Službeni glasnik BiH, broj 71/21

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), a u vezi sa čl. 143. i 144. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21 i 49/21), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O POPUNJAVANJU CARINSKE DEKLARACIJE ZA POSTUPAK PROVOZA U PISANOJ FORMI


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim uputstvom propisuje se:

a) način popunjavanja i podnošenja carinske deklaracije za postupak provoza u pisanoj formi u rezervnom postupku (u daljnjem tekstu: provozna deklaracija u pisanoj formi), na nacionalnom nivou (u carinskom području Bosne i Hercegovine) od strane korisnika postupka provoza, uključujući ovlaštenog pošiljaoca i ovlaštenog primaoca, i u slučaju kada robu prevoze putnici koji nemaju direktan pristup elektronskom sistemu provoza,

b) šifre koje se koriste za popunjavanje provozne deklaracije u pisanoj formi.

(2) Rezervni postupak provoza provodi se na način propisan Prilogom 45. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19, 21/20 i 47/21 i 49/21, u daljnjem tekstu: Odluka) i Uputstvom o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka ("Službeni glasnik BiH", broj: 40/21).

Član 2.
(Upotreba izraza u muškom i ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti navedene u jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski rod.

Član 3.
(Zakoni i drugi propisi)

Ako nije drugačije navedeno u ovom uputstvu, podrazumijeva se da svako upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuju izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje su stupile na snagu do datuma stupanja na snagu ovog uputstva i nakon tog datuma.

Član 4.
(Pravni osnov)

Provozna deklaracija u pisanom obliku zasniva se na sljedećim odredbama:

a) čl. 71. do 72., član 73. tačka a) i čl. 74. do 89. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/15, u daljnjem tekstu: Zakon),

b) čl. 130. do 148., član 150., čl. 262. do 270., član 287., član 288. tačka i) i član 288 a) Odluke,

c) Prilozi:

1) Prilog 17. Odluke (Obrazac JCI - set od osam primjeraka, čl. 139. i 146. Odluke),

2) Prilog 18. Odluke (Obrazac JCI - kombinirani set, čl. 139. i 146. Odluke),

3) Prilog 19. Odluke (Kontinuirani (BIS) obrazac iz seta od osam primjeraka, član 139. Odluke),

4) Prilog 20. Odluke (Kontinuirani (BIS) obrazac iz seta od po četiri primjerka za štampanje putem sistema elektronske obrade carinskih deklaracija, član 139. Odluke),

5) Prilog 21. Odluke (Označavanje primjeraka obrazaca iz Priloga 17. i Priloga 19. Odluke na kojima se samokopiranjem moraju pojaviti podaci, član 146. Odluke),

6) Prilog 22. Odluke (Označavanje primjeraka obrazaca iz Priloga 18. i Priloga 20. Odluke na kojima se samokopiranjem moraju pojaviti podaci, član 146. Odluke),

7) Prilog 23. Odluke (Objašnjenje Jedinstvene carinske deklaracije, član 143. Odluke),

8) Prilog 24. Odluke (Šifre koje se koriste u obrascima JCI, član 144. Odluke),

9) Prilog 33. Odluke (TC 31, potvrda o sveobuhvatnom osiguranju),

10) Prilog 38. Odluke (Formati i šifre zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za provoznu deklaraciju i obavještenje o predočenju robe),

11) Prilog 39. Odluke (Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za provoznu deklaraciju i obavještenje o predočenju robe),

12) Prilog 40. Odluke (Provozni prateći dokument),

13) Prilog 41. Odluke (Popis naimenovanja provoza),

14) Prilog 42. Odluke (Provozni/sigurnosni prateći dokument),

15) Prilog 43. Odluke (Provozni/sigurnosni popis naimenovanja),

16) Prilog 45. Odluke (Rezervni postupak provoza),

17) Prilog 46. Odluke (Popis pošiljke) i Prilog 47. Odluke (Objašnjenje za popis pošiljke),

d) Uputstva o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka ("Službeni glasnik BiH", broj: 40/21).

Član 5.
(Definicije)

(1) U svrhu primjene ovog uputstva, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) "postupak provoza" - postupak u kojem se roba pod carinskim nadzorom prevozi od jednog do drugog carinskog ureda u carinskom području Bosne i Hercegovine,

b) "carinska deklaracija za postupak provoza" (u daljnjem tekstu: provozna deklaracija) - zahtjev ili radnja kojom lice, u propisanoj formi i na propisani način, zahtijeva stavljanje robe u carinski postupak provoza,

c) "elektronski sistem provoza" - elektronski sistem koji se koristi za elektronsku razmjenu podataka postupka provoza - Novi elektronski provozni sistem (NCTS),

d) "provozni prateći dokument" (u daljnjem tekstu: PPD) – dokument koji se štampa iz informacionog sistema, koji prati robu i zasnovan je na podacima iz provozne deklaracije,

e) "provozni/sigurnosni prateći dokument" (u daljnjem tekstu: PPBD) – dokument koji se štampa iz informacionog sistema, koji prati robu i zasnovan je na podacima iz provozne i iz ulazne sažete ili izlazne sažete deklaracije,

f) "korisnik postupka provoza" (glavni obveznik) - lice koje podnosi provoznu deklaraciju ili lice u čije ime se podnosi provozna deklaracija,

g) "zastupnik" - bilo koje lice koje imenuje drugo lice da preduzima carinske formalnosti koje se zahtijevaju prema carinskim propisima u postupku pred carinskim organom (čl. 5. i 6. Zakona),

h) "carinske formalnosti" - radnje koje preduzimaju lica i carinski organ s ciljem primjene carinskih propisa,

i) "predočenje robe carini" (u daljnjem tekstu: predočenje robe) - na propisani način obavještavanje carinskog organa o prispijeću robe u carinski ured ili u bilo koje drugo mjesto koje je odredio ili odobrio carinski organ,

j) "glavni referentni broj" (Master Reference Number, u daljnjem tekstu: MRN broj) - registarski broj koji dodjeljuje nadležni carinski ured carinskoj deklaraciji, korištenjem sistema elektronske razmjene podataka,

k) "FRN broj" (Fallback Reference Number) - registarski broj koji broj dodjeljuje nadležni carinski ured carinskoj deklaraciji u rezervnom postupku provoza,

l) "podaci potrebni za identifikaciju robe" - podaci koji se koriste za identifikaciju robe u trgovinskom smislu i omogućavaju carinskom organu da izvrši tarifno svrstavanje robe, kao i da odredi količinu robe,

m) "puštanje robe" - radnja carinskog organa kojom robu stavlja na raspolaganje uz uvjete i u svrhe određene carinskim postupkom provoza u koji je roba stavljena,

n) "imalac odobrenja" - lice kojem je u skladu sa carinskim propisima izdato odgovarajuće odobrenje za pojednostavljenja u postupku provoza,

o) "identifikacioni broj" (u daljnjem tekstu: I.B.) - identifikacioni broj jedinstven u carinskom području Bosne i Hercegovine koji je dodijeljen obvezniku indirektnih poreza od strane Uprave za indirektno oporezivanje,

r) "puno ime" - ime i prezime ako je u pitanju fizičko lice, odnosno puni naziv ako je u pitanju pravno lice ili udruženje lica.

s) "rezervni postupak" - postupak koji se zasniva na korištenju pisanih (papirnih) dokumenata, uspostavljen kako bi se omogućilo podnošenje provozne deklaracije i praćenje postupka provoza kada nije moguće primijeniti postupak koji se zasniva na sistemu elektronske razmjene podataka.

(2) Drugi izrazi koji se koriste u ovom uputstvu, a kojima nije određeno značenje ovim uputstvom, imaju značenje prema Zakonu i Odluci.

Član 6.
(Primjena provozne deklaracije u pisanoj formi)

(1) Provozna deklaracija u pisanoj formi primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

a) kada robu prevoze putnici koji nemaju direktan pristup elektronskom sistemu provoza,

b) u slučaju kada se primjenjuje rezervni postupak provoza zbog privremenog kvara:

1) elektronskog sistema provoza,

2) kompjuterskog sistema korisnika postupka provoza, koji se koristi za podnošenje elektronske provozne deklaracije,

3) elektronske veze između kompjuterskog sistema korisnika postupka provoza i novog elektronskog provoznog sistema (NCTS),

c) kada carinski organ tako odluči.

(2) Kao provozna deklaracija u pisanoj formi mogu se koristiti sljedeća dokumenta:

a) jedinstvena carinska isprava (JCI),

b) JCI odštampana kompjuterskim sistemom privrednog subjekta na običnom papiru, u skladu s Prilogom 39. kao i Prilogom 23. Odluke, osim ako je u Prilogu 39. navedeno drugačije, ili

c) provozni prateći dokument/provozni sigurnosni prateći dokument, bez MRN broja, uz koji se prilaže popis naimenovanja provoza ili provozni/sigurnosni popis naimenovanja, u skladu s Prilogom 40., 41., 42, 43. Odluke.

(3) Provozna deklaracija za putnike popunjava se u skladu s članom 263. Odluke, korištenjem seta obrasca JCI za postupak provoza.

DIO DRUGI - FORMALNOSTI POPUNJAVANJA PROVOZNE DEKLARACIJE U PISANOJ FORMI


Član 7.
(Obaveze korisnika postupka provoza/zastupnika koje proizilaze iz podnošenja provozne deklaracije u pisanoj formi)

(1) Provozna deklaracija u pisanoj formi mora sadržavati sve podatke neophodne za primjenu propisa kojima je uređen carinski postupak provoza za koji se roba prijavljuje i mora biti potpisana od strane njenog podnosioca.

(2) Potpis korisnika postupka provoza ili, prema potrebi, njegovog ovlaštenog zastupnika, čini ga odgovornim u pogledu svih podataka koji se odnose na postupak provoza u skladu sa odredbama o provozu sadržanim u Zakonu, Odluci i ovom uputstvu.

(3) U pogledu provođenja carinskih formalnosti za provoz i carinskih formalnosti na odredištu, u interesu je svakog lica koje je uključeno u predmetne radnje da provjeri sadržaj carinske deklaracije prije nego je potpiše i podnese carinskom uredu. Posebno, ako predmetno lice otkrije bilo koje neslaganje između robe koju treba prijaviti i podataka koji su već navedeni u dokumentima koji se koriste, to lice je obavezno odmah obavijestiti carinski ured, kako bi bile preduzete potrebne carinske formalnosti.

(4) Shodno članu 74. stav (2) Zakona, korisnik postupka provoza je dužan uz provoznu deklaraciju u pisanoj formi priložiti sva dokumenta potrebna radi primjene propisa kojima je uređen provozni postupak. Shodno članu 80. tačka a) Zakona, na zahtjev carinskog organa, korisnik postupka provoza je dužan dostaviti i druga dokumenta u svrhu provjere tačnosti podataka sadržanih u provoznoj deklaraciji.

(5) Na osnovu člana 272. Zakona i člana 142. Odluke, provozna deklaracija u pisanoj formi popunjava se na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(6) Provozna deklaracija mora se popuniti ispravno, a podaci upisani u provoznu deklaraciju moraju biti potpuni, tačni i istiniti. Shodno članu 131. stav (1) Odluke i odredbi stava (8), (9), (10) i (11) Odjeljka C, Glava I Priloga 23. Odluke, kada se polaznom carinskom uredu podnese provozna deklaracija koju je potpisao korisnik postupka provoza ili njegov ovlašteni zastupnik, smatra se da to lice prijavljuje predmetnu robu za postupak provoza i odgovorno je u skladu sa propisima za:

a) tačnost i potpunost podataka navedenih u provoznoj deklaraciji,

b) vjerodostojnost, tačnost i potpunost svih dokumenata priloženih uz provoznu deklaraciju,

c) poštovanje svih obaveza povezanih sa stavljanjem predmetne robe u postupak provoza.

Član 8.
(Korištenje JCI kao provozne deklaracije u pisanoj formi)

(1) JCI za postupak provoza u pisanoj formi sačinjava se na obrascu iz priloga 17. Odluke u skladu sa strukturom i pojedinostima podataka i šiframa koji su navedeni u Prilogu 38. i 39. Odluke i Prilogu 1. i 2. ovog uputstva, te u prilogu 23. i 24. Odluke, ukoliko nisu u suprotnosti sa strukturom i pojedinostima podataka koji su navedeni u Prilogu 38. i 39. Odluke.

(2) JCI za postupak provoza u pisanoj formi se podnosi u setovima koji se sastoje od određenog broja primjeraka obrazaca potrebnih za provođenje postupka provoza.

