Službeni glasnik BiH, broj 11/21

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), rješavajući po zahtjevu pravnog lica "GEN-I" d.o.o., Društvo za trgovinu i prodaju električne energije, Sarajevo, broj 05-28-12-318-1/20 od 28. septembra 2020. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 10. februara 2021. godine, donijeta je


ODLUKA


O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Izdaje se licenca pravnom licu "GEN-I" d.o.o., Društvo za trgovinu i prodaju električne energije, Sarajevo, za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

2. Licenca iz tačke 1. ove Odluke izdaje se za period od 1. marta 2021. godine do 28. februara 2026. godine i koristi se u skladu sa Standardnim uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom ("Službeni glasnik BiH", broj 14/16).

3. Licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom sastavni je dio ove Odluke.

4. Vlasnik licence je u obavezi plaćati regulatornu naknadu u periodu važenja licence, na način i u rokovima utvrđenim posebnim aktom.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dispozitiv Odluke bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 05-28-12-318-19/20
10. februara 2021. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Nikola Pejić

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!