Službeni glasnik BiH, broj 11/21

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a u vezi člana 105. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), u postupku pоkrеnutоm po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane privrednog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo protiv privrednog subjekta United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg i privrednog subjekta Sport Klub d.o.o., Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71 000 Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji zaprimljenog pod brojem: UP-06-26-2-008-1/20 dana 27.01.2020. godine nа 77. (sedamdesetsedmoj) sјеdnici оdržаnој 22.12.2020. gоdinе, je dоnijelo


RJEŠENJE
1. Utvrđuje se da privredni subjekt United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg, putem svog agenta privrednog subjekta "Sport Klub" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, zloupotrijebio dominantni položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka a) Zakona o konkurenciji na način da je prilikom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji kanala Sport Klub u Bosni i Hercegovini nametanjem uslova da 100% postojećih korisnika privrednog subjekta Logosoft migrira na platformu privrednog subjekta Mtel direktno nametnuo trgovačke uslove kojm se ograničava konkurencija.

2. Utvrđuje se da je privredni subjekt United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg, putem svog agenta privrednog subjekta "Sport Klub" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, zloupotrijebio dominantni položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji nametanjem uslova koji nije propisan Opštim uslovima pružanja usluga, ograničio tržište na štetu potrošača na način da je na štetu korisnika privrednog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo uskratio praćenje fudbalskih sadržaja visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige.

3. Nalaže se privrednom subjektu United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg da, putem svog agenta privrednog subjekta "Sport Klub" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u roku od 60 dana zaključi Ugovor o distribuciji kanala Sport klub sa privrednim subjektom Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo prema stvarnom broju korisnika privrednog subjekta Logosoft kod kojih je implementirana tehnička zaštita u skladu sa Opštim uslovima.

4. Izriče se novčana kazna privrednom subjektu United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg, zbog kršenja Zakona utvrđenog u tački 1. i tački 2. ovog Rješenja, u visini od 100.000,00 KM (stotinuhiljada KM), u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog Rješenja.

Ukoliko privredni subjekt United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg, ne uplati izrečenu novčanu kaznu u ostavljenom roku, ista će se naplatiti prisilnim putem, uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine, od njegovog povezanog lica registrovanog u Bosni i Hercegovini "Telemach" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo.

5. Odbija se kao neosnovan zahtjev privrednog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo podnesen protiv privrednog subjekta United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg i privrednog subjekta Sport Klub d.o.o., Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71 000 Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav 2) tačke c) i d) Zakona o konkurenciji.

6. Nalaže se privrednom subjektu Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo da privrednim subjektima United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg i Sport Klub d.o.o., Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71 000 Sarajevo na ime troškova postupka isplatni novčani iznos od 1.053,00 KM dok se privrednim subjektima United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg i Sport Klub d.o.o., Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71 000 Sarajevo nalaže da na ime troškova postupka isplate novčani iznos od 1.483,84 KM privrednom subjektu Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo, sve u roku od 8 dana od dana prijema ovog Rješenja.

7. Obavezuje se privredni subjekt Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo da plati administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

8. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm glаsniku BiH", službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće BiH je zaprimilo, pod brojem: UP-06-26-2-008-1/20 dana 27.01.2020. godine, Zahtjev za pokretanjam postupka (u daljem tekstu: Zahtjev) privrednog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: Logosoft ili Podnosilac zahtjeva) protiv

- privrednog subjekta United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg (u daljem tekstu: United Media) i

- privrednog subjekta Sport Klub d.o.o., Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: Sport Klub ili SK)

u vezi zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon).

Dopunom Zahtjeva Logosoft je ukazao i na eventualnu zloupotrebu dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona.

Na Zahtjev Konkurencijskog vijeća u vezi dostavljanja dopune dostavljenih podataka koji je Konkurencijsko vijeće uputilo dana 05.02.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-2/20 Podnosilac zahtjeva je Konkurencijskom vijeću dana 11.02.2020. godine podneskom zaprimljenim pod brojem UP-06-26-2-008-3/20 zatražio produženje roka za dostavom podataka. Konkurencijsko vijeće je aktom broj: UP-06-26-2-008-4/20 dana 13.02.2020. godine odobrilo traženo produženje. Podnosilac zahtjeva je iste dostavio dana 24.02.2020. godine podneskom koji je zaprimljen pod brojem: UP-06-26-2-008-5/20.

Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je Podnosiocu zahtjeva izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona, dana 28.05.2020. godine, aktom broj: UP-06-26-2-008-6/20.

1. Stranke u postupku


Stranke u postupku su privredni subjekti Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo, United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71 000 Sarajevo.

1.1. Privredni subjekt Logosoft d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt Logosoft d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, 71000 Sarajevo registrovan je kod Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem 65-01-0594-11. Osnovan je 1995. godine i inicijalno se bavio prodajom računara, sistem integracijama i drugim poslovnim rješenjima, gdje je vremenom ostvario značajne rezultate. Tokom 1998. godine proširuje svoje usluge na polje telekomunikacija, a u 2000. godini postaje prva kompanija u Bosni i Hercegovini koja se bavi pružanjem bežičnog širokopojasnog pristupa internetu.

U 2003. godini Logosoft započinje sa izgradnjom vlastite optičke infrastrukture na području Sarajeva, a povezan je sa Tuzlom i Zenicom. Prvi počinje sa pružanjem IPTV usluge na svojoj platformi koja se nalazi u Sarajevu, a 2008. godine od Regulatorne agencija za telekomunikacije (u daljem tekstu: "RAK") dobija dozvolu za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija. 2014. godine Mtel a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Mtel") postaje vlasnik privrednog subjekta Logosoft.

1.2. Privredni subjekt United Media S.a.r.l.


Privredni subjekt United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Veliko Vojvodstvo, Luksemburg, registrovan je dana 05.03.2014. godine pod matičnim brojem: B 184939 u Registru privrednih društava i trgovine Luksemburg. Prema informacijama iz Zahtjeva privredni subjekt United Media upravlja medijskim uslugama i uslugama oglašavanja u okviru grupe društava pod kontrolom privrednog društva United Group B.V. iz Holandije uključujući tu kupovinu odnosno licenciranje TV prava za potrebu proizvodnje kanala koje potom emituje, gdje su uključena i prava na emitovanje sportskih, filmskih i drugih sadržaja. United grupa je u krajnjem vlasništvu fondova koje savjetuje BC Partners LLP, međunarodni privatni investicioni fond sa sjedištem u Londonu, čija je jedina djelatnost obavljanje savjetodavnih usluga.

United Media je vlasnik nekoliko TV kanala koji se emituju u BiH, uključujući tu i Sport Klub (više kanala) i N1 BiH.

1.3. Privredni subjekt Sport Klub d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt Sport Klub d.o.o., na ranijoj adresi Hajrudina Šabanije 49, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: Sport Klub ili SK), registrovan je kod Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim brojem 65-01-0208-09.

Sport Klub kanali emituju najbolje događaje iz svijeta fudbala i to Live paket Premijer lige (počev od 2006. godine), kao i druge premijum sadržaje kao što su LaLiga, EURO i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, kao i UEFA Liga nacija), košarke (NBA, Evroliga, Evrokup, FIB A kvalifikacije i turniri) i tenisa (Vimbldon, Masters Serije i WTA).

Na kanalima se prenosi i holandski, turski, austrijski, ukrajinski i švajcarski fudbal, kao i auto-moto sportovi: Formula 1, Moto GP i NASCAR. Tu su i NFL, IAAF Dijamantska liga atletike, ruski KHL hokej, kao i Liga šampiona (muška i ženska), Liga nacija, evropska i svjetska prvenstva u odbojci. Portfolio sportskih kanala čine SKI, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9 i SK10, specijalizovani kanal SK Golf, kao i SK HD.

Tokom trajanja postupka privredni subjekt Sport Klub je dostavio Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa promjenom adrese na Džemala Bijedića br 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo.

2. Pravni okvir predmetnog postupka


Konkurencijsko vijeće je u toku postupka primijenilo odredbe Zakona, Odluke u definisanju dominantnog položaja ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i odredbe Zakona o upravnom postupku, u smislu člana 26. Zakona.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njegovih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge strane ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 10/08 - u daljem tekstu: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju) odredba čl. 71. o primjeni kriterija i pravne stečevine Evropske unije, te člana 43. stav (1) Zakona, omogućuju Konkurencijskom vijeću u svrhu ocjene datog slučaja, da se može koristiti sudskom praksom Evropskog suda pravde i odlukama Evropske komisije.

Konkurencijsko vijeće je radi boljeg utvrđivanja stanja svari u predmetnom slučaju izvršilo uvid u Opšte uslove pružanja usluga, Anex 1 Opštih uslova pružanja usluga te Ugovora o distribuciji Sport Klub kanala privrednog subjekta Sport Klub sa drugim operaterima u BiH.

3. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka


Zahtjev za pokretanjem postupka odnosi se na činjenicu da je SK, postupajući kao agent United Media, namjerno odugovlačio sa pregovorima za zaključenje ugovora sa Logosoftom, odnosno da je bez ikakvog objektivnog razloga i suprotno svojim Opštim uslovima za zaključenje ugovora (član 2 i 3) odbio da sa Logosoftom zaključi Ugovor o distribuciji kanala Sport Klub. Na taj način, Logosoft je praktično onemogućen da se efektivno takmiči na maloprodajnom tržištu distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija i stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge operatere koji u svojoj ponudi imaju jedan takav kvalitetan sportski sadržaj, na prvom mjestu Live paket engleske Premijer lige, a sve na štetu korisnika Logosofta koji su uskraćeni za praćenje sportskih sadržaja koji se prikazuju na Sport klub kanalima.

3.1. Navodi iz Zahtjeva


U Zahtjevu se dalje u bitnom navodi slijedeće:

Poslovne aktivnosti United grupe u BiH obuhvataju i tržišta fiksne telefonije i pristupa internetu kao i maloprodajno tržište distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija. Na ovom posljednjem tržištu, United Grupa je prisutna preko slijedećih privrednih društava, koja nastupaju udruženo: Telemach d.o.o. Sarajevo, M & H Company d.o.o. Sarajevo, HKB net d.o.o. Sarajevo i KATV HS d.o.o. Sarajevo.

Prema podacima RAK, na dan 31.12.2018. godine ova 4 operatera zajedno zauzimaju 43,17% maloprodajnog tržišta distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u BiH, s tim daje pojedinačno najveći Telemach, sa 37,36% tržišta.

Imajući u vidu ovako visoki udio na tržištu, te rasprostranjenost infrastrukture na teritoriji cijele BiH (za razliku od drugih operatera koji posluju na užim geografskim područjima), nespornu finansijsku snagu United Grupe, te njegovu vertikalnu integrisanost sa United Media, Telemach i njegova povezana lica (3 gore navedena) imaju značajnu tržišnu snagu, koja im omogućava da se na maloprodajnom tržištu distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija ponašaju u značajnoj mjeri nezavisno o konkurentima i potrošačima, odnosno da imaju dominantni položaj.

SK je zastupnik, odnosno agent privrednog subjekta United Media, koji je počev od 2012. godine ovlašten za distribuciju Sport Klub kanala i kanala N1 na teritoriji BiH. Kao vlasnik ovih kanala, United Media ima pravo odlučivanja o načinu distribucije, procedurama i drugim pitanjima oko zaključivanja pojedinačnih ugovora o distribuciji sa operaterima u BiH.

U periodu od 01.01.2013. godine pa do 31.12.2015. godine Logosoft je imao zaključen ugovor sa SK u pogledu distribucije Sport Klub kanala u BiH. United Media, odnosno njen agent nisu imali primjedbe kod izvršenja ugovora, u smislu redovnog izmirenja novčanih obaveza, poštovanja prava intelektualne svojine i onemogućavanja piraterije, prijavljivanja tačnog broja korisnika i slično.

Dana 09.11.2017. godine SK je dostavio privrednom subjektu Logosoft dopis (zaprimljen dana 10.11.2017. godine) kojim obavještavaju Logosoft da im dostavljaju Opšte uslove za zaključenje ugovora i Aneks opštih uslova oba datirana 09.11.2017. godine (u daljem tekstu: "Opšti uslovi"), te da imajući u vidu da priloženi uslovi sadrže sve bitne elemente za zaključenje ugovora, taj dopis i priloženi uslovi sa aneksom predstavljaju ponudu za zaključenje ugovora.

Imajući u vidu atraktivnost sadržaja koji se emituju na Sport klub kanalima, u prvom redu mečeve Live paketa engleske Premijer lige u BiH a u cilju očuvanja baze postojećih i pridobijanja novih pretplatnika (posebno u Sarajevu) menadžment Logosofta je donio odluku da započne sve potrebne radnje i poslovne procese kako bi u svoj paket uvrstio Sport Klub kanale, a što je podrazumijevalo nabavku nove terminalne opreme (Set-Up Box - STB uređaja) i IPTV platformu koji zajedno obezbjeđuju adekvatnu tehničku zaštitu zahtjevanu od SK, a s obzirom da IPTV platforma koju koristi Logosoft i nalazi se u Sarajevu to ne ispunjava.

S tim u vezi, izvršene su sve neophodne tehničke pripreme i nabavka odgovarajuće terminalne opreme u skladu sa Opštim uslovima, realizovana je nabavku STB uređaja sa zahtjevanim DRM (digital rights managament) sistemom zaštite te obezbjeđena platforma sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite, koja u potpunosti zadovoljava tehničke uslove definisane članom 3. Opštih uslova. Konkretno riječ je o IPTV platformi sa Verimatrix DRM sistemom zaštite, u vlasništvu društva M:tel, koja se nalazi na centralnoj lokaciji u ulici Mladena Stojanovića 8 u Banja Luci.

Logosoft i M:tel su odvojena dva virtuelna korisnika te M:tel IPTV platforme.

M:tel IPTV sistem sa tehničkom zaštitom se sastoji od slijedećih elemenata zaštite:

- Svaki TV kanal, za koji to traži vlasnik sadržaja, se može enkriptovati, što znači da se vrši tzv. skremblovanje TV signala tako da se svaki piksel u svakom frame-u postavi na drugu poziciju, čime sadržaj postaje neprepoznatljiv ukoliko krajnji korisnik nema odgovarajuću terminalnu opremu koja može da uradi dekriptovanje signala.

- Svaki STB uređaj mora preuzeti ključ od sistema za tehničku zaštitu da mi mogao dekriptovati TV sadržaje, odnosno da bi korisnik mogao da ih gleda.

- Da bi korisnik pristupio IPTV sistemu, mora biti unesen u CRM (Customer relationship management sistem, zajedno sa sistemom za naplatu) od strane Logosofta i kod korisnika se mora postaviti odgovarajuća terminalna oprema.

- Korisnik ne može samostalno kupiti identičan STB koji koristi Logosoft, postaviti ga i pristupiti sistemu, obzirom da takav uređaj nije na listi uređaja koji mogu preuzeti ključeve sa IPTV sistema i dobiti pravo pristupa sistemu.

- Sav sadržaj koji se snima (tzv. nPVR - network Personal Video Recorde funkcionalnosti) se također štiti i korisnik nema mogućnost da snima TV sadržaje na STB-u, nego se isti snimaju na uređajima u Banja Luci, snimani enkriptovani sadržaj se povlači sa lokacija za pohranu podataka iz Banja Luke i reprodukuje na STB-ovima koji posjeduju ključeve za pristup sistemu, čime se snimljeni sadržaji štite od krađe.