(3) Obrasci se štampaju na samokopirajućem papiru presvučenom za pisanje, mase najmanje 40 g/m2. Papir mora biti dovoljno neproziran tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom uobičajenog korištenja lako ne trga ili gužva.

(4) Obrasci iz seta od osam primjeraka koji se koriste za postupak provoza su: 1, 4, 5 i zelene su pozadine. Obrasci imaju sljedeću namjenu:

a) obrazac broj 1 - namijenjen je carinskom uredu u kojem se obavljaju provozne formalnosti (polazni carinski ured), koji ovaj primjerak zadržava i arhivira zajedno sa kopijom ostale priložene dokumentacije,

b) obrazac broj 4 - prati robu stavljenu u postupak provoza i namijenjen je odredišnom carinskom uredu,

c) obrazac broj 5 - prati robu stavljenu u postupak provoza, a koristi se za potvrdu prijema robe i vraća se polaznom carinskom uredu.

(5) Polja JCI za postupak provoza u pisanoj formi su označena brojevima i slovima, a popunjavaju se sljedeća polja označena brojevima: polje 1 (treća podjela), polje 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 17a, 18 (prva i druga podjela), 19, 21 (prva i druga podjela), 25, 26, 27, 30, 31, 32 i 33 (prva i druga podjela), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56.

(6) Slovna polja JCI obrasca: C, D, I, F i G popunjavaju se od strane postupajućeg carinskog ureda (polaznog, odredišnog i ureda nadležnog za registraciju incidenata tokom postupka provoza) i ovlaštenog pošiljaoca i ovlaštenog primaoca na način kako je opisano Uputstvom o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka ("Službeni glasnik BiH", broj: 40/21) i Prilogom 45. Odluke.

(7) Obrazac JCI može se dopuniti sa jednim ili više dopunskih obrazaca (u daljnjem tekstu: JCI BIS) koji su sastavni dio JCI, koji se podnose u setu koji sadrži primjerke za postupak provoza, a uzimaju se ili iz seta od osam pimjeraka, u skladu s obrascem iz priloga 19. Odluke ili kao dva (dvonamjenska) seta od po četiri primjerka, u skladu sa obrascem iz priloga 20. Odluke.

(8) Popis pošiljke se koristi kao opisni dio obrasca JCI za postupak provoza i čini njen sastavni dio. Podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 46. Odluke, a popunjava kako je opisano u Prilogu 47. Odluke.

(9) Ako se uz JCI za postupak provoza podnosi Popis pošiljke, ne mora se podnijeti JCI BIS obrazac.

(10) Polje provozne deklaracije u pisanoj formi koje se ne mora popuniti ostavlja se potpuno prazno, osim ako nije drugačije navedeno u Prilogu 1. ovog uputstva, Glavi III Priloga 39. i Prilogu 23. Odluke.

Član 9.
(Korištenje PPD i PPBD kao provozne deklaracije u pisanoj formi)

(1) Kada se PPD ili PPBD koriste u rezervnom postupku provoza kao provoza deklaracija u pisanoj formi (Prilog 45. Odluke), predmetnoj deklaraciji se ne dodjeljuje MRN broj, nego FRN broj, na način kako je opisano članom 9. Uputstva o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka ("Službeni glasnik BiH", broj: 40/21).

(2) Ako se kao provozna deklaracija u pisanoj formi koristi obrazac PPD ili PPBD, ovi obrasci se popunjavaju na način kako je propisano Prilogom 40. i Prilogom 42. Odluke.

(3) PPD ili PPBD se popunjava u dva primjerka, uz koje se prilaže popunjen obrazac popisa naimenovanja provoza u skladu s Prilogom 41. Odluke ili obrazac provoznog/sigurnosnog popisa naimenovanja u skladu s Prilogom 43. Odluke, koji su sastavni dio PPD i PPBD, ako provozna deklaracija sadrži više od jednog naimenovanja robe.

Član 10.
(Korištenje šifre carinskog ureda)

Za popunjavanje određenih polja u provoznoj deklaraciji koristi se šifra carinskog ureda propisana Prilogom 2. ovog uputstva. Šifra carinskog ureda ima sljedeću strukturu (alfanumeričku - an8):
a) prve dvije oznake (a2): ISO alfa 2 šifra za državu Bosnu i Hercegovinu ("BA"),

b) sljedećih šest oznaka (n6): numeričke (brojčane) oznake.

DIO TREĆI – PODNOŠENJE I PRIHVATANJE PROVOZNE DEKLARACIJE U PISANOJ FORMI


Član 11.
(Podnošenje i prihvatanje provozne deklaracije u pisnoj formi)

(1) Provozna deklaracija u pisanoj formi podnosi se polaznom carinskom uredu.

(2) Polazni carinski ured prihvata ispravno podnijetu provoznu deklaraciju u pisanoj formi, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ako je podnijeta i potpisana od strane korisnika postupka provoza,

b) ako provozna deklaracija sadrži sve podatke potrebne za potrebe postupka provoza kako je navedeno u Prilogu 1. i 2. ovog uputstva i Prilogu 38., 39., 40., 41., 42., 43., 45., 46. i 47. Odluke,

c) ako su uz provoznu deklaraciju priložena sva potrebna dokumenta, u pisanoj formi, bez odstupanja od odredbi kojim su regulirane nepotpune provozne deklaracije,

d) ako je roba na koju se provozna deklaracija odnosi predočena polaznom carinskom uredu tokom redovnog radnog vremena.

(3) Na zahtjev korisnika postupka provoza polazni carinski ured može odobriti da se roba predoči van redovnog radnog vremena ili na nekom drugom mjestu, u skladu sa članom 170. stav (2) Odluke.

(4) Nakon predočenja potrebne dokumentacije carinskom službeniku u polaznom carinskom uredu i puštanja robe u postupak provoza, obrazac broj 1 JCI ili jedan primjerak obrasca PPD ili PPBD se zadržava i arhivira u polaznom carinskom uredu zajedno sa kopijama priloženih isprava i kopijom odobrenja za upotrebu rezervnog postupka.

DIO ČETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 12.
(Sastavni dio uputstva)

Sastavni dio uputstva čine:

a) Prilog 1. – Način popunjavanja i šifre provozne deklaracije u pisanoj formi.

b) Prilog 2. – Šifre carinskih ureda.

Član 13.
(Stupanje na snagu i primjena)

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Broj 01-02-2-1226-7/21
12. novembra 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.
Prilog 1.
Način popunjavanja i šifre provozne deklaracije u pisanoj formi


DIO PRVI – ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI U POGLEDU PODATAKA ZA STANDARDNU PROVOZNU DEKLARACIJU U PISANOJ FORMI - D1


GLAVA 1 – TABELA 1


Napomena:
* Šifre C, T, T2, TD i X primjenjuju se nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, 1987.
* Zajednički provozni postupak primjenjuje se nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, 1987.
* Vrsta provozne deklaracije D2 (nepotpuna provozna deklaracija u zrakoplovnom i željezničkom prijevozu) i D3 (elektronski prijevozni dokument kao provozna deklaracija u zrakoplovnom prijevozu) primjenjuje se nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, 1987.
POŠILJALAC/IZVOZNIK
JCI - Polje 2
PPD/PPBD - D.E. broj (3/7-3/8)
13 02 000 000 Pošiljalac
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Podatak nije obavezan za deklaranta. Kada privredni subjekt odluči da dostavi podatak, svi obavezni pod-elementi podataka moraju se prijaviti. Upisuje se identifikacioni broj pošiljaoca u Bosni i Hercegovini.
13 02 016 000 Naziv
Upisuje se puno ime i, ako je odgovarajuće, pravni oblik pošiljaoca.
13 02 017 000 Idetifikacioni broj (I.B.)
Upisuje se identifikacioni broj predmetnog lica, ako takav broj postoji. Za pošiljaoca koji je registriran u Bosni i Hercegovini upisuje se njegov I.B. iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza i isti se obavezno upisuje ako je I.B. pošiljaoca različit od I.B. broja deklaranta.
13 02 018 000 Adresa
13 02 018 019 Ulica i broj
Upisuje se ulica i broj.
13 02 018 020 Država
Upisuje se odgovarajuća šifra za državu.
13 02 018 021 Poštanski broj
Upisuje se odgovarajuća poštanska oznaka za adresu koja je navedena.
13 02 018 022 Grad
Upisuje se naziv grada.
13 02 074 000 Lice za kontakt
13 02 074 016 Ime
Upisuje se puno ime lica za kontakt.
13 02 074 075 Telefonski broj
Upisuje se telefonski broj lica za kontakt.
13 02 074 076 E-adresa
Upisuje se E-adresa lica za kontakt.
Napomena:
U slučaju zbirnih pošiljki i više pošiljalaca/izvoznika robe, u polje broj 2 JCI upisuje se šifra 00200 (nekoliko dokumenta i stranaka - razno) za označavanje dodatne informacije, kako je definirano uz element podatka D.E. 12 02 008 000, a uz delaraciju se prilaže popis pošiljalaca/izvoznika robe.
OBRASCI
JCI – polje 3
PPD/PPBD - D.E. broj (1/4)
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Upisuju se podaci o broju obrazaca. U prvu podjelu upisuje se redni broj obrasca, a u drugu podjelu ukupan broj obrazaca.
Upisuje se redni broj seta u odnosu na ukupan broj korištenih setova i dopunskih obrazaca. Na primjer, ako se koristi jedan obrazac EX i dva dopunska obrasca EX/c, na obrascu EX upisuje se 1/3, na prvom dopunskom obrascu EX/c upisuje se 2/3, na drugom dopunskom obrascu EX/c upisuje se 3/3.
Ako carinsku deklaraciju sačinjavaju dva seta od četiri primjerka umjesto jednog seta od osam primjeraka, ta se dva seta smatraju jednim setom u svrhu utvrđivanja broja obrazaca.
POPIS POŠILJKE
JCI – polje 4
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Brojem, upisuje se broj svih priloženih popisa pošiljke ili broj popisa sa trgovačkim opisom robe ako ih je odobrio carinski organ.
Podaci koji se unose u pojedina polja detaljno su opisani u Prilogu 47. Odluke.
NAIMENOVANJA
JCI – polje 5
PPD/PPBD - D.E. broj (1/9)
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Brojem, upisuje se ukupan broj naimenovanja robe koja predmetno lice prijavljuje u svim korišćenim obrascima i dopunskim obrascima (ili propisima pošiljke ili popisima sa trgovačkim opisom robe). Ukupan broj naimenovanja mora odgovarati broju polja 31 koja se popunjavaju.
Detaljno objašnjenje i podaci za popis naimenovanja provoza nalaze se u Prilogu 41. Odluke.
UKUPAN BROJ PAKETA
JCI – polje 6
PPD/PPBD - D.E. broj (6/18)
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Brojem, upisuje se ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku.
PRIMALAC
JCI – polje 8
PPD/PPBD - D.E. broj (3/9-3/10)
13 03 000 000 Primalac
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Lice kojem se roba šalje.
13 03 016 000 Naziv
Upisuje se puno ime i, ako je odgovarajuće, pravni oblik primaoca.
13 03 017 000 Identifikacioni broj
Upisuje se identifikacioni broj predmetnog lica. Za primaoca koji je registriran u Bosni i Hercegovini upisuje se njegov I.B. iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, ako takav broj postoji.
13 03 018 000 Adresa
13 03 018 019 Ulica i broj
Upisuje se ulica i broj.
13 03 018 020 Država
Upisuje se odgovarajuća šifra za Državu.
Koriste se sljedeće šifre:


GLAVA II – OPĆE ODREDBE


Zahtjevi u pogledu elemenata podataka (D.E.) primjenjuju se na standardnu provoznu deklaraciju u pisanoj formi (D1).
U provoznom postupku na nacionalnom nivou, elementi podataka standardne provozne deklaracije u pisanoj formi primjenjuju na nivou zaglavlja i na nivou naimenovanja robe provozne deklaracije (Konvencija o zajedničkom provoznom postupku, 1987. 1 i Prilog 39. Odluke).
Elementi podataka provozne deklaracije u pisanoj formi na svim ostalim nivoima provozne deklaracije, navedenim u Prilogu 39. Odluke, primjenjuju se nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, 1987.
Formati zajedničkih zahtjeva u pogledu tih podataka za standardnu provoznu deklaraciju, navedeni su u prilogu 38. Odluke, a šifre koje se primjenjuju u provoznoj deklaraciji u pisanoj formi navedene su u ovom prilogu, Prilogu 38. i Prilogu 24. Odluke.


