Službeni glasnik BiH, broj 11/21

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1), člana 42. stav (2) i člana 11. stav (3), u skladu s članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Zahtjevu za izdavanje rješenja broj UP-03-26-2-009-58/20 od 18.12.2020. godine, koji je Udruženje distributera medijskih usluga, Džemala Bjedića 216, Sarajevo, 71210 Ilidža, podnijelo putem punomoćnika, advokata Mirne Milanović-Lalić i Jasmine Suljović, ul. Maršala Tita 50/III, 71000 Sarajevo, na 78. (sedamdesetosmoj) sjednici održanoj dana 31.12.2020. godine, donijelo je


RJEŠENJE
1. Smatra se da Udruga filmske industrije, Administrativno-poslovni centar bb, Kiseljak, 71250 Kiseljak, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) istog Zakona.

2. Obavezuje se Udruženje distributera medijskih usluga, Džemala Bjedića 216, Sarajevo, 71210 Ilidža da uplati administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm glаsniku BiH", službеnim glаsilima еntitеtа i Brčkо Distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) zaprimilo je dana 29.01.2020. godine, pod brojem UP-03-26-2-009-1/20, Zahtjev za pokretanje postupka (u daljem tekstu: Zahtjev), podnesen od strane Udruženja distributera medijskih usluga, Džemala Bjedića br. 216, Sarajevo, 71210 Ilidža, (u daljem tekstu: UDMU ili Podnosilac zahtjeva), protiv Udruge filmske industrije, Administrativno-poslovni centar bb, Kiseljak, 71250 Kiseljak (u daljem tekstu: UFI), radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik" BiH" br. 48/05, 76/07 i 80/09) (daljem tekstu: Zakon).

Uz Zahtjev je priložena punomoć za zastupanje Podnosioca zahtjeva u predmetnom postupku za sljedeće advokate: Nihad Sijerčić, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1/B2, Sarajevo, Mirna Milanović-Lalić, ul. Maršala Tita 50/III, Sarajevo, Amina Đugum, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1/B2, Sarajevo, Lejla Popara, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1/B2, Sarajevo, Jasmina Suljović, ul. Maršala Tita 50/III, Sarajevo i Alen Gračić, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1/III, Sarajevo.

Uvidom u podneseni Zahtjev Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da isti nije kompletan i uredan, u smislu člana 28. Zakona, te je shodno članu 31. stav (1) Zakona, aktom broj UP-03-26-2-009-2/20 od 10.02.2020. godine i aktom broj UP-03-26-2-009-4/20 od 27.02.2020. godine, tražena dopuna istog.

Podnosilac zahtjeva je traženu dopunu Zahtjeva dostavio podnescima zaprimljenim dana 17.02.2020 godine pod brojem: UP-03-26-2-009-3/20 i dana 28.02.2020. godine pod brojem: UP-03-26-2-009-5/20.

Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je dana 21.04.2020. godine pod brojem: UP-03-26-2-009-6/20, Podnosiocu zahtjeva izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je nakon obrade i analize navoda iz Zahtjeva ocijenilo da povrede Zakona na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje nije moguće utvrditi bez provođenja postupka, te je u skladu sa članom 32. stav (1) i (2) Zakona, na 68. (šezdesetosmoj) sjednici održanoj dana 23.04.2020. godine, donijelo Zaključak o pokretanju postupka broj UP-03-26-2-009-8/20 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 33. stav (1) Zakona, aktom broj UP-03-26-2-009-13/20 od 23.04.2020. godine, dostavilo Zahtjev i Zaključak na odgovor UFI-ju kao protivnoj strani u postupku.

Podnosilac zahtjeva je u međuvremenu dostavio Konkurencijskom vijeću podnesak sa dodatnim dokazima vezano za predmetni postupak, koji je zaprimljen dana 08.05.2020. godine pod brojem: UP-03-26-2-009-14/20.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-03-26-2-009-17/20 od 14.05.2020. godine dostavilo UFI-ju navedeni podnesak sa dodatnim dokazima i u skladu sa zahtjevom UFI-ja zaprimljenim dana 08.05.2020. godine pod brojem UP-03-26-2-009-15/20, odobrilo novi rok za dostavu odgovora na Zahtjev i Zaključak.

