Službeni glasnik BiH, broj 57/21

Kоnkurеnciјsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e) i člana 42. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09), člana 105. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), u postupku pokrenutom po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta "MOZZART" d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar Srpske vojske broj 17, 78 000 Banja Luka, zastupanog po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji dr. Almin Dautbegović i Sanela Dautbegović, protiv Ministarstva finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka a) i b) Zakona o konkurenciji, nа 88. (osamdesetosmoj) sјеdnici оdržаnој dana 31.05.2021. gоdinе, dоnijelo je


RJEŠENJE
1. Utvrđuje se da Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, donošenjem odredbe člana 8. stav (3) tačka 1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i 80/20) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.

2. Utvrđuje se da Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, donošenjem odredbe člana 8. stav (10) Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i 80/20) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.

3. Utvrđuje se da Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, donošenjem odredbe člana 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i 80/20) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.

4. Nije utvrđeno da je Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, donošenjem odredbe člana 8. stav (1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i 80/20) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

5. Nije utvrđeno da je Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, donošenjem odredbe člana 9. stav (2) Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i 80/20) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

6. Odbija se prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od privrednog subjekta "MOZZART" d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar Srpske vojske broj 17, 78 000 Banja Luka kao neosnovan.

7. Odredbe Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i 80/20), iz tačke 1., 2. i 3. dispozitiva ovog Rješenja su ništavne (ex lege), u smislu člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji.

8. Izriče se novčana kazna Ministarstvu finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka u visini od 15.000,00 (petnaesthiljada) KM, zbog povrede odredbi člana 4. stav (1) tačka a) i b) Zakona o konkurenciji, u skladu sa članom 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, koju je dužno platiti u roku od 8 dana od prijema ovog Rješenja.

9. U slučaju da se izrečena novčana kazna ne uplati u navedenom roku, ista će se naplatiti prisilnim putem, uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.

10. Obavezuje se Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka da, privrednom subjektu "MOZZART" d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar Srpske vojske broj 17, 78 000 Banja Luka isplati iznos od 2.360,13 KM (dvijehiljadestošezdeset i 13/100 konvertibilnih maraka) KM na ime troškova postupka u roku od 8 (osam) dana od prijema ovog Rješenja.

11. Obavezuje se "MOZZART" d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar Srpske vojske broj 17, 78 000 Banja Luka da plati administrativnu taksu na rješenje, u iznosu od 1.500,00 KM, u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine

12. Ovo Rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 30.07.2020. godine, pod brojem: UP-02-26-3-024-1/20, zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) privrednog subjekta "MOZZART" d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar Srpske vojske broj 17, 78 000 Banja Luka, kojeg zastupa Zajednička advokatska kancelarija dr. Almin Dautbegović i Sanela Dautbegović, ul. Crkvice 54 A-2, 72 000 Zenica (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili Mozzart) protiv Ministarstva finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka (u daljem tekstu: Ministarstvo ili Protivna strana), radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakon).

Konkurencijsko vijeće je dana 31.08.2020. godine uputilo dopis broj: UP-02-26-3-024-2/20 u kojem je zatražilo da Podnosilac zahtjeva uplati administrativnu taksu na Zahtjev.

Nakon što je Podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati administrativne takse, Konkurencijsko vijeće je izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona, aktom broj: UP-02-26-3-024-4 /20 dana 23.09.2020. godine

Na osnovu dostavljene dokumentacije, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da nije moguće bez provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, te je donijelo Zaključak o pokretanju postupka dana 23.09.2020. godine, pod brojem: UP-02-26-3-024-6/20 (u daljem tekstu: Zaključak).

U skladu sa relevantnim odredbama Zakona, Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak, punomoćniku Podnosioca zahtjeva, Zajedničkoj advokatskoj kancelariji dr. Almin Dautbegović i Sanela Dautbegović dana 28.09.2020. godine, aktom broj: UP-02-26-3-024-10/20. Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 33. stav (1) Zakona, dostavilo Zaključak i Zahtjev Ministarstvu, dana 28.09.2020. godine aktom broj UP-02-26-3-024-11/20.

Konkurencijsko vijeće je na 84. (osamdesetčetvrtoj) sjednici održanoj dana 12.03.2021. godine, donijelo Zaključak o produženju roka za donošenje rješenja broj UP-02-26-3-024-24/20, koji je dostavljen Podnosiocu zahtjeva i Protivnoj strani.

1. Stranke u postupku


Stranke u postupku su privredni subjekt "MOZZART" d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar Srpske vojske broj 17, 78 000 Banja Luka i Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

1.1. Privredni subjekt "MOZZART" d.o.o. Banja Luka-Podnosilac zahtjeva


Privredni subjekt Društvo sa ograničenom odgovornošću "MOZZART" Banja Luka registrovan je kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Upisan je pod MBS: 1-17434-00, sa osnovnim kapitalom od 2.057.470,00 KM. Privredni subjekt Mozzart pretežno obavlja djelatnost kockanja i klađenja, a lice ovlašteno za zastupanje je Zoran Šuput, ul. Save Mrkalja broj 3, 78 000 Banja Luka.

1.2. Ministarstvo finansija Republike Srpske-Protivna strana


Ministarstvo finansija Republike Srpske obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu sa članom 18. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18) a koji se odnose na: sistem finansiranja općih društvenih potreba (javna potrošnja), sistem poreza, taksi, doprinosa i drugih nameta, igre na sreću, razvojne fondove, sistem finansijskog poslovanja, itd.

2. Pravni okvir predmetnog postupka


Konkurencijsko vijeće je u toku postupka primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10) i odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" broj 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16 (u daljem tekstu: Zakon o upravnom postupku) u smislu člana 26. Zakona.

Konkurencijsko vijeće je primijenilo i odredbe Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i 80/20), Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 22/19 i 131/20) (u daljem tekstu: Zakon o igrama na sreću) i Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18) (u daljem tekstu: Zakon o republičkoj upravi).

3. Postupak po zahtjevu za pokretanje postupka


U Zahtjevu se navodi slijedeće:

- Privredni subjekt Mozzart pretežno obavlja djelatnost kockanja i klađenja, a lice ovlašteno za zastupanje je Zoran Šuput, ul. Save Mrkalja broj 3, 78 000 Banja Luka.

- Ministarstvo je upravni organ koji je donio sporni Pravilnik o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20) (u daljem tekstu: Pravilnik) i zadužen je za njegovu primjenu, zbog čega je Ministarstvo subjekt prava konkurencije u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) Zakona, jer svojim djelovanjem može posredno ili neposredno uticati na tržište.

- Stav Suda Bosne i Hercegovine iz presude broj: S1 3 U 016103 14 u od 23.12.2015. godine je da svi organi vlasti/institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihov pravni status, osnivače (grad, općina, kanton ili država) ili vlasništvo, koji svojim djelovanjem sprječavaju, ograničavaju ili narušavaju tržišnu konkurenciju u Bosni i Hercegovini potpadaju pod primjenu Zakona.

- Odredbama Pravilnika, propisana je obaveza priređivača igara na sreću da se podvrgnu nadzoru Ministarstva, na način što će zaključiti ugovor sa pravnim licem koji će proizvoditi i servisirati računarski sistem za nadzor i praćenje priređivanja igara na sreću (u daljem tekstu: RAS).

- Nakon donošenja Pravilnika, Podnosilac zahtjeva je primoran da zaključi ugovor sa pravnim licem koje Ministarstvo bira putem javnog konkursa i to na period od deset godina, kako bi moglo obavljati osnovnu djelatnost kao priređivač igara na sreću.

- Ministarstvo odredbama Pravilnika istovremeno ograničava tržište za proizvođače i servisere potrebnog računarskog sistema, te će Podnosilac zahtjeva uslijed toga plaćati višu cijenu od one koje bi mogao ostvariti bez zabranjenih konkurencijskih djelovanja Ministarstva.

- Članom 8. stav (1) i stav (2) pod 1), kao i stav (3), te članom 9. stav (2) i članom 12. Pravilnika, Ministarstvo je ograničilo tržište na štetu potrošača i ostalih učesnika na tržištu.

- Primjenom navedenih odredbi će po izboru pravna lica koja će vršiti uslugu proizvodnje i servisiranja RAS-a, nesporno doći do stavljanja u nepovoljan i neravnopravan položaj svih drugih pravnih lica koja se bave istom djelatnošću, u odnosu na pravno lice koje će biti izabrano za vršenje nadzora nad priređivačima igara na sreću.

- Član 8. stav (1) Pravilnika propisuje da bi RAS dobio odobrenje od Ministarstva, potrebno je da pravno lice koje je proizvođač RAS-a bude izabrano putem javnog konkursa za izbor pravnog lica za poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a.

- Odredba člana 8. stav (2) Pravilnika propisuje da za prijavu na javni konkurs iz stava (1) ovog člana pravno lice ispunjavati slijedeće kriterije:

1) da je registrovano pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj,

2) da pribavi bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 KM godišnje za kvalitetno vršenje poslovanja,

3) da se ne bavi djelatnošću priređivanja igara na sreću, da nije serviser ili ovlašteni zastupnik priređivača, da ne obavlja poslove certificiranja i tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću i da nema udio u vlasništvu tih pravnih lica,

4) da je stručno i tehnički osposobljena za izradu, održavanje, nadogradnju i razvoj RAS-a,

5) da je ostvarila promet od najmanje 10.000.000,00 KM u oblasti izrade i održavanja računarskih sistema u posljednjih godinu dana,

6) da ima odgovarajuće iskustvo u proizvodnji i održavanju računarskih sistema.

- Članom 9. stav (2) Pravilnika propisano je pravno lice iz člana 8. ovog Pravilnika i priređivač igara na sreću, ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa povezivanjem, instaliranjem i korištenjem RAS-a. Ugovor mora biti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

- Odredbom člana 12. Pravilnika propisano je da su troškovi obezbjeđivanja RAS-a koje priređivači igara na sreću plaćaju utvrđeni za:

1) jednokratna naknada za priključenje:

1. uplatno - isplatnog mjesta (kladionice) – 300,00 KM,

2. automata – 50,00 KM,

3. servera za internet igre - 5.000,00 KM,

4. servera za elektronske igre - 5.000,00 KM;

2) mjesečne naknade za korištenje:

1. po uplatno - isplatnom mjestu (kladionici) – 100,00 KM

2. po aparatu – 40,00 KM

3. po svakom aktivnom igraču u internet igrama u toku mjeseca – 1,00 KM.

- Podnosilac zahtjeva sugeriše da će primjenom gore citiranih odredbi, Ministarstvo direktno uticati na tržište na način što će za obavljanje djelatnosti proizvodnje i servisiranja RAS-a na javnom konkursu odabrati jedno pravno lice koje će na period od deset godina vršiti opisanu uslugu, uz ograničenje da to pravno lice mora imati sjedište u Republici Srpskoj.

- Pravilnik nameće obavezu priređivaču igara na sreću da zaključi ugovor sa pravnim licem koje je prethodno odabrano od strane Ministarstva čime se dolazi do situacije da priređivač igara na sreću biva prinuđen da zaključi ugovor sa pravnim licem za kog se nije sam odlučio uslijed tržišnih kriterija, nego isključivo po odabiru i nalogu Ministarstva.

- Podnosilac zahtjeva sumnja na tajni dogovor između Ministarstva i trećeg lica koje je zainteresovano za pružanje predmetne usluge, s obzirom da je Ministarstvo u članu 12. Pravilnika odredilo visinu naknada za usluge provođenja nadzora, iako javni konkurs još uvijek nije održan i Ministarstvo ne bi moglo imati podatke o visini cijene usluge koju tek pravna lica treba da iznesu prijavljujući se na javni konkurs.

- Također, Ministarstvo u fazi donošenja Pravilnika nije dostavilo nacrt Pravilnika Konkurencijskom vijeću, čime je postupilo protivno članu 25. stava (2) Zakona, koji propisuje da Konkurencijsko vijeće na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti koje imaju uticaja na tržišnu konkurenciju, koje su obavezni dostaviti predlagaoci, daje mišljenje o njihovoj saglasnosti sa Zakonom.

- Podnosilac zahtjeva predlaže da se u predmetnom postupku relevantno tržište definiše kao tržište priređivanja igara na sreću i pružanja usluga proizvodnje i servisiranja računarskog sistema za nadzor nad radom priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj.

- Protivno odredbama Zakona, odredbama Ustava Republike Srpske i odredbama Zakona o igrama na sreću koje propisuju da se slobodno poduzetništvo može zakonom ograničiti radi zaštite interesa Republike Srpske, čovjekove okoline, zdravlja i bezbjednosti ljudi, Ministarstvo donoseći naprijed sporne odredbe Pravilnika značajno je spriječilo, ograničilo i narušilo tržišnu konkurenciju.

- Ministar finansija Republike Srpske je Zakonom o igrama na sreću ovlašten da donese pravilnik kao podzakonski akt kojim se razrađuju pojedine odredbe Zakona o igrama na sreću. Međutim, donošenjem predmetnog Pravilnika i propisivanjem sporne odredbe, ministar je izašao iz okvira prethodno navedenih ovlaštenja.

