Službeni glasnik BiH, broj 66/22

Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačke 2. i 7, a u vezi s članom 1.5, 5.3 stav (1), 5.4, 5.6 stav (2), 5.7 stav (1) 5.10, 5.21, 5.22 stav (1), 5.26 stav (1), 5.27 stav (1), 5.29 i 5.32 stav (2) i Poglavlja 14. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 i 51/22), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 48. sjednici, održanoj 23.09.2022. godine, donijela


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Pravilniku o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 27/22) u članu 19. stav (6) iza riječi: "ili na drugi način razlikuje od originalnih glasačkih listića koji se izdaju na biračkim mjestima" dodaju se riječi: "odnosno koji ne sadrži štambilj biračkog mjesta i potpis člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića".

Član 2.


U članu 45. stav (1) u tački b) riječi: "proglašava ih nevažećim glasačkim listićima" zamjenjuju se riječima: "utvrđuje njihov broj i isti se dodaje broju nevažećih ostalih glasačkih listića".

U istom stavu u tački c) iza riječi: "štambilj biračkog mjesta" dodaju se riječi: "i potpis člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića", iza riječi: "štambilja biračkog mjesta" dodaju se riječi: "ili potpisa člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića", a riječi: "proglašava ih nevažećim glasačkim listićima" zamjenjuju se riječima: "utvrđuje njihov broj i isti se dodaje broju nevažećih ostalih glasačkih listića".

U tački e) istog stava riječ: "nevažećih" se briše.

U tački f) istog stava riječ: "Nevažeći" se briše.

Član 3.


U članu 47. stav (2) u tački b) riječi: "proglašava ih nevažećim glasačkim listićima" zamjenjuju se riječima: "utvrđuje njihov broj i isti se dodaje broju nevažećih ostalih glasačkih listića"

U istom stavu iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi:

"c) provjera da li je na glasačkom listiću otisnut štambilj biračkog mjesta i potpis člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića. Ukoliko birački odbor utvrdi da glasački listić ne sadrži otisak štambilja biračkog mjesta ili potpis člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića, utvrđuje njihov broj i isti se dodaje broju nevažećih ostalih glasačkih listića."

Dosadašnje tačke c), d), e), f) i g) postaju tačke d), e), f), g) i h).

U istom stavu u tački d) koja je ovim izmjenama i dopunama postala tačka e) riječi riječ: "nevažećih" se briše.

U istom stavu u tački e) koja je ovim izmjenama i dopunama postala tačka f) riječ: "Nevažeći" se briše.

U stavu (5) istog člana riječi: "u stavu (2) tačka e)" zamjenjuju se riječima: "u stavu (2) tačka f".

Član 4.


U članu 65. stav (1) tačka c) alineja 4. se briše.

Član 5.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 05-1-02-2-615-2/22
23. septembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Suad Arnautović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!