- STB uređaj nema mogućnost snimanja TV sadržaja na neke druge eksterne uređaje (poput USB sticka, eksternog hard diska i slično).

- Verimatrix DRM sistem za enkripciju podržava prikaz otiska (display fingerprinting) na način da periodično na ekranu prikazuje identifikator korisničkog uređaja sa ciljem odvraćanja od neautorizovane retransmisije strimovanog sadržaja.

Logosoft IPTV sistem i M:tel IPTV sistem su u potpunosti fizički odvojeni sistemi na dvije različite geolokacije, koji neovisno obrađuju sve zahtjeve za IPTV sistemima i TV sadržajima i vrši se paralelna dupla administracija. Tako, ukoliko se TV kanal pusti na jednoj platformi, potrebno je da se cijeli proces dodavanja novog kanala prođe i na drugoj platformi. S druge strane, oba IPTV sistema, koriste različitu terminalnu opremu, STB uređaje koji se mogu koristiti samo na jednom IPTV sistemu, a ne na drugom. Jedino zajedničko što ova dva IPTV sistema imaju jeste transport usluge kroz Logosoft optičku mrežu, što niti u jednom trenutku ne utiče na isporuku, kvalitet i zaštitu IPTV usluga.

U tom smislu, kako se navodi u Zahtjevu, pored postojećeg Logosoft IPTV sistema koji funkcioniše od 2008. godine, Logosoft 2018. godine počinje koristiti novu M:tel IPTV platformu sa pratećom Verimatrix DRM zaštitom i adekvatnom terminalnom opremom, koji su već u tom trenutku u cijelosti osposobljeni za samostalnu ditribuciju zaštićenog TV signala korinisicima koji imaju odgovarajući STB uređaj, uključujući tu i Sport klub kanale (ovo imajući u vidu da kompletan M:tel sistem omogućava adekvatnu tehničku zaštitu koju traži United Media, odnosno SK).

U cilju zaključenja ugovora o distribuciji za Sport klub kanale, dana 12.04.2018. godine Logosoft dostavlja SK popunjen, potpisan i ovjeren formular zahtjeva za dostavom ponude uz priloge:

(i) ovjerenu kopiju važeće dozvole za distribuciju televizijskog programa,

(ii) ovjerenu kopiju opće dozvole za javnog mrežnog operatera i

(iii) ovjerene kopije kartona deponovanih potpisa kod 9 banaka.

Tom prilikom Logosoft je naveo da očekuje ponudu SK.

Sve navedeno Logosoft čini u skladu sa Opštim uslovima, koji su na snazi u momentu dostavljanja zahtjeva za dostavom ponude a kojima je članom 6., koji uređuje obaveze operatera, odnosno članom 6.1. predviđeno da će u pogledu upućivanja ponude, odnosno u postupku zaključenja ugovora sa agentom (SK), operater biti u obavezi, a što je predviđeno članom 6.1.1., da zahtjev za ponudom u skladu sa formularom u Prilogu 1, popunjen u cijelosti, dostavi agentu pisanim putem (istovremeno i preporučenom poštom i elektronskom poštom na e mail adresu).

Dana 14.05.2018. godine SK se obraća Logosoftu dopisom "Odgovor na dostavljanje formulara zahtjeva za dostavom ponude", zaprimljen od strane Logosofta dana 18.05.2018. godine, kojim ih isti obavještava da je ustanovljeno da nisu postupili po tački 6. Opštih uslova u kojima su tačno odredili koju dokumentaciju operater treba da dostavi SK u slučaju da prihvata uslove Opštih uslova i ponude, te da očekuje i informaciju u pisanoj formi koji paket kanala Logosoft želi da ugovori za reemitovanje u svojoj mreži.
U nastavku dopisa SK navodi da je Prilog 1 - formular ispravno popunjen i dostavljen s potrebnim prilozima dokumentacije, ali da nedostaju

(i) prihvat ponude/Prilog 2 - formular prihvata ponude - izjava/sporazum o odustanici,

(ii) izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca, u orginalu ili ovjerenoj kopiji,

(iii) popunjen obrazac Prilog 7 - upitnik o zaštiti sadržaja/tekstualni i grafički prikaz mreže (opis korištenih tehnologija prenosa, tehnologiju head-enda, grafički prikaz mreže, teritorijalni i strukturni),

(iv) sredstvo obezbjeđenja u vidu 3 primjerka blanko sopstvene mjenice, kao i mjenično ovlašćenje, te da uz izjavu/sprazum o odustanici dostavimo i slijedeću fakultativnu dokumentaciju ukoliko je posjedujemo i to

(v) pozitivan izvještaj u skladu sa tačkom 2.2. Opštih uslova i prvi revizorski izvještaj u skladu sa tačkom 3.1. Opštih uslova.

SK dopis završava molbom da Logosoft ponovo pogleda Opšte uslove sa ponudom i da prema njima pripremi i dostavi potrebnu dokumentaciju.

Dana 29.06.2018. godine Logosoft se obraća dopisom SK i u prilogu dostavlja slijedeću dokumentaciju:

- Prilog 2 - formular prihvata ponude - izjava/sporazum o odustanici, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenih zastupnika Logosofta;,

- revizorski izvještaj izrađen u skladu sa Prilogom 5 - projektni zadatak, od strane revizorske kuće Deloitte d.o.o. Banja Luka;

- ovjerenu kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra,

- popunjen obrazac Prilog 7 - upitnik o zaštiti sadržaja, sa dva priloga za tačku 11 i dva priloga za tačku 14 i

- izjavu na memorandumu Logosofta kojom se defmiše za koji paket je zainteresovan.

Logosoft dalje navodi da sredstva objezbjeđenja u vidu 3 blanko sopstvene mjenice i mjenično ovlaštenje može da pošalje najkasnije do zaključenja ugovora, ovo s toga što mjenično ovlaštenje, između ostalog, sadrži referencu ugovora, broj i datum ugovora na osnovu kojega se izdaje mjenično ovlaštenje, a da Logosoft u trenutku slanja dopisa tu informaciju nema.

Na kraju dopisa Logosoft je zamolio SK da u skladu sa tačkom 2.2. Opštih uslova izvrši ocjenu ispunjenosti propisanih tehničkih zahtjeva, odnosno sprovede neophodnu provjeru.

Deloitte izvještaj koji je urađen u skladu sa Prilogom 5 Opštih uslova, kao nalaz navodi da je na dan 31. maj 2018. godine Logosoft mogao isporučiti signal audio-vizuelnog sadržaja za ukupno (..) 1 aktivnih korisnika IPTV i to rezidencijalnih korisnika (fizičkih lica) (..), a poslovnih korisnika (..). Od ukupnih aktivnih rezidencijalnih korisnika, njih (..) koristi IPTV priključak, a (..) poslovnih korisnika koristi ukupno (..) IPTV priključak. Delloitte je potvrdio da nisu uočili nikakva odstupanja od podataka koje im je prezentovao Logosoft.

U Upitniku o zaštiti sadržaja u tački 1 Logosoft navodi da je Sarajevo geografsko područje na kome trenutno pruža uslugu, te da je tip mreže za koju će usluga biti isporučena IPTV, a u tački 6, Logosoft daje podatke i grafički prikaz platforme koju će koristiti i to M:tel platforme, te objašnjava da se DRM i Verimatrix blokovi zaštite nalaze na centralnoj lokaciji u ulici Mladena Stojanovića 8 u Banja Luci.

Dalje navodi da su korisnici SK kanala kontrolisani sa M:Tel Middleware-a (platforme) koji se provison-uje preko Logosoft CRM-a. Pristup sadržaju je omogućen samo provision-ovanim korisnicima koji posjeduju odgovarajuće uređaje, te da svaki uređaj mora preuzeti ključ sa VCAS sistema kako bi mogao dekriptovati sadržaj.

U tački 11 Upitnika o zaštiti sadržaja Logosoft navodi da IPTV koristi isključivo STB uređaje Amino 139 i Arris VIP 1113, a u tački 22 potvrđuje da Verimatrix DRM sistem za enkripciju podržava prikaz (display fingerprint) na način da periodično na ekranu prikazuje identiflkator korisničkog uređaja sa ciljem odvraćanja od neautorizovane transmisije strimovanog sadržaja.

U tački 14 Upitnika o zaštiti sadržaja koja se odnosi na kodiranje sadržaja, Logosoft daje detaljan opis kodiranja i navodi da je svaki kadar snimka u potpunosti kodiran i da je svaki vremenski sadržaj kodiran (24x7). Kao prilog dostavlja potvrdu TeleGroup upućenu M:Telu o uspješnoj integrisanosti Verimatrix DRM sistema, te da je obezbjeđena zaštita svih vrsta video sadržaja koji se distribuiraju krajnjim korisnicima. Takođe kao prilog dostavlja i potvrdu Verimatrix Ine iz Kalifornije da je TeleGroup kupio Verimatrix podršku za svog klijenta M:Tel za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine.

U posljednjem prilogu dopisa Logosoft dostavlja i izjavu kojom iskazuje interes za distribuciju United paketa po cijeni od EUR 1,90 mjesečno po korisniku.

Dopisom od 24.07.2018. godine koji je zaprimljen od strane Logosofta 26.07.2018. godine SK obavještava Logosoft da je ovlašteno lice SK sprovelo ocjenu ispunjenosti propisanih tehničkih zahtjeva distributivnog sistema Logosoft i da je SK dostavio negativan tehnički izvještaj u smislu tačke 2.2. Opštih uslova.

U preciziranju nedostataka navodi se da je Logosoft u Upitniku o zaštiti sadržaja naveo da koristi dva tipa set-boxa Arris VIP 1113 i Amino 139, a da je prilikom ocjene ispunjenosti propisanih uslova utvrđeno da Logosoft koristi i druge uređaje koji nisu navedeni u upitniku, a koji nisu pokriveni DRM sitemom zaštite uz navođenje linka do Logosoftovog sajta sa IPTV opremom. Također je kao nedostatak navedeno da je u odjeljku 6 Upitnika o zaštiti sadržaja prikazan dijagram iz kog proizilazi da se IPTV Middleware nalazi na centralnoj lokaciji u TK Centru M:tela u ulici Mladena Stojanovića 8 u Banja Luci, ali da je u postupku ocjene ispunjenosti propisnih uslova utvrđeno da Logosoft dodatno posjeduje i sopstvenu televizijsku platformu koja nije pokrivena DRM sistemom zaštite.

Na kraju dopisa SK konstatuje da Logosoft u tom trenutku ne ispunjava propisane tehničke uslove za zaključenje ugovora o distribuciji kanala koji se nalaze u ponudi United Media.

Logosoft dana 03.08.2018. godine šalje dopis SK pozivajući se na tačku 2.2. Opštih uslova, te pojašnjava da je izvršio sve neophodne tehničke pripreme i nabavku odgovarajuće terminable opreme u skladu sa Opštim uslovima, konkretno da je realizovao nabavku STB uređaja sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite, ali i obezbjedio platformu sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite, koji u potpunosti zadovoljavaju uslove defenisane Opštim uslovima.

Plan aktivnosti Logosofta nakon dobijanja pozitivnog tehničkog mišljenja i zaključenja ugovora, kako je navedeno, podrazumjevao je

- zamjenu postojećih STB uređaja Logosoftovih korisnika sa STB uređajima koji zadovoljavaju tehničke uslove Opštih uslova i

- migraciju korisnika sa sopstvene platforme na TV platformu koja u potpunosti zadovoljava tehničke uslove Opštih uslova.

Logosoft je skrenuo pažnju i na činjenicu da su, iako svjesni da proces zamjene uređaja kod korisnika i migracija korisnika na novu TV platformu iziskuje određeno vrijeme, spremni da plaćaju cijenu izabranog paketa za sve njihove korisnike, bez obzira na to što neće biti u mogućnosti da svim korisnicima tokom migracionog perioda distribuiraju kanale iz ponude SK. Dalje ih pozivaju da shodno svim njihovim navodima i podacima koje im je Logosoft dostavio u Upitniku o zaštiti sadržaja, posjete prostorije Logosofta na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i da se uvjere u tehničku i svaku drugu spremnost istog da distribuira Sport Klub i druge kanale koji se nalaze u njihovoj ponudi.

SK dana 04.09.2018. godine šalje dopis Logosoftu, koji je od strane Logosofta zaprimljen dana 07.09.2018. godine, u kome ih obavještava da su razmotrili raniji dopis Logosofta i da bi bilo potrebno da zamjene kompletnu legacy platformu ako žele da na istim emituju signale SK, ukoliko nemaju mogućnost da razdvoje emitovanje na novu platformu i nove boksove. Također su naveli da je potrebno da im za novu platformu i nove boksove dostave rokove kada će biti u primjeni kako bi na zahtjev Logosofta organizovali tehničku ekipu da uradi due diligence.

Logosoft je dana 07.09.2018. godine obavijestio SK da je razdvojio emitovanje na novu platformu i na nove boksove, a što se tiče rokova, da su nova platforma i novi boksovi već u primjeni.

SK je dana 08.10.2018. godine uputio odgovor, koji je Logosoft zaprimio 10.10.2018. godine, kojim je isti obavješten da je potrebno da tehnička lica SK sprovedu terensku ocjenu ispunjenosti tehničkih zahtjeva distributivnog sistema Logosoft, radi izrade tehničkog izvještaja koji je uslov za zaključenje ugovora o distribuciji.

U naredna dva dopisa koje koji su razmijenili Logosoft i SK (prvi od 11.10.2018. godine) Logosoft ih je obavijestio da im što prije jave termin za pristup tehničkih lica sistemu Logosofta. Također su ih obavijestili da žele početi sa samostalnom distribucijom kanala N1, te da ih s tim u vezi mole da im pošalju prijedlog ugovora za distribuciju kanala N1.

SK im je odgovorio dana 27.11.2018. godine, koji je Logosoft zaprimio 28.11.2018. godine, te ih tom prilikom obavijestio da je njihov zahtjev za samostalnu distribuciju kanala N1 proslijeđen United Media radi pripreme ugovora o distribuciji, te da će im ugovor biti proslijeđen na potpis odmah nakon što prime pripremljenu verziju od United Media.

U dalja dva dopisa, odnosno dopisa od 15.01.2019. godine SK je obavijestio privredni subjekt Logosoft da su u mogućnosti da dođu u firmu dana 24.01.2019. godine sa ciljem procjene ispunjenosti tehničkih zahtjeva distributivnog sistema Logosofta radi izrade tehničkog izvještaja koji je uslov za zaključenje ugovora o distribuciji. Logosoft je na taj dopis odgovorio istog dana te se složio sa predloženim terminom.

Dana 22.02.2019. godine SK je Logosoftu poslao dopis, koji je ovaj zaprimio 25.02.2019. godine u kome navodi slijedeće:

- kao predmet dopisa označeno je: "Ocjena ispunjenosti propisanih Tehničkih zahtjeva za distribuciju TV kanala Sport Klub";

- da se zahvaljuju na ukazanom gostoprimstvu prilikom posjete tehničkih lica koja su dana 24.01.2019. godine provela ocjenu ispunjenosti tehničkih zahtjeva za distribuciju kanala iz ponude SK na distributivnom sistemu Logosofta koja je propisana Opštim uslovima i navode da su obaviješteni o slijedećem: da se Logosoft trenutno nalazi u postupku prelaska sa sopstvenog IPTV tehničkog rješenja na M:tel IPTV tehničko rješenje; da je na dan sprovođenja Tehničke ocjene Logosoft izvršio migriranje samo 20 testnih korisnika sa Logosoft IPTV na M:tel IPTV, a da se svi preostali korisnici Logosofta i dalje nalaze na Logosoft IPTV; da je predmet tehničke ocjene bio M:tel IPTV kao budući IPTV distributivni sistem na koji će, prema tvrdnji prisutnih predstavnika Logosofta, biti migrirani korisnici Logosofta, ali ne i sam Logosoft IPTV na kojem se i dalje nalaze korisnici Logosofta.