- Zakonodavac nije ostavio mogućnost da se podzakonskim aktom koji se donosi za izvršavanje Zakona o igrama na sreću propišu ograničenja za slobodno poduzetništvo i tržište na štetu potrošača, a naročito ne ograničenja koja su u suprotnosti sa Zakonom i Zakonom o stranim ulaganjima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 21/18) (u daljem tekstu: Zakon o stranim ulaganjima), kakva su ograničenja određivanje samo jednog pravnog lica koja će vršiti određenu djelatnost ili ograničenja da isto pravno lice mora imati sjedište u Republici Srpskoj.

- Iz člana 8. stav (1) i stav (3) Pravilnika, evidentno je da će poslove proizvodnje i servisiranja RAS-a obavljati jedno pravno lice koja će biti izabrano putem javnog konkursa, čime je potpuno ograničeno pravo Podnosioca zahtjeva, ali i drugih priređivača da slobodno izaberu pravno lice sa kojim će sarađivati, a istovremeno će se nesporno uspostaviti monopol u oblasti proizvodnje i servisiranja RAS-a u korist pravnog lica koje bude odabrana od strane Ministarstva.

- Donošenjem Pravilnika, Ministarstvo namjerava iskoristiti svoj položaj i uticati na slobodno tržište.

- Podnosilac zahtjeva smatra da bi ovo relevantno tržište trebalo ostati otvoreno za konkurenciju, te da bi se podzakonskim aktom trebalo omogućiti svim privrednim subjektima koji zadovoljavanju uslove da dobiju dozvolu od Ministarstva za obavljanje djelatnosti proizvodnje i servisiranja RAS-a i da priređivači sami odlučuju sa kojim privrednim subjektom će zaključiti ugovor o suradnji.

- Predloženom izmjenom Pravilnika, sloboda izbora i ugovaranja bi bila omogućena priređivačima, a više pravnih lica ponudioca usluge bi se takmičilo na tržištu proizvodnje i servisiranja RAS-a.

- Primjena spornih odredbi Pravilnika znači da će Ministarstvo direktno omogućiti određenom pravnom licu da na deset godina uspostavi dominantni položaj i na deset godina će onemogućiti preduzetništvo u predmetnoj oblasti, a već postojećim pravnim licima koji obavljaju istu djelatnost će onemogućiti da vrše predmetne usluge. Dakle doći će do stvaranja pravne barijere za ulazak novih konkurenata na relevantno tržište.

- Članom 12. Pravilnika unaprijed su određene cijene naknada i to od strane Ministarstva. Ministarstvo u trenutku donošenja Pravilnika nije niti imalo podatke o eventualnim troškovima pravnog lica koje će obavljati predmetne usluge, pa je tako javni konkurs bez kriterija cijene usluge potpuno besmislen.

- Posebno je indikativna činjenica da su sve ostale naknade određene Zakonom o igrama na sreću, a samo predmetna naknada je određena Pravilnikom kao podzakonskim aktom, što je u suprotnosti i sa odredbama Zakona o igrama na sreću, ali i odredbama Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 62/17) (u daljem tekstu: Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske) kojim je propisano da se porezna i neporezna davanja koja se plaćaju na teritoriji Republike Srpske mogu uvoditi, ukidati i mijenjati isključivo zakonom (član 4.).

- Odredba člana 8. stav (2) Pravilnika propisuje da za prijavu na javni konkurs iz stava 1. ovog člana pravno lice mora imati sjedište u Republici Srpskoj, čime se onemogućava privredne subjekte koji nemaju sjedište u Republici Srpskoj da obavljaju usluge proizvodnje i servisiranja RAS-a.

- Također, na opisani način se onemogućavaju strana pravna lica da učestvuju u pružanju usluga i time se diskriminiraju i stavljaju u neravnopravan poslovni položaj u odnosu na pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj. Jasno je da se ne radi samo o ograničavanju stranih privrednih subjekata, nego i o ograničavanju provrednih subjekata sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Kao rezultat opisanog ograničenja nesporno će doći do onemogućavanja tržišne utakmice i do nemogućnosti korisnika usluge da istu dobije po najpovoljnijoj cijeni koja je dostupna na tržištu.

- Ministar kao zastupnik Protivne strane nije samo izašao iz okvira onog što je zakonodavac dopustio, nego je povrijedio i odredbu člana 4. Zakona o stranim ulaganjima, diskriminatorski propisujući da je pravo obavljanja djelatnosti i dobijanja odobrenja od Ministarstva rezervisano samo za privredne subjekte koja imaju sjedište u Republici Srpskoj.

- Odredbom člana 9. stav (2) Pravilnika propisano je da pravno lice iz člana 8. Pravilnika i priređivač igara na sreću ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa povezivanjem, instaliranjem i korištenjem RAS-a. Ugovor mora biti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

- Posmatrajući iz ugla priređivača, prethodno citiranom odredbom onemogućava se sloboda privređivanja. Naime, citiranom odredbom se doslovno nalaže priređivaču da zaključi ugovor sa pravnim licem i to bez mogućnosti priređivača, kao ugovorne strane, da sam odluči da li će u određeni građansko-pravni odnos ući ili ne i pod kojim uslovima.

- Dakle, Ministarstvo odlučuje koje pravno lice će obavljati uslugu i nalaže zaključenje ugovornog odnosa, iako Ministarstvo i nije ugovorna strana. Ministarstvo objavljuje javni konkurs i pravna logika nalaže da će Ministarstvo zaključiti ugovor sa pobjednikom konkursa.

- Suprotno navedenom, Ministarstvo dovodi priređivače u situaciju da budu prinuđeni da zaključe ugovor sa stranom na čiji izbor nisu na bilo koji način mogli uticati, niti imaju mogućnost izbora između više privrednih subjekata koji eventualno nude istu uslugu pod različitim uslovima i imaju dozvolu Ministarstva, čime se direktno ograničava, odnosno ukida tržište u oblasti pružanja predmetne usluge.

- Jasno je da obaveza plaćanja troškova obezbjeđivanja RAS-a predstavlja obavezu Ministarstva kao organa nadzora, a nikako priređivača koji sve aktivnosti Ministarstva, kao i svih drugih institucija plaćaju kroz isplatu poreza i svih drugih naknada koje su jasno propisane odredbama Zakona o igrama na sreću. To praktično znači da Ministarstvo vlastite obaveze propisane Ustavom i Zakonima prevaljuje na priređivače, što nesporno predstavlja duplo oporezivanje priređivača.

- U suštini, Ministarstvo troškove nadzora prevaljuje na priređivače, a zatim ih obavezuje da te troškove uplaćuju pravnom licu na čiji izbor nisu mogli uticati. Prevaljujući troškove nadzora na priređivače, isti se opterećuju dodatnim troškovima, pa će tako sa tržišta nestati priređivači koji nisu u mogućnosti da plate troškove nadzora, a radi se o troškovima koji su obaveza Ministarstva.

- Logika u pogledu razloga za uspostavljanje dominantnog položaja jednog preduzeća može se proširiti na svaku djelatnost, a ne samo na proizvodnju i servisiranje RAS-a, te bi dosljedna primjena takve logike u potpunosti onemogućila slobodno preduzetništvo, odnosno ograničila tržište na štetu potrošača, uz nametanje trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurencija.

- Naročito ističemo da je uvođenje dominantnog položaja u navedenoj djelatnosti jednog privrednog subjekta, suprotno principima na kojim počiva zakonodavstvo Evropske unije, čime se postupa protivno odredbama Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i Bosne i Hercegovine sa druge strane.

- Sporne odredbe Pravilnika će dovesti do situacije da tržište pružanja predmetnih usluga bude doslovno zatvoreno na period od 10 (deset) godina, koliko će trajati dominantni položaj jednog privednog subjekta odobren od strane Ministarstva, a priređivače kao privredne subjekte će onemogućiti u slobodnom odabiru poslovnog partnera koji ima najpovoljnije uslove na tržištu, s obzirom da priređivač ima obavezu da zaključi ugovor sa pravnim licem po izboru Ministarstva, po unaprijed nametnutoj cijeni.

Iz svega navedenog, proizilazi da Ministarstvo, odredbama člana 8. stav (1), stav (2) pod 1) i stav (3), član 9. stav (2) i član 12. Pravilnika, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu priređivanja igara na sreću i pružanja usluga proizvodnje i servisiranja računarskog sistema za nadzor nad radom priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj, što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stav (1) tačka a) i b) Zakona.

Podnosilac Zahtjeva traži da Konkurencijsko vijeće gore pomenute odredbe Pravilnika proglasi ništavim u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona.

Ujedno Podnosilac zahtjeva sugeriše da Konkurencijsko vijeće naloži Ministarstvu da odmah, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema rješenja, uskladi odredbe Pravilnika sa Zakonom, na način da Pravilnikom odredi uslove za pravna lica, pa i one sa sjedištem van područja Republike Srpske, koje isto moraju ispunjavati uslove da bi od Ministarstva dobili dozvolu za proizvodnju i servisiranje računarskog sustava za nadzor nad radom priređivača igara na sreću, te tako omogući konkurentima ravnopravnost u oblasti pružanja usluge proizvodnje i servisiranja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Podnosilac zahtjeva smatra da bi Konkurencijsko vijeće trebalo Ministarstvu izreći novčanu kaznu u iznosu od 1% od vrijednosti ukupnog godišnjeg budžeta Ministarstva, a odgovornom licu - Ministru finansija novčanu kaznu od 50.000,00 KM, u skladu sa članom 48. Zakona.

Članom 41. stav (1) tačka a) Zakona, propisano je da je rok za donošenje rješenja po ovom Zahtjevu šest mjeseci, a činjenica je da bi početkom primjene spornih odredbi Pravilnika i zaključenjem ugovora između Ministarstvu sa jednim, očito već određenim privrednim subjektom za Podnosioca zahtjeva i ostale priređivače igara na sreću, kao i za sva druga pravna lica koja se bave pružanjem usluga proizvodnje i servisiranja RAS-a, nastupila značajna šteta. Slijedom navedenog Podnosilac zahtjeva, u skladu sa članom 40. Zakona, predlaže da Konkurencijsko vijeće donese privremenu mjeru. Privremenom mjerom, Konkurencijsko vijeće bi naložilo Ministarstvu da obustavi postupanje po odredbama člana 8. stav (1), stav (2) pod 1) i stav (3), člana 9. stav (2) i člana 12. Pravilnika.

Ministarstvo je dostavilo Odgovor na Zahtjev i Zaključak, zaprimljen pod brojem: UP-02-26-3-024-17/20 dana 19.02.2021. godine (u daljem tekstu: Odgovor), u kojem se, u bitnom, navodi slijedeće:

- Ministarstvo osporava aktivnu legitimaciju Podnosioca zahtjeva u ovom predmetu, jer je uvidom u službene evidencije, utvrdilo je da Podnosilac zahtjeva nije ni dostavio dokumentaciju radi učešća na javnom konkursu za izbor pravnog lica koje će obavljati poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a.

- Protivna strana ističe da je članom 27. stav (3) Zakona propisano da zahtjev za pokretanje postupka pred Konkurencijskim vijećem može podnijeti svako pravno ili fizičko lice koje za to ima pravni ili ekonomski interes. Shodno citiranoj odredbi, a imajući na umu da Podnosilac zahtjeva nije ni učestvovao na javnom konkursu, isti nema opravdan pravni ni ekonomski interes za podnošenje Zahtjeva pred Konkurencijskim vijećem, pa ne postoje ni uslovi za vođenje postupka.

- Ministarstvo u pogledu navoda Podnosioca zahtjeva da je donošenjem naprijed navedenog Pravilnika, Ministarstvo učinilo povredu člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona smatra da su potpuno neosnovani.

- Ministarstvo tvrdi da su svi navodi Podnosioca zahtjeva u pogledu zakonitosti i ustavnosti predmetnog Pravilnika ne mogu biti predmetom razmatranja pred Konkurencijskim vijećem, jer je ocjena zakonitosti i ustavnosti zakona i općih akata organa Republike Srpske isključiva nadležnost Ustavnog suda Republike Srpske.

- Ministar finansija na osnovu zakonskih ovlasti iz Zakona o igrama na sreću utvrdio je uslove koje mora ispuniti pravno lice koje će za potrebe online nadzora nad priređivanjem igara na sreću obavljati poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a. Svaki državni organ ustavom i zakonom je u okviru svojih nadležnosti ovlašten da uređuje pitanja od značaja za jednu oblast.

- Protivna strana smatra da uređivanje pitanja koja su od značaja za jednu oblast ne može se posmatrati kao ograničavanje tržišne konkurencije, niti se normativni akt organa može smatrati sporazumom u smislu Zakona. Sporazum je pojedinačni dvostrani pravni akt koji nastaje saglasnošću volja dvije strane, što Pravilnik nije.

- Protivna strana skreće pozornost na Smjernice za primjenu člana 101. stav 3. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije donijete od strane Evropske komisije i pravnu praksu Evropske unije na koje je ukazano i u podnesku Podnosioca zahtjeva, te ističe da je tim odredbama utvrđeno da su zabranjeni bilo kakvi sporazumi između privrednih društava, donošenje odluka udruženja privrednih društava ili usklađene prakse koje bi mogle spriječiti, ograničiti ili narušiti tržišnu konkurenciju, iz čega jasno proizilazi da se ove odredbe ne odnose na zakonsko uređenje predmetne oblasti normativnim aktima državnih organa, već isključivo na privredna društva i udruženja privrednih društava.