ODJELJAK A - Nazivi kolona Tabele sa zahtjevima u pogledu podataka:


ODJELJAK B - Simboli u poljima:


Simboli "A", "B" ili "C", nemaju uticaja na činjenicu da se određeni podaci navode samo ako to opravdavaju okolnosti. Mogu biti dopunjeni uslovima ili pojašnjenjima datim napomenama.


ODJELJAK C - Napomene:


DIO DRUGI - OBJAŠNJENJA ZA NAČIN POPUNAVANJA POLJA JCI NAVEDENIH U "TABELI 1" - ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI U POGLEDU PODATAKA ZA STANDARDNU PROVOZNU DEKLARACIJU U PISANOJ FORMI - D1


VRSTA DEKLARACIJE
JCI - Polje 1 (3)
PPD/PPBD - D.E. broj (1/3)
11 01 000 000 Vrsta provozne deklaracije
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja provozne deklaracije.
Polje vrsta deklaracije, sastoji se od tri podjele. Prva i druga podjela ne popunjavaju se.
U treću podjelu polja 1, upisuje odgovarajuća šifra.
Koriste se sljedeće šifre (iz Priloga 38. Odluke):
Napomena:
U slučaju zbirnih pošiljki i više primalaca robe, u polje broj 8 JCI upisuje se šifra 00200 (nekoliko dokumenta i stranaka - razno) za označavanje dodatne informacije, kako je definirano uz element podatka D.E. 12 02 008 000, a uz delaraciju se prilaže popis primalaca robe.
13 03 018 021 Poštanski broj
Upisuje se odgovarajuća poštanska oznaka za adresu koja je navedena.
13 03 018 022 Grad
Upisuje se naziv grada.
DEKLARANT/ZASTUPNIK
JCI – polje 14
PPD/PPBD - D.E. broj (3/18-3/19-3/20-3/21)
13 06 000 000 Zastupnik
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Ovaj podatak je obavezan ako je različit od D.E. 13 07 000 000 (Korisnik postupka provoza).
13 06 017 000 Identifikacioni broj
Upisuje se identifikacioni broj predmetnog lica. Za zastupnika koji je registriran u Bosni i Hercegovini upisuje se njegov I.B. iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, ako takav broj postoji.
13 06 030 000 Status
Upisuje se jedna od sljedećih šifra ispred punog naziva i adrese za označavanje statusa zastupnika:
13 06 074 000 Lice za kontakt
13 06 074 016 Ime
Upisuje se puno ime lica za kontakt.
13 06 074 075 Telefonski broj
Upisuje se telefonski broj lica za kontakt.
13 06 074 076 E-adresa
Upisuje se E-adresa lica za kontakt.
DRŽAVA OTPREME/IZVOZA
JCI – polje 15
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Upisuje se naziv države iz koje se roba otpema/izvozi (prvobitno otprema).
Napomena:
Ako se uz JCI za postupak provoza prilaže popis pošiljke iz Priloga 46. Odluke, ovo polje obrasca JCI za postupak provoza se dijagonalno precrtava.
DRŽAVA ODREDIŠTA
JCI – polje 17
ŠIFRA DRŽAVE ODREDIŠTA
JCI – polje 17a
PPD/PPBD - D.E. broj (5/8)
16 03 000 000 Šifra države odredišta
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
U polje 17a upisuje se odgovarajuća šifra zadnje države odredišta robe. Država zadnjeg poznatog odredišta definira se kao zadnja država za koju je, u trenutku puštanja u provozni postupak, poznato da se roba treba dostaviti.
Koriste se šifre država, koje se zasnivaju na važećim oznakama ISO alpha 2 (a2), kao u polju 8.
IDENTITET PRIJEVOZNOG SREDSTVA U POLASKU
JCI – polje 18
PPD/PPBD - D.E. broj (7/7-7/8)
19 05 000 000 Identitet prijevoznog sredstva u polasku
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
19 05 061 000 Vrsta identifikacije
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se vrsta identifikacije prijevoznog sredstva
Koriste se sljedeće šifre:
19 05 000 000 Identitet prijevoznog sredstva u polasku
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
19 05 061 000 Vrsta identifikacije
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se vrsta identifikacije prijevoznog sredstva
Koriste se sljedeće šifre:
Te informacije imaju oblik IMO identifikacionog broja broda ili jedinstvenog evropskog identifikacionog broja plovila (oznaka ENI) za prijevoz morskim ili unutrašnjim vodenim putevima.
NACIONALNOST PRIJEVOZNOG SREDSTVA U POLASKU
JCI – polje 18 (2)
19 05 062 000 Nacionalnost prijevoznog sredstva u polasku
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Koristeći odgovarajuću šifru, u drugu podjelu polja 18 upisuje se nacionalnost prijevoznog sredstva (ili vozila koje vuče druga prijevozna sredstva, ako postoji više prijevoznih sredstava) na koje je roba direktno utovarena u trenutku obavljanja provoznih formalnosti. Ako se koristi vučno vozilo sa prikolicom različite nacionalnosti, upisuje se nacionalnost vučnog vozila.
Ako se roba prevozi prikolicom i vučnim vozilom, upisuje se nacionalnost i prikolice i vučnog vozila. Ako nacionalnost vučnog vozila nije poznata, upisuje se nacionalnost prikolice.
Koriste se šifre država, koje se zasnivaju na važećim oznakama ISO alpha 2 (a2).
INDIKATOR ZA KONTEJNER (IDENTIFIKACIONI BROJ KONTEJNERA)
JCI – polje 19
PPD/PPBD - D.E. broj (7/10)
19 01 000 000 Indikator za kontejner
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se očekivana situacija pri prelasku granice na osnovu informacija dostupnih u trenutku završetka provoznih formalnosti.
Primjenjuju se sljedeće šifre:
IDENTITET I NACIONALNOST AKTIVNOG PRIJEVOZNOG SREDSTVA KOJE PRELAZI GRANICU
JCI – polje 21
PPD/PPBD - D.E. broj (7/14-7/15)
19 08 000 000 Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Vidjeti napomene broj ⦋6⦌, ⦋7⦌, ⦋8⦌, ⦋11⦌, ⦋14⦌, ⦋15⦌,
19 08 061 000 Vrsta identifikacije
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se vrsta identifikacionog broja.
IDENTIFIKACIONI BROJ
JCI – polje 21 (1)
19 08 017 000 Identifikacioni broj
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
U prvu podjelu polja 21 upisuje se identitet aktivnog prijevoznog sredstva koji prelazi granicu.
U slučaju kombiniranog prijevoza ili ako se koristi više prijevoznih sredstava, aktivno prijevozno sredstvo je ono koje pokreće cijelu kombinaciju. Na primjer, u slučaju kamiona na brodu, aktivno prijevozno sredstvo je brod. U slučaju vučnog vozila i prikolice, aktivno prijevozno sredstvo je vučno vozilo.
Ovisno od predmetnog prijevoznog sredstva, upisuju se sljedeći podaci o identitetu :
IDENTIFIKACIONI BROJ
JCI – polje 18 (1)
19 05 017 000 Identifikacioni broj
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
U prvu podjelu polja 18, upisuje se identitet prijevoznog sredstva na koje je roba direktno utovarena u trenutku obavljanja provoznih formalnosti (ili vozila koje vuče druga prijevozna sredstva, ako postoji više prijevoznih sredstava).
Ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim oznakama, upisuju se registarske oznake vučnog vozila i prikolice i nacionalnost vučnog vozila. Ako registarski broj vučnog vozila nije poznat, upisuje se registarski broj prikolice.
Ovisno od vrste prijevoznog sredstva, mogu se upisati sljedeći podaci o identitetu:
NACIONALNOST AKTIVNOG PRIJEVOZNOG SREDSTAVA KOJE PRELAZI GRANICU
JCI – polje 21 (2)
19 08 062 000 Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Koristeći odgovarajuću šifru države, u drugu podjelu polja 21 upisuje se nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koji prelazi granicu.
U slučaju kombiniranog prijevoza ili ako se koristi više prijevoznih sredstava, aktivno prijevozno sredstvo je ono koje pokreće cijelu kombinaciju. Na primjer, u slučaju kamiona na brodu, aktivno prijevozno sredstvo je brod. U slučaju vučnog vozila i prikolice, aktivno prijevozno sredstvo je vučno vozilo.
VRSTA PRIJEVOZA NA GRANICI
JCI – polje 25
PPD/PPBD - D.E. broj (7/4)
19 03 000 000 Vrsta prijevoza na granici
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se vrsta prijevoza koja odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu koje se namjerava koristiti pri izlasku iz carinskog područja Bosne i Hercegovine.
Ovaj element podatka koristi se za pošiljke prijevoza željeznicom, a za druge vrste prijevoza je neobavezan.
Koriste se sljedeće šifre:
MJESTO UTOVARA
JCI – polje 27
PPD/PPBD - D.E. broj (5/21)
16 13 000 000 Mjesto utovara
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Koristeći šifre, prema potrebi, upisuje se mjesto, poznato u trenutku okončanja carinskih formalnosti, u kojem se roba utovara na aktivno prijevozno sredstvo u kojem će preći granicu Bosne i Hercegovine.
Identifikacija morske luke, zračne luke, teretnog terminala, željezničke stanice ili drugog mjesta na kojem se roba utovara na prijevozno sredstvo koje se koristi za njen prijevoz, uključujući državu u kojoj se to mjesto nalazi. Kad je dostupno, za identifikaciju lokacije daju se kodirani podaci.
Ako za predmetno mjesto ne postoji UN/LOCODE šifra, uz šifru države upisuje se naziv mjesta, s maksimalnom mogućom preciznošću.
16 13 036 000 UN/LOCODE
Upisuje se UN/LOCODE šifra za mjesto na kojem se roba utovara na prijevozno sredstvo koje se koristi za njen prijevoz.
16 13 020 000 Država
Ako UN/LOCODE šifra nije dostupna, upisuje se naziv mjesta u kojem se roba utovara na prijevozno sredstvo koje se koristi za njen prijevoz.
16 13 037 000 Lokacija
Ako UN/LOCODE šifra nije dostupna, upisuje se naziv mjesta u kojem se roba utovara na prijevozno sredstvo koje se koristi za njen prijevoz.
MJESTO (LOKACIJA) ROBE
JCI – polje 30
PPD/PPBD - D.E. broj (5/23)
16 15 000 000 Mjesto (lokacija) robe
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Koriste se GEONOM 2 šifre.
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se mjesto na kojem se roba može pregledati. Ovo mjesto mora biti dovoljno precizno da bi carinski ured obavio fizičku kontrolu robe.
Istovremeno treba koristiti samo jednu vrstu lokacije.
16 15 045 000 Vrsta lokacije
Za vrstu lokacije koriste se sljedeće šifre:
18 06 004 000 Broj pakovanja
Podaci o ukupnom broju paketa polazeći od najmanje jedinice vanjskog pakovanja.
Ukupan broj paketa odnosi se na broj pojedinačnih stavki upakovanih na način da se ne mogu podijeliti bez prethodnog raspakivanja ili broj komada ako roba nije upakovana.
Podaci o ukupnom broju paketa ne navode se ako je roba u rasutom stanju.
18 06 054 000 Prijevozne oznake
Popunjava se na nivou: naimenovanja robe provozne deklaracije.
Slobodna forma opisa oznaka i brojeva na prijevoznim jedinicama ili paketima.
18 08 000 000 Šifra CUS
Broj Carinske unije i statistike (CUS) jeste šifra dodijeljena u okviru Evropskog carinskog popisa hemikalija (ECICS) za uglavnom hemijske preparate i supstance.
Deklarant može dobrovoljno upisati tu šifru ako za predmetnu robu ne postoji propisana mjera u legislativi, to jest kada je lakše upisati tu šifru nego upisati cijeli opis proizvoda.
Napomena:
Vidjeti ODJELJAK C ovog priloga, Napomenu broj [17].
19 07 000 000 Oprema za prijevoz
19 07 063 000 Identifikacioni broj kontejnera
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Oznake (slova i/ili brojevi) kojima se identifikuje kontejner za prijevoz.
Kontejner je posebna ojačana kutija za prijevoz tereta koja se može slagati jedna na drugu te koja se može horizontalno ili vertikalno premještati, osim u slučaju zračnog prijevoza.
Kod zračnog prijevoza kontejneri su posebne ojačane kutije za prijevoz tereta koje se mogu horizontalno ili vertikalno premještati.
U okviru ovog elementa podatka izmjenjivi sanduci i poluprikolice koje se koriste za cestovni i željeznički prijevoz smatraju se kontejnerima.
Ako je primjenljivo, uz identifikacioni broj kontejnera navodi se i šifra (prefiks) koju dodjeljuje Međunarodni biro za kontejnere i intermodalni prijevoz (BIC) za kontejnere obuhvaćene normom ISO 6346 standarda.
Za izmjenjive sanduke i poluprikolice koristi se šifra ILU (intermodalne utovarne jedinice) uvedena kroz evropski standard EN 13044.
19 07 044 000 Broj naimenovanja robe u deklaraciji (kontejner)
Za svaki kontejner upisuje se redni broj naimenovanja u deklaraciji za robu koja se prevozi u tom kontejneru.
BROJ NAIMENOVANJA ROBE (Naimenovanje br.)
JCI – polje 32
11 03 000 000 Broj naimenovanja robe
Popunjava se na nivou: naimenovanja robe provozne deklaracije.
Upisuje se redni broj predmetnog naimenovanja u odnosu na ukupan broj naimenovanja navedenih u provoznoj deklaraciji, kada postoji više od jednog naimenovanja robe.
Napomena:
Ako se uz JCI za postupak provoza prilaže popis pošiljke iz Priloga 46. Odluke, ovo polje obrasca JCI za postupak provoza se dijagonalno precrtava.
ŠIFRA ROBE
JCI – polje 33 (1), 33(2)
18 09 000 000 Šifra robe
Popunjava se na nivou: naimenovanja robe provozne deklaracije.
Ne koristi se za poštanske pošiljke i robu koja se prenosi fiksnim prijevoznim instalacijama.
Upisuje se šifra robe Harmoniziranog sistema (6 cifara).
18 09 056 000 Tarifni podbroj Harmoniziranog sistema
U prvu podjelu polja 33 upisuje se tarifni podbroj robe koji se sastoji od šest cifara iz Harmoniziranog sistema (HS šifra robe).
18 09 057 000 Šifra Kombinirane nomenklature
U drugu podjelu polja 33 carinski organ može tražiti da se upišu dvije dodatne cifre iz Kombinirane nomenklature.
Napomena:
Ako se uz JCI za postupak provoza prilaže popis pošiljke iz Priloga 46. Odluke, ovo polje obrasca JCI za postupak provoza se dijagonalno precrtava.
BRUTO MASA (kg)
JCI – polje 35
PPD/PPBD - D.E. broj (6/5)
Napomena:
Ako se uz JCI za postupak provoza prilaže popis pošiljke iz Priloga 46. Odluke, ovo polje obrasca JCI za postupak provoza se dijagonalno precrtava.
18 04 000 000 Bruto masa (kg)
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
U deklaraciji bruto masa je težina robe sa ambalažom (pakovanjem), bez opreme za prijevoz.
Ako je u bruto masu veću od 1 kg uključen dio mjerne jedinice (kg), može se zaokružiti na sljedeći način:
- od 0,001 do 0,499: zaokružuje se na najbližu nižu vrijednost punog kilograma,
- od 0,5 do 0,999: zaokružuje se na najbližu višu vrijednost punog kilograma.
Bruto masu manju od 1 kg treba upisati kao "0" iza koje slijedi niz od najviše šest decimala bez "0" na kraju količine (na primjer 0,123 za pakovanje od 123 grama, 0,00304 za pakovanje od 3 grama i 40 miligrama ili 0,000654 za pakovanje od 654 miligrama).
Upisuje se bruto masa robe obuhvaćene odgovarajućim prijavljenim naimenovanjem robe, izražena u kilogramima.
Ako deklaracija obuhvata više naimenovanja robe koja se odnose na robu koja je zajedno upakovana na takav način da je nemoguće utvrditi bruto masu robe za svako naimenovanje robe, ukupna bruto masa upisuje se samo na nivou zaglavlja.
NETO MASA (kg)
JCI – polje 38
18 01 000 000 Neto masa (kg)
Popunjava se na nivou: naimenovanja robe provozne deklaracije.
Upisuje se neto masa robe obuhvaćene odgovarajućim prijavljenim naimenovanjem robe, izražena u kilogramima.
Neto masa je masa robe bez ambalaže.
Ako neto masa veća od 1 kg uključuje dijelove mjerne jedinice (kg), može se zaokružiti na sljedeći način:
- od 0,001 do 0,499: zaokružuje se na najbližu nižu vrijednost punog kilograma,
- od 0,5 do 0,999: zaokružuje se na najbližu višu vrijednost punog kilograma.
Neto masu manju od 1 kg treba upisati kao "0" iza koje slijedi broj decimala do šest decimala bez "0" na kraju količine (na primjer 0,123 za pakovanje od 123 grama, 0,00304 za pakovanje od 3 grama i 40 miligrama ili 0,000654 za pakovanje od 654 miligrama).
SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNI DOKUMENT
JCI – polje 40
PPD/PPBD - D.E. broj (2/1)
12 01 000 000 Skraćena deklaracija/Prethodni dokument
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Upisuje se podatak u vezi razduženja robe prijavljene u predmetnoj deklaraciji u vezi sa završetkom privremenog smještaja.
Ovi detalji uključuju podatak o količini robe koja se razdužuje i odgovarajuću jedinicu mjere.
12 01 001 000 Referentni broj
Upisuje se referentni podatak za privremeni smještaj, prethodni carinski postupak ili odgovarajući carinski dokument.
U slučaju da poslije izvoza slijedi provoz, upisuje se MRN izvozne deklaracije.
Upisuje se identifikacioni broj ili drugi prepoznatljiv referentni podatak za predmetni dokument.
Ako MRN upućuje na prethodni dokument, referentni broj ima sljedeću strukturu:
U slučaju da se šifra "X" (Identifikacioni broj) ili "Y" (broj odobrenja) koriste za identifikaciju lokacije, a da postoji nekoliko lokacija povezanih sa brojem I.B. ili predmetnim brojem odobrenja, može se koristiti dodatna identifikaciona šifra da se omogući nedvosmislena identifikacija lokacije.