Izjašnjenje na Zahtjev i Zaključak UFI je dostavio podneskom zaprimljenim dana 15.06.2020. godine pod brojem UP-03-26-2-009-20/20, uz koji je dostavljena i punomoć za zastupanje u predmetnom postupku za Zajedničku advokatsku kancelariju Višnja Dizdarević, Predrag Radovanović, Emin Olovčić i Damir Vrdoljak, ul. Obala Kulina bana 5, 71000 Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće je nakon izjašnjenja stranaka o predmetu postupka procjenilo da prema stanju spisa neće biti u mogućnosti donijeti konačno rješenje u propisanom roku, s obzirom da je za utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza potrebno pribaviti više relevantnih podataka i izvršiti dodatne analize, te je u skladu sa članom 41. stav (2) Zakona, na 72. sjednici održanoj dana 30.07.2020. godine, pod brojem UP-03-26-2-009-23/20, donijelo Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca.

S obzirom da se radi o postupku u kojem učestvuju stranke sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 39. stav (1) Zakona, dana 25.09.2020. godine održalo usmenu raspravu, o čemu je sačinjen Zapisnik broj UP-03-26-2-009-34/20.

U skladu sa prijedlogom za provođenje finansijskog vještačenja iznesenom u Zahtjevu, koje je Podnosilac zahtjeva ponovio na usmenoj raspravi, Konkurencijsko vijeće je odlučilo da se u predmetnom postupku provede finansijsko vještačenje, pa je na 74. sјеdnici оdržаnој dana 07.10.2020. gоdinе donijelo Zaključak o provođenju vještačenja broj UP-03-26-2-009-37/20.

Vještak određen da provede finansijsko vještačenje u skladu sa Zaključkom o provođenju vještačenja dostavio je Konkurencijskom vijeću nalaz i mišljenje o provedenom vještačenju, koji je zaprimljen dana 03.11.2020. godine pod brojem UP-03-26-2-009-49/20.

Na navedeni nalaz i mišljenje vještaka stranke u postupku su dostavile svoja izjašnjenja, UFI podneskom zaprimljenim dana 09.11.2020. godine pod brojem: UP-03-26-2-009-53/20, a UDMU podneskom zaprimljenim dana 10.11.2020. godine pod brojem: UP-03-26-2-009-54/20.

Konkurencijsko vijeće je nakon preduzimanja svih radnji potrebnih za provođenje predmetnog postupka, u skladu sa izvedenim dokazima i utvrđenim činjeničnim stanjem, sačinilo prijedlog konačnog rješenja koji je razmatran na 76. sjednici održanoj dana 20.11.2020. godine.

Na navedenoj sjednici se nisu ispunili zakonski uslovi koji se odnose na način donošenje odluka Konkurencijskog vijeća, u smislu člana 24. stav (2) Zakona, zbog čega Konkurencijsko vijeće nije donijelo konačno rješenje u propisanom roku, u skladu sa članom 41. Zakona.

Obavještenje o nedonošenju konačnog rješenja u predmetnom postupku dostavljeno je UDMU-u aktom broj UP-03-26-2-009-56/20 od 24.11.2020. godine, a UFI-ju aktom broj UP-03-26-2-009-57/20 od 24.11.2020. godine.

Članom 11. stav (2) Zakona propisano je da ukoliko Konkurencijsko vijeće ne donese rješenje u roku iz člana 41. Zakona smatra se da se postupanjem privrednog subjekta ne zloupotrebljava dominantan položaj.

Na poseban zahtjev privrednog subjekta, Konkurencijsko vijeće u skladu sa članom 11. stav (3) Zakona, donosi rješenje da se postupanjem privrednog subjekta ne zloupotrebljava dominantan položaj.

Podnosilac zahtjeva je putem punomoćnika, advokata Mirne Milanović-Lalić i Jasmine Suljović, podnio Konkurencijskom vijeću Zahtjev za izdavanje rješenja uslijed proteka roka za donošenje konačnog rješenja u predmetnom postupku, u smislu člana 11. stav (2) i (3) Zakona, koji je zaprimljen dana 18.12.2020. godine pod brojem UP-03-26-2-009-58/20.

Postupajući po Zahtjevu za izdavanje rješenja, a imajući u vidu naprijed navedeno, Konkurencijsko vijeće je konstatovalo da je rok za donošenje konačnog rješenja u smislu člana 41. Zakona protekao, te je skladu sa članom 11. stav (3) Zakona donijelo odluku kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja.

Administrativna taksa


U skladu sa članom 2. tarifni broj 107. stav (1) tačka h) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) Podnosilac zahtjeva je na ovo Rješenje dužan platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovog Rješenja.

Broj UP-03-26-2-009-59/20
31. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Stjepo Pranjić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!