U nastavku je navedeno da, imajući u vidu član 2. Opštih uslova kojim je pored ostalog propisano da je pravo na distribuciju TV kanala iz ponude SK uslovljeno ispunjenjem propisanih tehničkih zahtjeva, kao i član 3. Opštih uslova kojim je pored ostalog propisano da se pod pojmom "korisnik" smatra svaki korisnik operatera (100% individualnih korisnika operatera), SK obavještava Logosoft da Logosoft u ovom trenutku ne ispunjava uslove za zaključenje ugovora o distribuciji TV kanala iz ponude SK iz razloga što tehnička lica SK nisu imali uvid u Logosoft IPTV na kojem se nalaze njegovi korisnici, već je predmet tehničke ocjene bio distributivni sistem na koji Logosoft ima namjeru da migrira svoje korisnike u budućnosti tj. IPTV distributivni sistem na kojem se trenutno ne nalazi 100% korisnika Logosofta.

SK u tom smislu poziva Logosoft da, ukoliko i dalje bude zainteresovan za distribuciju kanala iz ponude SK, omoguće im da, ili izvrše tehničku ocjenu Logosoft IPTV na kojem se nalaze Logosoft korisnici, ili da nakon što Logosoft izvrši migraciju 100% svojih korisnika na novi distributivni sistem, M:tel IPTV, ponovo podnesu zahtjev za tehničku ocjenu, radi utvrđivanja da li distributivni sistem, jedan ili drugi, ispunjava propisane tehničke zahtjeve za distribuciju kanala SK.

Logosoft dalje u Zahtjevu akcentira Opšte uslova iz kojih je, prema navodima privrednog subjekta Logosoft, vidljivo da su dva osnovna uslova za uspostavljanje saradnje između SK i operatera navedena u članu 2 Tehnički zahtjevi za uspostavljanje saradnje i članu 3 Uslov tačnog izvještavanja kao uslov za saradnju.

Članom 2.1 je predviđeno da zbog sistema zaštite autorskih prava vlasnika sadržaja, svaki operater mora da ispunjava tehničke zahtjeve iz Priloga 6 Opštih uslova, a da se njihova ispunjenost potvrđuje tehničkim izvještajem koji izrađuje SK, te daje operater dužan da popuni i dostavi Upitnik o zaštiti sadržaja koji čini Prilog 7, prije izdavanja tehničkog izvještaja. Pomenuti zahjevi su uspostavljeni u prvom zbog opasnosti da bi sami korisnici mogli da distribuiraju signal, naročito van teritorije BiH.

Član 2.2 predviđa da ocjenu ispunjenosti propisanih tehničkih zahtjeva operatera vrši ovlašteno lice SK, odnosno United Media, a prvi tehnički izvještaj SK će dostaviti operateru u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva za sprovođenje provjere. U slučaju dostavljanja pozitivnog tehničkog izvještaja smatra se da je taj operater ispunio tehničke zahtjeve koji su u tom trenutku na snazi. U slučaju dostavljanja negativnog tehničkog izvještaja, operater ima pravo da od SK zahtjeva objašnjenje i preporuke o mjerama potrebnim za ispunjenje tehničkih zahtjeva, a SK se obavezuje da u roku od dodatnih 30 dana dostavi objašnjenja i preporuke za otklanjanje nedostataka.

Članom 2.8 je predviđeno da SK ima pravo da u svakom trenutku za vrijeme trajanja ugovora, kada smatra za potrebno, izvrši vanrednu ocjenu ispunjenosti propisanih tehničkih zahtjeva kod operatera, a operater se obavezuje da omogući potrebne tehničke provjere.

Član 2.9 uređuje da se član 2 neće primjenjivati na samostalnu distribuciju kanala N1, te da operater neće biti u obavezi da ispunjava tehničke zahtjeve, odnosno da dostavlja tehnički izvještaj ukoliko distribuira samo kanal N1.

Član 3 koji se odnosi na Uslov tačnog izvještavanja kao uslov za saradnju, odnosno član 3.1. određuje da imajući u vidu da se cijena koju operater plaća obračunava prema broju korisnika, operater se obavezuje da prije početka isporuke signala i obračunavanja naknade pribavi nacrt izvještaja revizora u skladu sa projektnim zadatkom iz Priloga 5.

Član 3.2 definiše da će se pod pojmom "korisnik" u smislu Opštih uslova smatrati svaki korisnik operatera kome operater može isporučiti signal audio-vizuelnog sadržaja (predstavlja 100% individualnih korisnika operatera).

Dakle, u Zahtjevu se navodi da je svrha ova dva člana Opštih uslova da operater ispunjava propisane tehničke zahtjeve i da broj korisnika kojim operater isporučuje Sport Klub kanale ne bude veći od broja korisnika za koje operater po ugovoru o distribuciji plaća SK. Što se tiče tačnog izvještavanja (član 3), Logosoft je SK dostavio Delloite izvještaj koji konstatuje da nije uočeno nikakvo odstupanje u korisnicima od podataka koje im je prezentovao Logosoft. SK nije imao nikakve prigovore na njegovu sadržinu.

U odnosu na ispunjenost tehničkih zahtjeva (član 2) Logosoft navodi da će za distribuciju Sport klub kanala koristiti M:tel IPTV platformu zajedno sa Verimatrix DRM-om, te da neće koristiti Logosoft IPTV platformu. Taj IPTV sistem će koristiti isključivo STB uređaje Amino 139 i Arris VIP 1113 koji nesporno pružaju adekvatan nivo tehničke DRM zaštite).

I pored toga SK je Logosoft obavijestio o dobivenom negativnom tehničkom izvještaju, gdje navode da je u tački 6 Upitnika o zaštiti sadržaja prikazan dijagram iz kog proizilazi da se IPTV Middleware platforma nalazi na lokaciji u M:tel u Banja Luci, ali da su oni utvrdili da Logosoft dodatno posjeduje i sopstvenu platformu koja nije pokrivena DRM sistemom zaštite, te da koristi još neke STB uređaje sem onih navedenih u Upitniku.

Logosoftu je navedeni odgovor bio nerazumljiv jer je isti privrednom subjektu SK već ukazao da će njihovi kanali isključivo biti distirbuirani preko M:tel IPTV platforme, te uopšte nije bilo potrebe za pominjanjem/ocjenom Logosoft IPTV platforme za koju Logosoft zna da nije pokrivena DRM sistemom zaštite, te njenu ocjenu Logosoft nije ni tražio. Također u odnosu na STB uređaje Logosoft je naveo da će za distribuciju Sport klub kanala koristiti isključivo navedena dva uređaja, što ne znači da Logosoft nema i druge STB uređaje, koje koristi prilikom distribucije sadržaja na Logosoft IPTV platformi.

Logosoft ističe da je stvar poslovne politike i poslovnih odluka da li će isti ili bilo koji drugi operater imati ne samo dvije, nego 5 različitih nezavisnih IPTV platformi i 10 različitih korisničkih uređaja, npr, jednu vrstu platforme i uređaja za hotele, drugu za restorane, pabove i kafiće, treću za tržne centre. Riječ je o odvojenim IPTV sistemima, koji koriste različitu terminalnu opremu - STB uređaje, odnosno terminalna oprema jednog IPTV sistema ne može raditi na drugom, odnosno terminalne opreme su ograničene samo na korištenje unutar jednog zatvorenog IPTV sistema. Stoga, u konkretnom slučaju za SK, odnosno za United Media, nema rizika da će doći do neovlaštene distribucije TV signala od strane korisnika koji koriste Logosoft IPTV platformu ili do neke druge slične povrede autorskih prava.

Logosoft je s tim u vezi dana 03.08.2018. godine uputio dopis privrednom subjektu SK radi razjašnjenja nesporazuma, a sve u skladu sa članom 2.2. Opštih uslova, sa molbom za dostavljanje preporuka za uklanjanje nedostataka, te istovremeno navodeći da su obezbjedili platformu sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite (jasno misleći na M:tel IPTV) i realizovali nabavku STB uređaja za zahtjevanim DRM sistemom zaštite. Dodatno, radi otklanjanja eventualnih nedoumica, Logosoft je pojasnio da će nakon dobijanja pozitivnog mišljenja i zaključenja ugovora preduzeti migraciju korisnika na M:tel IPTV platformu i zamjenu postojećih uređaja sa novim. Izrazili su i spremnost da plaćaju cijenu za sve postojeće korisnike (100%) bez obzira što neće biti u mogućnosti da svima tokom migracionog perioda distribuiraju Sport klub kanale te da pozivaju SK da se u isto sami uvjere.

Na navedeno Logosoft je zaprimio odgovor sa zahtjevom da zamjene kompletnu platformu, ukoliko nisu u mogućnosti da razdvoje emitovanje na novu platformu i na nove STB i da ih obavijeste kada će biti u primjeni kako bi organizovali due diligence. Ovakvu"preporuku za otklanjanje nepravilnosti", i to od tehničkih lica, Logosoft je shvatio ili kao njihova nekompetentnost ili kao zlu namjeru. Naime, iz prethodne korespodencije SK bilo je jasno da Logosft već posjeduje dvije IPTV platforme i kompatabilne STB uređaje koji su u primjeni i koji omogućavaju razdvojenu distribuciju TV sadržaja.

Logosoft je ipak, kako bi došlo do zaključenja ugovora, bez obzira na ovaj odgovor, ponovo obavijestio SK da je razdvojeno emitovanje na M:tel IPTV platformu i da su i nova platforma i novi STB u primjeni. Stoga je predmet ocjene ispunjenosti propisanih tehničkih zahtjeva od strane SK, koja je uslijedila 24.01.2019. godine, trebalo da bude isključivo M:tel IPTV sistem i platforma jer im je već bilo poznato da će sadržaj Sport kanala biti distribuiran isključivo na toj platformi. SK je također obavješten da u narednom periodu Logosoft planira da postojeće korisnike migrira na tu novu platformu.

Međutim, nakon "ocjene ispunjenosti propisanih tehničkih zahtjeva" Logosoft je zaprimio od SK dopis kojim je obavješten da su utvrdili da je predmet tehničke ocjene bila M:tel IPTV platforma (a što je i trebalo da bude), ali ne i Logosoft IPTV platforma (a što nije ni trebalo da bude), te da je članom 3 Opštih uslova propisano da se pod pojmom korisnik smatra svaki korisnik operatera (100% individualnih korisnika), i da s toga Logosoft ne ispunjava uslove za zaključenje ugovora jer tehnička lica nisu imala uvid u Logosoft IPTV plaformu na kome se nalaze njegovi korisnici. Logosoft je tom prilikom dobio i preporuku da ukoliko i dalje bude zainteresovan za zaključenje ugovora da omogući SK ili tehničku ocjenu Logosoft IPTV platforme ili da nakon što Logosoft izvrši migraciju 100% korisnika ponovo podnesu zahtjev za tehničku ocjenu M:tel IPTV'.

Privrednom subjektu Logosoft je ovo obrazloženje, nakon svih dopisa i pregovora sa SK koji su trajali više od 10 mjeseci od njihovog prvog obraćanja, bilo neshvatljivo i neprihvatljivo i nakon čega je isti odlučio da obustavi sve dalje aktivnosti vezane za "zaključenje ugovora" jer su smatrali da United Media i njen agent bez valjanog razloga, suprotno svojim Opštim uslovima odbijaju sa Logosoftom zaključiti ugovor te da im to sudeći prema svemu nikada i nije bila namjera.

Logosoft u Zahtjevu dalje pojašnjava da je ispunjenje tehničkih zahtjeva jedan uslov za uspostavljanje saradnje sa operaterom, a ispunjenje uslova tačnog izvještavanja o broju korisnika drugi uslov, i oni su samostalni.

Opšti uslovi niti u jednoj riječi u članu 2 ne definišu da je predmet provjere ispunjenosti tehničkih zahtjeva od strane SK broj korisnika operatera (tu sam broj korisnika nije relevantan), niti član 3 pominje ispunjavanje bilo kakvih tehničkih zahtjeva u odnosu na 100% individualnih korisnika. Nigdje u Opštim uslovima ne piše da je Operater u obavezi prema SK da za sve svoje korisnike ispuni tehničke zahtjeve iz člana 2, navedeni tehnički zahtjevi moraju da budu ispunjeni samo za korisnike kojima će operater da distribuira Sport klub kanale.

Kada je riječ o članu 3 Opštih uslova, na koji se poziva SK, istim je regulisana potreba za izvještavanjem o tačnom broju korisnika operatera u momentu zaključenja ugovora, kako se ne bi došlo u situaciju da u toku njegovog izvršenja operater plaća za manji broj korisnika od broja korisnika kojima zaista isporučuje Sport Klub kanale. Imajući to u vidu, kao i atraktivnost Sport klub kanala za korisnike, Logosoft je izrazio spremnost da plaća cijenu izabranog paketa iz ponude SK za sve svoje korisnike (100% individualnih korisnika), bez obzira da li je izvršena njihova migracija na M:tel IPTV platformu, u smislu da im je tek tada omogućena isporuka kanala SK.

Stav je Logosofta da prema navedenom predmet ocjene ispunjenosti tehničkih zahtjeva iz člana 2.2 Opštih uslova nije uopšte trebalo i mogao da bude broj korisnika, već isključivo karakteristike i implementirane tehničke zaštite M:tel IPTV platforme i terminalne opreme. Rezultat "ocjene ispunjenosti propisanih Tehničkih zahtjeva za distribuciju kanala Sport Klub" nije se ticao ocjena tehničkih zahtjeva već se odnosio na uslove čija se ocjena vrši po proceduri iz člana 3 Opštih uslova, na ocjenu Deloitte izvještaja, na koji SK nije imao prigovor.

Logosoft naglašava u Zahtjevu da je Sport Klubu već bila poznata M:tel IPTV platforma, jer je M:tel već imao zaključen ugovor o distribuciji Sport klub kanala u momentu provođenja ove kontrole, te se sa razlogom smatra da je SK u potpunosti prihvatio M:tel IPTV platformu kao plaformu koja ispunjava sve tehničke zahtjeve iz člana 2 Opštih uslova.

Pored svega navedenog, Logosoftu od 27.11.2018. godine do dana podnošenja ovog Zahtjeva od strane SK d.o.o. nije proslijeđen ugovor o distribuciji kanala N1 na potpis, što Logosoft navodi kao još jedan dokaz da SK, odnosno United Media, ne želi saradnju sa Logosoftom.

Migriranje 100% Logosoft korisnika na M:tel platformu prije zaključenja ugovora ne samo da nema uporište u Opštim uslovima, već je isti i nerazuman i skoro ga je praktično nemoguće ispuniti, te je u konkretnom slučaju usmjeren jedino na nezaključenje ugovora iz slijedećih razloga.