16 15 036 000 UN/LOCODE
Koriste se šifre definirane u UN/LOCODE popisu šifara po državama.
16 15 047 000 Carinski ured
Upisuje se odgovarajuća šifra carinskog ureda u kojoj je roba dostupna za daljnju carinsku kontrolu. Šifre carinskih ureda navedene su u Prilogu 2. ovog uputstva.
16 15 047 001 Šifra
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se referentni broj carinskog ureda u kojoj je roba dostupna za daljnju carinsku kontrolu.
16 15 048 000 Globalni navigacioni satelitski sistem (GNSS)
Upisuju se relevantne koordinate iz Globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS) gdje je roba dostupna.
16 15 048 049 Geografska širina
Upisuje se geografska širina lokacije na kojoj je roba dostupna.
16 15 048 050 Geografska dužina
Upisuje se geografska dužina lokacije na kojoj je roba dostupna.
16 15 051 000 Privredni subjekt
Upisuje se identifikacioni broj privrednog subjekta u čijim se prostorijama može obaviti kontrola robe.
16 15 051 017 Identifikacioni broj
Upisuje se identifikacioni broj korisnika odobrenja.
16 15 052 000 Broj odobrenja lokacije
Upisuje se broj odobrenja za predmetnu lokaciju.
16 15 053 000 Dopunski identifikator
U slučaju više prostorija, kako bi se mjesto preciznije navelo vezano za identifikacioni broj ili odobrenje, upisuje se odgovarajuća šifra ako je dostupana.
16 15 018 000 Adresa:
16 15 018 019 Ulica i broj
Upisuje se ulica i broj.
16 15 018 021 Poštanski broj
Upisuje se odgovarajuća poštanska oznaka za adresu koja je navedena.
16 15 018 022 Grad
Upisuje se naziv grada.
16 15 018 020 Država
Upisuje se odgovarajuća šifra za državu.
16 15 081 000 Poštanski broj/Adresa
Ova podklasa može se koristiti ako je moguće utvrđivanje lokacije robe sa poštanskim brojem dopunjenim podacima o kućnom broju, ako je potrebno.
16 15 081 021 Poštanski broj
Upisuje se odgovarajuća poštanska oznaka u vezi sa lokacijom robe.
16 15 081 025 Kućni broj
Upisuje se kućni broj u vezi sa lokacijom robe.
16 15 081 020 Država
Upisuje se odgovarajuća šifra za državu.
16 15 074 000 Lice za kontakt
16 15 074 016 Ime
Upisuje se puno ime lica za kontakt.
16 15 074 075 Telefonski broj
Upisuje se telefonski broj lica za kontakt.
16 15 074 076 E-adresa adresa
Upisuje se E-adresa adresa lica za kontakt.
PAKOVANJE I OPIS ROBE
JCI – polje 31
18 05 000 000 Opis robe
Popunjava se na nivou: naimenovanja robe provozne deklaracije.
Ako deklarant upiše CUS šifru za hemikalije i preparate, carinski organ može se odreći zahtjeva za dostavljanje preciznog opisa robe.
Opis robe je uobičajeni trgovački opis robe koji je dovoljno precizan kako bi carinski organ mogao izvršiti identifikaciju robe. Ako je potrebno upisati tarifnu oznaku robe, opis mora biti dovoljno precizan da omogući svrstavanje robe.
Napomena:
Ako se uz JCI za postupak provoza prilaže popis pošiljke iz Priloga 46. Odluke, u ovo polje upisuje se upućivanje na serijski broj i oznake različitih popisa pošiljke koje se prilažu.
18 06 000 000 Pakovanje
Popunjava se na nivou: naimenovanja robe provozne deklaracije.
Ovaj element podatka odnosi se na podatke o pakovanju robe koja je predmet deklaracije ili obavještenja.
18 06 003 000 Vrsta pakovanja
Koriste se sljedeće šifre:
(Preporuka (UNECE-a br. 21/Rev. 8.1. od 12. jula 2010.)
Šifre za pakovanja:
VRSTA PRIJEVOZA U UNUTRAŠNJOSTI
JCI – polje 26
19 04 000 000 Vrsta prijevoza u unutrašnjosti
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se vrsta prijevoza pri odlasku.
Podatak je neobavezan, odnosno carinski organ može tražiti isti, ali i ne mora.
Koriste se sljedeće šifre (n1):
Polje 1 i 2 popunjava se kako je naprijed objašnjeno u tabeli.
U polje 3 upisuje se identifikaciona oznaka za predmetnu poruku. Svaka provozna deklaracija koja se obradi tokom jedne godine mora imati jedinstven broj povezan sa predmetnim postupkom.
U polje 4 upisuje se identifikaciona šifra (identifikator) postupka kako je propisano u tabeli u nastavku.
U polje 5 upisuje se vrijednost koja je kontrolni broj za cijeli MRN. Ovim poljem omogućeno je otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja cijelog MRN.
Šifre koje se koriste u polju 4 Identifikaciona šifra postupka 3:
16 15 046 000 Kvalifikator identifikacije
Za identifikaciju lokacije koristi se jedan od sljedećih kvalifikatora:
12 01 002 000 Vrsta
Primjenjuju se sljedeće šifre:
12 01 003 000 Vrsta pakovanja
Upisuje se odgovarajuća šifra za označavanje vrste pakovanja koja je odgovarajuća za razduženje pakovanja.
12 01 004 000 Broj pakovanja
Upisuje se odgovarajući broj pakovanja koji se razdužuju.
12 01 005 000 Mjerna veličina i jedinica mjere (kvalifikator)
Koristi se propisana mjerna veličina. Ukoliko je primjenljivo može se koristiti dopunska jedinica mjere.
12 01 006 000 Količina
Upisuje se odgovarajuća količina koja se razdužuje.
12 01 079 000 Dopuna informacija
Upisuje se dopuna informacije u odnosu na prethodni dokument.
Ovaj element podatka omogućava privrednom subjektu da dostavi bilo koju dopunsku informaciju koja se odnosi na prethodni dokument.
12 01 007 000 Identifikator naimenovanja robe
Upisuje se broj naimenovanja robe kako je prijavljeno u prethodnom dokumentu.
DODATNE INFORMACIJE, PRILOŽENI DOKUMENTI, POTVRDE I ODOBRENJA
JCI – polje 44
12 02 000 000 Dodatne informacije
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Ovaj element podatka koristi se u odnosu na informaciju za koju nije propisano određeno polje u koje se ista treba upisati.
Napomena:
Ako se uz JCI za postupak provoza prilaže popis pošiljke iz Priloga 46. Odluke, ovo polje obrasca JCI za postupak provoza se dijagonalno precrtava.
12 02 008 000 Šifra
Za označavanje dodatne informacije u vezi sa carinskim pitanjima koristi se petocifrena šifra:
Napomena:
Ostale šifre priloženih dokumenta, koje nisu prethodno navedene: N002, N018, N820, N822, N825, N951, C641, C656, C673, C690, L001, L079 i L100 primjenjuju se nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, 1987.
12 03 013 000 Broj naimenovanja ili broj stavke u dokumentu
Upisuje se redni broj naimenovanja ili stavke u priloženom dokumentu (na primjer potvrda, odobrenje, dozvola, ulazni dokument i tako dalje), koji odgovara predmetnom naimenovanju robe.
12 03 079 000 Dopuna informacija
Ovaj element podatka koristi se u odnosu na infomaciju za priloženi dokument za koju nije propisano određeno polje u koje se ista treba upisati.
12 04 000 000 Dodatni referentni podaci
12 04 001 000 Referentni broj
Upisuje se referentni broj bilo koje sačinjene dopunske informacije koja nije obuhvaćena priloženim dokumentima, prijevoznim dokumentima ili dopunom informacija.
12 04 002 000 Vrsta
Dodatni referentni podaci moraju se upisati u obliku odgovarajuće šifre propisane u Glavi II Priloga 38. Odluke. Popis dodatnih referentnih podataka i njihove šifre nalaze se u bazi podataka carinskog organa.
12 05 000 000 Prijevozni dokument
Ovaj element podatka uključuje vrstu i referentne podatke prijevoznog dokumenta.
12 05 001 000 Referentni broj
Upisuje se referentni broj prijevoznog dokumenta.
Za elektronski prijevozni dokument kao provozna dekaracija upisuje se referentni broj prijevoznog dokumenta koji se koristi kao provozna deklaracija (ne koristi se u nacionalnoj primjeni NCTS-a).
12 05 002 000 Vrsta
Upisuje se odgovarajuća šifra, za označavanje vrste dokumenta.
Primjenjuju se sljedeće šifre:
12 02 009 000 Tekst
Ako je potrebno, može se upisati bilo koji tekst za objašnjene prijavljene šifre.
12 03 000 000 Priloženi dokumenti, potvrde i odobrenja, dodatni referentni podaci
Popunjava se na nivou: naimenovanja robe provozne deklaracije.
12 03 001 000 Referentni broj
Korištenjem odgovarajuće šifre, upisuju se podaci koji se zahtjevaju prema specifičnim pravilima za primjenu propisa, zajedno sa referentnim podacima dokumenata priloženih uz deklaraciju.
12 03 002 000 Vrsta
Nacionalni dokumenti, potvrde i odobrenja ili dokumenti, potvrde i odobrenja druge države priloženi uz provoznu deklaraciju, kao i dodatni referentni podaci, moraju se upisati u obliku odgovarajuće propisane šifre iza koje se navodi identifikacioni broj ili drugi prepoznatljiv referentni podatak za predmetni dokument.
Primjenjuju se sljedeće šifre:
12 08 000 000 Referentni broj/UCR
JCI – polje 44
PPD/PPBD - D.E. broj (2/4)
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Upisuje se jedinstveni trgovački referentni broj koji je predmetno lice dodijelilo predmetnoj pošiljci.
Može biti u obliku šifre Svjetske carinske organizacije (ISO 15459) ili drugi odgovarajući oblik. Ovaj broj omogućava pristup tim navedenim komercijalnim podacima koji su predmet interesa carinskog organa.
12 12 000 000 Odobrenje
12 12 000 000 Vrsta
Primjenjuju se sljedeće šifre za odobrenja:
12 12 001 000 Referentni broj
Upisuje se referenti broj svih odobrenja koja su potrebna za provoznu deklaraciju.
13 14 000 000 Ostali učesnici u lancu snabdijevanja
JCI – polje 44
PPD/PPBD - D.E. broj (3/37)
Popunjava se na nivou: zaglavlja i naimenovanja robe provozne deklaracije.
Ovdje se mogu upisati dodatni učesnici u lancu snabdijevanja kako bi se pokazalo da je cjelokupni lanac snabdijevanja obuhvatio privredne subjekte koji su imali status AEO.
Ako se koristi ova klasa podatka upisuje se šifra uloge u lancu snabdjevanja i identifikacioni broj, u protivnom, ovaj element podatka je neobavezan.
13 14 031 000 Uloga
Upisuje se odgovarajuća šifra uloge koja određuje ulogu ostalih učesnika u lancu snabdijevanja.
Prijaviti se mogu i sljedeći učesnici:
13 14 017 000 Identifikacioni broj
Upisuje se identifikacioni broj lica koje je učesnik u lancu snabdijevanja. Za ostale učesnike koji su registrirani u Bosni i Hercegovini upisuje se njihov I.B. iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza.
16 17 000 000 Propisani plan puta
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Koristeći odgovarajuće šifre, navodi se da li je primjenjen propisani plan puta.
Propisani plan puta određuje put kojim će se roba kretati od polaznog carinskog ureda do odredišnog carinskog ureda po ekonomski opravdanom planu puta.
Koriste se sljedeće šifre:
KORISNIK POSTUPKA PROVOZA (Glavni obveznik)
JCI – polje 50
PPD/PPBD - D.E. broj (3/22-3/23)
13 07 000 000 Korisnik postupka provoza
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
13 07 016 000 Naziv
Upisuje se puno ime (fizičkog lica ili pravnog lica) i adresa korisnika postupka provoza. Prema potrebi, upisuje se i puno ime (fizičkog lica ili pravnog lica) ovlašćenog zastupnika koji podnosi provoznu deklaraciju u ime korisnika postupka provoza.
13 07 017 000 Identifikacioni broj
Upisuje se idenifikacioni broj korisnika postupka provoza. Za korisnika postupka provoza koji je registriran u Bosni i Hercegovini upisuje se I.B. iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza.
PROVOZNA CARINSKI URED (PREDVIĐENI PROVOZNI CARINSKI UREDI I DRŽAVE)
JCI – polje 51
PPD/PPBD - D.E. broj (5/7)
17 04 000 000 Provozni carinski ured
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
17 04 001 000 Šifra
Upisuje se šifra predviđenog carinskog ureda nadležnog za mjesto preko kojeg pošiljka koja se provozi preko stranog carinskog područja u postupku provoza napušta carinsko područje Bosne i Hercegovine i carinskog ureda nadležnog za mjesto preko kojeg takva pošiljka ponovo ulazi u carinsko područje Bosne i Hercegovine ili mjesto ulaska na područje ugovorne strane Konvencije o zajedničkom provoznom postupku kada se roba kreće u okviru postupka provoza ili carinskog ureda nadležne za mjesto izlaska sa područja ugovorne strane Konvencije kada roba napušta to područje tokom postupka provoza preko granice između ugovorne strane Konvencije i treće države.
Koristeći odgovarajuće šifre, upisuju se referentni brojevi predmetnih carinskih ureda.
Napomena:
Vidjeti ODJELJAK C ovog priloga, Napomenu broj [17].
VRSTA OSIGURANJA
JCI – polje 52
99 02 000 000 Vrsta osiguranja
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Koriste se sljedeće šifre:
Za provoz mogu se koristiti sljedeće šifre:
99 03 000 000 Podaci o osiguranju
99 03 0 69 000 GRN
Upisuje se referentni broj osiguranja.
99 03 070 000 Pristupna šifra
Upisuje se pristupna šifra.
Napomena:
Za podatak "pristupna šifra" vidjeti ODJELJAK C ovog priloga, Napomenu broj [17].
99 03 012 000 Valuta
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se valuta BAM u kojoj će se utvrditi iznos koji treba pokriti osiguranje.
99 03 071 000 Iznos koji treba pokriti
Upisuje se iznos duga koji može nastati u vezi sa određenom provoznom deklaracijom, a koji će biti pokriven osiguranjem.
99 03 072 000 Garantni carinski ured
Koristeći odgovarajuću šifru, upisuje se referentni broj carinskog ureda u kojoj je osiguranje registrirano.
Napomena:
Za podataj "garantni carinski ured" vidjeti ODJELJAK C ovog priloga, Napomenu broj [17].
99 03 073 000 Ostali referentni podaci o osiguranju
Ovaj podatak se upisuje ako se za vrstu osiguranja koristi šifra 8, a isti se može upisati i ako se za vrstu osiguranja koristi šifra 3. Ovaj podatak se ne može koristiti za druge vrste osiguranja.
99 04 000 000 Osiguranje ne važi za
JCI – polje 52
PPD/PPBD - D.E. broj (8/2-8/3-8/4)
Ako osiguranje ne važi za sve države zajedničkog provoza, poslije "Ne važi za" upisuje se odgovarajuća šifra za predmetnu državu ili države.
Napomena:
Vidjeti ODJELJAK C ovog priloga, Napomenu broj [17].
ODREDIŠNI CARINSKI URED
JCI – polje 53
PPD/PPBD - D.E. broj (5/6)
17 05 000 000 Odredišni carinski ured
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
17 05 001 000 Šifra
Koristeći odgovarajuću šifru iz Priloga 2. ovog uputstva, upisuje se referentni broj carinskog ureda u kojem se postupak provoza završava.
PRETOVAR
JCI – polje 55
PPD/PPBD - D.E. broj (7/1)
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Popunjava se samo u slučaju pretovara robe za vrijeme postupka provoza. Prijevoznik mora popuniti prva tri reda tog polja ako se, u toku predmetnog postupka, pretovar robe vrši iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, ili iz jednog kontejnera u drugi.
Međutim, ako se roba prevozi u kontejnerima koji će se prevoziti cestovnim prijevoznim sredstvom, carinski organ može odobriti korisniku postupka provoza da ne popunjava polje 7/7 - 7/8 PPD, ako zbog logističkih razloga u mjestu polaska nije moguće navesti identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u trenutku sačinjavanja provozne deklaracije, te ako carinski organ može osigurati da će tačni podaci o prijevoznom sredstvu biti naknadno upisani u polje 7/1 PPD.
Podatke u polju F, poslije pretovara, potvrđuje najbliži carinski ured.
Ovo polje može biti popunjeno ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.
DRUGE NEZGODE U TOKU PRIJEVOZA/POJEDINOSTI I PREDUZETE MJERE
JCI – polje 56
PPD/PPBD - D.E. broj (7/19)
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Upisuju se podaci o nepredviđenim okolnostima ili višoj sili nastaloj za vrijeme prijevoza u postupku provoza do odredišnog carinskog ureda.
Osim toga, ako je roba utovarena na poluprikolicu, a vučno vozilo je promijenjeno u toku puta (bez rukovanja robom ili pretovara robe), u ovo polje moraju se upisati registarske oznake i nacionalnost novog vučnog vozila. U tom slučaju nije potrebna ovjera nadležnog carinskog organa.
Ovo polje može biti popunjeno ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.
PLOMBE – stavljene plombe
JCI – polje D
PPD/PPBD - D.E. broj (7/19)
19 10 000 000 Plombe
Popunjava se na nivou: zaglavlja provozne deklaracije.
Upisuje se broj plombi stavljenih na opremu za prijevoz, ako je primjenljivo.
19 10 015 000 Identitet
Ovaj podatak upisuje se ako ovlašteni pošiljalac podnosi deklaraciju za koju se u skladu sa odobrenjem zahtijeva upotreba posebnih plombi ili je korisniku postupka provoza odobrena upotreba posebnih plombi.

