Bosne i Hercegovine u entitetskim krivično-popravnim ustanovama za period juli - decembar 2020. godine.

Član 3.
(Struktura finansijskih sredstava)

Preraspodjela budžetskih sredstava za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 KM izvršit će se u korist Budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, na analitičku poziciju 613991 - Ostale nespomenute usluge i dažbine, na teret sintetičkih pozicija Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, i to:

a)

konto 611100 - bruto plate i naknade

2.250.000,00 KM,

b)

konto 611200 - naknade troškova uposlenih

250.000,00 KM.

 Član 4.
(Realizovanje Odluke)

Za realizovanje ove odluke zadužuju se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 274/20
16. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!