Pravilo 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima koje je usvojio RAK, u članu 19. stav 5 definiše: "Operator javnih telekomunikacijskih usluga je obavezan pretplatniku, na njegov zahtjev, isključiti terminalnu opremu jednom u kalendarskoj godini u trajanju od 1 do 3 mjeseca, čime nastupa mirovanje pretplatničkog odnosa, U uslovima poslovanja operator može utvrditi i duži rok mirovanja prema zahtjevu pretplatnika. Mirovanje pretplatničkog odnosa prestaje po isteku zahtjevanog roka."

Budući da je obavezan, Logosoft je citirano pravilo propisao svojim opštim uslovima korištenja usluga Logosofta, koji su sastavni dio pretplatničkih ugovora sa korisnicima i mirovanje pretplatničkog odnosa omogućava svojim korisnicima, a isti to u praksi najčešće koriste prilikom dužih odlazaka izvan BiH. U navedenim situacijama operater nije u mogućnosti da izvrši zamjenu terminalne opreme takvim korisnicima i da im da opremu koja zadovoljava sistem zaštite koju traži SK u svojim Opštim uslovima.

Također, u praksi se dešava da korisnik za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa premine, te da Logosoft kao pružalac usluga za to sazna tek nakon nekoliko mjeseci pa čak i godina, kada se završi nasljedno- pravni postupak, dok nasljednici uredno plaćaju uslugu. I u takvim situacijama je nemoguće izvršiti zamjenu terminalne opreme takvim korisnicima i dati im opremu koja zadovoljava sistem zaštite koji je SK propisao u svojim Opštim uslovima (jer su umrli, a nasljednici ne žive u stanu gdje se emituje TV sadržaj), pa nije moguće ispoštovati ni uslov - 100% individualnih korisnika operatera na način na koji to tumači SK.

U praksi se dešavaju i sporovi sa korisnicima koji koriste usluge ali se spore sa operaterom zbog različitih razloga (osporavaju račun, kvalitet usluga i si.) i ne dozvoljavaju nikakve promjene, uključujući zamjenu terminalne opreme.

Migriranje 100% postojećih korisnika (što u slučaju Logosofta podrazumjeva zamjenu terminalne opreme takvim korisnicima sa opremom koja zadovoljava sistem zaštite koju traži SK u svojim Opštim uslovima) za operatera je neizvjesnog trajanja, odnosno može da potraje i više mjeseci pa i godina, a sam operater na to nema skoro nikakav uticaj. Samim tim, za svo vrijeme trajanja migracije operater neće moći da zaključi ugovor sa SK i distribuira Sport klub kanale ali će imati značajna ulaganja u opremu, marketing, ljudske resurse koja su vezana isključivo za buduću (neizvjesnu) saradnju sa SK. Uslov o prethodnom migriranju 100% postojećih korisnika operatera na novu platformu koja ispunjava tehničke uslove potpuno obesmišljava cijeli postupak zaključenja ugovora. Ovo posebno ukoliko do zaključenja ugovora sa SK dođe tek nakon nekoliko mjeseci ili čak godina od izvršenih ulaganja, a možda čak i nikada ne dođe, npr. u međuvremenu se promjene neki tehnički ili drugi zahtjevi. U toj situaciji operater će prije ili kasnije biti prinuđen da odustane, i to bez obzira na atraktivnost, odnosno nezamjenjivost sadržaja Sport klub kanala (Live paket Premijer lige).

Logosoft je stava da je jedini način započinjanja saradnje svakog operatera pa i Logosofta sa United Media radi emitovanja Sport Klub kanala da operater prethodno investira u odgovarajući opremu koja zadovoljava tražene tehničke zahtjeve i nakon toga sa SK zaključi ugovor o distribuciji te da se migracija korisnika tog operatera izvrši u toku izvršenja ugovora. U protivnom, od saradnje nema ništa, a operater je praktično istisnut jer je nekonkurentan na tržištu. S tim u vezi, Logosoft smatra da bi bilo logično da Opštim uslovima bude i precizirano da u takvoj situaciji operater plaća samo realan broj korisnika kojima emituje kanale Spor kluba. Ova situacija kao takva nije posebno regulisana Opštim uslovima, iako je United Media u trenutku njihovog donošenja mogao i morao da bude svjestan da postoje operateri na tržištu koji su u istoj ili sličnoj situaciji kao Logosoft.

Na ovaj način operateri, kako navodi Logosoft, kako bi imali pristup Sport klub kanalima moraju da se prilagode pomenutim tehničkim zahtjevima i izvrše velika ulaganja (riječ je o manjim operaterima) te su u nepovoljnijem položaju od onih čiji su 100% postojećih korisnika već na platformi koja odgovara tehničkim zahtjevima i imaju odgovarajuće uređaje.

Logosoft se dalje u Zahtjevu osvrće na Opšte uslove i postupak zaključenja ugovora predviđen njima ukazujući na njihovu netransparentnost i jednostranost, čime je United Media stavljena u poziciju da bez primjene bilo kakvih objektivnih kriterijuma odlučuje da li će i pod kojim uslovima i kada zaključiti ugovor o distribuciji. Kompletan postupak pregovora, koji bi trebalo da vode ka zaključenju ugovora je jednostran, i njime isključivo rukovodi United Media, odnosno njen agent, što se vidi i iz toka i ishoda pregovora sa Logosoftom.

Logosoft postavlja pitanje da li postoji razlika između Opštih uslova i ponude i kako da operater postupa prilikom otpočinjanja procedure za zaključenje ugovora. Ako operater slijedi Opšte uslove (5.1, odnosno 5.1.1), postupaće u skladu sa članom 6, te će prvo uputiti zahtjev za ponudom u skladu članom 6.1.1 i formularom koji čini Prilog 1, zatim očekivano čeka da mu se dostavi ponuda i ponovo Opšti uslovi.

U slučaju Logosofta, u prvom dopisu je navedeno da priloženi uslovi predstavljaju ponudu za zaključenje ugovora, te Logosoft nije znao kako da postupi kada su u 2018. godine odlučili da započnu sa pregovorima. Logosoft je želio slijediti proceduru pa je uputio drugi dopis i čekao odgovor, odnosno ponudu. Nije želio preskakati korake te poslati odmah prihvat ponude, odnosno Prilog 2, jer nisu mogli pretpostaviti kakav će odgovor u tom slučaju dobiti, jer je shodno članu 5.1.1 prethodni korak slanje Priloga 1, sa obaveznim elementima.

Kada su poslali drugi dopis dobili su odgovor u kome se kaže da je Prilog 1 ispravno popunjen i da je dostavljena sva potrebna dokumentacija ali da nedostaje prihvat ponude, odnosno Prilog 2, bez objašnjenja zašto ponude nema i šta ona predstavlja. Prilog 2 u tački ii sadrži izjavu operatera "da neopozivo i u cjelosti prihvata ponudu privrednog subjekta SK d.o.o. Sarajevo za zaključenje ugovora i prihvata sve obaveze iz Uslova. Tačka iii dalje sadrži izjavu da je "operater dalje saglasan da će se svi uslovi iz Ponude i Uslova primenjivati od dana kada Agent primi ovaj prihvat ponude Operatera."

Nadalje tačkom v Priloga 2 je predviđeno da će operater dostaviti Agentu svu obaveznu dokumentaciju, odnosno svu dodatnu dokumentaciju koju posjeduje, a koja nije obavezna (navedena pod tačkom vii). Tačka vii navodi da uz ovu izjavu/sporazum o odustanici dostavlja i slijedeću fakultativnu dokumentaciju u slučaju da je posjeduje i to pozitivan izvještaj u skladu sa članom 2.2 i 2.9 Opštih uslova i prvi revizorski izvještaj u skladu sa članom 3.1 Opštih uslova. Logosoft smatra da je ovaj dio zbunjujući jer pozitivan izvještaj dostavlja SK u skladu sa članom 2.2 Opštih uslova, te nije jasno po kojoj proceduri treba da postupa operater, odnosno kada da traži ocjenu ispunjenosti tehničkih uslova, odnosno da im dostavi Prilog 7, da li odmah nakon što je poslao zahtjev za dostavljanjem ponude (ili čak i prije toga), nakon prijema ponude (ako toga uopšte ima) ili uz prihvat ponude, imajući u vidu da se u Prilogu 2, tačka 6 traži tekstualni grafički prikaz mreže ali je nejasno da li se to odnosi na Prilog 7, ili nakon prihvata ponude? Slično se odnosi i na prvi revizorski izvještaj, odnosno na činjenicu kada se on traži i dostavlja.

Stvar postaje zamršenija, prema navodima Logosofta, ako se čitaju obaveze operatera predviđene članom 5.1.2 Opštih uslova kojim se utvrđuje da "agent ima obavezu da zaključi ugovor (u svim bitnim odredbama u skladu sa ponudom iz tačke 5.1.1 i ovim Opštim uslovima) sa svakim operaterom na teritoriji BiH u roku od 30 dana od dana kada agent primi pisani prihvat bezuslovne ponude zajedno sa svim potrebnim prilozima i dokaze o ispunjenosti uslova koji se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji." Logosoft pretpostavlja da se ovdje radi o obaveznoj dokumentaciji iz Priloga 2.

Dalje slijedi član 5.1.3 koji predviđa da u slučaju da operater uz prihvat ponude dostavi i pozitivan izvještaj i prvi revizorski izvještaj, "da će agent u navedenom roku zaključiti ugovor i bez odlaganja, po zaključenju ugovora početi sa isporukom signala Servisa, "odnosno vršiti isporuku signala Servisa kad se za to steknu uslovi? ".

Stoga, kako je shodno članu 5.1.2 nakon dostavljanja Priloga 2 agent dužan da zaključi ugovor o distribuciji u roku od 30 dana od dana prijema tog priloga u slučaju Logosofta taj rok je istekao 03.08.2018. godine.

Inače, Opšti uslovi ne sadrže nikakve odredbe kako teče sama procedura zaključenja i potpisivanja ugovora o distribuciji (nakon dostavljanja Priloga 2), niti koje su posljedice ako agent propusti da u predviđenom roku taj ugovor zaključi. Sa druge strane, operater se unaprijed saglasio da će u slučaju da ne potpiše ugovor biti u obavezi da agentu plati odustanicu. Također, u okviru Priloga 2 kao obavezno operater treba da dostavi i blanko mjenicu i mjenično ovlaštenje, što je praktično nemoguće, jer ovlaštenje treba da sadrži referencu ugovora, broj i datum ugovora, što operater to u tom trenutku nema, jer ugovor nije zaključen.

Sa tim u vezi, Logosoft ukazuje Konkurencijskom vijeću i na nejasnoće Opštih uslova u pogledu trenutka u kom je agent dužan da zaključi ugovor sa operaterom, kao i da li je riječ o ugovoru sa ili bez uslova. Naime, članovi 2.3 i 2.4 predviđaju da agent može zaključiti ugovor sa operaterom ukoliko operater u momentu zaključenja ugovora posjeduje pozitivan izvještaj ("redovno zaključenje") ili ukoliko se obaveže da će u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora ispuniti tehničke zahtjeve i u tom roku dostaviti pozitivan izvještaj ("uslovno zaključenje"), u kom slučaju će ugovor stupiti na snagu sa raskidnim uslovom. Slične odredbe o redovnom i uslovnom zaključenju ugovora u slučaju dostavljanja odnosno nedostavljanja prvog revizorskog izvještaja sadržane su u članovima 3.3 i 3.4 Opštih uslova.

Ove odredbe su suprotne gore navedenim odredbama člana 5.1.2 Opštih uslova jer pomenuti član nigdje ne govori daj e riječ o nekakvom eventualnom uslovnom zaključenju ugovora.

Kako god, čak i da članovi 5.1.2 i 2.3/3.3 Opštih uslova nisu u kontradiktornosti, te se kod člana 5.1.2 mislilo na obavezno uslovno zaključenje ugovora, operater (u ovom slučaju Logosoft) ne zna šta da očekuje dalje, kakvu ponudu je prihvatio, da li će zaključiti ugovor o distribuciji sa raskidnim uslovom, kako teče sama procedura zaključenja i potpisivanja ugovora, kada se zaista izdaje mjenica i ovlaštenje.

Nadalje je pitanje procedure iz člana 2.2 Opštih uslova koja se odnosi na samu tehničku ocjenu radi pribavljanja pozitivnog izvještaja, a po kojoj operater praktično nije u mogućnosti da utiče na to da li će taj izvještaj uspjeti da pribavi u traženom roku od 60 dana. Naime, operater u Opštim uslovima nema uputstvo kada je potrebno da pošalje Prilog 7 (Upitnik o zaštiti), a shodno članu 5.1.2 slanje samo Priloga 2 od strane operatera stvara obavezu za agenta da (uslovno) zaključi ugovor. Stoga, može se desiti da operater Prilog 7 pošalje agentu tek nakon uslovnog zaključenja ugovora o distribuciji, sa pisanim zahtjevom za sprovođenje provjere. Također, operater Prilog 7 sa zahtjevom za sprovođenje provjere može da pošalje istovremeno sa Prilogom 2 (kao što je to učinio Logosoft, postupajući po uputstvu agenta). U oba ova slučaja, rok od 60 dana za ispunjenje uslova od strane operatera je neprimjereno kratak jer shodno članu 2.3 Opštih uslova agent ima rok od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sprovođenje provjere da operateru dostavi svoj izvještaj. U slučaju da je taj izvještaj negativan, operater može da zahtjeva objašnjenja i preporuke o mjerama potrebnim za ispunjenjem tehničkih zahtjeva, a agent mora u roku od dodatnih 30 dana da mu dostavi objašnjenja i preporuke.

Iz samog vremenskog slijeda Logosoft naglašava da je jasno da operater nema nikakvu kontrolu nad procesom, odnosno da ne može biti siguran da će od dana kada mu je agent dostavio negativan izvještaj uspjeti da pročita i shvati njegovu sadržinu, nakon čega treba da sačini i pošalje dopis agentu i traži preporuke za otklanjanje nedostataka, pa onda da sačeka još 30 dana od dana kada je agent primio taj dopis da mu ovaj da preporuku za otklanjanje nedostataka, da ih pročita i razumije, i na kraju da pristupi sprovođenju predloženih mjera, koje opet u skladu sa članom 2.4 Opštih uslova, procjenjuje agent izdajući novi, sada pozitivan izvještaj. Ukoliko ima namjeru da raskine ugovor sa operaterom usljed neispunjenja uslova, agent može veoma lako, koristeći maksimalne rokove koje je sebi ostavio, da dovede do neispunjenja uslova - pribavljanje pozitivnog izvještaja u predviđenom roku. Dodatno, Opšti uslovi ne sadrže nikakve posljedice za agenta ukoliko ne postupi po ovim rokovima (30 plus 30 dana), tako da on prosto može da ih ne ispoštuje.

Čak i kada agent i operater nisu uslovno zaključili ugovor o distribuciji (što sudeći prema navedenom zavisi samo od diskrecione primjene odredbi 5.1.2 i 2.3/3.3 Opštih uslova od strane agenta), sam pregovarački proces, uključujući tu i proceduru ocjene tehničkih zahtjeva kako su predviđeni Opštim uslovima omogućavaju agentu da cijeli postupak odugovlači i zloupotrebljava svoju poziciju, što operatera stavlja u krajnju neizvjesnost i nemogućnost racionalnog planiranja da li će i kada do zaključenja ugovora uopšte doći i pod kojim uslovima.