D.E. (Element podatka) broj

Polje broj u JCI

D.E. broj

PPD/PPBD

Naziv polja

D 1

11 01 000 000

1 (3)

1/3

Vrsta provozne deklaracije (Deklaracija)

А

13 02 000 000

2

3/7-3/8

Pošiljalac/Izvoznik

C

13 02 016 000

 

 

Naziv

A

13 02 017 000

2 (I.B.)

 

Identifikacioni broj (I.B.)

A

13 02 018 000

 

 

Adresa

A

13 02 018 019

 

 

Ulica i broj

A

13 02 018 020

 

 

Država

A

13 02 018 021

 

 

Poštanski broj

A

13 02 018 022

 

 

Grad

A

13 02 074 000

 

 

Lice za kontakt

C

13 02 074 016

 

 

Ime

A

13 02 074 075

 

 

Telefonski broj

A

13 02 074 076

 

 

E-adresa

A

3

1/4

Obrasci

А
[2] [3]

 

4

 

Popis pošiljke

А [4a]

 

5

1/9

Naimenovanja

A

 

6

6/18

Ukupan broj paketa

B [4]

13 03 000 000

8

3/9-3/10

Primalac

А

13 03 016 000

 

 

Naziv

А [1]

13 03 017 000

8 (I.B.)