- Ovakvo razumijevanje proizilazi iz odredbi Zakona koje se odnose na novčane kazne kojima je propisano da se kažnjava privredni subjekt, dok organ uprave to nije u kontekstu normativnog uređivanja neke oblasti u skladu sa zakonskim ovlastima.

- Protivna strana ukazuje i na presude presude Evropskog suda pravde koje je Konkurencijsko vijeće dužno poštivati i to: presuda C-334/95 slučaj "Diego Cali os Figli (1997)", presuda broj C-364/92 u predmetu ,,SAT Fluggesellschaft v. Eurocontrole (1994)", kao i presudu u predmetu broj C-309/99 slučaj "VVouters" u kojim je jasno iznesen stav Evropskog suda pravde da se pravila konkurencije iz Ugovora o funkcionisanju Evropske unije ne primjenjuju na aktivnosti koje predstavljaju aktivnosti javne vlasti.

- Stoga, u konkretnom slučaju imajući u vidu da Pravilnik koji je donijelo Ministarstvo nije ugovor i ne može se posmatrati kao sporazum u smislu člana 4. Zakona, samim tim ni Ministarstvo u ovom predmetu ne može se smatrati privrednim subjektom u smislu člana 2. Zakona. Na osnovu navedenog, Ministarstvo osporava svoju pasivnu stranačku legitimaciju u predmetnom postupku.

- U odnosu na navode Podnosioca zahtjeva da su sporni kriteriji utvrđeni članom 8. Pravilnika, Ministarstvo ističe da uslov kako sjedište izabranog pravnog lica putem javnog konkursa mora biti u Republici Srpskoj proizilazi iz norme Zakona o igrama na sreću kojom je utvrđeno da je priređivanje igara na sreću djelatnost od javnog interesa za Republiku Srpsku, kao i iz činjenice da druga zakonodavstva na različit način uređuju pitanja iz oblasti nadzora priređivanja igara na sreću od uređivanja u Republici Srpskoj.

- Također, razlozi za ovakvo propisivanje su i u činjenici da je mjesna nadležnost inspekcijskog nadzora u oblasti igara na sreću isključivo data Republičkoj upravi za igre na sreću na teritoriji Republike Srpske, a online nadzor je isključiva nadležnost Ministarstva.

- Djelatnost igara na sreću je djelatnost od općeg interesa i treba biti detaljno normirana i obezbjeđena kontrola Republike Srpske, kao što je to i inače slučaj u svim državama. Zakonom o igrama na sreću predviđena je potpuna online kontrola posredstvom računarskog sistema, koji mora da ima tehničke specifikacije koje omogućavaju Ministarstvu potpuni uvid u sve aspekte priređivanja igara na sreću.

- Zakonom o igrama na sreću detaljno je propisano da su Lutrija i drugi priređivači igara na sreću dužni, u svrhu nadzora, posjedovati odgovarajući računarski sistem koji obezbjeđuje pohranjivanje podataka o svim elementima priređivanja igara na sreću i koji je odobren od Ministarstva, te da ima funkciju uvida Ministarstva u realnom vremenu u svaki podatak od interesa za Ministarstvo.

- Zakonom o republičkoj upravi propisano je da se pojedini poslovi uprave mogu povjeriti drugom licu radi njihovog efikasnijeg i ekonomičnijeg obavljanja, što je u ovom Pravilniku slučaj.

- Kompletan sistem za online nadzor, koji posao je Zakonom o igrama na sreću povjeren Ministarstvu, sastoji se od računarskog sistema za nadzor koji se nalazi kod Ministarstva i računarski sistem za nadzor koji se nalaze kod priređivača igara na sreću, a koji moraju biti urađeni u skladu sa specifikacijama i karakteristikama koji su propisani ovim Pravilnikom.

- Ministarstvo trenutno nije ni tehnički ni kadrovski opremljeno za obavljanje posla nadzora priređivača igara na sreću, pa je za njegovo pravilno i efikasno obavljanje bilo neophodno povjeriti dio posla pravnom licu putem javnog konkursa, kako je to i propisano odredbama predmetnog Pravilnika.

- Pravilnikom je predloženo da se dio stručnih poslova iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnosi samo na stručne poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a, povjeri pravnom licu izabranom putem javnog konkursa na period do deset godina, a koji poslovi uključuju i izradu, instaliranje, održavanje i nadogradnju sistema kod priređivača i sistema kod Ministarstva kako bi se na kvalitetan i efikasan, te maksimalno moguće ekonomičan način ostvarila nadležnost Ministarstva koja se tiče online nadzora nad priređivačima igara na sreću.

- U svrhu poboljšanja rada i nadzora nad priređivanjem igara na sreću, bilo je potrebno uvesti Jedinstveni informacioni sistem, koji će omogućiti brži rad kao i jedinstvenost, tačnost i trenutnu dostupnost-elektronički uvid, u oblast priređivanja igara na sreću.

- Jedinstveni informacioni sistem za online nadzor igara na sreću ima slijedeće ciljeve: praćenje i analiziranje procesa igranja na svakom pojedinačnom uređaju za igru, odnosno kompjuteru na uplatno-isplatnom mjestu, utvrđivanje svih uplata i isplata na svakom pojedinačnom uređaju za igru i svakom uplatnom mjestu, provjere vjerodostojnosti prikazanih proračuna od strane priređivača, utvrđivanja usaglašenosti rada priređivača sa propisima kojim se uređuje odgovarajući tip igara na sreću, praćenja i utvrđivanja eventualnih odstupanja od certificiranih karakteristika uređaja za igre na sreću, provjere dnevnih i mjesečnih obračuna za uređaje za igranje, odnosno za lokacije na kojima se igre priređuju.

- Informacioni sistem RAS je sistem koji omogućava pristup svim nadzornim tijelima koji, ukoliko su registrovani i ulogirani na sistem, mogu vršiti kontrolu kroz praćenje i analiziranje procesa na svakom pojedinačnom uređaju za igru, odnosno kompjuteru na uplatno-isplatnom mjestu kao i utvrđivanje svih uplata i isplata tiketa. Podešavanja i svi procesi na sistemu su centralizovani i isti za sve registrovane korisnike na sistemu, čime se omogućuje unificiranost poslovnih procese nadzora kao jedinstvenu obradu i rad nad podacima u sistemu.

- Sistem Ministarstva podrazumijeva slijedeće nivoe pristupa: API- aplikacioni programski interfejs (engl. Application Programming Interface), koji predstavlja mašinski pristup na koji se šalju podaci o uplatama i isplatama, portal za priređivače igara na sreću, portal Republičke uprave za igre na sreću, portal za Ministarstvo i administratorski portal.

- Portal za priređivače igara na sreću pruža mogućnost pregleda svih informacija sa uplatnih mjesta, odnosno lokacija, te uređaja za igre na sreću sa njihovim jedinstvenim identifikatorima na RAS-u, kao i tehničke informacije o načinu povezivanja na RAS sa svim potrebnim ključevima za povezivanje i alatima za provjeru ispravnosti integracije.

- Portal za Republičku upravu za igre na sreću omogućava unos i ažuriranje podataka koji su u nadležnosti Republičke uprave za igre na sreću vezani za priređivače, lokacije, broj uređaja po lokaciji i drugo.

- Portal Ministarstva omogućava finansijsko izvještavanje, kontrolu, inspekciju i detekciju eventualnih prevara.

- Administratorski portal podrazumijeva ažuriranje matičnih podataka, upravljanje korisnicima, dodjeljivanje uloga korisnika i drugo.

- Član 24. stav (1) Zakona o igrama na sreću jasno propisuje obavezu prema kojoj su JP "Lutrija Republike Srpske" a.d. Banja Luka i drugi priređivači igara na sreću dužni, u svrhu nadzora, posjedovati odgovarajući računalni sustav koji obezbjeđuje pohranjivanje podataka o svim elementima priređivanja igara na sreću i koji je odobren od Ministarstva.

- U skladu sa članom 9. stav (4) Pravilnika, po isteku perioda na koji je izabrano pravno lice je dužno da prenese Ministarstvu kompletnu infrastrukturu RAS-a, koja uključuje izvorni kod RAS-a i sve izmjene koje su na RAS-u izvršene tokom perioda u kom je pravno lice obavljalo povjerene poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a, preda Ministarstvu sve pristupne podatke servisa koje RAS koristi, tehničku dokumentaciju i korisnička uputstva, najmanje dva mjeseca prije isteka perioda na koje je izabrano, obuči ključne korisnike koji će nastaviti administraciju RAS-a, te dostavi sve zaključene ugovore sa priređivačima.

- Protivna strana posebno ističe neosnovanost navoda Podnosioca zahtjeva kojim navodi da je predmetnim Pravilnikom Ministarstvo ograničilo tržište na štetu potrošača i druge privredne subjekte dovelo u nepovoljan i neravnopravan konkurentski položaj u odnosu na konkurente, jer bi prema mišljenju Podnosioca zahtjeva ovo mjerodavno tržište trebalo ostati otvoreno za konkurenciju i da bi se trebalo omogućiti svim privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove da dobiju dozvolu Ministarstva za obavljanje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a i da priređivači sami odlučuju sa kojim privrednim subjektom će zaključiti ugovor o saradnji. Ovakvom izmjenom Pravilnika sloboda izbora i ugovaranja bi bila omogućena priređivačima, a više pravnih lica ponuđača usluge bi se takmičilo na tržištu proizvodnje i servisiranja RAS-a. Sporne odredbe Pravilnika će dovesti do situacije da tržište pružanja predmetnih usluga bude zatvoreno na period od deset godina.

- dominantni položaj jednog privrednog subjekta koji je odobren od Ministarstva, a priređivače će onemogućiti u slobodnom izboru poslovnog partnera koji ima najpovoljnije uslove na tržištu.

- Na osnovu jasne zakonske obaveze Ministarstva za uvođenje online nadzora nad priređivanjem igara na sreću u Republici Srpskoj, kao i jasne zakonske obaveze za sve priređivače igara na sreću da se podvrgnu online nadzoru, Ministarstvo je donijelo Pravilnik kojim je uredilo predmetnu oblast.

- Potrebno je istaći da je potpuno iracionalno i u praksi neizvodivo da bilo koji organ uprave, pa i privatne kompanije, za potrebu nabavke bilo kakvog softvera za vlastite potrebe (organizacije poslovanja, nadzora, upravljanja procesima i slično), nabavljaju više takvih softvera, kako to predlaže Podnosilac zahtjeva.

- Na primjer, sudovi u Bosni i Hercegovini koriste jedan informacioni Sistem-Sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, tzv. CMS, dok Evropska unija koristi jedan informacioni sistem koji pomaže u sprječavanju, istrazi i progonu u slučaju kršenja carinskih i poljoprivrednih propisa Evropske unije, tzv. Carinski informacioni sistem - CIS.

- Također, u skladu sa članom 65. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 89/05), propisano je da Uprava za indirektno oprezivanje (u daljem tekstu: UIO) ima jedan informacioni sistem u okviru kojeg se obezbjeđuje jedinstven način funkcionisanja i praćenja standarda, klasifikacije i nomenklature, kodiranja podataka, tehnička obrada, prenos i iskazivanje podataka, a program razvoja, unaprjeđenja i modernizacije informacionog sistema donosi UIO.

- Ministarstvo ističe da priređivači igara na sreću, za vlastite potrebe internog nadzora, organizacije i unaprjeđenja poslovanja, posjeduju samo po jedan informacioni sistem tzv. Kazino menadžment sistem, koji su ili razvili u okviru svojih kapaciteta ili su ga nabavili od drugih subjekata na tržištu.

- U skladu sa navedenim, smatramo da ovakvim propisivanjem nije došlo do ograničavanja kako to iznosi Podnosilac zahtjeva, jer je svim privrednim subjektima data mogućnost da se pod istim uslovima prijave na javni konkurs, registruju u Republici Srpskoj i posluju.

- Ministarstvo finansija je imajući u vidu da je prema članu 7. stav (1) Zakona o igrama na sreću, priređivanje igara na sreću djelatnost od javnog interesa, te cijeneći zakonsku obavezu i potrebu vršenja nadzora i preventivnog djelovanja u sprječavanju mogućih zloupotreba u oblasti igara na sreću, shodno svojoj cjelishodnoj procjeni i u skladu sa usvojenom politikom u uređivanju ove materije, osporenim odredbama Pravilnika regulisao uslove koji treba da budu ispunjeni da bi se obezbijedio računarski sistem za online nadzor nad priređivanjem igara na sreću u Republici Srpskoj.

- Ministarstvo naglašava da se radi o zakonskom nadzoru nad priređivanjem igara na sreću u Republici Srpskoj koji je u njegovoj nadležnosti, a koji se vrši putem jednog informacionog sistema i stoga se na taj nadzor ne mogu ni odnositi odredbe Zakona.

- Ministarstvo iz svih razloga navedenih u ovom aktu predlaže Konkurencijskom vijeću da odbaci predmetni zahtjev iz razloga nepostojanja uslova za vođenje postupka ili predmetni zahtjev odbije iz svih navedenih razloga u ovom izjašnjenju.