Logosoft dalje u Zahtjevu navodi i članove 3.1 i 3.3 Opštih uslova kojim se operater obavezuje da prije početka isporuke signala i obračunavanja naknade pribavi nacrt revizora - revizorski izvještaj. I ovde operater uopšte ne može da pretpostavi trajanje cijelog postupka jer je sam proces nejasan i zbunjujući i upuštajući se u njega ostaje na potpunoj diskreciji agenta šta i kako i u kom momentu će tražiti i koliko će kompletan postupak trajati.

Agent je u članu 1.7 Opštih uslova pokušao da isključi svoju odgovornost za štetu koja može nastati za operatera zbog nezaključenja ugovora i troškova pregovora u slučaju da agent utvrdi da isti ne ispunjava zahtjeve, a ipak je uputio zahtjev za ponudom. Ovo sve u situaciji u kojoj operater praktično nema nikakvu kontrolu nad procesom pregovora.

Prema navedenom Logosoft još jednom ističe da se iz svega može zaključiti da su Opšti uslovi krajnje netransparentni, u određenim članovima kontradiktorni i da ne ispunjavaju svoju svrhu. Operateri nemaju nikakvu jasnoću i predvidljivost u vezi sa samim procedurama, niti o svojim pravima u tom procesu, rokovi pa i uslovi su pravljeni na način da agent može njima lako da manipuliše. Ovakva pravila omogućavaju agentu, odnosno United Media da se u zavisnosti od svoje subjektivne ocjene, prema svakom individualnom operateru ponaša na način na koji želi, i sa tim u skladu, na kraju da zaključuje ili ne zaključuje ugovore sa njima, bez obzira na njihove objektivne okolnosti.

Logosoft predlaže Konkurencijskom vijeću da utvrdi da je United Media, putem svog agenta SK, na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH namjernim odugovlačenjem, odnosno odbijanjem potpisivanja ugovora o distribuciji kanala Sport klub, nametanjem prilikom pregovaranja za zaključenje ugovora uslova da 100% postojećih korisnika Logosoft migrira na platformu M:tel, zloupotrebila dominantni položaj nametanjem nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurencija u smislu člana 10. stav (2), tačka a) Zakona.

Također, odugovlačenjem, odnosno odbijanjem potpisivanja Ugovora o distribuciji kanala Sport klub i nametanjem ovog dodatnog uslova koji nije propisan Opštim uslovima Logosoft je doveden u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj u odnosu na druge operatere, odnosno na taj način United Media je ograničila relevantno tržište a na štetu korisnika usluga Logosofta koji su uskraćeni za praćenje fudbalskih sadržaja visokog kvaliteta, koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige, sve u smislu člana 10. stav (2), tačke b i c) Zakona.

Od Podnosioca zahjeva zatraženo je da se očituje detaljnije po pitanju navoda oko distribucije kanala N1, odnosno nepotpisivanja i ovog ugovora na šta je privredni subjekt Logooft odgovorio slijedeće:

- Zahtjev se odnosi i na nezaključenje ugovora o distribuciji kanala N1;

- nepotpisivanje Ugovora o distribuciji kanala N1 predstavlja posebnu radnju zloupotrebe dominantnog položaja imajući u vidu da je iz Opštih uslova nesporno da svaki operater koji ispunjava uslove iz Opštih uslova ima pravo da zaključi ugovor o distribuciji N1 kanala kada ne mora da ispunjava Tehničke zahtjeve iz člana 2. bez obaveze da istovremeno sa United Media, odnosno SK zaključi ugovor i za Sport klub kanale;

- član 2.9. Opštih uslova eksplicitno predviđa "Član 2 koji se odnosi na Tehničke zahtjeve neće se primjenjivati na samostalnu distribuciju kanala N1. Radi izbjegavanja sumnje Operateri neće biti obavezni da ispunjavaju Tehničke zahtjeve, odnosno da dostavljaju Tehnički izvještaj ukoliko distribuiraju samo kanal N1";

- dana 29.06.2018. godine Logosoft je, između ostale dokumentacije, privrednom subjektu SK dostavio memorandum u kome je definisao da se njegov bezuslovni prihvat ponude odnosi na distribuciju kanala iz United paketa (kako je definisano u Prilogu 4 Opštih uslova, a koji je uključivao i N1 kanal), kao i Deloitte izvještaj, i pozvao ga da izvrši ocjenu ispunjenosti propisanih tehničkih zahtjeva; imajući u vidu ponašanje i odugovlačenje United Media, odnosno SK, kod njihove ocjene ispunjenosti "tehničkih zahtjeva" u pogledu distribucije Sport klub kanala u naredna četiri mjeseca od slanja navedenog dopisa, a u želji da što prije korisnicima Logosofta omoguće bar gledanje N1 kanala, Logosoft je dana 11.10.2018. godine obavijestio da želi početi sa samostalnom distribucijom kanala N1 te da ih s tim u vezi moli da im pošalju prijedlog ugovora za distribuciju kanala N1;

- SK je uputio dopis Logosoftu dana 27.11.2018. godine sa obavještenjem da je Logosoft zahtjev za samostalnu distribuciju kanala N1 proslijeđen United Media radi pripreme ugovora o distribuciji, te da će im ugovor biti proslijeđen na potpis odmah nakon što isti zaprime od United Media;

- ugovor o distribuciji N1 kanala privrednom subjektu Logosoft nikada nije "proslijeđen na potpis", bez objašnjenja.

Logosoft na kraju svog podneska zaključuje da, bez obzira što u skladu sa članom 2.9. Opštih uslova zaključenje ugovora o distribuciji za Sport klub kanale i ugovora o distribuciji N1 kanala nije ničim uslovljeno, iz svega navedenog proizilazi da u konkretnom slučaju, United Media, odnosno njen agent, nisu primijenili Opšte uslove, već su distribuciju jednog kanala bez ikakvog osnova vezali sa istovremenom distribucijom drugog, odnosno drugih kanala, čime su izvršili zloupotrebu dominantnog položaja na relevantnom tržištu u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji.

Podnosilac zahtjeva predlaže da se relevantno tržište predmetnog postupka odredi kao tržište distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH.

Na teritoriji BiH od svih sportskih kanala koji nude visoko kvalitetne fudbalske sadržaje, u ovom trenutku jedino kanal Sport Klub nudi prenos Live paketa engleske Premijer lige, a SK kao agent United Media zaključuje ugovore o distribuciji kanala Sport Klub na teritoriji BiH.

Tržišni udio United Media na ovako definisanom relevantnom tržištu iznosi 100%.

3.2. Zaključak o pokretanju postupka


Na osnovu gore navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da povrede Zakona, na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, nije moguće utvrditi bez provođenja postupka, te je u skladu sa članom 32. stav (2) Zakona, na 69. sjednici održanoj dana 28. maja 2020. godine, donijelo Zaključak o pokretanju postupka, broj: UP-06-26-2-008-8/20 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak Podnosiocu zahtjeva aktom broj: UP-06-26-2-008-12/20 dana 29. maja 2020. godine. U skladu sa članom 33. stav (1) Zakona Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zahtjev, Dopunu zahtjeva i Zaključak na odgovor privrednom subjektu Sport Klub u prilogu akta broj: UP-06-26-2-008-13/20. Obzirom da je privredni subjekt United Media sa sjedištem u Luksemburgu dana 11. juna Konkurencijsko vijeće je u prilogu akta broj: UP-06-26-2-008-14/20 istom dostavilo Zahtjev, Dopunu Zahtjeva i Zaključak na odgovor zajedno sa Zaključkom na nezvaničnom prijevodu na engleski jezik te su obavješteni da su u skladu sa članom 47. stav (5) Zakona o upravnom postupku BiH dužni da u roku od 15 dana imenuju punomoćnika za zastupanje ili punomoćnika za primanje pismena u Bosni i Hercegovini, u suprotnom isti će biti postavljen po službenoj dužnosti.

Sport Klub je u ostavljenom roku dostavio odgovor na Zahtjev i Zaključak Konkurencijskom vijeću, u smislu člana 33. stav (3) Zakona, podneskom broj: UP-06-26-2-008-15/20 dana 19. juna 2020. godine, u kojem u istakao zahtjev za odbacivanjem Zahtjeva i obustavu postupka, da nema pravnog osnova za vođenje postupka te da protivne strane nisu zloupotrijebile dominantan položaj.

3.3. Odgovor privrednog subjekta Sport Klub na Zahtjev i Zaključak


U Odgovoru privrednog subjekta Sport Klub u bitnom se navodi slijedeće:

- Sport Klub nije aktivan na predloženom relevantnom tržištu pa ne može imati ni dominantan položaj te Postupak u dijelu koji je pokrenut protiv ovog privrednog subjekta treba biti obustavljen;

- U Rješenju Konkurencijskog vijeća iz 2013. godine relevantno tržište definisano je kao kao tržište distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premier lige u BiH. Konkurencijsko vijeće je odbilo u potpunosti zahtjev podnosioca zahtjeva protiv društva Sport Klub d.o.o. Sarajevo navodeći da Sport Klub d.o.o. Sarajevo, uz ostala tri privredna društva, nije aktivan na relevantnom tržištu, te stoga ne može ni imati dominantan položaj na tržištu, pa samim tim niti zloupotrijebiti isti; I u kasnijim postupcima u vezi sa emitiranjem kanala Sport Klub, Konkurencijsko vijeće je utvrđivalo povrede samo u odnosu na lica koja su emiteri odgovarajućih kanala, a ne u odnosu na njihove lokalne agente;

Imajući u vidu da se u tom pogledu ništa nije promijenilo - Sport Klub d.o.o. Sarajevo i dalje nije aktivan na relevantnom tržištu. Sport Klub d.o.o. Sarajevo smatra da Konkurencijsko vijeće nije imalo osnova da uopće pokrene Postupak protiv Sport Klub d.o.o. Sarajevo i stoga treba bez odlaganja obustaviti postupak protiv ovog poslovnog subjekta te mu se učešćem u ovo postupku stvaraju nepotrebni i neosnovani troškovi;

Očigledna neosnovanost Zahtjeva za hitno obustavljanje Postupka su slijedeći:

(a) dio Zahtjeva koji se odnosi na distribuciju kanala N1 je neosnovan i ne može biti predmet ovog Postupka, obzirom da se Zahtjev i Zaključak odnose na relevantno tržište distribucije prenosa određenih fudbalskih utakmica, a N1 iste uopšte ne emitira, pa se u odnosu na konkretni kanal uopće ne mogu ni razmatrati navodi koji se odnose na poslovne subjekte koji djeluju na sasvim drugim tržištima i pritom imaju jako niske udjele na tim tržištima (kao što je emiter kanala N1). Nadalje, po saznanjima Sport Klub d.o.o. Sarajevo, poslovni subjekt United Media S.a.r.l. uopće nije emiter kanala N1. Iako ovaj kanal emitira Adria News S.a.r.l., koje jeste povezano lice United Media S.a.r.l. u sastavu United Group, United Media S.a.r.l., koji je emiter kanala Sport Klub i protiv kojeg se ovaj Postupak vodi, sa emitiranjem kanala N1 nema nikakve veze. U Opštim uslovima za emitiranje kanala Sport Klub, baš iz tih razloga, uz bitno drugačiju strukturu ponude i druge faktore vezane za emitiranje informativnih kanala u odnosu na sportske sadržaje, izričito je naglašeno da se tehnički uslovi bitni za kanale Sport Klub ne primjenjuju na emitiranje kanala N1;

Adria News S.a.r.l.. koji jeste povezano lice United Media S.a.r.l. u sastavu United Group, nema dominantan položaj na relevantnom tržištu na kojem posluje pa samim tim ni obavezu da taj kanal daje svim zainteresiranim operaterima. Stoga ponuda za distribuciju tog kanala i zaključenje ugovora predstavlja komercijalno pitanje o kojem Logosoft treba pregovarati sa poslovnim subjektom Adria News S.a.r.l., a Vijeće nije stvarno nadležno da se bavi tim pregovorima, jer Adria News S.a.r.l. nema dominantan položaj na tržištu na kojem učestvuje N1;

U ovom dijelu Zahtjeva, Logosoft ističe navodno uslovljavanje da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma iz člana 10, stav (2), tačka d) Zakona o konkurenciji, što je situacija koja bi u teoriji mogla postojati samo u slučaju kada kupac (ovdje Logosoft) ne bi želio da kupi određeni proizvod, a prodavač (emiter kanala N1, koji je povezano licc United Media S.a.r.l.) ga uslovljava da must-have proizvod može dobiti samo ukoliko istovremeno kupi i drugi manje tražen proizvod. Međutim, ta situacija u konkretnom slučaju očigledno ne postoji u bilo kojem elementu - niti United Group uslovljava kupovinu prava na distribuciju kanala Sport Klub istovremenom kupovinom prava na distribuciju kanala N1, niti se Logosoft tome opire i ne želi da kupi prava na N1 (u konkretnom slučaju to očigledno nije primjenjivo, jer Logosoft izričito tvrdi da želi kupiti prava na N1 nevezano za Sport Klub bez ikakve prisile). Imajući u vidu navedeno, očigledno je, kako se navodi u predmetnom Odgovoru, da Logosoft pogrešno tumači član 10 stav (2), tačka d) Zakona o konkurenciji, te ističe ovaj osnov povrede konkurencije koji uopće ni teoretski ne može biti primjenjiv na konkretnu situaciju u kojoj Logosoft navodi da dobrovoljno želi nabaviti prava na kanal N1;

Očigledno je netačno da se distribucija kanala N1 vezuje na bilo koji način za distribuciju kanala Sport Klub (jedina poveznica je mogućnost nabavke od istog agenta, koji je agent i raznih drugih emitera specijaliziranih dječjih, sportskih i netematskih kanala). Sport Klub d.o.o. Sarajevo je kao agent Adria News S.a.r.l. jasno dao potpuno odvojenu ponudu za distribuciju kanala N1, te se ta ponuda kao što je očigledno iz Opštih uslova odnosi samo na kanal N1, čija je nabavka moguća odvojeno i nije uslovljena distribucijom kanala Sport Klub (niti je distribucija Sport Klub uslovijena distribucijom N1, što dokazuje činjenica da npr. Mtel distribuira kanale Sport Klub, a ne distribuira kanal N1);

Razlozi za izostanak zaključenja ugovora o distribuciji kanala N1 sa Logosoftom su isključivo u pasivnosti i nedostatku interesa poslovnog subjekta Logosoft nakon inicijalnog načelno izraženog zanimanja, što je kod emitera ovog kanala bilo shvaćeno kao odustanak od zahtjeva za distribuciju kanala N1;

Imajući u vidu da navedeni kanal, njegovo emitiranje i uslovi distribucije, nemaju nikakve veze sa relevantnim tržištem ovog Postupka, a tržišni udjeli emitera tog kanala su relativno mali i sasvim sigurno znatno ispod udjela koji bi mogli podrazumijevati dominantan položaj, bez obzira na definiciju relevantnog tržišta, privredni subjekt SK predlaže da se Postupak u dijelu koji se odnosi na navodno uslovljavanje da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma iz člana 10. stav (2), tačka d) Zakona o konkurenciji - bez odlaganja obustavi, jer: (i) emiter kanala Sport Klub nema nikakve veze sa emitiranjem kanala N1 i nema dominantan položaj na tržištu (ma kako bilo definirano tržište, udjeli N1 su relativno mali), pa ni obavezu da svoj proizvod proda svim zainteresiranim operaterima; (ii) Opšti uslovi za distribuciju kanala Sport Klub izričito isključuju primjenu tehničkih uslova za distribuciju kanala Sport Klub na kanal N1, čija distribucija nije uslovljena tehničkim uslovima ni istovremenom distribucijom kanala Sport Klub (moguća je samostalna distribucija kanala N1 što je očigledno iz Opštih uslova).
b) dio Zahtjeva koji se odnosi na navodno direktno ili indirektno nametanje nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurencija, iz člana 10. stav (2) tačka a) Zakona o konkurenciji, također je očigledno neosnovan i uopće se ne može ni razumjeti, jer se nigdje u Zahtjevu ne spominju cijene, niti bilo kakva moguća zloupotreba u odnosu na cijene, pri čemu su cijene relevantnih kanala iste za cjelokupno tržište, u skladu sa vrijednostima sadržaja koji se emitira na relevantnim kanalima i kao takve su prihvaćene od strane lokalnih operatora, te stoga privredni subjekt SK predlaže da se Postupak i u ovom dijelu obustavi bez odlaganja;

c) dio Zahtjeva koji se odnosi na navodnu netransparentnost i nejasnoće Opštih uslova je također očigledno neosnovan jer povezano lice Logosofta – Mtel a.d. Banja Luka (kao i razni drugi operateri) ima ugovor o distribuciji kanala Sport Klub za daleko veći broj korisnika i nije imalo nikakvih problema u shvatanju i primjeni Opštih uslova koje treba ispunili, te je jasno da Logosoft tvrdnjama o navodnim nejasnoćama Opštih uslova nastoji prikriti da jednostavno ne ispunjava tehničke uslove, za razliku od Mtel a.d. Banja Luka i drugih operatera koji distribuiraju ove kanale. Stoga Sport Klub d.o.o. Sarajevo smatra da ovim navodima koje ističe 4-5 godina nakon dostave Opštih uslova, Logosoft očigledno zloupotrebljava procesna prava, što Vijeće ne bi smjelo dopustiti.