 

Identifikacioni broj

А

13 03 018 000

 

 

Adresa

А [1]

13 03 018 019

 

 

Ulica i broj

А

13 03 018 020

 

 

Država

А

13 03 018 021

 

 

Poštanski broj

А

13 03 018 022

 

 

Grad

А

13 06 000 000

14

3/18-3/19-3/20-3/21

Deklarant/Zastupnik

A

13 06 017 000

14 (I.B.)

 

Identifikacioni broj

A

13 06 030 000

 

 

Status

A

13 06 074 000

 

 

Lice za kontakt

C

13 06 074 016

 

 

Ime

A

13 06 074 075

 

 

Telefonski broj

A

13 06 074 076

 

 

E-adresa

A

15

 

Država otpreme/izvoza

 A [2a]

 

17

 

Država odredišta

A [2a]

16 03 000 000

17а

5/8

Šifra države odredišta

А

19 05 000 000

18 (Identitet)

7/7-7/8

Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u polasku

А [6]
А [7]
А [8]

19 05 061 000

 

 

Vrsta identifikacije

A

19 05 017 000

18 (1)

 

Identifikacioni broj

A

19 05 062 000

18 (2) (Nacional.)

 

Nacionalnost prijevoznog sredstva u polasku

А

19 01 000 000

19

7/2

Indikator (Identifikacioni broj) za kontejner

A

19 08 000 000

21 (Identitet)

7/14-7/15

Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

 A

[6]

[7]

[8]

[11] [14] [15]

19 08 061 000

 

 

Vrsta identifikacije

A

19 08 017 000

21 (1)

 

Identifikacioni broj

A

19 08 062 000

21 (2) (Nacional.)

 

Nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

А

19 03 000 000

25

7/4

Vrsta (način) prijevoza na granici

A [5]

19 04 000 000

26

 

Vrsta (način) prijevoza u unutrašnjosti

B

16 13 000 000

27

5/21

Mjesto utovara

A [11]

16 13 036 000

 

 

UN/LOCODE

A

16 13 020 000

 

 

Država

A

16 13 037 000

 

 

Lokacija

A

16 15 000 000

30

5/23

Mjesto (lokacija) robe

A

16 15 045 000

 

 

Vrsta lokacije

A

16 15 046 000

 

 

Kvalifikator identifikacije

A

16 15 036 000

 

 

UN/LOCODE

A

16 15 047 000

 

 

Carinski ured

A

16 15 047 001

 

 

Šifra

A

16 15 048 000

 

 

Globalni navigacioni satelitski sistem (GNSS)

A

16 15 048 049

 

 

Geografska širina

A

16 15 048 050

 

 

Geografska dužina

A

16 15 051 000

 

 

Privredni subjekt

A

16 15 051 017

 

 

Identifikacioni broj

A

16 15 052 000

 

 

Broj odobrenja lokacije

A

16 15 053 000

 

 

Dopunski identifikator

A

16 15 018 000

 

 

Adresa

A

16 15 018 019

 

 

Ulica i broj

A

16 15 018 021

 

 

Poštanski broj

A

16 15 018 022

 

 

Grad

A

16 15 018 020

 

 

Država

A

16 15 081 000

 

 

Poštanski broj/Adresa

A

16 15 081 021

 

 

Poštanski broj

A

16 15 081 025

 

 

Kućni broj

A

16 15 081 020

 

 

Država

A

16 15 074 000

 

 

Lice za kontakt

C

16 15 074 016

 

 

Ime

A

16 15 074 075

 

 

Telefonski broj

A

16 15 074 076

 

 

E-adresa

A

18 05 000 000

31

 

Pakovanje i Opis robe

А

18 06 000 000

 

 

Pakovanje

A

18 06 003 000

 

 

Vrsta pakovanja

A

18 06 004 000

 

 

Broj pakovanja

A

18 06 054 000

 

 

Prijevozne oznake

A [3]

18 08 000 000

 

 

Šifra CUS

C [17]

19 07 000 000

 

 

Oprema za prijevoz

A [12]

19 07 063 000

 

 7/10

Identifikacioni broj kontejnera

A

19 07 044 000

 

 

Broj naimenovanja robe u deklaraciji

A

11 03 000 000

32

 

Broj naimenovanja robe (Naimenovanje br.)

А

18 09 000 000

33

 

Šifra robe

А [4]

18 09 056 000

33 (1)

 

Tarifni podbroj Harmoniziranog sistema

A

18 09 057 000

33 (2)

 

Šifra Kombinirane nomenklature

B

18 04 000 000

35

6/5

Bruto masa (kg)

А

18 01 000 000

38

 

Neto masa (kg)

А

12 01 000 000

40

2/1

Skraćena deklaracija/prethodni dokument

А

12 01 001 000

 

 

Referentni broj

A

12 01 002 000

 

 

Vrsta

A

12 01 003 000

 

 

Vrsta pakovanja

A

12 01 004 000

 

 

Broj pakovanja

A

12 01 005 000

 

 

Mjerna veličina i jedinica mjere

A

12 01 006 000

 

 

Količina

A

12 01 079 000

 

 

Dopuna informacije

C

12 01 007 000

 

 

Identifikator naimenovanja robe

A

12 02 000 000

44

 

Dodatne informacije, priloženi dokumenti, potvrde i odobrenja

C

12 02 008 000

 

 

Šifra

A

12 02 009 000

 

 

Tekst

A

12 03 000 000

 

 

Priloženi dokumenti, potvrde i odobrenja, dodatni referentni podaci

А

12 03 001 000

 

 

Referentni broj

A

12 03 002 000

 

 

Vrsta

A

12 03 013 000

 

 

Broj naimenovanja ili broj stavke u dokumentu

C

12 03 079 000

 

 

Dopuna informacija

C

12 04 000 000

 

 

Dodatni referentni podaci

A

12 04 001 000

 

 

Referentni broj

C

12 04 002 000

 

 

Vrsta

A

12 05 000 000

 

 

Prijevozni dokument

A

12 05 001 000

 

 

Referentni broj

A

12 05 002 000

 

 

Vrsta

A

12 08 000 000

 

2/4

Referentni broj/UCR

C

12 12 000 000

 

 

Odobrenje

A [10]

12 12 002 000

 

 

Vrsta

A

12 12 001 000

 

 

Referentni broj

A

13 14 000 000

3/37

Ostali učesnici u lancu snabdijevanja

C

13 14 031 000

 

 

Uloga

A

13 14 017 000

 

 

Identifikacioni broj

A

16 17 000 000

 

 

Propisani plan puta

A

13 07 000 000

50

3/22-3/23

Korisnik postupka provoza (Glavni obveznik)

A [10]

13 07 016 000

 

 

Naziv

A

13 07 017 000

 

 

Identifikacioni broj

A

17 04 000 000

51

5/7

Provozni carinski ured (Predviđeni provozni carinski uredi (i države))

А [17]

17 04 001 000

 

 

Šifra

A [17]

99 02 000 000

52

 

Vrsta osiguranja

А

99 03 000 000

 

 

Podaci o osiguranju

A

99 03 069 000

 

 

GRN

A

99 03 070 000

 

 

Pristupna šifra

A[17]

99 03 012 000

 

 

Valuta

A

99 03 071 000

 

 

Iznos koji treba pokriti

A

99 03 072 000

 

 

Garantni carinski ured

A[17]

99 03 073 000

 

 

Ostali referentni podaci o osiguranju

A

99 04 000 000

8/2-8/3-8/4

Osiguranje ne važi za

A[17]

17 05 000 000

53

5/6

Odredišni carinski ured (Odredišni carinski ured (i država))

А

17 05 001 000

 

 

Šifra

А

17 06 001 000

 

 

Šifra

A [17]

 

55

7/1

Pretovar

A

 

56

7/19

Druge nezgode u toku prijevoza/Pojedinosti i preduzete mjere

A

19 10 000 000

D

D

Plombe

A

19 10 068 000

 

 

Broj plombi

A

19 10 015 000

 

 

Identitet

A

 


Kolona

Deklaracija

Zakonski osnov

D.E. br.

Broj dodijeljen predmetnom elementu podatka

 

Polje br. u JCI

Broj polja u koje se upisuje element podatka u JCI

 

D1

Standardna provozna deklaracija

član 4. tačka ac), član 74. stav (1), član 105. i član 112. Zakona

 


Simbol

Opis simbola

A

Obavezno: podaci koji su obavezni, bez odstupanja od tačke 5. iz Glave I, Odjeljak A, Priloga 39.

B

Neobavezno: podaci koje carinski organ može, ali ne mora tražiti.

C

Neobavezno za deklaranta: podaci koje deklarant može navesti, ali koje carinski organ ne može zahtijevati. Kada privredni subjekt odluči da dostavi podatak, svi obavezni pod-elementi podataka moraju se prijaviti

Kada se "C" koristi za element podatka/klase podatka svi pod-elementi podatka/pod-klase podatka koje pripadaju tom elementu podatka/klasi podataka obavezni su kada deklarant odluči dostaviti podatak, osim u slučajevima kada je to određeno drugačije u Glavi III Priloga 39.

 


Broj napomene

Opis napomene

[1]

Ako je naveden I.B. lica iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza ne navodi se naziv i adresa, osim ako se koristi provozna deklaracija u pisanom (papirnom) obliku.

[2]

Identifikacioni broj korisnika postupka provoza je obavezan. Ako je dostavljen I.B. privrednog subjekta u Bosni i Hercegovini iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, ne navodi se naziv i adresa, osim ako se koristi deklaracija u pisanom obliku.

Identifikacioni broj korisnika TIR karneta obavezan je u slučaju ako je vrsta deklaracije TIR, u protivnom, isti se ne koristi.

[2 a]

Ovaj podatak se može zahtijevati samo za postupke koji nisu kompjuterski podržani

[3]

Ovaj podatak navodi se samo ako je dostupan.

[4]

Ovaj element podatka nije obavezan u slučaju ako je vrsta deklaracije TIR.

[4a]

 Ovo polje se mora obavezno popuniti za postupak provoza na način kako je propisano Prilogom  38. Odluke.

[5]

Ovaj element podatka koristi se za pošiljke u prijevozu željeznicom, a za druge vrste prijevoza je neobavezan.

[6]

Ne koristi se u slučaju poštanske pošiljke ili prijevoza (prijenosa) fiksnim prijevoznim instalacijama.

[7]

Ako se roba prevozi multimodalnim prijevoznim jedinicama, kao što su kontejneri, promjenljivi sanduci i poluprikolice, carinski organ može odobriti korisniku postupka provoza da ne navodi ovaj podatak ako se zbog logističkih razloga na mjestu otpreme ne može navesti identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u trenutku puštanja robe u provoz, pod uvjetom da multimodalne prijevozne jedinice imaju jedinstvene brojeve i da su ti brojevi navedeni u elementu podatka 19 07 063 000 Identifikacioni broj kontejnera.

[8]

U sljedećim slučajevima deklarant se oslobađa od obaveze unosa ovog podatka u provoznu deklaraciju koja se podnosi polaznom carinskom uredu u vezi sa prijevoznim sredstvom u koje se roba direktno utovara:

-     ako se zbog logističkih razloga ovaj element podatka ne može navesti, a korisnik postupka provoza ima status AEOC-a, i

-     ako carinski organ može, prema potrebi, doći do relevantnih informacija iz evidencije korisnika postupka provoza.

[9]

Ovaj element podatka koristi se samo u kontekstu TIR karneta.

[10]

Ovaj element podatka navodi se kada odobrenje postoji u skladu sa odgovarjućim odredbama ove odluke.

[11]

Ovaj element podatka je neobavezan ako se deklaracija podnosi prije predočenja robe.

[12]

­Ovaj podatak odnosi se na situaciju u trenutku kada je deklaracija sačinjena.

[13]

Ovaj podatak navodi se samo kada je carinski organ odlučio da plombira robu.

[14]

Ne koristi se u slučaju kada nije prijavljen provozni carinski ured (17 04 000 000).

[15]

­Ovaj podatak navodi se ako je isti kao prijevozno sredstvo u odlasku (19 05 000 000).

[16]

Ova podatak nije obavezan u slučaju podnošenja provozne deklaracije prije predočenja robe u skladu sa članom 133. Odluke.

[17]

Ovaj podatak se primjenjuje nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, 1987.

