Službeni glasnik BiH, broj 66/22

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), a u vezi sa članovima 12., 13. i 13 b. Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07) i članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima ("Službeni glasnik BiH", broj 62/08), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 2. elektronskoj sjednici, održanoj dana 22.09.2022. godine donio je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU PRIVREMENIH KOEFICIJENATA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA JEDINSTVENOG RAČUNA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2022. GODINE


Član 1.
Privremeni koeficijenti raspodjele

Utvrđuju se privremeni koeficijenti raspodjele sredstava sa Jedinstvenog računa za entitete i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine za kvartal K4 koji obuhvata mjesece: oktobar, novembar i decembar 2022. godine:

a) Federacija BiH 63,10%

b) Republika Srpska 33,35 %

c) Brčko Distrikt BiH 3,55 %

Član 2.
Preračun

Zadužuje se Uprava za indirektno oporezivanje da, u skladu s odredbama člana 5. (4) Pravilnika o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima, izvrši preračun već doznačenih prihoda entitetima u tekućem kvartalu prema privremenim koeficijetima raspodjele iz člana 1. ove odluke.

Član 3.
Stupanje na snagu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-17-24-3-1/22
22. septembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući UO UIO
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!