Osim toga, sve i da postoji (a ne postoji), sama moguća nejasnoća pojedinih odredbi akata poslovnih subjekata ne može bili osnov za vođenje postupka pred Vijećem, jer je Vijeće nadležno samo za teške povrede konkurencije, a ne za administrativna pitanja kao što su tumačenja pojedinih detalja u pojedinačnim aktima poslovnih subjekata. Logosoft u svom Zahtjevu nigdje ne navodi jasno o kakvim se povredama za koje je Vijeće nadležno radi, nego nejasno citira pojedine dijelove Opštih uslova i izražava "zbunjenost", iako ne pojašnjava kakve to veze ima sa Zakonom o konkurenciji ili zašto se za tumačenje tih odredbi nije konsultiralo sa svojim matičnim preduzećem - Mtel a.d. Banja Luka, koje je očigledno uspjelo da razumije Opšte uslove i zaključilo je ugovor o distribuciji kanala Sport Klub u skladu sa istim;

(d) očigledno je neosnovano i pozivanje na preostale navodne osnove zloupotreba dominantnog položaja koji se spominju u Zahtjevu.

Prema navodima iz Odgovora privrednog subjekta SK nije sporno među strankama da Logosoft koristi platformu koja ne ispunjava tehničke standarde za distribuciju kanala Sport Klub i da je razmatrao da počne koristiti Mtel-ovu platformu koja te uslove zadovoljava. Potvrđeno mu je da bi to bilo prihvatljivo za emitera kanala Sport Klub. Međutim, Logosoft je u periodu komunikacije sa agentom novu platformu implementirao samo za 20 (dvadeset) testnih korisnika od nekoliko hiljada svojih ukupnih korisnika - svi drugi korisnici Logosofta su koristili platformu putem koje se Sport Klub kanali nesporno ne mogu bezbjedno distribuirati, u skladu sa zahtjevima vlasnika prava intelektualne svojine na sadržaje koji se emitiraju na relevantnim kanalima, što priznaje i sam Logosoft.

Logosoft prigovara zahtjevu da se mjere zaštite primijene na 100% korisničke baze i u Zahtjevu po prvi put ističe neke izuzetne slučajeve u kojima to možda neće biti moguće (korisnici koji su iz raznih razloga trenutno neaktivni i operater kod njih ne može zamijeniti opremu). Da je Logosoft novu platformu instalirao kod aktivnih korisnika (ili makar kod velike većine njih) i obavijestio emitera o postojanju određenih problema kod manjeg broja neaktivnih korisnika, emiter bi razmotrio takvu izuzetnu situaciju i vjerovatno je prihvatio kao nužnu, jer se distribucija i odnosi na aktivne korisnike. Međutim, ovdje je očigledno da problem ne predstavlja manji broj neaktivnih korisnika, kako Logosoft pokušava dovesti Vijeće u zabludu u svom Zahtjevu, nego činjenica da Logosoft pokušava zaobići pravila distribucije kanala Sport Klub koje su ispoštovali svi operateri koji trenutno distribuiraju kanale Sport Klub, uključujući njegovo matično društvo - Telekom Srpske a.d. Banja Luka (Mtel).

Kanali Sport Klub nisu namijenjeni za testnu distribuciju pojedinačnim korisnicima operatera. Predmetno pitanje je u određenoj mjeri komercijalne prirode (naplata naknade za korisnike koji imaju pristup relevantnim sadržajima), ali je istovremeno pitanje obaveza emitera prema vlasnicima prava intelektualne svojine, odnosno zaštite signala kanala od mogućih zloupotreba, koje bi mogle dovesti do narušavanja odnosa sa ključnim dobavljačima sadržaja (i kršenjem uslova pod kojima se licenciraju sadržaji samom emiteru). U tom smislu, špekuliranje privrednog subjekta Logosoft o svrsi tehničkih zahtjeva je bespredmetno. Da je emiter kanala Sport Klub prihvatio ponudu Logosofta da plaća za cjelokupnu korisničku bazu (iako, navodno, ne bi distribuirao signal kanala korisnicima izvan jedne platforme), ovaj privredni subjekt bi ga vjerovatno prijavio za zloupotrebu dominantnog položaja zato što mu naplaćuje usluge koje nije pružio).

Logosoft zahtijeva da mu se odobri nešto što nije odobreno bilo kojem operateru - da primijeni potrebne uslove i zaključi ugovor za distribuciju kanala Sport Klub za manje od 0,5% svoje korisničke baze koja testno koristi drugu platformu, te smatra da ga se odbijanjem takvog zahtjeva diskriminira. Način distribucije koji je predlagao Logosoft bi podrazumijevao kontinuirani nadzor nad cjelokupnim poslovanjem Logosoft-a od strane emitera, za šta emiter nema resursa niti mu bilo ko može nametnuti takvu značajnu investiciju i rizik, koji nije ni tražen ni odobren bilo kojem drugom operateru. Postavlja se pitanje čemu služe tehnički zahtjevi po Logosoft-u, osim zadovoljavanju forme, ako ne sprječavanju neovlaštene distribucije trećim licima, odnosno da li emiter ima pravo da kontrolira primjenu sopstvenih Opštih uslova, ili operatori mogu da tumače uslove kako kome odgovara.

Prema izvještaju Deloitte-a, sam Logosoft je "korisnika" u cilju izrade izvještaja definisao kao korisnika kome može isporučiti signal audio-vizuelnog sadržaja, što predstavlja 100% individualnih korisnika, te izvještaj, sačinjen sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa brojem korisnika kojima Logosoft može isporučiti signal, sadrži podatak da je mogao isporučiti signal za ukupno 4.566 aktivnih korisnika IPTV-a. Disproporcija između broja korisnika na zaštićenoj platformi i broja korisnika na platformi za koju sam Logosoft priznaje da ne ispunjava tehničke uslove je očigledna, te evidentno podrazumijeva značajnu diskreciju na strani Logosoft-a, kao i značajnu izloženost emitera mogućim optužbama za zloupotrebu ukoliko bi naplaćivao uslugu za čitavu korisničku bazu, a koja se pri tom ne čini dostupnom 99,5% korisnika.

Niti u jednom sličnom slučaju, emiter kanala Sport Klub i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, kao njegov lokalni agent nisu odobrili zainteresiranim operaterima da se ugovor o distribuciji zaključi za 20 testnih korisnika operatera, kako zahtijeva Logosoft, već primjenjuju iste, transparentne i nediskriminatorne uslove za sve operatere. Upravo iz tih razloga nisu ni mogli prihvatiti zahtjev Logosofta, te smatraju da time nisu diskriminirali Logosoft, nego su samo od ovog operatera očekivali isto što su ispunili svi drugi operateri koji distribuiraju kanal Sport Klub. Da su postupili drugačije, emiter i agent kanala Sport Klub bi se izložili prijavama drugih operatera (kako onih koji imaju ugovor, tako i onih koji ga nemaju) za davanje posebnih uslova Logosoftu, koji nisu odobreni bilo kojem drugom operateru.

(e) da su navodi Logosofta o navodnoj diskriminaciji bespredmetni SK navodi činjenicu da njegovo povezano lice Telekom Srpska (Mtel) a.d. Banja Luka već godinama ima zaključen ugovor o distribuciji kanala Sport Klub, a oba čine dio Telekom Srbija grupacije. Dakle, Logosoft tvrdi da United Group diskriminira Telekom Srbija grupu, tako što (navodno) ne dopušta da najmanje od društava u sastavu te grupe u BiH (Logosoft) zaključi ugovor o distribuciji, koji je već zaključilo najveće društvo u sastavu iste grupe (Mtel), što je i nelogično i očigledno neosnovano.

Razlog zbog kojeg Logosoft nema ugovor o distribuciji kanala Sport Klub je neispunjavanjc tehničkih uslova, što ni ovaj operater ne osporava. Logosoft za sebe zahtijeva posebne uslove (da mu se ugovor dodijeli na osnovu 20 testnih korisnika), što nije odobreno bilo kojem operateru i što bi Protivne strane izložilo prijavama drugih operatera, kako onih koji su ispunili uslove i zaključili ugovore (mogli bi tvrditi da ni od njih nije trebalo tražili da ispune uslove), tako i onih koji nemaju ugovor jer ne ispunjavaju tehničke uslove.

Posebno je pitanje zašto Logosoft koji ima pristup odgovarajućoj tehničkoj zaštiti (platformi) u okviru sistema Mtela u višegodišnjem vremenskom periodu (od 2014. godine, kada mu je po sopstvenim navodima ,,omogućeno pokretanje investicijskog ciklusa") ne želi da prebaci korisnike na odobreni sistem zaštite koji već implementira u svoje poslovanje (ne samo zbog konkretnih kanala, već i zaštite sadržaja uopšte, u skladu sa relevantnim propisima).

Niti jedan operater koji trenutno ima ugovor za distribuciju kanala Sport Klub nije tražio niti dobio ugovor za samo 20 testnih korisnika za koje su ispunjeni tehnički uslovi, dok za ostalih 99,5% korisničke baze ti uslovi nisu ispunjeni - sam izostanak takvog zahtjeva od bilo kojeg drugog operatera osim da jedan od operatora u okviru grupe zahtijeva posebna prava i pogodnosti može razumno izazvati sumnju u namjeru zloupotrebe omogućenog signala, a naročito u korelaciji sa zahtjevom da se pristup odobri na osnovu minimalnog broja korisnika kojima je implementirana platforma. Ne postoji nikakva diskriminacija između operatora, ako se od svih zahtijevaju isti uslovi tehničke zaštite i niti jednom operateru nije odobreno uspostavljanje distribucije na temelju nekoliko testnih korisnika - takav zahtjev je sam po sebi opravdan.

U Odgovoru stoji da nije jasno zašto bi samo u slučaju Logosoft-a emiter trebalo da se pouzda isključivo u riječ operatora da će mjere bili implementirane i za ostale korisnike (osim 20 testnih), odnosno da neće dolaziti do zloupotrebe ili prelijevanja signala. Logosoft istovremeno insistira da je druga ugovorna strana dominantna, a potom traži posebne pogodnosti za sebe, samostalno tumači Opšte uslove na način koji mu odgovara i insistira na posebnoj kontroli nad procesom pregovora.

U tom smislu očigledno je da ne postoje ni radnje zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2), tačke b) i c) Zakona o konkurenciji.

SK predlaže da Konkurencijsko vijeće pozove Logosoft da u roku od 3/tri/ dana upotpuni svoj Zahtjev i učini vjerovatnim da navodne radnje koje ističe u Zahtjevu predstavljaju povrede Zakona o konkurenciji, a ako to ne učini, predlaže da Vijeće donese zaključak o obustavljanju postupka, na temelju člana 25. stav (1) tačka e) i člana 42. stav (2) Zakona o konkurenciji, odnosno člana 138. stav (3) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 40/16).

Što se tiče toka pregovora i komunikacije između Logosoft-a i Sport Klub d.o.o. privredni subjekt SK u Odgovoru navodi da dodatnu sumnju u razloge za podnošenje konkretnog Zahtjeva predstavlja moment njegovog podnošenja u odnosu na komunikaciju na koju se odnosi. Na sve dopise Logosofta, Sport Klub d.o.o. Sarajevo je odgovarao u najkraćim mogućim rokovima, a kada je bio spriječen da poduzme radnju u kratkom roku, o razlozima je obavještavao Logosoft. U svojoj posljednjoj komunikaciji (još iz februara 2019. godine) Logosoft navodi da je prebacivanje na plalformu Mtel-a u toku, te da će biti sprovedena nakon nekoliko mjeseci - ne spominje bilo kakve nejasnoće Opštih uslova, niti tvrdi da ispunjava tehničke uslove.

Međutim, nakon što ga Sport Klub obavještava da u datom trenutku ne ispunjava tehničke uslove, Logosoft ni na koji način ne komunicira sa privrednim subjektom Sport Klub od 22. februara 2019. godine, ni na koji način ga ne obavještava o provedenim aktivnostima na implementaciji nove platforme i migraciji korisnika, ne obavještava ga o problemima sa prebacivanjem određenih kategorija korisnika, niti iskazuje interesovanje za distribuciju predmetnog kanala, sve dok tek 27. januara 2020. godine ne podnosi Zahtjev za pokretanja postupka Konkurencijskom vijeću na osnovu navodne povrede konkurencije.

U Odgovoru se također navodi da SK ne može špekulirati o razlozima podnošenja Zahtjeva ili razmatranjima protivne strane, ali osnovano može izraziti sumnju u stvarnu namjeru zaključivanja sporazuma u skladu sa Opštim uslovima i legitimnim zahtjevima emitera, odnosno u osnovanost Zahtjeva na razumnoj zabrinutosti za intenzitet tržišne konkurencije, imajući u vidu ovakvu hronologiju događaja.

Privredni subjekt SK navodi u Odgovoru da nema pravnog osnova za vođenje Postupka ističući slijedeće:

- Konkurencijsko vijeće je već odbilo navode da Protivne strane nisu provele ranija rješenja Vijeća pri čemu je, kako navodi SK, Logosoft kontradiktoran - s jedne strane, ističe rješenja protiv ranijeg emitera kao primjer navodne sklonosti emitera kanala Sport Klub zloupotrebi dominantnog položaja, a s druge strane u svom dopisu od 03.08.2018. godine navodi da je iste kanale distribuirao u periodu 2013-2015, te da su sa ranijim emiterom ovog kanala "u navedenom periodu ostvarili više nego uspješnu poslovnu saradnju, na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo naših korisnika".

- bez obzira što je raniji emiter koji je bio stranka u postupcima koji su vođeni pred Vijećem u periodu 2013-2015, prestao emitirati kanale Sport Klub svi nalozi Vijeća iz ranijih odluka su izvršeni i sve novčane kazne plaćene, iako još nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi protiv navedenih odluka.