Podnosilac zahtjeva se u podnesku od 11.03.2021. godine, zaprimljenom pod brojem: UP-02-26-3-024-29/20 dana 19.03.2021. godine izjasnio na navode Ministarstva iznesene u Odgovoru, te naveo slijedeće:

- Podnosilac zahtjeva smatra da Ministarstvo neosnovano osporava njegovu aktivnu legitimaciju navodeći da Podnosilac zahtjeva nije učestvovao na javnom konkursu za izbor pravnog lica koja će obavljati poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a.

- Pri iznošenju prigovora aktivne legitimacije Ministarstvo, je zanemarilo činjenicu da Podnosilac zahtjeva obavlja pretežnu djelatnost kockanja i klađenja (92.00) i da je shodno Pravilniku u obavezi podvrgnuti se nadzoru Ministarstva na način da zaključi ugovor sa pravnim licem koje će vršiti održavanje RAS-a i to na period od deset godina.

- Zbog navedenog Podnosilac zahtjeva ima pravni interes za slobodno funkcionisanje tržišta računarskog sistema za vršenje nadzora na radom priređivača igara na sreću, a time je i aktivno legitimiran za podnošenje Zahtjeva u skladu sa članom 27. stav (3) Zakona.

- Podnosilac zahtjeva ne spori da: "Svaki državni organ ustavom i zakonom je u okviru svojih nadležnosti ovlašten da uređuje pitanja od značaja za jednu oblast", kako Ministarstvo navodi u Odgovoru, ali ukazuje da pri tome postupajući organi nisu ovlašteni svojim djelovanjem sprječavaju, ograničavaju i narušavaju tržišnu konkurenciju.

- Pojam privrednog subjekta se u Zakonu razlikuje od pojma privrednog subjekta u drugim propisima i članom 2. stav (1) tačka b) Zakona je regulisano da se privrednim subjektima smatraju tijela državne uprave i samouprave, kada posredno ili neposredno učestvuju ili utiču na tržište.

- Podnosilac zahtjeva ističe da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zauzeo stav oko primjene Zakona kako slijedi: "Slijedom navedenog, svi organi vlasti/institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini bez obzira na njihov pravni status, osnivače (grad, općina, kanton, entitet ili država) ili vlasništvo, koji svojim djelovanjem sprječavaju, ograničavaju ili narušavaju tržišnu konkurenciju u Bosni i Hercegovini potpadaju pod primjenu ovog Zakona." (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 016203 14 U od 23.12.2015. godine).

- Podnosilac zahtjeva smatra da ne stoji argumentacija koju je iznijelo Ministarstvo u Odgovoru o osnovanosti obaveze da pravno lice mora imati sjedište u Republici Srpskoj da bi učestvovalo na javnom konkursu.

- Zakon o igrama na sreću na koji se poziva Ministarstvo propisuje obavezu priređivača igara na sreću da posjeduju odgovarajući računarski sistem za pohranjivanje podataka o svim elementima priređivanja igara na sreću koji je odobren od Ministarstva, ali pomenuti zakon nigdje ne propisuje da pravno lice koja će proizvoditi i servisirati RAS, mora imati sjedište u Republici Srpskoj i da to mora biti samo jedno pravno lice na period od deset godina.

- Navedeno ne proizilazi ni iz Zakona o republičkoj upravi na kojeg se Ministarstvo poziva u svom Odgovoru.

- Podnosilac zahtjeva ističe da je u članu 8. stav (2) Pravilnika sporna tačka 1) koja propisuje uslov da za učestvovanje na javnom konkursu pravno lice mora imati registrovano sjedište u Republici Srpskoj, a da su preostalim tačkama člana 8. Pravilnika propisani sasvim korektni i dostatni uslovi za uspješno obavljanje tražene djelatnosti.

- Kriterije iz člana 8. stav (2) Pravilnika, mimo spornog kriterija iz tačke 1) bi moglo ispunjavati više privrednih društava sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i stranih privrednih društava sa kojima bi priređivači igara na sreću zaključivali ugovore po principima tržišne utakmice i uz mogućnost korisnika usluge da istu dobije po najpovoljnijoj cijeni koja je dostupna na tržištu.

- Realiziranjem navedenog, sloboda izbora i ugovaranja bi bila omogućena priređivačima, a više pravnih lica ponudioca usluge bi se takmičilo na tržištu proizvođača i servisera RAS-a.

- Ministarstvo je donošenjem člana 8. stav (1), stav (2) pod 1), stav (3), te članom 9. stav (2) i članom 12. Pravilnika ograničilo tržište na štetu potrošača i ostalih učesnika na tržištu.

- Primjenom navedenih odredbi, Ministarstvo će biti u mogućnosti da direktno uređuje tržište na način što će za obavljanje djelatnosti proizvodnje i servisiranja RAS-a na javnom konkursu odabrati jedno pravno lice koje će na period od 10 godina vršiti opisanu uslugu, uz ograničenje da to pravno lice mora imati sjedište u Republici Srpskoj.

- Pored navedenog, odredbama Pravilnika utvrđena je obaveza priređivača igara na sreću da zaključi ugovor sa pravnim licem za koju se nije sam odlučio uslijed tržišnih kriterija, nego isključivo po odabiru i nalogu Ministarstva.

- Podnosilac zahtjeva sumnja na tajni dogovor između Ministarstva i trećeg lica koje je zainteresovano za pružanje predmetne usluge, obzirom da je Ministarstvo u članu 12. Pravilnika odredilo visinu naknada za usluge provođenja nadzora, iako javni konkurs još nije održan i Ministarstvo ne bi moglo imati podatke o visini cijene usluge koju tek pravne osobe treba da iznesu prijavljujući se na javni konkurs.

- Podnosilac zahtjeva napominje da nikakvi tehnički razlozi ne mogu biti opravdanje za isključenje konkurencije, takmičenja na tržištu i ograničenje slobodnog poduzetništva.

Podnosilac zahtjeva je u podnesku od 18.03.2021. godine koji je Konkurencijsko vijeće zaprimilo dana 19.03.2021. godine, pod brojem: UP-02-26-3-024-30/20 dopunilo Zahtjev iz slijedećih razloga i na slijedeći način:

- Nakon podnošenja Zahtjeva, Ministarstvo je donijelo Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 80/20) (u daljem tekstu: Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika) koji je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" dana 11.08.2020. godine kojim su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika.

- Podnosilac zahtjeva smatra da Ministarstvo donošenjem odredbi člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika (kojom je izmijenjena odredba člana 8. Pravilnika) i člana 6. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika (kojom je izmijenjena odredba člana 12. Pravilnika) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu priređivanja igara na sreću na području Republike Srpske u smislu odredbi člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona. Također, Podnosilac zahtjeva smatra da su odredbe članova 2. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika ništave u smislu člana 4. stava (2) Zakona.

- Članom 2. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika se mijenja član 8. Pravilnika i glasi: "(1) Da bi RAS dobio odobrenje od Ministarstva, potrebno je da pravno lice koje je proizvođač RAS-a bude izabrana putem javnog konkursa na izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a.

(2) Javni konkurs iz stava (1) ovog člana sprovodi Ministarstvo na osnovu kriterija propisanih ovim članom.

(3) Pravo prijave na javni konkurs iz stava (1) ovog člana ima pravno lice koja ispunjava slijedeće kriterije:

1) da je registrovano pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj,

2) da pribavi bankarsku garanciju na iznos od 100.000,00 KM godišnje za kvalitetno vršenje poslovanja,

3) da se ne bavi djelatnošću priređivanja igara na sreću, da nije serviser ili ovlašteni zastupnik priređivača, da ne obavlja poslove certificiranja i tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću i da nema udio u vlasništvu tih pravnih lica,

4) da je stručno i tehnički osposobljena za izradu, održavanje, nadogradnju i razvoj RAS-a,

5) da je ostvarila promet od najmanje 10.000.000,00 KM u oblasti informacione tehnologije u posljednjih godinu dana,

6) da ima odgovarajuće iskustvo u proizvodnji i održavanju računarskih sistema.

(4) U smislu stava (3) tačka 3) ovog člana pravo učestvovanja na javnom konkursu zbog sukoba interesa ili nespojivosti poslova nema osoba koja:

1) se bavi djelatnošću priređivanja igara na sreću,

2) je serviser ili ovlašteni zastupnik priređivača,

3) vrši certificiranje ili tehničke preglede uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću,

4) ima neposredno ili putem drugog lica udio u vlasništvu pravnih lica iz t. 1), 2) i 3) ovog stava.

(5) U smislu stava (3) tačka 4) ovog člana pravo učešća na javnom konkursu ima pravno lice koje:

1) ima pozitivan poslovni rezultat u posljednje tri finansijske godine,

2) ima implementirane slijedeće sisteme upravljanja kvalitetom: ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO 45001, ISO 18295,

3) ima na raspolaganju stručni kadar na ključnim pozicijama:

1. vođa projekta/stručnjak za analizu sa radnim iskustvom na poslovima u vezi sa vođenjem i upravljanjem projektima i izradom projektne dokumentacije,

2. vođa tima za softver koji ima iskustvo u razvoju i održavanju softverskih rješenja,

3. softver arhitekta koji ima iskustvo u razvoju i održavanju softverskih rješenja,

4. izvršilac za proaktivno testiranje sigurnosti sistema (penetraciono testiranje).

(6) U smislu stava (3) tačke 5) ovog člana potrebno je da je pravno lice ostvarilo ukupan promet iz oblasti informacione tehnologije od najmanje 10.000.000,00 KM bez PDV-a u posljednjih godinu dana.

(7) U smislu stava (2) tačka 6) ovog člana potrebno je da je pravno lice uspješno realizovalo najmanje jedan ugovor u vrijednosti ne manjoj od 3.300.000,00 KM bez PDV-a, a koji je za predmet imao razvoj, implementaciju, održavanje i uvođenje novih funkcionalnosti poslovnog informacionog sistema u posljednje tri godine, računajući od dana predaje prijave ili od momenta registracije, odnosno početka poslovanja ako je podnosilac prijave registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine.

(8) Izuzetno od stava (7) ovog člana priznat će se iskustvo u realizaciji više ugovora čija je zbirna vrijednost, a koju čine najviše dva ugovora, 3.300.000,00 KM bez PDV-a koji su za predmet nabave imali:

1) razvoj i sprovođenje poslovnog informacionog sistema i

2) održavanje i uvođenje novih funkcionalnosti poslovnog informacionog sistema.

(9) Ministarstvo raspisuje javni konkurs iz stava (1) ovog člana koji treba da je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u jednim dnevnim novinama čije se štampano izdanje distribuira na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

(10) Pravno lice iz stava (1) ovog člana koja je izabrano putem javnog konkursa za izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a bira se na period od 10 godina."

- Članom 6. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika se mijenja član 12. Pravilnika na način: U članu 12. broj: "(1) na početku teksta briše se. U tački 2) u podtački 3. broj: "1,00" zamjenjuje se brojem: "0,50".

4. Usmena rasprava i dalji tok postupka


Obzirom da se u predmetnom postupku radi o strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 39. stav (1) Zakona, zakazalo usmenu raspravu za dan 23.02.2021. godine.

Dana 10.03.2021. godine pod brojem: UP-02-26-3-024-21/20, Konkurencijsko vijeće je zaprimilo zahtjev za odgodu usmene rasprave upućen od Ministarstva u kojem se navodi da službenici Ministarstva nisu u mogućnosti prisustvovati usmenoj raspravi zbog trenutačne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19.

Konkurencijsko vijeće je dana 10.03.2021. godine, dopisom broj: UP-02-26-3-024-22/20 obavijestilo Podnosioca zahtjeva o odgodi zakazanu usmenu raspravu i naknadno dostavilo pozive za usmenu raspravu.

Usmena rasprava održana je dana 30.03.2021. godine u prostorijama Konkurencijskog vijeća uz prisustvo punomoćnika Podnosioca zahtjeva, advokatice Sanele Dautbegović, predstavnice Podnosioca zahtjeva Selme Salkanović i punomoćnika Protivne strane Slobodanke Popović, pomoćnice ministra za finansijski sistem i Branke Milutinović, državne službenice.

Zastupnik Podnosioca zahtjeva je na usmenoj raspravi istakao slijedeće:


- Punomoćnik Podnosioca zahtjeva ostaje pri navodima iz Zahtjeva i podneska od 11.03.2021. godine u kojem se izjasnio na Odgovor na Zahtjev dostavljen od Ministarstva.

- Također, Punomoćnik Podnosioca zahtjeva ističe da je u podnesku od 18.03.2021. godine dopunio Zahtjev za pokretanje postupka, te ujedno na usmenoj raspravi dostavlja podnesak od 30.03.2021. godine u kojem je dato dodatno pojašnjenje osnovanosti zahtjeva.

- Podnosilac zahtjeva navodi da je za 11.03.2021. godine bilo predviđeno potpisivanje ugovora o povezivanju, instaliranju i korištenju RAS-a koji Podnosilac zahtjeva nije potpisao, te da se u podnesku koji je danas dostavio na usmenu raspravu očitovao na odredbe pomenutog ugovora.

Zastupnik Protivne strane je na usmenoj raspravi istakao slijedeće:


- Ministarstvo ostaje pri svim navodima koje je iznijelo u Odgovoru na Zahtjev i navodi na nije zaprimilo podnesak Podnosioca zahtjeva od 18.03.2021. godine, te da će na pomenuti podnesak i podnesak koji je danas uručen naknadno se pismeno očitovati.