 


Šifra*

Opis

Set podataka u Tabeli za zahtjevom podataka za određenu vrstu* provozne deklaracije u Prilogu 39. Odluke

C

Roba Unije koja nije stavljena u zajednički provozni postupak u skladu sa članom 55. stav 1. tačka (h) Dodatka I Konvencije

D3

T

Mješovita pošiljka koja obuhvata robu koja ima carinski status robe Unije i robu koja nema carinski status robe Unije, stavljene u zajednički provozni postupak

D1, D2, D3

 

T1

Roba koja nema carinski status domaće robe koja se stavlja u nacionalni provozni postupak

D1, D2, D3

Roba koja nema carinski status robe Unije koja se stavlja u zajednički provozni postupak*

D1, D2, D3

T2

Roba sa carinskim statusom robe Unije koja se stavlja u zajednički provozni postupak

D1, D2, D3

TD

Roba koja je već stavljena u provozni postupak u skladu sa članom 55. stav 1. tačka (h) Dodatka I Konvencije

D3

X

Roba Unije namijenjena izvozu koja nije stavljena u provozni postupak u skladu sa članom 55. stav 1. tačka (h) Dodatka I Konvencije

 

D3

 


Naziv države

Šifra

Albanija

AL

Alžir

DZ

Američka Djevičanska Ostrva

VI

Američka Samoa

AS

Andora

AD

Angola

AO

Angvila

AI

Antartika

AQ

Antigva i Barbuda

AG

Argentina

AR

Aruba

AW

Australija

AU

Austrija

AT

Avganistan

AF

Azerbejdžan

AZ

Bahami

BS

Bahrein

BH

Bangladeš

BD

Barbados

BB

Belgija

BE

Belize

BZ

Benin

BJ

Bermuda

BM

Bjelorusija

BY

Bocvana

BW

Bolivija

BO

Boner

BQ

Bosna i Hercegovina

BA

Božićno Ostrvo

CX

Brazil

BR

Britanska Djevičanska Ostrva

VG

Britanska teritorija Indijskog okeana

IO

Brunej Darusalam

BN

Bugarska

BG

Burkina Faso

BF

Burundi

BI

Butan

BT

Centralno Afrička Republika

CF

Ceuta

XC

Crna Gora

ME

Čad

TD

Češka

CZ

Čile

CL

Danska

DK

Demokratska Narodna Republika Koreja

KP

Demokratska Republika Kongo

CD

Dominika

DM

Dominikanska Republika

DO

Države n/s com/mil, treće zemlje

QZ

Države n/s com/mil, unutar-Comm

QY

Države nisu navedene

QU

Države nisu navedene com/mil razlog

QX

Države nisu navedene unutar-Comm

QV

Države nisu navedene, treće zemlje

QW

Džerzi

JE

Džibuti

DJ

Egipat

EG

Ekvador

EC

Ekvatorijalna Gvineja

GQ

Eritreja

ER

Estonija

EE

Etiopija

ET

Evropska unija

EU

Farska Ostrva

FO

Fidži

FJ

Filipini

PH

Finska

FI

Foklandska Ostrva

FK

Francuska

FR

Francuska Gvajana

GF

Francuska Polinezija

PF

Franuske Južne Teritorije

TF

Gabon

GA

Gambija

GM

Gana

GH

Gernzi

GG

Gibraltar

GI

Granada

GD

Grčka

GR

Grenland

GL

Gruzija

GE

Gvajana

GY

Gvaldalupe

GP

Gvam

GU

Gvatemala

GT

Gvineja

GN

Gvineja-Bisao

GW

Haiti

HT

Holandija

NL

Honduras

HN

Hong Kong

HK

Hrvatska

HR

Indija

IN

Indonezija

ID

Irak

IQ

Irska

IE

Islamska Republika Iran

IR

Island

IS

Istočni Timor

TL

Italija

IT

Izrael

IL

Jamajka

JM

Japan

JP

Jemen

YE

Jermenija

AM

Jordan

JO

Južna Afrika

ZA

Južna Džordžija i Južna Sendvička Ostrva

GS

Južni Sudan

SS

Kajmanska Ostrva

KY

Kambodža

KH

Kamerun

CM

Kanada

CA

Katar

QA

Kazahstan

KZ

Kenija

KE

Kina

CN

Kipar

CY

Kirgistan

KG

Kiribati

KI

Kokosova Ostrva (ili Ostrva Kiling)

CC

Kolumbija

CO

Komori

KM

Kongo

CG

Kosovo$$$Ovakvom definicijom se ne prejudicira pozicija i status u skladu sa Rezoluciojm SB UN-a 1244/1999 i mišljenjem MSP o deklaraciji o neovisnosti Kosova.$$$

XK

Kostarika

CR

Kuba

CU

Kukova Ostrva

CK

Kurasao

CW

Kuvajt

KW

Laoska Narodna Demokratska Republika

LA

Lebanon

LB

Lesoto

LS

Letonija

LV

Liberija

LR

Libija

LY

Lihtenštajn

LI

Litvanija

LT

Luksemburg

LU

Madagaskar

MG

Mađarska

HU

Majote

YT

Makao

MO

Mala spoljna ostrva Sjedinjenih Država

UM

Malavi

MW

Maldivi

MV

Malezija

MY

Mali

ML

Malta

MT

Maroko

MA

Maršalska Ostrva

MH

Martinik

MQ

Mauricijus

MU

Mauritanija

MR

Meksiko

MX

Melilja

XL

Mijamar

MM

Mikronezija

FM

Moldavija

MD

Monako

MC

Mongolija

MN

Monserat

MS

Mozambik

MZ

Namibija

NA

Nauru

NR

Nepal

NP

Niger

NE

Nigerija

NG

Nijue

NU

Nikaragva

NI

Norveška

NO

Nova Kaledonija

NC

Novi Zeland

NZ

Njemačka

DE

Obala Slonovače

CI

Okupirana Palestinska Teritorija

PS

Olandska ostrva

AX

Oman

OM

Ostrva Piktern

PN

Ostrva Terks i Kajkoc

TC

Ostrvo Buve

BV

Ostrvo Herd i ostrva Makdonald

HM

Ostrvo Norfok

NF

Otok Man

IM

Paksitan

PK

Palau

PW

Panama

PA

Papua Nova Gvineja

PG

Paragvaj

PY

Peru

PE

Poljska

PL

Portoriko

PR

Portugal

PT

Prodavnice i namirnice

QQ

Prodavnice i namirnice trećih zemalja

QS

Prodavnice i namirnice unutar-Comm

QR

Reinion

RE

Republika Koreja

KR

Ruanda

RW

Rumunija

RO

Ruska Federacija

RU

Salvador

SV

Samoa

WS

San Marino

SM

Saudiska Arabija

SA

Sejšeli

SC

Sen Pjer i Mikelon

PM

Senegal

SN

Sijera Leone

SL

Singapur

SG

Sirijska Arapska Republika

SY

Sjedinjene Države

US

Sjeverna Makedonija

MK

Sjeverna Marijanska ostrva

MP

Slovačka

SK

Slovenija

SI

Solomonska Ostrva

SB

Somalija

SO

Srbija

XS

Sudan

SD

Surinam

SR

Svalbard i Žan Majen

SJ

Svazilend

SZ

Sveta Jelena, Asension i Tristan

SH

Sveta Lucija

LC

Sveti Bertolomej

BL

Sveti Kits i Nevis

KN

Sveti Martin

MF

Sveti Martin (Holandski dio)

SX

Sveti Toma i Prinicp

ST

Sveti Vincent

VC

Španija

ES

Šri Lanka

LK

Švajcarska

CH

Švedska

SE

Tadžikistan

TJ

Tajland

TH

Tajvan

TW

Tanzanija

TZ

Togo

TG

Tokelau

TK

Tonga

TO

Trinidada i Tobago

TT

Tunis

TN

Turkmenistan

TM

Turska

TR

Tuvalu

TV

Uganda

UG

Ujedninjeni Arapski Emirati

AE

Ukrajina

UA

Urugvaj

UY

Uzbekistan

UZ

Valis i Futuna

WF

Vanauatu

VU

Vatikan

VA

Velika Britanija

GB

Velika Britanija (bez Sjeverne Irske)

XU

Velika Britanija (Sjeverna Irska)

XI

Venecuela

VE

Vijetnam

VN

Zambija

ZM

Zapadna Sahara

EH

Zelenortska Republika

CV

Zimbabve

ZW

 


2

Zastupnik (neposredno zastupanje u smislu člana 6. stav (1) tačka a) Zakona: u ime i za račun drugog lica)

3

Zastupnik (posredno zastupanje u smislu člana 6. stav (1) tačka b) Zakona: u svoje ime, a za račun drugog lica)

 


Šifra

Opis

10

Identifikacioni broj broda

20

Broj vagona

21

Broj voza

30

Registarski broj cestovnog vozila

31

Registarski broj cestovne prikolice

40

Broj leta IATA

41

Registarski broj zrakoplova

80

Evropski broj za identifikaciju plovila (ENI šifra)

81

Naziv plovila za plovidbu unutašnjim plovnim putem

 


Prijevozno sredstvo

Način identifikacije

Prijevoz morem i unutrašnjim plovnim putevima

Naziv plovila

Zračni prijevoz

Broj i datum leta (ako ne postoji broj leta, upisuje se registarski broj zrakoplova)

Cestovni prijevoz

Registarske oznake vozila i/ili prikolice

Željeznički prijevoz

Broj vagona

 


0

Roba koja se ne prevozi u kontejneru

1

Roba koja se prevozi u kontejneru

 


Prijevozno sredstvo

Način identifikacije

Prijevoz morem i unutrašnjim plovnim putevima

Naziv plovila

Zračni prijevoz

Broj i datum leta (ako ne postoji broj leta, upisuje se registarski broj zrakoplova)

Cestovni prijevoz

Registarske oznake vozila i / ili prikolice

Željeznički prijevoz

Broj vagona

 


Šifra

Opis

1

Pomorski prijevoz

2

Prijevoz željeznicom

3

Cestovni prijevoz

4

Zračni prijevoz

5

Poštanska pošiljka (aktivni način prijevoza nepoznat)

7

Prijevoz (prijenos) fiksnim prijevoznim instalacijama

8

Prijevoz unutrašnjim plovnim putem

9

Način prijevoza nepoznat (vlastiti pogon)

 


Šifra

Opis

1

Pomorski prijevoz

2

Prijevoz željeznicom

3

Cestovni prijevoz

4

Zračni prijevoz

5

Poštanska pošiljka (aktivni način prijevoza nepoznat)

7

Prijevoz (prijenos) fiksnim prijevoznim instalacijama

8

Prijevoz unutrašnjim plovnim putem

9

Način prijevoza nepoznat (vlastiti pogon)

 


A

Predviđena lokacija

B

Ovlašteno mjesto (član 228 tačka c) i d)

C

Odobreno mjesto (član 265. stav (3) i član 280. stav (2))

D

Ostalo

 


Kvalifikator

Identifikator

Opis

T

Poštanski broj

Koristi se poštanski broj sa ili bez kućnog broja za predmetnu lokaciju.

U

UN/LOCODE

Koriste se šifre propisane u popisu šifara UN/LOCODE iz baze padataka carinskog organa.

V

Identifikaciona šifra carinskog ureda

Koristi se šifra utvrđena u ovoj glavi za element podatka 17 03 000 000 Polazni carinski ured.

W

GPS koordinate

Decimalni stepeni sa negativnim brojevima za jug i zapad

Primjeri: 44.424896°/8.774792° ili 50.838068°/4.381508°.

X

Identifikacijski broj u Bosni i Hercegovini

Koristi se identifikacioni broj kako je navedeno u opisu za element podatka 13 02 017 000 Identifikacioni broj pošiljaoca. U slučaju da privredni subjekt ima više prostora, broj se dopunjuje identifikacionom šifrom koja je jedinstvena za predmetnu lokaciju.

Y

Broj odobrenja lokacije

Upisuje se šifra za predmetnu lokaciju navedena u odobrenju za pojednostavljeni postupak, na primjer broj skladišta u kome se roba može pregledati. U slučaju da se odobrenje odnosi na više prostora, broj odobrenja dopunjuje se identifikacionom šifrom koja je jedinstvena za predmetnu lokaciju.

Z

Adresa

Upisuje se adresa predmetne lokacije.