Rješenje Konkurencijskog vijeća BiH po zahtjevu poslovnih subjekata Asocijacija kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini (AKOP) i Elta Kabel d.o.o. Doboj protiv privrednih subjekata United Media Distribution SRL Bukurešt, Rumunija i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, broj 06-26- 2-006-143-II/15 od 23.12.2015. godine je izvršeno u cijelosti u roku koji je Vijeće naložilo, uključujući između ostalog upravo usvajanje Opštih uslova koje konkretni operator osporava (a koje su drugi operatori na tržištu prihvatili) te Sport Klub d.o.o. Sarajevo smatra da je bespredmetno tendenciozno i nepotkrijepljeno citiranje konkretnog predmeta nakon skoro 5 godina u svrhe dokazivanja nekakvog negativnog obrasca ponašanja emitera.

Opšti uslovi sa cjenovnikom i dokazima o slanju istih svim zainteresiranim operaterima, te razni kasniji aneksi, pojašnjenja i dopune Opštih uslova sa dokazima dostavljani su svim zainteresiranim operaterima, kao i Vijeću više puta.

Da su navedene odluke izvršene i isti uslovi ponuđeni svim zainteresiranim operaterima potvrđuje činjenica da ugovore o distribuciji predmetnih kanala po navedenim uslovima imaju svi veći operateri i u BiH (Telemach d.o.o. Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo, Mtel a.d. Banja Luka, JP HT d.d. Mostar), pri čemu su neka od ovih društava u predmetnom periodu već više puta mijenjala pakete Sport Klub kanala koje koriste, odnosno koristili su nove kanale i pogodnosti koje su im bile ponuđene, te je apsurdno pitanje izvršenja predmetne odluke pokretati skoro pet godina nakon što su po provođenju iste razni zainteresirani operateri zaključili ugovore o distribuciji kanala Sport Klub na lokalnom tržištu, pod transparentnim uslovima koje konkretni operator ne želi da primijeni.

U Odgovoru se također navodi da uslovi koje United Media nudi operaterima, a koje Logosoft smatra "nejasnim", dostavljeni su Konkurencijskom vijeću te ih isto nije osporilo.

U skladu sa nalogom iz Rješenja broj: 06-26-2-006-143-II/15 od 23.12.2015. godine, raniji emiter kanala Sport Klub je bio u obavezi da svim zainteresiranim CATV/1PTV/DTH operaterima učini dostupnim Opšte i tehničke uslove pružanja usluga i rješenje Vijeća, te da u roku od 60 dana zaključi Ugovore o distribuciji kanala Sport Klub sa svim zainteresovanim CATV/JPTV/ DTH operaterima u Bosni i Hercegovini pod istim uslovima.

Kako je raniji emiter u međuvremenu prestao emitirati kanale Sport Klub, United Media je, iako nije bio stranka u navedenom postupku, u cijelosti postupio u skladu sa ovom obavezom ranijeg emitera, o čemu je Vijeće više puta obavještavano.

SK naglašava da Vijeće nije ni na koji način ukazalo da ovi dokumenti nisu u skladu sa nalogom iz Rješenja od 23.12.2015. godine što hoće reći da je Konkurencijsko vijeće na taj način odobrilo sadržaj ovih dokumenata prije više godina, te se isti primjenjuju na lokalnom tržištu u definiranoj formi. Time što nije iskazalo svoje zamjerke na dokumente koji su mu predati, Konkurencijsko vijeće je očito smatralo da su ovi dokumenti u skladu sa Zakonom. U suprotnom bi postupilo po službenoj dužnosti kako bi osiguralo postupanje na tržištu u skladu sa propisima. Na osnovu navedenog Vijeće nema ovlasti da provodi predmetni Postupak protiv Protivnih strana u vezi sa dokumentima u pogledu kojih nije iskazalo protivljenje kada su isti bili dostavljeni Vijeću.

U skladu sa članom 131. Zakona o upravnom postupku, koji se supsidijamo primjenjuje na procesna pitanja koja nisu izričito regulirana Zakonom, službena osoba koja vodi postupak dužna je upozoriti stranku na njena prava u postupku i ukazati joj na pravne posljedice njenih radnji ili propuštanja u postupku.

Shodno navedenom, da je Vijeće smatralo kako dokumenti dostavljeni kao dokaz izvršenja rješenja od 23.12.2015. godine nisu u skladu sa obavezama koje je tadašnji emiter kanala Sport Klub imao, Vijeće je imalo obavezu da u pogledu ovoga upozori Protivne sirane i osigura primjenu propisa, a nije to učinilo već skoro pet godina. Time što s ovim u vezi Konkurencijsko vijeće nije iskazalo bilo kakve zamjerke, emiter kanala Sport Klub je mogao da se opravdano osloni na to da su dokumenti koje je predao Vijeću bili u skladu sa Zakonom, te da stoga nema pravnog osnova za provođenje predmetnog Postupka. Naprotiv, naknadnim osporavanjem predmetnih uslova bi se grubo prekršilo pravo na pravnu sigurnost i legitimna očekivanja emitera u pogledu poslovanja na bh. tržištu, te oštetili ostali operatori aktivni na tržištu koji su se prilagodili i zaključili ugovore u skladu sa istim uslovima.

SK u svom Odgovoru navodi da Konkurencijsko vijeće ne smije dozvoliti da Logosoft zloupotrebljava procesna ovlaštenja s ciljem nanošenja štete Protivnim stranama obzirom da se u pogledu konkretnog pokušaja zasnivanja ugovorne saradnje, Logosoft obraća Vijeću nakon više od godinu dana bez bilo kakve komunikacije sa emiterom ili agentom, odnosno bez bilo kakve aktivne saradnje kako bi se usaglasio sa Opštim uslovima nakon provedenog tehničkog uviđaja. Shodno navednom Sport Klub smatra očiglednom namjeru Logosofta da podnošenjem predmetnog Zahtjeva zloupotrebljava procesna ovlaštenja s ciljem nanošenja štete Protivnim stranama, te smatra da Vijeće ne bi smjelo pomagati u takvim radnjama pokretanjem i vođenjem predmetnog Postupka. SK tako predlaže da Konkurencijsko vijeće bez odlaganja obustavi Postupak jer ne smije pružati pomoć Logosoft i Telekom Srbija grupi u njihovim pokušajima da naškode emiteru kanala Sport Klub zloupotrebom procesnih ovlaštenja.

SK je stava da, ukoliko Konkurencijsko vijeće ne obustavi Postupak, relevantno tržište treba biti definirano u skladu sa praksom Evropske komisije te se u tom slučaju postojanje dominantnog položaja United Media na tržištu prodaje prava na distribuciju kanala ne može pretpostaviti pošto United Media nije jedini poslovni subjekt koji djeluje na tržištu distribucije tematskih sportskih kanala u BiH. Pitanje zloupotrebe dominantnog položaja u predmetnom postupku zasniva se na pristupu subjekata aktivnih u TV maloprodaji sportskim kanalima (kao Što su Eurosport, Sport Klub i Arena), uključujući i povezano lice Podnosioca zahtjeva, koje emituje sportski kanal "Arena Sport". Stoga, tržište koje je relevantno u pogledu moguće zloupotrebe bi trebalo analizirali kao tržište snabdijevanja i nabavke TV kanala za potrebe distribucije putem operatera.

Protivne strane smatraju tako da bi se relevantno tržište moglo odrediti kao emitiranje kanala sa sportskim sadržajima te bi takva definicija bila adekvatnija od definicije "tržišta distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige", koja bi dovela do toga da se ustanovi monopolski položaj svakog kanala koji posjeduje prava visokog kvaliteta.

Dodatno, pošto u BiH nespecijalizirani kanali emitiraju znatan broj sportskih sadržaja visokog kvaliteta i pošto pretplatnici takvim sadržajima mogu pristupiti na isti način kao što mogu pristupiti specijaliziranim sportskim kanalima, ne bi bilo ispravno relevantno tržište proizvoda definirati kao tržište specijaliziranih sportskih kanala.

Na kraju svog Odgovora SK ističe da nije prisutan na relevantnom tržištu u pogledu distribucije TV kanala u BiH te shodno navedenom ne može imati dominantan položaj na tržištu na kojem nije prisutan i također ne može zloupotrijebiti položaj koji ni nema. United Media se bavi emitiranjem sportskih sadržaja te bi, ukoliko bi Vijeće u predmetnom Postupku usvojilo istu definiciju relevantnog tržišta kao u ranijim predmetima, United Media nužno imala dominantan položaj na takvom tržištu, obzirom da je Sport Klub jedini kanal u BiH koji emitira englesku Premijer ligu.

Međutim, čak i ukoliko United Media S.a.r.l. ima dominantan položaj, Logosoft, koji snosi teret dokazivanja, nije dokazao da je United Media počinio bilo koji akt koji bi predstavljao zloupotrebu dominantnog položaja.

3.4. Odgovor privrednog subjekta United Media na Zahtjev i Zaključak


United Media se putem međunarodne advokatske kancelarije Gide Loyrette Nouel putem e-maila, koji je zaprimljen dana 22.07.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-16/20 (a zatim i putem pošte), obratio Konkurencijskom vijeću informirajući isto da su zaprimili dokumentaciju na bosanskom i nezvaničnom prevodu na engleski jezik te da je Gide Loyrette Nouel zadužena da na zaprimljenu dokumentaciju odgovori (u prilogu je dostavljena punomoć).

Punomoćnici advokatske kancelarije Gide Loyrette Nouel su se zatim ponovo putem e-maila dana 15.09.2020. godine (podnesak broj: UP-06-26-2-008-30/20) obratili Konkurencijskom vijeću sa upitom oko statusa predmeta.

Podneskom zaprimljenim dana 16.09.2020. godine (podnesak broj: UP-06-26-2-008-31/20) Gide Loyrette Nouel su, između ostalog, zahvalili na zvaničnim i ovjerenom prevod akata ali da isti nisu dostavljeni na pravno valjan način jer su dostavljeni putem pošte, a ne na način kako to propisuje primjena Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije potpisanog sa Kraljevinom Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovinskim pitanjima, potpisan 24. septembra 1971. godine. Zahtjevano je da Konkurencijsko vijeće dostavi privrenom subjektu United Media svu relevantnu komunikaciju putem diplomatskih kanala te obezbijedi zvaničan i ovjeren prevod svih dokumenata u okviru predmetnog postupka.

Konkurencijsko vijeće je odgovorilo aktom broj: UP-06-26-2-008-32/20 dana 16.09.2020. godine 23.09.2020. godine (koji je dodatno upućen i putem emaila dana 08.10.2020. godine akt broj: UP-06-26-2-008-41/20) u kojem je ponovljena obaveza imenovanja punomoćnika za zastupanje ili punomoćnika za primanje pismena u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom 47. stav (5) Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine; utvrđeno je da privredni subjekt United Media S.a.r.l. nije postupio po navedenom te u ostavljenom roku nije dostavio odgovor na podneseni Zahtjev za pokretanjem postupka kao i da pozivanje na primjenu Sporazuma između Socijalističke Federalne Republike Jugoslavije i Kraljevstva Belgije o pravnoj pomoći u građanskim i komercijalnim stvarima nije releventno u upravnim postupcima već se isti primjenjuje u sudskim i vansudskim aktima u građanskim i trgovačkim stvarima.

Ostavljen je rok privrednom subjektu United Media da postupi po traženom najkasnije 8 dana od zaprimanja akta Konkurencijsko vijeća.

Punomoćnici advokatske kancelarije Gide Loyrette Nouel su se putem e-maila ponovo dana 24.09.2020. godine (podnesak broj: UP-06-26-2-008-37/20) obratili Konkurencijskom vijeću sa upitom oko statusa predmeta.

Podneskom zaprimljenim dana 14.10.2020. godine (podnesak broj: UP-06-26-2-008-42/20) punomoćnici iz kancelarije Gide Loyrette Nouel su, između ostalog, ponovili svoje stajalište po pitanju obaveznog postupanja po Sporazumu između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije potpisanog sa Kraljevinom Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovinskim pitanjima.

Pitanjem primjene Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije potpisanog sa Kraljevinom Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovinskim pitanjima na upravne postupke Konkurencijsko vijeće se obratilo Ministarstvu pravde BiH aktom broj: UP-06-26-2-008-44/20 dana 21.10.2020. godine. Upit se odnosio i na pojašnjenje, u slučaju da se Sporazum primjenjuje, da li isti ima primat u primjeni u odnosu na primjenu odredbe član 47. stav (5) Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine, u kojoj se navodi da ukoliko privredni subjekt u inostranstvu, na više puta ponovljeno traženje, ne imenuje privremenog zastupnika ili punomoćnika za primanje pismena u Bosni i Hercegovini, da će isti biti imenovan po službenoj dužnosti.

Podnesak Ministarstva pravde je zaprimljen dana 03.12.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-73/20 u kojem je navedeno da je predmetni Sporazum na snazi ali da Ministarstvo nije nadležno da daje mišljenje o provođenju pojedinih odredbi Sporazuma već je organ koji provodi postupak dužan da ih primjenjuje ukoliko se odredbe Sporazuma odnose na konkretan postupak.

Dana 28.10.2020. godine podneskom koji je zaprimljen pod brojem: UP-06-26-2-008-47/20 privredni subjekt United Media je dostavila Odgovor na Zahtjev kao i punomoć za zastupanje advokatima Nihad Sijerčić, Amina Đugum, Lejla Popara i Alen Gračić, fra Anđela Zvidović 1, 71 000 Sarajevo.