- Ministarstvo osporava konstataciju Podnosioca zahtjeva da se odredbe dostavljenog nacrta ugovora ne mogu mijenjati, imajući u vidu da je ovlašteno pravno lice za potpis ugovora "PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: PROINTER) zatražila stav Ministarstva o primjedbama koje su ponuđači iznijeli na ugovor. Ministarstvo će se pismeno očitovati na primjedbe koje su ponuđači iznijeli na ugovor.

- Ministarstvo je u momentu donošenja Zakona o igrama na sreću i samog Pravilnika imalo jasne stavove u vezi sistema nadzora priređivača igara na sreću i njegovim okvirnim tehničkim karakteristikama.

- Ministarstvo je prilikom određivanja uslova u Pravilniku pretpostavilo da na tržištu Republike Srpske postoje najmanje dva privredna subjekta koja bi mogla isporučiti RAS.

- Ministarstvo smatra da je RAS sistem veoma tehnički zahtjevan, te da nije neubičajeno da se privredni subjekti udružuju kako bi ispunili uslove za razvoj ovakvog sustava.

- Ministarstvo je pri utvrđivanju uvjeta za RAS konsultiralo eksperte iz inostranstva, te su na temelju tih konsultacija postavili uvjete u Pravilniku.

- Troškovi obezbjeđivanja RAS-a predstavljaju isključivo prihod privrednog subjekta PROINTER.

Vodilac postupka je na usmenoj raspravi postavio pitanja objema stranama u predmentnom postupku, te ih obavezao da se u roku od deset dana pismeno očituju.

Tokom usmene rasprave, Podnosilac zahtjeva je dostavio dodatno pojašnjenje osnovanosti Zahtjeva zaprimljeno od Konkurencijskog vijeća pod brojem: UP-02-26-3-024-33/20 dana 30.03.2021. godine u kojem navodi sljedeće:

- Osnovanost Zahtjeva proizilazi i iz samog Ugovora o povezivanju, instaliranju i korištenju računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću (u daljem tekstu: Ugovor), koji je Podnosiocu zahtjeva i drugim priređivačima igara na sreću bio dostavljen na potpis.

- Podnosilac zahtjeva navodi da je putem e-maila od 05.03.2021. godine upućenog od privrednog subjekta PROINTER pozvan na potpisivanje Ugovora u kongresnu dvoranu hotela Courtyard by Marriot za dan 11.03.2021. godine, te da je u prilogu e-maila dostavljen Ugovor.

- U pozivu na potpisivanje Ugovora, bilo je naznačeno da se ugovori ne mogu mijenjati, nego da se moraju potpisati takvi kakvi su ponuđeni.

- Podnosilac zahtjeva ističe da predmetni Ugovor ima brojne nedostatke koji pokazuju tačnost i osnovanost navoda iz Zahtjeva.

- U članu 2.2 Ugovora naveden je rok plaćanja 5 dana od dana dostavljanja fakture za jednokratnu naknadu za priključenje, iako Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama propisuje rok od 30 dana.

- U članu 2.3 je navedeno da su cijene bez PDV-a, što je protivno članu 12. Pravilnika gdje su navedeni pojedinačni iznosi naknada, ali bez napomene da su isti bez PDV-a, što znači da je u njima sadržan PDV, pa i naknada koju naplaćuje Administrator mora biti u u maksimalnom iznosu tj. onom koji je naveden u članu 12. Pravilnika i ništa preko toga.

- U članu 2.3 Ugovora nije propisano pravo priređivača igara na sreću da ulože primjedbe na pružene usluge i izvršenu instalaciju i priključenje RAS-a.

- U članu 4. Ugovora nije propisana obaveza Administratora RAS-a da hardversku opremu i infrastrukturu neophodnu za nesmetan rad RAS-a održava u ispravnom stanju, ako je priređivač igara na sreću opremu nabavio kod Administratora RAS-a.

- U članu 5.2 Ugovora nije propisana obaveza postupanja sa pažnjom dobrog privrednika, kako bi trebalo biti, jer priređivači nisu stručna lica koja proizvode informacioni sistem koji koriste, pa da bi se ugovarao stepen odgovornosti za običnu nepažnju.

- U članu 5.3 Ugovora propušteno je da se implementiraju odredbe koje se tiču odgovornosti za štetu koju pričini hardverska oprema i infrastruktura Administratora RAS-a na opremi (hardver i softver) priređivača igara na sreću, a shodno odredbama člana 11. Zakona o obligacionim odnosima, jer su strane u obligacionom odnosu ravnopravne, a postojeća odredba predstavlja privilegovanje Administratora RAS-a.

- U članu 5.5 Ugovora propušteno je da se definiše da Administrator ima pravo na zakonsku zateznu kamatu, jer shodno odredbama člana 270. stav (3) Zakona o obligacionim odnosima, ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obaveze, o kakvim se ovdje radi, pa je navedena odredba apsolutno ništava.

- U Ugovoru je propušteno da se implementiraju odredbe koje propisuju ugovornu kaznu Administratoru RAS-a za kašnjenje u pružanju usluga, dobavljanju robe i implementaciju uređaja, kao i rokove u kojima će se usluge pružiti i implementacija izvršiti, te određivanje načina početka računanja rokova. U ovom slučaju ugovorna kazna bi bila dozvoljena, jer se ne radi o novčanoj obavezi Administratora RAS-a.

- U članu 7.1 Ugovora je propušteno definisati еxempli causa slučajeve više sile.

- U članu 8.2 Ugovora propušteno je unijeti odredbe koje se tiču prava na raskid ugovora od strane priređivača zbog neispunjena ugovorenih i zakonskih odredbi od strane Administratora RAS-a, pored obaveza iz člana 3. Ugovora.

Podnosilac zahtjeva se podneskom zaprimljenim od strane Konkurencijskog vijeća pod brojem: UP-02-26-3-024-36/20 dana 09.04.2021. godine očitovao na pitanja koja je postavio vodilac postupka, te naveo slijedeće:

- Obzirom da je članom 2. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika izmijenjena numeracija stavova u članu 8. Pravilnika, Zahtjev se ovim putem precizira na način da se označavaju stavovi člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika koji se odnose na povredu člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona, a kako slijedi:

- Član 2. stav (1), koji glasi: "Da bi RAS dobio odobrenje Ministarstva, potrebno je da pravna osoba koja je proizvodač RAS-a bude izabrana putem javnog konkursa za izbor pravne osobe za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a."

- Član 2. stav (3) tačka 1. koji glasi: "Da je registrovano pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj".

- Član 2. stav (10) koji glasi: "Pravno lice iz stava 1. ovog člana koja je izabrana putem javnog konkursa za izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a bira se na period od 10 godina".

- Podnosilac zahtjeva smatra da se citiranim odredbama Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu priređivanja igara na sreću i pružanja usluga proizvodnje i servisiranja računarskog sistema za nadzor nad radom priređivača igara na sreću na području Republike Srpske, ograničavanjem i kontrolom tržišta, te da se imaju smatrati ništavim, a sve u smislu odredbi člana 4. stav (1) tačke a) i b) i člana 4. stav (2) Zakona, i to iz potpuno istih razloga koji su navedeni u osnovnom Zahtjevu.

- Podnosilac zahtjeva ne raspolaže podacima o konkretnim pravnim licima koje su u mogućnosti ponuditi RAS na relevantnom tržištu Republike Srpske, jer su uslovi koje treba da ispunjava takva firma,

- finansijski i drugi podaci koji su interne prirode i nisu dostupni trećim licima, pa ni Podnosiocu zahtjeva.

- Podnosilac zahtjeva smatra da bi uslove iz člana 2. stav (3) tačke 2), 3), 4), 5) i 6) Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika koji su finansijske i tehničke prirode moglo ispuniti više privrednih društava sa sjedištem na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i stranih privrednih subjekata sa kojima bi priređivači igara na sreću zaključivali ugovore po principima tržišne utakmice i uz mogućnost korisnika usluge da istu dobije po najpovoljnijoj cijeni koja je dostupna na tržištu.

- Podnosiocu zahtjeva je privredni subjekt PROINTER dostavio novi prijedlog Ugovora o povezivanju, instaliranju i korištenju računarskog sistema za nadzor na priređivanjem igara na sreću (u daljem tekstu: novi prijedlog Ugovora) koji do dana 08.04.2021. godine nije potpisan.

- Članom 2.4 novog prijedloga Ugovora produžen je rok za plaćanje mjesečne naknade do 20. u tekućem mjesecu za usluge iz prethodnog mjeseca (umjesto 10 dana), dok je rok za plaćanje jednokratne naknade za priključenje ostao isti, 5 dana. U ovom dijelu primjedbe Podnosioca zahtjeva nisu uvažene, jer Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama propisuje rok od 60 dana.

- Članom 2.5 novog prijedloga Ugovora naznačeno je da je u naknade uračunat PDV. U ovom dijelu primjedba Podnosioca zahtjeva je u cijelosti uvažena.

- Članom 5.2 novog prijedloga Ugovora ugovorena je pažnja dobrog privrednika, a prema prvom prijedlogu Ugovora priređivač je odgovarao za štetu i u slučaju obične nepažnje. U ovom dijelu primjedba Podnosioca zahtjeva je u cijelosti uvažena.

- Članom 5.5 novog prijedloga Ugovora umjesto obaveza plaćanja penala od strane priređivača, ugovorena je obaveza plaćanja zakonske zatezne kamate u slučaju neplaćanja naknada za priključivanje i održavanje RAS-a. U ovom dijelu primjedba Podnosioca zahtjeva je u cijelosti uvažena.

- Članom 6.2 novog prijedloga Ugovora unesena je odredba o odgovornosti Administratora RAS-a u slučaju da njegova oprema uzrokuje oštećenje na opremi priređivača igara na sreću. U ovom dijelu primjedba Podnosioca zahtjeva je u cjelosti uvažena.

- Članom 7.1 novog prijedloga Ugovora navedeni su exempli causa slučajevi više sile, s tim da COVID-19 i dalje predstavlja događaj više sile koji se primjenjuje isključivo na obaveze Administratora, pri čemu su priređivači opet u neravnopravnom, položaju u odnosu na Administratora.

- Članom 8.1 novog prijedloga Ugovora preformulisane su odredbe o trajanju ugovora, s tim da se suštinski ništa nije promjenilo, Ugovor važi do oduzimanja ovlasti Administratora RAS-a (što je mala vjerovatnoća da će se desiti) ili prestanka ili oduzimanja licence za priređivanje igara na sreću (priređivačima je onda svejedno ko administrira sistemom).

- Članom 8.2 novog prijedloga Ugovora regulisano je da priređivač i dalje nema pravo na raskid ugovora, već samo pravo na podnošenje prigovora na rad RAS-a koji može uputiti Ministarstvu.

- Priređivači igara na sreću i dalje nemaju pravo da ulože primjedbe na pružene usluge i izvršenu instalaciju i priključenje RAS-a.

- Administrator RAS-a i dalje nema obvezu održavati u ispravnom stanju hardversku opremu i infrastrukturu neophodnu za nesmetan rad RAS-a, ako je priređivač igara na sreću opremu nabavio kod Administratora RAS-a.

- Uvođenjem novog sistema za nadzor od strane Ministarstva, odnosno potpisivanjem Ugovora sa PROINTER, Podnosilac zahtjeva će imati enormne, milionske, dodatne troškove u odnosu na dosadašnji rad.

- Podnosilac zahtjeva trenutačno ima: 90 kladionica, 938 automata i internet igre, te će u skladu sa članom 12. Pravilnika koji je djelimično u tački 2) podtačka 3. izmijenjen članom 6. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika biti u obavezi platiti na ime jednokratne naknade za priključenje ukupan iznos od 78.900,00 KM, te će dalje, u narednih deset godina, imati dodatne troškove u iznosu od 60.020,00 KM mjesečno, što za deset godina iznosi 7.202.400,00 KM.

- Podnosilac zahtjeva je specificirao trošak jednokratne naknade od 78.900,00 KM za priključenje na RAS na način da je za 90 kladionica naknada iznosi 300,00 KM po kladionici što iznosi 27.000,00 KM, za 938 automata naknada iznosi 50,00 KM po automatu što iznosi 46.900,00 KM, a trošak za internet server iznosi 5.000,00 KM.

- Podnosilac zahtjeva je specificirao trošak mjesečne naknade od 60.020,00 KM za RAS na način da je za 90 kladionica naknada iznosi 100,00 KM po kladionici što iznosi 9.000,00 KM, za 938 automata naknada iznosi 40,00 KM po automatu što iznosi 37.520,00 KM, a trošak internet igrača iznosi 13.500,00 KM (27.000 x 0,50 KM=13.500,00 KM, prosjek aktivnih igrača u mjesecu je 27.000).

- Navedeni podaci su egzaktan pokazalac stanja kladionica i automata Podnosioca zahtjeva na dan 08.04.2021. godine, i ovo je trenutno stanje, pod uslovom da ne dođe do širenja mreže kladionica Podnosioca zahtjeva u budućnosti, jer svaka nova kladionica i svaki novi automat, za Podnosioca zahtjeva znači dodatni trošak.