 


Opis

Šifra

1/4 EURO paleta

OJ

1/8 EURO paleta

OL

Ambalaža, pakovanje izložbeno

IE

Ambalaža, umotano u papir

IG

Ampula, nezaštićena

AM

Ampula, zaštićena

AP

Bačva

TI

Bačva

TO

Bačva, drvena

2C

Bačva, drvena, s čepom

QH

Bačva, drvena, s odvojivim poklopcem

QJ

Bačvica

FI

Bačvica

KG

Bala, kompresovana

BL

Bala, nekompresovana

BN

Balon, nezaštićen

BF

Balon, zaštićen

BP

Boca, plinska

GB

Bočica

VI

Bokal

PH

Bubanj

DR

Bubanj, aluminijski, neuklonjiv poklopac

QC

Bubanj, aluminijski, uklonjiv poklopac

QD

Bubanj, aluminijumski

1B

Bubanj, čelični

1A

Bubanj, čelični, s neuklonjivim poklopcem

QA

Bubanj, čelični, uklonjiv poklopac

QB

Bubanj, drveni

1W

Bubanj, plastični

IH

Bubanj, plastični, neuklonjiv poklopac

QF

Bubanj, plastični, uklonjiv poklopac

QG

Bubanj, šperploča

1D

Bubanj, vlaknasti

1G

Bubanj, željezni

DI

Bure

BU

Bure

CK

Bure

BA

Bure

VA

Cijev

PI

Cijev

TU

Cijev, s mlaznicom

TV

Cijev, sklopiva

TD

Cijevi u povezu, svežnju, smotku

PV

Cijevi, u povezu/svežnju/smotku

TZ

Cilindar

CY

Cisterna, cilindrična

TY

Cisterna, generička

TG

Cisterna, pravokutna

TK

Čuturica

FL

Daska

BD

Daska

PN

Daska, u snopu/grozdu/smotku

BY

Daske, u snopu/grozdu/smotku

PZ

Dio

PP

Dozator

DN

Dvostrani kavez na točkovima sa kaišem za pričvršćivanje

O1

Fišek

AJ

Flaša, nezaštićena, cilindrična

BO

Flaša, nezaštićena, konveksna

BS

Flaša, zaštićena cilindrična

BQ

Flaša, zaštićena, konveksna

BV

Fleksibeg za cisternu

FB

Gajba za pivo

CB

Gajba, višeslojna, drvena

DB

Gajba, višeslojna, kartonska

DC

Gajba, višeslojna, plastična

DA

Gnijezdo

NS

Guma

TE

Ingot

IN

Ingoti, u snopu/svežnju/smotku

IZ

Jedinica

UN

Jednostrana paleta

OS

Jednostrana paleta ISO 0 - 1/2 EURO Paleta

O3

Jednostrana paleta ISO 1 - 1/1 EURO paleta

O4

Jednostrana paleta ISO 2 - 2/1 EURO paleta

O5

Jutena vreća

JT

Kada

TB

Kada, s poklopcem

TL

Kalem konca

BB

Kanister

CI

Kanister, cilindrični

JY

Kanister, čelični, neuklonjivi poklopac

QK

Kanister, čelični, uklonjivi poklopac

QL

Kanister, čelik

3A

Kanister, četvrtasti

JC

Kanister, plastični, neuklonjivi poklopac

QM

Kanister, plastični, s ukljonjivim poklopcem

QN

Kanister, plastika

3H

Kanta

PL

Kanta

BI

Kapsula

AV

Kartica

CM

Kartonska kutija

CT

Kavez

CG

Kavez, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Kesa

BG

Klada

LG

Klada

OK

Klade u povezu/svežnju/smotku

LZ

Klizna ploha

SL

Klizna šipka

SI

Kofa

BJ

Kofer

CF

Kofer

SU

Kofer

LE

Kolica

O2

Kolica, transportna

FW

Kombinirana otvorena kutija i paleta

PB

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u aluminijskom bubnju

YC

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u aluminijskom sanduku

YD

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u bubnju od šperploče

YG

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u čeličnom bubnju

YA

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u čvrstoj plastičnoj kutiji

YM

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u drvenoj kutiji

YF

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u kutiji od šperploče

YH

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u kutiji od vlaknastih ploča

YK

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u metalnoj kutiji

YB

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u plastičnom bubnju

YL

Kombinirano pakovanje, plastični spremnik u vlaknastom bubnju

YJ

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u aluminijskom bubnju

YQ

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u aluminijskom sanduku

YR

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u bubnju od šperploče

YT

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u čeličnoj kutiji

YP

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u čeličnom bubnju

YN

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u čvrstom plastičnom pakovanju

YZ

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u drvenoj kutiji

YS

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u košari od pruća

YV

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u kutiji od vlaknastih ploča

YX

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u proširivom plastičnom pakovanju

YY

Kombinirano pakovanje, stakleni spremnik u vlaknastom bubnju

YW

Kompozitna ambalaža, plastična posuda

6H

Kompozitna ambalaža, staklena posuda

6P

Kontejner za prijevoz kombijem

VK

Kontejner, fleksibilan

1F

Kontejner, koji nije drugačije naznačen kao transportna oprema

CN

Kontejner, metalni

ME

Kontejner, vanjski

OU

Korpa

BK

Košara

CE

Košara, s poklopcem

HR

Košara, s ručkom, drvena

HB

Košara, s ručkom, kartonska

HC

Košara, s ručkom, plastična

HA

Košarica sa drvenim trakicama za voće

PJ

Kovčeg

CH

Kovčeg, vojnički

FO

Koverta

EN

Kutija

BX

Kutija za film

FP

Kutija, aluminijum

4B

Kutija, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Kutija, čelik

4A

Kutija, drvena, od prirodnog drva, s nepropusnim zidovima

QQ

Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična

QP

Kutija, plastična, kruta

QS

Kutija, plastična, proširiva

QR

Kutija, plastika

4H

Kutija, prirodno drvo

4C

Kutija, rekonstituisano drvo

4F

Kutija, šperploča

4D

Kutija, vlaknasta ploča

4G

Kutija, za tečnosti

BW

Kutijica za šibice

MX

Limenka

TN

Limenka, cilindrična

CX

Limenka, pravougaona

CA

Limenka, sa ručkom i izlivom

CD

Lonac

PT

Lopta

AL

Mađuspremnik za teret, papirni, višeslojni

ZA

Međuspremnik za rasuti teret, aluminijski

WD

Međuspremnik za rasuti teret, metalni

WF

Međuspremnik za rasuti teret, metalni

WC

Međuspremnik za teret, aluminijski, pod pritiskom > 10 kPa

WH

Međuspremnik za teret, aluminijski, pod pritiskom 10 kPa

WJ

Međuspremnik za teret, čelični, pod pritiskom > 10 kPa

WG

Međuspremnik za teret, čelični, tečnost

WK

Međuspremnik za teret, čelični, tečnost

WL

Međuspremnik za teret, fleksibilni

ZU

Međuspremnik za teret, kombiniran

ZS

Međuspremnik za teret, kombiniran, čvrsta plastika, čvrste materije

ZL

Međuspremnik za teret, kombiniran, čvrsta plastika, pod pritiskom

ZN

Međuspremnik za teret, kombiniran, čvrsta plastika, za tekućine

ZQ

Međuspremnik za teret, kombiniran, fleksibilna plastika, čvrste materije

ZM

Međuspremnik za teret, kombiniran, fleksibilna plastika, pod pritiskom

ZP

Međuspremnik za teret, kombiniran, fleksibilna plastika, za tekućine

ZR

Međuspremnik za teret, kruta plastika sa strukturalnom opremom, čvrste materije

ZD

Međuspremnik za teret, kruta plastika, sa strukturalnom opremom, tekućine

ZJ

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, čvrste materije

ZF

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, pod pritiskom

ZH

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, tekućine

ZK

Međuspremnik za teret, metalni, osim čelika

ZV

Međuspremnik za teret, metalni, tečnost

WM

Međuspremnik za teret, plastični film

WS

Međuspremnik za teret, prirodno drvo

ZW

Međuspremnik za teret, prirodno drvo s unutrašnjom presvlakom

WU

Međuspremnik za teret, rekonstituirano drvo

ZY

Međuspremnik za teret, rekonstituirano drvo s unutrašnjom presvlakom

WZ

Međuspremnik za teret, šperploča

ZX

Međuspremnik za teret, šperploča s unutrašnjom presvlakom

WY

Međuspremnik za teret, tekstilni bez presvlake/obruba

WT

Međuspremnik za teret, tekstilni, obrubljeni

WW

Međuspremnik za teret, tekstilni, presvučen

WV

Međuspremnik za teret, tekstilni, presvučen i obrubljen

WX

Međuspremnik za teret, tkana plastika, nepresvučen/bez košuljice

WN

Međuspremnik za teret, tkana plastika, obrubljen

WQ

Međuspremnik za teret, tkana plastika, presvučen

WP

Međuspremnik za teret, tkana plastika, presvučen i obrubljen

WR

Međuspremnik za teret, vlaknasta ploča

ZT

Međuspremnik, za rasuti teret

WA

Međuspremnik, za teret kruta plastika, sa strukturalnom opremom, pod pritiskom

ZG

Međuspremnik, za teret, papirni, višeslojni, vodootporan

ZC

Metalna ploča

SM

Mornarski sanduk

SE

Mreža

NT

Mreža, cjevasta, plastična

NU

Mreža, cjevasta, tekstilna

NV

Namot

RL

Namotaj

CL

Namotaj, kotur

SO

Nedostupno

NA

Nepakovano ili raspakovano, jedna jedinica

NF

Nepakovano ili raspakovano, više jedinica

NG

Nezapakovano

NE

Nije u kavezu

UC

Nosač

GI

Nosač

TS

Nosači u snopu/svežnju/smotku

GZ

Oktabin

OT

Omot, čelični

SV

Opletena boca, nezaštićena

DJ

Opletena boca, velika, zaštićena

DP

Opletena staklena flaša

WB

Paket

PA

Paket

PC

Paket

PK

Paket, drveni

8C

Pakovanje, izložbeno, drveno

IA

Pakovanje, izložbeno, kartonsko

IB

Pakovanje, izložbeno, metalno

ID

Pakovanje, izložbeno, plastično

IC

Pakovanje, kartonsko, s otvorima za nošenje

IK

Pakovanje, protočno pakovanje

IF

Paleta

PX

Paleta 60 X 100 cm

OR

Paleta 80 X 100 cm

OQ

Paleta ISO 0 - 1/2 EURO paleta

OG

Paleta ISO 1 - 1/1 EURO paleta

OH

Paleta ISO 2 - 2/1 EURO paleta

OI

Paleta izuzetnih dimenzija

O6

Paleta na točkovima sa podignutim obodom (81 x 60 x 16)

OZ

Paleta na točkovima sa podignutim obodom (81 x 67 x 135)

OX

Paleta na točkovima sa podignutim obodom (81 x 72 x 135)

OY

Paleta, 100cm * 110cm

AH

Paleta, AS 4068-1993

OD

Paleta, CHEP 100 cm x 120 cm

OC

Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm

OA

Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm

OB

Paleta, drvena

8A

Paleta, ISO T11

OE

Paleta, modularna, kragne 80cm * 100cm

PD

Paleta, modularna, kragne 80cm * 120cm

PE

Paleta, modularna, obruči 80cm * 60cm

AF

Paleta, troslojna

TW

Paleta, umotana

AG

Patrona

CQ

Plastična pletena torba

5H

Plastična posuda s poklopcem na pregib

AI

Plastične vreće sa zatvaračem

44

Platforma, neodređena težina ili dimenzija

OF

Platno

CZ

Ploča

PG

Ploča

SB

Ploča

ST

Ploča, omotana plastikom

SP

Ploče, u snopu/grozdu/smotku

PY

Ploče, u snopu/svežnju/smotku

SZ

Pojas

B4

Poklopac

CV

Pokretni kontejner, drveni

LV

Polipropilenska vreća

43

Poslužavnik -

PU

Posuda s vodoravno poslaganim ravnim predmetima

GU

Posuda za hranu

FT

Posuda za mlijeko

CC

Posuda za skladištenje tečnosti, poliuretan

FE

Posuda, plastična

PR

Povratna paleta

OV

Pribor

KI

Prostirka/strunjača

MT

Prsten

RG

Ram

FR

Raspršivač

AT

Rasuti metalni otpad

VS

Rasuto, čvrsta materija, fine čestice

VY

Rasuto, čvrste materije, zrnaste čestice

VR

Rasuto, krute materije, krupne čestice

VO

Rasuto, plin (pri 1031 mbar i 15 °C)

VG

Rasuto, tečni plin (pri abnormalnoj temperaturi/pritisku)

VQ

Rasuto, tekućina

VL

Rednet mreža (za voće)

RT

Rola

RO

Rukav

SY

Sandučić

CR

Sanduk

CS

Sanduk

TR

Sanduk

CJ

Sanduk sa paletnim dnom, plastika

EG

Sanduk za auto

7A

Sanduk za čaj

TC

Sanduk za mlijeko

MC

Sanduk za rasuti teret, drveni

DM

Sanduk za rasuti teret, kartonski

DK

Sanduk za rasuti teret, plastični

DL

Sanduk, čelični

SS

Sanduk, drveni

7B