Međunarodni ugovori, broj 3/22

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. aprila 2022. godine, i na 22. sjednici Doma naroda, održanoj 16. maja 2022. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU DOPUNE BROJ 1 UGOVORA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PROGRAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2019. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, DJELUJUĆI U IME EVROPSKE UNIJE, I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije djelujući u ime Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, potpisane 18. decembra 2020. godine u Briselu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori.

Broj 01,02-21-1-1725/21
16. maja 2022. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine Bi
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!