Protivna strana se podneskom zaprimljenim od strane Konkurencijskog vijeća pod brojem: UP-02-26-3-024-39/20 dana 05.05.2021. godine očitovala na pitanja koja je postavio voditelj postupka, te navela slijedeće:

- Obaveza pravnom licu koje može biti izabrano putem javnog konkursa, da ima sjedište u Republici Srpskoj, proizilazi iz norme Zakona o igrama na sreću kojom je utvrđeno da je priređivanje igara na sreću djelatnost od javnog interesa za Republiku Srpsku.

- Razlozi za ovakvo propisivanje su i u činjenici da je nadležnost inspekcijskog nadzora igara na sreću isključivo data Republičkoj upravi za igre na sreću na teritoriji Republike Srpske, a online nadzor je isključiva nadležnost Ministarstva.

- U slučaju bilo kakvih problema u funkcionisanju RAS-a, ili sumnje u stručno obavljanje povjerenih poslova, ili da je došlo do narušavanja sigurnosti sistema, nestručnog obavljanja povjerenih poslova, ili sumnje da je došlo do prestanka ispunjenosti bilo kojeg od propisanih uslova na osnovu kojih je dato odobrenje, Ministarstvo i Republička uprava za igre na sreću ne bi imali nadležnost nad licem čije je sjedište u drugoj jurisdikciji, te ne bi bili u mogućnosti blagovremeno da reaguju, kako bi ublažili posljedice.

- Ukoliko bi pravno lice bilo sa sjedištem van Republike Srpske, a desi se bilo kakva sporna situacija, ovaj organ bi morao zatražiti službenim putem pomoć nadležnog organa druge jurisdikcije prema sjedištu pravne osobe, te bi reakcija zavisila od brzine korespondecije, brzine reakcije službenika u tom drugom organu, a na kraju i volje organa druge jurisdikcije, što je prevelik rizik za nastanak znatno veće štete za Republiku Srpsku, a i za sve priređivače koji podliježu obavezi nadzora.

- Istraživanjem tržišta Republike Srpske u oblasti informatičkih tehnologija i u proizvodnji i održavanju računarskih sitema, odnosno potencijalnih pravnih lica koje bi mogle da odgovore zahtjevima, te na osnovu informacija dobijenih u razgovoru sa stručnim osobama iz oblasti informacionih tehnologija zaposlenih u Ministarstvu, došlo se do zaključka da bi dva-tri pravna lica u Republici Srpskoj vjerovatno mogle da odgovore postavljenim zahtjevima. Također, odgovorna lica u potencijalnim privrednim subjektima koji se bave ovim djelatnostima imaju prebivališta u Republici Srpskoj, zbog čega su dostupni navedenim organima.

- Ministarstvo nije istraživalo postojanje pravnih lica van Republike Srpske koji bi mogli da odgovore zahtjevima, jer kako je prethodno navedeno Ministarstvo smatra da neće imati adekvatnu kontrolu nad izabranim pravnim licem koja ima sjedište van Republike Srpske u slučaju postojanja problema sa funkcionisanjem RAS-a.

- Razlog zašto je Ministarstvo u članu 2. stav (10) Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika propisalo veoma dug rok od deset godina je taj što je Ministarstvo propisivanjem relativno zahtjevnih uslova opredijelilo za izbor najkvalitetnijeg pravnog lica sa najboljim rješenjima, a sa druge strane Ministarstvo se rukovodilo činjenicom da bi u slučaju češće promjene ovlaštene pravne osobe, neminovno došlo do zastoja u funkcionisanju sistema za nadzor, kao i zastoja u njegovom razvoju i nadogradnji. Također, projektovani visoki troškovi u iznosu preko 13.000,000,00 KM u kratkom periodu eksploatacije bili bi neisplativi za ovlašteno pravno lice, što bi se moralo kompenzirati propisivanjem višestruko većih inicijalnim troškovima priključenja.

- Na osnovu informacija dobivenih od uposlenika iz odjeljenja za informacione tehnologije, Ministarstvo je dalo procjenu okvirnih troškova koji su neophodni za uspostavljanje, održavanje i nadzor RAS-a kako je prikazano u tabeli ispod.

Tabela 1.


Plan rashoda

Stavka

Inicijalno

Mjesečno

10 godina

Data centar sa DP lokacijom, nabavka hardvera neophodnog za funkcionisanje platforme. Data centar bi trebao biti dizajniran u N+1 konfiguraciji. Data centar mora biti po TIER 3 specifikaciji sa dostupnošću ne nižom od 99,5%. Nabavka potrebnih licenci. Inicijalna konfiguracija Data centra.

5.000.000,00

-

5.000.000,00

Data centar sa DP lokacijom-kompletna zamjena Data centra kako primarnog dijela, tako i DP lokacije bez prekida u radu sistema i konfigurisanje jednom u toku 10 godina.

5.000.000,00

-

5.000.000,00

Call centar nabavka opreme i licenci, registracija besplatnog telefonskog broja.

50.000,00

20.000,00

2.450.000,00

Održavanje platforme Data centra, terensko održavanje opreme na strani priređivača (količina SMIB-ova koje će biti potrebno zamijeniti do 1% godišnje) na strani platforme potrebno je na dnevnom nivou održavati platformu, vršiti planirane dnevne, sedmične i mjesečne bekape svih podataka kako na primarnoj, tako i DP lokaciji. Sva proširenja sistema, razvoji novih verzija platforme kao i njenih dijelova koji će nastati tijekom eksploatacije sustava. Razvoj tokom cijeloga perioda eksploatacije potreban za nesmetan rad platforme kao odgovor na razvoj opreme priređivača. Sve podrazumijeva inžinjere sa iskustvom u ovoj oblasti sa licencama, tehničare, vozače, administraciju, vozila.

-

50.000,00

6.000.000,00

Licence (godišnje)

250.000,00

-

2.500.000,00

SMIB (nabavka)

3.000.000,00

2.500,00

3.300.000,00

SMIB ugradnja u oko 6000 uređaja, odlazak na sve lokacije priređivača, putni troškovi, potrošni materijal neophodan za instalaciju i puštanje u rad uređaja.

900.000,00

-

900.000,00

Inicijalni razvoj platforme, sva proširenja sistema, razvoj novih verzija platforme, kao i njenih dijelova koji će nastati tokom ekploatacije sistema. Razvoj tokom cijelog perioda eksploatacije potreban za nesmetan rad platforme kao odgovor na razvoj opreme priređivača. Sve podrazumijeva IT inžinjere sa iskustvom u ovoj oblasti, sa licencama, tehničare koji prikupljaju podatke sa terena, konstantnu komunikaciju sa nadležnim organima.

5.000.000,00

70.000,00

13.400.000,00

Ukupno rashodi

19.200.000,00

142.500,00

38.550.000,00

 - Većina zemalja u svijetu koje imaju uređen sistem priređivanja igara na sreću, pa tako i u okruženju, ima nekakav oblik sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, a Ministarstvu nije poznato ko snosi troškove instalisanja i razvoja tog sistema.

Konkurencijsko vijeće je dana 19.05.2021. godine pod brojem: UP-02-26-3-024-41/20 zaprimilo podnesak privrednog subjekta Mozzart kojim je dostavio odluku Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-36/20 od 29.04.2021. godine, nakon čega je Konkurencijsko vijeće aktom broj: UP-02-26-3-024-42/20 dana 19.05.2021. godine navedene materijale poslalo Ministarstvu.

6. Prikupljanje podataka od trećih lica


Tokom postupka, Konkurencijsko vijeće je radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica u smislu odredbi člana 35. stav (1) tačka a) i c) Zakona prikupljalo podatke i dokumentaciju od trećih lica koja nisu stranke u postupku.

Konkurencijsko vijeće se u smislu člana 35. stav (1) tačka a) i c) Zakona obratilo Asocijaciji legalnih priređivača igara na sreću, ul. Vladike Platona broj 3, 78 000 Banja Luka (u daljem tekstu: ALPIS) aktom broj UP-02-26-3-024-12/20 od dana 22.10.2020. godine, kako bi dobilo potrebne podatke i pojašnjenja vezana za Zahtjev.

Konkurencijsko vijeće je dana 04.12.2020. godine pod brojem: UP-02-26-3-024-15/20 zaprimilo odgovor ALPISA u kojem se navodi slijedeće:

- Privredni subjekt ALPIS upoznat je sa odredbama Pravilnika i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika kojim su regulisani uslovi koje mora ispunjavati pravno lice da bi se prijavilo na javni konkurs za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a.

- Imajući u vidu kriterije za obavljanje poslova izrade i servisiranje RAS-a, ALPIS nema saznanja o pravnim licima koje su registrovane za obavljanje navedenih usluga na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

- Pravno lice koje bude izabrana putem javnog konkursa za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a, bira se na period od 10 godina, što je iznimno dug period.

- ALPIS je mišljenja da će se na ovaj način uspostaviti monopol u oblasti proizvodnje i servisiranja RAS-a u korist izabranog pravnog lica s jedne strane i ograničiti pravo priređivača igara na sreću da izaberu pravno lice sa kojim će zaključiti ugovor.

- ALPIS smatra da bi izbor pravnog lica koje će vršiti poslove poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a trebalo urediti na način na koji je uređen izbor laboratorija za certificiranje uređaja i drugih tehnologija za priređivanje igara na sreću u skladu sa Pravilnikom o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/2019) (u daljem tekstu: Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću).

- Pravilnikom o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću određeno je da svako pravno lice koje ispunjava uslove propisane istim može podnijeti zahtjev Ministarstvu, te dobiti ovlaštenja da obavlja poslove certificiranja uređaja i drugih tehnologija za priređivanje igara na sreću na period od pet godina.

- Ukoliko bi Ministarstvo na ovakav način regulisalo izbor pravnog lica za vršenje izrade i servisiranja RAS-a, priređivači bi imali mogućnost izbora pravnog lica sa kojim će zaključiti ugovor i pravo da pregovaraju oko uslova ugovora, prije svega o cijeni usluga. Ovakvim rješenjem, priređivači ne bi bili prisiljeni na ugovorni odnos sa pravnim licem na čiji izbor nisu mogli uticati, pod uslovima koje odredi Ministarstvo

- koje nije ugovorna strana u tom odnosu.

Konkurencijsko vijeće se u smislu člana 35. stav (1) tačka a) i c) Zakona obratilo Društvu za organizovanje igara na sreću "TOTERS" d.o.o. Istočno Sarajevo, ul. Spasovdanska broj 47, 71 123 Istočno Novo Sarajevo (u daljem tekstu: TOTERS) aktom broj: UP-02-26-3-024-14/20 od dana 19.11.2020. godine, kako bi dobilo potrebne podatke i pojašnjenja vezana za Zahtjev.

Konkurencijsko vijeće je dana 23.12.2021. godine pod brojem: UP-02-26-3-024-16/20 zaprimilo odgovor TOTERSA u kojem se navodi slijedeće:

- TOTERS ističe da Ministarstvo članom 8. Pravilnika, odnosno članom 2. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika propisalo uslove koje mora ispunjavati pravno lice da bi obavljalo poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a čime direktno utiče na tržište priređivanja igara na sreću, jer putem javnog konkursa bira pravno lice za obavljenje poslova vezanih za RAS.

- Biranjem pravnog lica za obavljanje poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a, Ministarstvo će izabranom pravnom licu osigurati monopolski položaj na period od deset godina, čime će priređivačima ograničiti pravo da izaberu osobu sa kojom će sarađivati i zaključiti ugovor.

- Pravilnikom o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću propisani su uslovi za izbor laboratorija za certificiranje uređaja i drugih tehnologija za priređivanje igara na sreću i za svako pravno lie koja podnese zahtjev za ovlaštenje, a ispunjava propisane uslove, Ministarstvo donosi rješenje kojim daje ovlaštenje pravnom licu da obavlja pomenute poslove u periodu od pet godina. U skladu sa navedenim, privredni subjekt TOTERS smatra da bi izbor pravne osobe za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a trebao da bude reguliran na isti način.

- Ovakav način izbora pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a dao bi priređivačima mogućnost izbora pravnog lica sa kojim će zaključiti ugovor, kao i mogućnost izbora uslova pod kojim će se zaključiti ugovor. Također, priređivači ne bi bili prisiljeni na ugovorni odnos sa pravnim licem na čiji izbor nisu mogli uticati, a ni na uslove određene od strane Ministarstva koje nije ugovorna strana.

- Privredni subjekt TOTERS nema saznanja o pravnim licima koje mogu ispuniti uslove iz člana 8. Pravilnika, odnosno člana 2. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika.

7. Relevantno tržište


Relevantno tržište u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br 18/06 i 33/10) čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta,relevantno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe.

Prema odredbi člana 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište obuhvaća cjelokupan ili značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekti djeluju u prodaji ili kupovini mjerodavnih usluga pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je relevantno tržište u predmetnom postupku tržište vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, imajući u vidu član 2. Pravilnika o tehničkim zkarakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i i 80/20) kojim je definisan pojam računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, kao i član 8. Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i i 80/20) kojim su regulisani uslovi za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja računarskog sustava za nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Relevantno geografsko tržište predmetnog postupka je područje Republike Srpske.

Slijedom navedenog, kao relevantno tržište u predmetnom postupku utvrđeno je tržište vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske.

8. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza


Nakon sagledavanja relevantnih činjenica, dokaza i dokumentacije dostavljene od stranaka u postupku, kao i trećih lica, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo slijedeće:

- Članom 7. Zakona o igrama na sreću, priređivanje igara na sreću je definisano kao djelatnost od javnog interesa, te da je isključivo pravo Republike Srpske.

- Članom 24. stav (1) Zakona o igrama na sreću određena je obaveza priređivačima igara na sreću da su dužni u svrhu nadzora posjedovati odgovarajući računarski sistem koji obezbjeđuje pohranjivanje podataka o svim elementima priređivanja igara na sreću koji je odobren od Ministarstva.

- Ministar finansija Republike Srpske ima ovlast da na prijedlog direktora Republičke uprave za igre na sreću donese pravilnik o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivačima igara na sreću na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o igrama na sreću.

- U skladu sa članom 24. stav (3) Zakona o igrama na sreću, ministar finansija Republike Srpske je donio Pravilnik o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20) koji je objavljen dana 13.05.2020. godine u "Službenom glasniku Republike Srpske".

- Dana 11.08.2020. godine u "Službenom glasniku Republike Srpske" objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 80/20) kojim je došlo do izmjene numeracije stavova i tačaka iz člana 8. prvobitnog Pravilnika, te je u članu 12. prvobitnog Pravilnika u tački 2) podtačka 3. smanjena naknada po internet igraču sa 1,00 KM na 0,50 KM.

- Ministarstvo nije dostavilo nacrt Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20), kao i nacrt Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 80/20) Konkurencijskom vijeću na mišljenje, čime je postupilo protivno članu 25. stav (2) Zakona.

- Član 8. stav (1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 45/20 i i 80/20) (u daljem tekstu: Pravilnik o tehničkim karakteristikama RAS-a) propisuje da bi RAS dobio odobrenje od Ministarstva, neophodno je da pravno lice koje je proizvođač RAS-a bude izabrano putem javnog konkursa za izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a.

- Član 8. stav (3) tačka 1) Pravilnika o tehničkim značajkama RAS-a propisuje da je za prijavu na javni konkurs iz člana 8. stav (1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a neophodno da pravno lice ima registrovano sjedište u Republici Srpskoj.

- Član 8. stav (10) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a nalaže da se pravno lice zaduženo za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a bira na period od 10 godina.

- Članom 9. stav (2) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a propisano je da izabrano pravno lice iz člana 8. ovog Pravilnika i priređivač igara na sreću, ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa povezivanjem, instaliranjem i korištenjem RAS-a. Ugovor mora biti zaključen u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.

- Odredbom člana 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a regulisano je da su troškovi obezbjeđivanja RAS-a koje priređivači igara na sreću plaćaju utvrđeni za:

1) jednokratna naknada za priključenje:

1. uplatno - isplatnog mjesta (kladionice) – 300,00 KM,

2. automata – 50,00 KM,

3. servera za internet igre - 5.000,00 KM,

4. servera za elektronske igre - 5.000,00 KM;

2) mjesečne naknade za korištenje:

1. po uplatno - isplatnom mjestu (kladionici) - 100 KM

2. po aparatu - 40 KM

3. po svakom aktivnom igraču u internet igrama u toku mjeseca – 0,50 KM.

- Ministarstvo je aktom broj: 06.05/463-134/20 od 20.08.2020. godine raspisalo javni konkurs za izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a.

- Ministarstvo je aktom broj: 06.05/463-46/21 od 18.02.2021. godine obavijestilo priređivače igara na sreću, kao i druga zainteresovana lica da je na osnovu javnog konkursa privredni subjekt PROINTER koji sa privrednim subjektom "PLANET SOFT" d.o.o. Banja Luka čini konzorcij izabran za pravnu osobu koja će vršiti poslove poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a. Također, pomenutim aktom pozvana je Lutrija Republike Srpske kao i drugi priređivači igara na sreću, osim priređivača klasične tombole da zaključe ugovore sa privrednim subjektom PROINTER kao nosiocem konzorcija.

- Podnosilac zahtjeva je putem e-maila od 05.03.2021. godine upućenog od privrednog subjekta PROINTER pozvan na potpisivanje Ugovora u kongresnu dvoranu hotela Courtyard by Marriot za dan 11.03.2021. godine, te da je u prilogu e-maila dostavljen Ugovor.

- Podnosilac zahtjeva nije potpisao dostavljeni Ugovor, nego je iznio niz primjedbi na dostavljeni Ugovor koji se tiču određenih rokova, tehničkih propusta koje je napravio privredni subjekt PROINTER, kao i nepoštivanje članova 11. i 270. Zakona o obligacionim odnosima.

- Podnosiocu zahtjeva je Ministarstvo naknadno dostavilo novi prijedlog Ugovora u kojem su djelimično uvažene primjedbe Podnosioca zahtjeva, pri čemu dio primjedbi koji se tiču raskida ugovora nije uvažen, nego eventualne prigovore na rad RAS-a, Podnosilac zahtjeva može uputiti Ministarstvu.

- Podnosilac zahtjeva trenutačno ima 90 kladionica, 938 automata i internet igre, te će u skladu sa članom 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a imati obavezu plaćanja troškova osiguranja RAS-a koji se sastoje od jednokratne naknade za priključenje i mjesečnih naknada za korištenje RAS-a privrednom subjektu PROINTER.

- Podnosilac zahtjeva će imati trošak jednokratne naknade od 78.900,00 KM za priključenje na RAS, jer naknada za 90 kladionica iznosi 300,00 KM po kladionici što ukupno iznosi 27.000,00 KM, naknada za 938 automata naknada iznosi 50,00 KM po automatu što ukupno iznosi 46.900,00 KM i trošak za internet server iznosi 5.000,00 KM.

- Podnosilac zahtjeva će plaćati mjesečnu naknadu za korištenje RAS-a s obzirom na ukupan broj uplatnih mjesta (kladionica) u iznosu od 9.000,00 KM, jer Podnosilac zahtjeva ima 90 registrovanih kladionica, a obavezan je plaćati iznos od 100,00 KM po kladionici.

- Trošak mjesečne naknade za korištenje RAS-a s obzirom na ukupan broj aparata koje posjeduje Podnosilac zahtjeva će iznositi 37.520,00 KM, jer Podnosilac zahtjeva ima 938 registrovanih aparata, a obavezan je plaćati iznos od 40,00 KM po aparatu.

- Trošak naknade po svakom aktivnom internet igraču u toku mjeseca za Podnosioca zahtjeva će iznositi 0,50 KM, te će iznos naknade ovisiti o broju igrača koji igraju internet igre na sreću.

- Inspekcijski nadzora nad igrama na sreću isključivo obavlja Republička uprava za igre na sreću na teritoriji Republike Srpske.

- Ustavni sud Republike Srpske je dana 29.04.2021. godine donio odluku broj: U-36/20 u kojoj je utvrdio da član 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o igrama na sreću.

Protivna strana je u predmetnom postupku iznijela prigovor aktivne legitimacije, navodeći da Podnosilac zahtjeva nije učestvovao na javnom konkursu za izbor pravnog lica koje će obavljati poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a, te da u skladu sa članom 27. stav (3) tačka a) Zakona ne može pokrenuti postupak pred Konkurencijskim vijećem, jer nema opravdan pravni, ni ekonomski interes. Konkurencijsko vijeće izneseni prigovor smatra u potpunosti neosnovanim, jer u skladu sa članom 9. stav (2) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a Podnosilac zahtjeva stiče obavezu zaključenja ugovora sa pravnim licem koji izabere Ministarstvo u javnom konkursu. Nadalje, član 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, obavezuje Podnositelja zahtjeva da snosi troškove osiguravanja RAS-a. Iz navedenog se zaključuje da u skladu sa članom 27. stav (3) tačka a) Zakona, Podnosilac zahtjeva ima pravni i ekonomski interes, te da ima aktivnu legitimaciju za pokretanje predmetnog postupka.

Ministarstvo kao upravni organ u smislu odredbe člana 2. stav (2) tačka b) Zakona, te prema tumačenjima presuda Suda Bosne i Hercegovine (presuda broj: S1 3 U 032999 19 U od 03.11.2020. godine, presuda broj: S1 3 U 033020 19 U od 15.10.2020. godine, presuda broj: S1 3 U 016103 14 u od 23.12.2015. godine i ostale) predstavlja privredni subjekt, kada posredno ili neposredno učestvuje ili utiče na tržište, odnosno navedena odredba se primjenjuje na sve organe vlasti/institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihov pravni status, osnivače ili vlasništvo, koji svojim djelovanjem sprječavaju, ograničavaju ili narušavaju tržišnu konkurenciju u Bosni i Hercegovini, te neosporno potpadaju pod primjenu Zakona.

Konkurencijsko vijeće smatra da je tumačenje Protivne strane da Pravilnik o tehničkim karakteristikama RAS-a ne predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4. Zakona u potpunosti pogrešno. Protivna strana smatra da je sporazum pojedinačni dvostrani pravni akt koji nastaje saglasnošću volja dvije strane. Nesporno je da u skladu sa članom 4. stav (1) Zakona, Pravilnik o tehničkim karakteristikama RAS-a može se smatrati zabranjenim sporazumom, jer je istim definisano da su zabranjeni sporazumi odluke i drugi akti privrednih subjekata koji imaju za cilj i posljedicu sprječavanje, ograničavanje i narušavanje tržišne konkurencije, pri čemu je nesporno da se Protivna strana u smislu člana 2. stav (2) tačka b) Zakona smatra privrednim subjektom, jer donošenjem Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a utiče na tržište.

Član 4. stav (1) tačka b) Zakona određuje da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja, izričiti i prešutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije na relevantnom tržištu, a koji se odnose na ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja. Sporazumi zabranjeni u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona su ništavni.

Konkurencijsko vijeće, je analizirajući član 8. stav (3) tačka 1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, utvrdilo da je Ministarstvo postavljanjem kriterija da se na javni konkurs za izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja i nadogradnje RAS-a mogu prijaviti isključivo pravna lica sa registrovanim sjedištem u Republici Srpskoj, ograničilo tržište u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona. Postavljanje kriterija da na javnom konkursu mogu učestvovati isključivo privredni subjekti koji imaju sjedište u Republici Srpskoj, Ministarstvo je onemogućilo pravnim licima koje se bave istim poslovima, a imaju registrovano sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine ili u inostranstvu učešćem na javnom konkursu. Donošenjem odredbe člana 8. stav (3) tačka 1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, Ministarstvo je stvorilo pravnu zapreku za učešćem na javnom konkursu privrednim subjektima sa registrovanim sjedištem van Republike Srpske, što nedvosmisleno predstavlja sprječavanje, ograničavanje i narušavanje konkurencije na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a, na području Republike Srpske. Priređivanje igara na sreću je članom 7. stav (1) Zakona o igrama na sreću definisano kao djelatnost od javnog interesa i isključivo pravo Republike Srpske, ali u predmetnom postupku se radi o tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a i nesporno je da u Zakonu o igrama na sreću ne postoji odredba koja određuje da pravno lice koje obavlja poslove održavanja RAS-a mora imati sjedište u Republici Srpskoj. Iz navedenog se izvodi zaključak da je bez pravnog uporišta Ministarstvo eliminisalo privredne subjekte koji nemaju sjedište na području Republike Srpske sa javnog konkursa za izbor pravnog lica osobe za vršenje poslova izrade, održavanja i nadogradnje RAS-a. Ministarstvo je tokom postupka iznijelo teoriju da je prevelik rizik angažovati pravno lice za održavanje RAS-a sa sjedištem van područja Republike Srpske, jer Ministarstvo u slučaju problema sa RAS-om ne može pravovremeno reagovati. Konkurencijsko vijeće smatra da ne postoji prepreka da pravna lica sa sjedištem van područja Republike Srpske obavljaju poslove izrade, održavanja i nadogradnje RAS-a, jer se radi o softverskom rješenju koje omogućava online nadzor nad igrama na sreću, pa nije neophodno da pravno lice ima sjedište u Republici Srpskoj. Obzirom na se radi o online usluzi, izabrano pravno lice u svakom trenutku može rješavati eventualne probleme u funkcionisanju RAS-a.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tačkama 1. i 7. dispozitiva ovoga Rješenja.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Ministarstvo, članom 8. stav (10) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a u kojem je predvidjelo da će izabrano lice vršiti poslove održavanja i nadogradnje RAS-a na period od 10 godine, ograničilo tehnički razvoj na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS, čime je učinilo povredu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona. S obzirom da se radi o tržištu koji se tiče određenih softverskih rješenja koja se stalno razvijaju, Ministarstvo je onemogućilo druge privredne subjekte na period od deset godina da učestvuju na ovom relevantnom tržištu i nude nova softverska rješenja koja mogu podići kvalitet nadzora nad priređivanjem igara na sreću. Konkurencijsko vijeće smatra da je Ministarstvo odredilo predug period za zaključenje ugovora, što ima za posljedicu onemogućavanje proizvođača RAS-a da ulažu o nova tehnička rješenja, a sa druge strane Podnosilac zahtjeva se na predug period obavezuje na ugovornu obavezu sa pravnim licem koje je izabrano putem javnog konkursa. Ministarstvo, opravdava period od deset godina koji je predviđen članom 8. stav (10) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, pretpostavkom da bi biranje pravnog lica za poslove održavanja i nadogradnje RAS-a na kraći rok od deset godina, moglo doći do zastoja u nadzoru nad priređivanjem igara na sreću. Radi se o pretpostavci, jer Ministarstvo može raspisati javni konkurs prije isteka roka na koji prvobitno izabere pravno lice, te na taj način omogućiti nesmetan nadzor na priređivanjem igara na sreću i dati priliku drugim proizvođačima RAS-a da učestvuju na javnom konkursu. Kada su u pitanju inicijalni troškovi koji su prikazani u Tabeli 1. ovog Rješenja, Konkurencijsko vijeće ih ne smatra relevantnim, jer Ministarstvo prikazane iznose nije opravdalo konkretnim materijalnim dokazima, nego se radi o internoj procjeni Ministarstva koja je data na osnovu konsultacija sa stručnim licima iz oblasti informacionih tehnologija zaposlenih u Ministartsvu.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tačkama 2. i 7. dispozitiva ovoga Rješenja.

