Međunarodni ugovori, broj 7/22

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-987/22 od 27. jula 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 29. redovnoj sjednici, održanoj 24. augusta 2022. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2018-2020 ZA 2020. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2018-2020 za 2020. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, potpisan u Sarajevu 9. juna 2021. godine.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objave.

Broj 01-50-1-2640-23/22
24. augusta 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

1 Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.03.2014. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA II), OJ L 77, 15.03.2014. godine, str. 11.

2 COM (2018) 65 final, 06.02.2018.godine

3 COM(2014) 357

4 COM(2010) 715

5 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

6 Kada god izvor statističkih podataka nije naveden u tekstu, to znači da su izvedeni iz izvješća službenih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH-BHAS, Federalna agencija za statistiku − FOS i Republički institut za statistiku Republike Srpske − RZSRS), i crnogorskog ureda za statistiku Monstat.

7 Broj iz popisa u Crnoj Gori 2011. godine

8 Institucije koje se bave statistikom u BiH (Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine-BHAS, Federalna agencija za statistiku-FOS i Republički institut za statistiku Republike Srpske-RZSRT)http://www.bhas.ba/?option=com_content&view=article&id=l 13=ba i crnogorski ured za statistiku Monstat http://www.monstat.org/cg/page.php?id=22&pageid=22, http://www.bhas.ba/?option=com_content&view=article&id=113=ba http://www.monstat.org/cg/page.php?id=22&pageid=22

9 Osam tematskih prioriteta predloženih za IPA program prekogranične saradnje su sljedeći: TP 1 Promoviranje zapošljavanja, mobilnost radne snage, prekogranična socijalna i kulturna inkluzija; TP 2 Zaštita okoliša, promoviranje prilagodbe na klimatske promjene i smanjenje, sprječavanje i upravljanje rizikom; TP 3 Promoviranje održivih prijevoznih i unaprjeđenje javnih infrastruktura; TP 4 Poticanje turizma i kulturnog i prirodnog naslijeđa; TP 5 Ulaganje u mlade, obrazovanje i vještine; TP 6 Promoviranje lokalnog i regionalnog upravljanja, izgradnja administrativnih i kapaciteta za planiranje; TP 7 Povećanje konkurentnosti, razvoj poslovanja i malih i srednjih poduzeća, trgovine i ulaganja; TP 8 Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i ICT-a.

10 Socijalistička Federativna Republika J

11 http/www.mnstat.org/userfiles/file/ICT/IKT%20U%20DOMACINSTVIMA%202013.pdf

12 http://seechangenetwork.org/index.php/newsfeed/l-latest-news/83-press-release-on-pecis-approved-by-energy community.html

13 Institucije koje se bave statistikom u BiH (Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine-BHAS, Federalna agencija za statistiku-FOS i Republički institut za statistiku Republike Srpske-RZSRT) http://www.bhas.ba/?option=com_content&view=article&id=l 13=ba i crnogorski ured za statistiku Monstat http.7/www.monstat.org/cg/page.php?id=22&pageid=22 http://www.bhas. ba/?option=com_content&view=article&id^! 13=ba http://www.monstat.org/cg/page.php?id=22&pageid=22

14 Uklanjanje neuspješnih ponuda pet godina nakon završetka postupka nabavke.

15 Uklanjanje neuspješnih ponuda tri godine nakon završetka postupka nabavke.

16 Kada su u pitanju ugovori o uslugama ovaj korak uključuje ex ante kontrole vezane za odobrenje užeg izbora.

17 Po sektorima u indikativnom Strateškom dokumentu.

18 Za Prekograničnu saradnju potrebno je posebno izvještavanje.

19 Ovo uglavnom trebaju biti rezultati, kao i odabrani relevantni pokazatelji rezultata.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!