Član 4. stav (1) tačka a) Zakona, određuje da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja, izričiti i prešutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije na relevantnom tržištu, a koji se odnose na direktno ili indirektno utvrđivanje kupovnih ili prodajnih cijena ili bilo kojih drugih trgovačkih uslova.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Ministarstvo donošenjem člana 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, direktnim utvrđivanjem cijena, odnosno naknada za osiguranje obezbjeđivanja RAS-a, sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka a) Zakona. Ministarstvo je određivanjem naknade u članu 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, onemogućilo takmičenje proizvođača RAS-a na javnom konkursu, jer se od početka konkursa zna iznos naknade, pa proizvođači RAS-a ne mogu nuditi niže iznose naknada i takmičiti se. Određivanje naknade u članu 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, ima štetnu posljedicu za privredni subjekt Mozzart, jer bi u slučaju da se omogući takmičenje proizvođača RAS-a plaćao manji iznos naknade za obezbjeđivanje RAS-a. Evidetno je da je donošenjem člana 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, Ministarstvo prevalilo trošak obezbjeđenja RAS-a na privredni subjekt Mozzart i ostale priređivače, pri čemu je onemogućilo takmičenje proizvođača RAS-a, određivanjem fiksnih cijena odnosno naknada za usluge obezbjeđivanja RAS-a. Također, Konkurencijsko vijeće je tokom postupka kao dokaz uzelo u obzir odluku Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-36/20 od 29.04.2021. godine u kojoj je utvrđeno da član 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a nije u saglasnosti sa Zakonom o igrama na sreću, jer Ministar nije imao ovlasti da u članu 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a propiše troškove obezbjeđenja RAS-a koje priređivači igara na sreću plaćaju u vidu jednokratne naknade za priključenje i mjesečne naknade za korištenje RAS-a, budući da Zakon o igrama na sreću svojim odredbama ne propisuje obavezu plaćanja navedenih troškova za priređivače igara na sreću.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 3. i 7. dispozitiva ovoga Rješenja.

Analizirajući član 8. stav (1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Ministarstvo donošenjem ove odredbe ne čini povredu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona, odnosno donošenje ove odredbe ne dovodi do ograničavanja tržišta i tehničkog razvoja na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS, na području Republike Srpske.

Članom 8. stav (1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a regulisano je da Ministarstvo donosi odobrenje za RAS, nakon što provede javni konkurs za izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS. Navedenom odredbom su date ovlasti Ministarstvu da izabere pravno lice koje se vršiti poslove održavanja RAS-a i ista ne sadrži kriterije za izbor pravnog lica koje bi organičile učešće ostalih proizvođača na javnom konkursu. Član 8. stav (1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a ne sadrži obilježja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona, nego samo omogućava provođenje javnog konkursa Ministarstvu. Konkurencijsko vijeće je analiziralo podneske ALPISA i TOTERA u kojim su pomenuli primjer kako je regulisano pružanje usluge certificiranja uređaja i drugih tehnologija za priređivanje igara na sreću u skladu sa Pravilnikom o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću. Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću omogućava pravnim licima da se registruju za obavljanje usluga certificiranja uređaja i drugih tehnologija za priređivanje igara na sreću, na način da Ministarstvo donese rješene kojim ovlasti pravno lice da vrši ove poslove i daje mogućnost priređivaču da bira sa kojim će pravnim licem zaključiti ugovor. Konkurencijsko vijeće smatra da je ovakav način regulisanja neprimjenjiv za vršenje poslova izrade, održavanja i nadogradnje RAS-a, jer mora postojati jedan računarski sistem za nadzor nad igrama na sreću koji će obezbjeđivati jedno pravno lice, a ne više pravnih lica sa različitim softverskim rješenjima u periodu na koji se zaključuje ugovor između priređivača i izabranog pravnog lica za održavanje RAS-a.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 4. dispozitiva ovog Rješenja.

Članom 9. stav (2) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, je propisano da izabrano pravno lice za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a i priređivač međusobna prava i obaveze uređuju na osnovu Zakona o igrama na sreću i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega. Analizirajući odredbu člana 9. stav (2) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da ista nema za cilj i posljedicu sprječavanje, ograničavanje i narušavanje tržišne konkurencije na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a u smislu člana 4. stav (1) tačka (b) Zakona, jer pomenuta odredba daje pravo priređivaču i izabranom pravnom licu da kroz ugovor urede svoj obligacioni odnos. Dakle član 9. stav (2) Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a, ne sadrži elemente zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona. Konkurencijsko vijeće u predmetnom postupku nije uzelo u obzir nacrte ugovora koje je privredni subjekt PROINTER ponudio Podnosiocu zahtjeva, jer privredni subjekt PROINTER nije stranka u ovom postupku, te se radi o obligacionom odnosu koji uređuju strane koje su potpisnice ugovora na osnovu načela slobode ugovoranja i odredbi Zakona o obligacionim odnosima.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 5. dispozitiva ovog Rješenja.

9. Novčana kazna


U smislu člana 48. stav (1) točka b) Zakona, novčanom kaznom u iznosu najviše do 10% vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda privrednog subjekta, iz godine koja je prethodila godini u kojoj je nastupila povreda Zakona, kaznit će se privredni subjekt, ako zaključi zabranjeni sporazum na način propisan odredbama člana 4. Zakona.

Konkurencijsko vijeće je prilikom izricanja visine novčane kazne uzelo u obzir namjeru, te dužinu trajanja povrede Zakona, kao i posljedice koje je ista imala na tržišnu konkurenciju, u smislu člana 52. Zakona. Također, Ministarstvo nije dostavilo nacrte Pravilnika o tehničkim karakteristikama RAS-a Konkurencijskom vijeću na mišljenje u skladu sa članom 25. stav (2) Zakona.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo je počinilo zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona, u smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona izrečena je novčana kazna u iznosu od 15.000,00 KM (slovima: petnaesthiljada), što predstavlja (..)** 1 % prihoda Ministarstva iz 2019. godine, koji je iznosio (..)** KM.

S obzirom na visinu izrečene novčane kazne, Konkurencijsko vijeće nije imalo prvenstveno za cilj kažnjavanje isključivo zbog kršenja Zakona, već da upozori Ministarstvo, na obavezu poštivanja pravila tržišne konkurencije utvrđenih odredbama Zakona.

U slučaju da se izrečena novčana kazna ne uplati u utvrđenom roku ista će se naplatiti prisilnim putem, u smislu člana 47. Zakona, uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tačkama 8. i 9. dispozitiva ovog Rješenja.

10. Privremena mjera


Analizirajući istaknute navode i ponuđene dokaze Podnosioca zahtjeva vezano za zatraženu privremenu mjeru, imajuću u vidu odredbe člana 36. Zakona prema kojim je teret dokazivanja na stranci koja je podnijela zahtjev za pokretanje postupka, Konkurencijsko vijeće na temelju istih nije u vrijeme podnošenje Zahtjeva mogao utvrditi preliminarnu povredu u smislu člana 40. stav (1) Zakona koja bi mogla kratkoročno štetno uticati na pojedine privredne subjekte, pa samim time nije moglo pravovremeno odrediti privremenu mjeru.

Na osnovu gore navedenog Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 6. dispozitiva ovoga Rješenja.

11. Troškovi postupka


Na usmenoj raspravi su stranke, u smislu člana 105. stav (4) Zakona o upravnom postupku, upoznate sa obavezom podnošenja zahtjeva za naknadu troškova.

Punomoćnici Podnosioca zahtjeva iz Zajedničke advokatske kancelarije dr. Almin Dautbegović i Sanela Dautbegović dostavili su dana 09.04.2021. godine u zakonom predviđenom roku troškovnik postupka, koji je zaprimljen pod brojem: UP-02-26-3-024-36/20. Protivna strana nije dostavila zahtjev za nadoknadu troškova postupka.

Članom 105. stav (1) Zakona o upravnom postupku je propisano da u pravilu svaka stranka snosi svoje troškove postupka (koji uključuju i troškove za pravno zastupanje), a članom 105. stav (2) istog Zakona je propisano da kada u postupku učestvuju dvije ili više strana sa suprotnim interesima, strana koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su nastali u postupku. Ako je u takvom slučaju koja od stranaka djelimično uspjela sa svojim zahtjevom, ona je dužna nadoknaditi protivnoj stranci troškove srazmjerno dijelu svog zahtjeva s kojim nije uspjela.

U skladu sa odlukom navedenoj u dispozitivu ovog Rješenja Podnosilac zahtjeva je djelimično uspio u svom Zahtjevu, pa je Protivna strana dužna nadoknaditi troškove postupka Podnosiocu zahtjeva srazmjerno dijelu Zahtjeva s kojim je Podnosilac zahtjeva uspio. Zahtjev sačinjavaju navodi Podnosioca zahtjeva, koji se odnose na pet (5) povreda odredbi Zakona koje je učinila Protivna strana, a koje je Konkurencijsko vijeće trebalo da utvrdi. Obzirom da su utvrđene samo tri (3) povrede odredbi Zakona, to se smatra da Podnosilac zahtjeva uspio u 60% dijela svog Zahtjeva.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da advokati iz Zajedničke advokatske kancelarije dr. Almin Dautbegović i Sanela Dautbegović, kao punomoćnici Podnosioca zahtjeva, u skladu sa odredbama člana 18. tačke 2. i 5. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik FBiH", br. 22/04 i 24/04), imaju pravo na nadoknadu troškova za sastavljanje podnesaka sa činjeničnim navodima koje su bili obavezni dostaviti po zahtjevu Konkurencijskog vijeća i zastupanje na usmenoj raspravi. Obzirom da su advokati iz Zajedničke advokatske kancelarije dr. Almin Dautbegović i Sanela Dautbegović obveznici poreza na dodatnu vrijednost (PDV), obračunati troškovi se uvećavaju za iznos PDV-a.

Podnesci i radnje koji su prihvaćeni za obračun troškova su slijedeći: 1) Sastavljanje Zahtjeva za pokretanje postupka zaprimljenog dana 30.07.2020. godine pod brojem: UP-02-26-3-024-1/20, 2) Zastupanje na usmenoj raspravi održanoj 30.03.2020. godine, zapisnik broj: UP-02-26-3-024-32/20, 3) Podnesak od 08.04.2021. godine (dostava izjašnjenja na pitanja sa usmene rasprave), zaprimljen dana 09.04.2021. godine pod brojem: UP-02-26-3-024-36/20.

U obračun troškova postupka punomoćnika Podnosioca zahtjeva nisu uzeti u obzir podnesci koji su samoinicijativno podnošeni, s obzirom da se ti troškovi ne mogu smatrati neophodnim i opravdanim troškovima.

U skladu sa navedenim odredbama člana 18. tačke 2. i 5. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije Bosne i Hercegovine, obračunati troškovi punomoćnika Podnosioca zahtjeva, koji se odnose na ukupno tri (3) radnje, od toga dva (2) podneska i jedno (1) zastupanje na usmenoj raspravi, iznose 1.937,50 KM, uvećano za PDV 2.266.88 KM. Obzirom na procenat dijela u kojem Podnosilac zahtjeva nije uspio u predmetnom postupku, a koji iznosi 60%, obračunati i priznati troškovi postupka punomoćnika Podnosioca zahtjeva iznose 1.360,13 KM sa PDV-om, plus troškovi administrativne takse na Zahtjev od 1.000,00 KM, što ukupno iznosi 2.360,13 KM.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 10. dispozitiva ovog Rješenja.

12. Administrativna taksa


Podnosilac zahtjeva na ovo Rješenje u skladu sa članom 2. tarifni broj 107. stav (1) tačka g) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) je obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbom člana 3. stav 2. tačka b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem, Podnosilac zahtjeva nakon izvršene uplate je dužan uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse dostaviti Konkurencijskom vijeću, prije dostavljanja Rješenja.

Ukoliko Podnosilac zahtjeva ne izvrši uplatu administrativne takse, Konkurencijsko vijeće će pokrenuti postupak prinudne naplate po proceduri koja je propisana članom 18. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10).

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 11. dispozitiva ovog Rješenja.

13. Pouka o pravnom lijeku


Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovog Rješenja.

Broj UP-02-26-3-024-43/20
31. maja 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Stjepo Pranjić, s. r.

1 (..)** - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!