U Odgovoru privrednog subjekta United Media se, u bitnom, navodi slijedeće:

- dostavljanje pismena na način kako je to izvršeno od strane Konkurencijskog vijeća se ne smatra urednom dostavom, te shodno tome pismeno dostavljeno na ovaj način suštinski ne proizvodi bilo kakva pravna dejstva - smatra se da isto nikada nije niti dostavljeno, odnosno uručeno;

- da je dostavljanjem Zaključka redovnom poštom počinjena procesna povreda, odnosno povreda pravila o dostavljanju pismena, te da je Konkurencijsko vijeće i dalje nastavilo sa neslužbenom korespondencijom putem redovne (obične) pošte;

- da United Media ipak, opreza radi, iako smatra da je dostava Zaključka neuredna i nepravilna, da bi izbjegao rizik nastupanja štetnih posljedica, dostavlja Konkurencijskom vijeću svoj odgovor na Zaključak i Zahtjev te ističe da su u cijelosti saglasni sa Odgovorom lokalnog agenta privrednog subjekta Sport Klub koji nije aktivan na relevantnom tržištu koji ne može imati dominanatan položaj te da postupak u tom dijelu treba biti obustavljen;

- United Media nije emiter kanala N1 (emiter kanala N1 je Adria News S.a.r.l. Luxembourg):

- da su vjerovatni razlozi pokretanja postupka postupci koje pojedine članice United Group vode pred Konkurencijskim vijećem protiv članica Telekom Srbija grupe; United Media ne sudjeluje u tim predmetima koje vode članice njene grupacije te kako je namjera Logosofta da, po nalogu svojih vlasnika iz Telekom Srbije, zloupotrebom procesnih ovlaštenja nanesu štetu Protivnim stranama te traže od Konkurencijskog vijeća da obustave postupak;

- da su neosnovani navodi Logosoft o tržišnoj snazi povezanih lica United Media na vertikalno nižem tržištu te da United Media ne djeluje na ovim tržištima;

- iako Logosoft navodi da su Protivne strane izvršile više radnji zloupotrebe dominantnog položaja, United Media ne prihvaća iste jer smatra da su (i) Protivne strane su postupile u skladu sa rješenjem Konkurencijskog vijeća iz 2015. godine; (ii) da je to rješenje provedeno dokazuje činjenica da svi bitni konkurenti imaju ove sadržaje; (iii) Protivne strane nemaju sposobnost da dovedu do zatvaranja tržišta za konkurente na vertikalno nižem tržištu (grupacija kojoj pripada Logosoft na bitnim dijelovima teritorije BiH ima monopolski položaj na vertikalno nižem tržištu); te (iv) Protivne strane nemaju poticaja za takvo zatvaranje tržišta (s obzirom na prethodno navedeno, odnosno na činjenicu da već omogućavaju glavnim konkurentima pristup istom sadržaju); (v) preklapanje Logosofta i povezanih lica u sastavu United Group je relativno malo te je isključeno da bi se United Group izlagala sankcijama za kršenje propisa o zaštiti konkurencije zbog tako malog potencijalnog broja novih korisnika za povezana lica koja se bave kablovskom distribucijom. Protivne strane nemaju ni namjeru ni interes da uskrate pristup kanalu Sport Klub, jer se poslovna strategija proizvođača sportskog sadržaja sastoji u optimizaciji troškova u vezi sa nabavkom prava na fudbalska takmičenja širenjem pretplatničke baze, uključujući licenciranjem sadržaja. Takva strategija nužno zahtijeva to da se pravo na distribuciju kanala da što je šire mogućem krugu operatera i platformi kako bi se broj pretplatnika što više uvećao; međutim, istovremeno zahtjevi dobavljača sadržaja podrazumijevaju neophodnost osiguranja zaštite programskih prava.

4. Nastavak postupka


Konkurencijsko vijeće je dana 28.08.2020. godine aktom broj: UP-06-26-2-008-17/20 dostavilo privrednom subjektu Logosoft podnesak privrednog subjekta Sport Klub kao odgovor na Zahtjev za pokretanjem postupka na eventualno očitovanje. Istog dana aktom broj: UP-06-26-2-008-18/20 Konkurencijsko vijeće je zahtjevom za dostavljanjem dodatnih informacija od Sport Kluba zatražilo određena pojašnjenja u vezi potpisivanja ugovora privrednog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo za distribuciju kanala N1 i to: kako su tekli pregovori oko potpisivanja istog, u kojoj fazi su bili pregovori u momentu podnošenja Zahtjeva za pokretanjem postupka pred Konkurencijskim vijećem te da li se na bilo koji način distribucija kanala N1 može dovesti u vezu sa otkupom prava prenosa Sport Klub kanala.

U očitovanju privrednog subjekta Logosoft koji je zaprimljen dana 08.09.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-23/20 navedeno je, u bitnom, slijedeće:

SK u svom podnesku od 19.06.2020. (u daljem tekstu: "Podnesak") navodi da Konkurencijsko vijeće nije imalo osnova da pokreće Postupak protiv Sport Klub, te da s toga treba da bez odlaganja obustavi postupak protiv njega jer nije aktivan na relevantnom tržištu kao i da mu se učešćem u ovom postupku stvaraju nepotrebni i neosnovani troškovi;

Tačno je da je u rješenju br. 05-26-3-002-179-11/13 od 16.12.2013. godine (u daljem tekstu: "Rješenje iz 2013") u tački 7 izreke odbijen zahtjev podnosioca kao neosnovan uz obrazloženje da između ostalih SK nije prisutan na relevantnom tržištu, tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta, koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u Bosni i Hercegovini, ali je također tačno i da u rješenju br. 06-26-2-006-143-11/15 od 23.12.2015. godine (u daljem tekstu: "Rješenje iz 2015"), kao i rješenju br. 04-26-2-005-113-11/15 od 20.12.2017. godine (u daljem tekstu: "Rješenje iz 2017") to nije slučaj. U svim navedenim, pa i u postupku okončanim Rješenjem iz 2013, postupak se od strane Konkurencijskog vijeća vodio i protiv SK. To što Rješenjem iz 2015. i Rješenjem iz 2017. SK nije kažnjen, ne znači da neće biti u budućnosti, zbog utvrđenih povreda Zakona, odnosno da nije potrebno voditi postupak protiv njega. SK ukazuje da se ni u drugim sličnim slučajevima postupci nisu vodili protiv lokalnih zastupnika emitera, te navodi primjer postupka broj UP-04-26-2-019-1/15 koji se vodio protiv privrednog subjekta HD WIN d.o.o. iz Beograda, Srbija, a ne protiv njegovog lokalnog zastupnika privrednog subjekta VMK Media d.o.o. iz Sarajeva, ali nije ukazao na činjenicu da zahtjev za pokretanje postupka Konkurencijskom vijeću nije ni podnijet protiv ovog privrednog subjekta od strane Telemacha, kao ni činjenicu da VMK Media d.o.o. iz Sarajeva ne zaključuje ugovore o distribuciji Arenasport kanala kao agent HD WTN d.o.o., već to čini sam HD WIN d.o.o., a što nije slučaj sa SK. Naime, sem toga što SK zaključuje ugovore o distribuciji Sport klub kanala u ime United Media, on se pojavljuje i kao veoma aktivna stranka u ovom odnosu (vrši npr. veoma važnu radnju u postupku zaključenja ugovora o distribuciji Sport klub kanala, a to je ocjena ispunjenosti tehničkih zahtjeva i dostavljanje pozitivnog ili negativnog tehničkog izvještaja) te s toga njegova uloga nije svedena samo na pukog posrednika u pregovorima između, u ovom slučaju Logosoft i United Media te je Logosoft mišljenja da i na njemu leži odgovornost u povredi Zakona i da isti treba biti sankcionisan, uz privredni subjekt United Media. Iz navedenog proizilazi da je predmetni zahtjev SK neosnovan.

Što se tiče zahtjeva za odbacivanje Zahtjeva i obustavu Postupka koji se odnosi na distribuciju kanala N1 Logosoft ukazuje da SK navodi da prema njegovim saznanjima United Media uopšte nije vlasnik kanala N1, već je to Adria News S.a.r.L. koje jeste povezano lice United Medije i u sastavu je Unitcd Grupe, te da United Media sa emitiranjem kanala N1 nema nikakve veze.

Logosoft ukazuje u vezi navedenog na Opšte uslove. Naime u zaglavlju samih Opštih uslova se vidi da oni predstavljaju Prilog A Ugovora izmedu United Media i SK te se dalje United Media označava kao Principal u čijoj se ponudi nalaze Sport klub kanali kao i drugi kanali koji se mogu naći u ponudi. Iz priloga 4 se vidi koji su sve kanali u ponudi. Tu se nalazi i N1.

Privrednom subjektu Logosoft je nejasno da li SK ovim navodima obmanjuje Konkurencijsko vijeće ili da zajedno sa United Media obmanjuje svoje klijente, te zaključuje ugovor o distribuciji kanala Nl iako za to nema ovlaštenje. Shvatanje privrednog subjekta Logosoft je da je United Media vlasnik kanala N1 i ono potiče ne samo iz Opštih uslova, već i iz Dopisa 10 gdje je Logosoftu stavljeno do znanja da će ugovor o distribuciji kanala N1 biti prosljeđen na potpis odmah nakon što SK primi pripremljenu verziju od Principala. U Opštim uslovima, Principal je jasno određen, a to je United Media. Posebno je nejasno zašto je relevantan navod da upravo iz razloga što United Media nije vlasnik kanala N1, Opšti uslovi predviđaju drugačije uslove za njegovo emitiranje koji se između ostalog odnose i na tehničke uslove koje se na njegovo emitiranje ne primjenjuju. To je potpuno nebitno u odnosu na to ko je vlasnik kanala jer u teoriji, vlasnik dva kanala može imati različite tehničke uslove za njihovu distribuciju.

Dalje, SK navodi da bi u teoriji mogla postojati samo jedna situacija povrede člana 10. stav 2 tačka d) Zakona, a to je slučaj kada Logosoft ne bi želio da kupi određeni proizvod, a emiter kanala N1 ga uslovljava da must have proizvod možemo dobiti samo ukoliko istovremeno kupi i taj drugi manje tražen proizvod. Međutim, po shvatanju privrednog subjekta Logosoft ponašanje United Media također predstavlja radnju zloupotrebe dominantnog položaja, imajući u vidu da je iz Opštih uslova nesporno da svaki operater ima pravo da zaključi ugovor o distribuciji kanala N1, te da ne mora da ispunjava tehničke zahtjeve, i bez obaveze je da istovremeno sa United Media, odnosno SK zaključi ugovor i za Sport klub kanale. U konkretnom slučaju to privrednom subjektu Logosoft nije bilo omogućeno. Na ovaj način United Media je praktično vezala distribuciju Sport klub kanala sa N1, znači, United Media ih nudi samo zajedno. Iz ovoga nesumnjivo proističe da su United Media odnosno njen agent SK izvršili zloupotrebu dominantnog položaja na relevantnom tržištu u smislu člana 10, stav 2 tačke b) i d) Zakona, gdje je dovoljno da na jednom od vezanih proizvoda United Media ima dominantan položaj.

Kada je riječ o navodima da nisu učinjene povrede člana 10. stav 2 tačka a) b) i c) Zakona u očitovanju se dalje ističe da SK navodi u svom podnesku da se u Zahtjevu ne pominju cijene niti bilo kakva moguća zloupotreba u odnosu na cijene, a sve u smislu člana 10 stav 2 tačka a) Zakona, te predlaže da se Postupak i u ovom dijelu obustavi.

Podnosiocu zahtjeva ova tvrdnja nije jasna jer isti smatra da Zahtjev jasno sadrži radnju povrede, a to je namjerno odugovlačenje, odnosno odbijanje potpisivanja ugovora o distribuciji Sport klub kanala, nametanjem prilikom pregovaranja za zaključenje ugovora uslova da 100% postojećih korisnika Logosofta migrira na platformu M:tel, a što predstavlja nametanje drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurencija, a koja radnja je pored radnje nametanja nelojalnih kupovnih ili prodajnih cijena predvidena Zakonom kao radnja povrede u istoj tački a) stavu 2. ovog člana.

Ovakvim postupanjem Logosoft je doveden u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj u odnosu na druge operatere, te je na taj način ograničeno relevantno tržište na štetu korisnika usluga Logosofta koji su uskraćeni za praćenje fudbalskih sadržaja visokog kvaliteta, koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige, sve u smislu člana 10. stav 2, tačke b i c) Zakona.

Logosoft navodi da tvrdnja SK da Logosoft zahtjeva posebne uslove za zaključenje ugovora o distribuciji Sport klub kanala i to na osnovu 20 testnih korisnika, da tako nešto nije odobreno bilo kom drugom operateru, što bi tako izložilo United Media i SK prijavama drugih operatera (kako onih koji su ispunili uslove i zaključili ugovore, tako i onih koji nemaju ugovor jer ne ispunjavaju tehničke uslove) nije tačna. Nigdje u Opštim uslovima ne piše da je operater u obavezi da za sve svoje korisnike ispuni tehničke zahtjeve iz člana 2, ti tehnički zahtjevi moraju da budu ispunjeni samo za korisnike kojima će operater distribuirati Sport klub kanale.

S toga zahtjev SK, prema mišljenju Podnosioca zahtjeva, predstavlja jasno kršenje sopstvenih Opštih uslova, kao i Zakona, uz odugovlačenje cijelog postupka za zaključenje ugovora o distribuciji Sport Klub kanala, kao i ponašanje vezano za zaključenje ugovora o distribuciji kanala N1. To što će uslijed toga SK po svojim navodima imati dodatne troškove u smislu nadzora nad migracijom (ukoliko je to uopšte potrebno i tačno) je manja šteta od posljedica ovakvog postupanja United Media i SK, a koja se sastoji u jasnom kršenju Zakona i pogrešnom tumačenju odnosno neprimjenjivanju sopstvenih Opštih uslova.

Što se tiče odgovora na tvrdnje SK oko toka pregovora i komunikacija izmedu Logosofta i SK i nepostojanja pravnog osnova za vođenje postupka Logosoft ističe se činjenica da "pregovori" traju od 12.04.2018. godine pa do 25.02.2019. godine te da su dovoljan pokazatelj da je sumnja koju SK izražava u stvarnu namjeru Logosofta za zaključenja ugovora o distribuciji u skladu sa Opštim uslovima i legitimnim zahtjevima emitera, odnosno sumnja u ... "zasnovatnost Zahtjeva na razumnoj zabrinutosti za intezitet tržišne konkurencije"..., je zlonamjerna.

Logosoft je stava da od zaključenja ugovora o distribuciji, kako za Sport klub kanale, tako i za N1 kanal, nema ništa i da bi svako dalje postupanje vodilo istom ishodu, a to je da budu onemogućeni u emitovanju ovih sadržaja svojim korisnicima. U odnosu na izvršenje Rješenja iz 2015. godine, Logosaft ne spori činjenicu da neki od operatera imaju zaključene ugovore o distribuciji Sport Klub kanala. Ono što je sporno, jeste to da Logosoft nema zaključen ugovor o distribuciji Sport Klub kanala, kao što su i sporni i sami Opšti uslovi, odnosno njihova nejasnoća.

Logosoft ukazuje i na netačnost tvrdnje SK u smislu da su Opšti uslovi dostavljeni Konkurencijskom vijeću te da ih isto nije osporilo, te da je samim tim i u tom dijelu izvršeno Rješenje iz 2015. godine, te da Logosoftu nije poznato da li se Konkurencijsko vijeće do sada izjašnjavalo u pogledu sadržine Opštih uslova, što ne znači da ne može, da neće i da ne mora, kada se to pitanje postavi kao relevantno.

Također, tvrdnja da bi se naknadnim osporavanjem Opštih uslova grubo prekršilo pravo na pravnu sigurnost i legitimna očekivanja emitera u pogledu poslovanja na BH tržištu, te oštetili ostali operatori aktivni na tržištu koji su se prilagodili i zaključili ugovore u skladu sa istim uslovima, ne može da bude ispred potrebe da Opšti uslovi, kada postoji nalog regulatora da budu donijeti, budu svima jasni, precizni, nediskriminatorski, uslovljivački i jednostrani, te da stvarno dovedu do zaključenja ugovora o distribuciji.

Logosft dalje navodi da je Telemach i dalje jedini operator na relevantnom tržištu koji nudi ekskluzivne medijske sadržaje koje ostali operatori nisu mogli uvrstiti u svoje maloprodajne pakete. Prostim uvidom u programsku shemu Konkurencijsko vijeće može da utvrdi da nijedan od operatora u svojoj ponudi nema kanale Nova Sport i Nova BH, čime je veliki broj korisnika u BiH (njih oko 54%) uskraćeno za praćenje fudbalskog sadržaja visokog kvaliteta, uključujući tu i dio utakmica Live paketa Premijer lige, španske LaLige, kao i posebno utakmice fudbalske reprezentacije BiH, odnosno reprezentacija Srbije i Hrvatske (gdje im je TV signal dostupan samo putem zemaljske radiodifuzije).

United Media je bez prethodne najave, na krajnje netransparentan način, sa Sport klub kanala prebacila atraktivan dio sportskog sadržaja, koji uključuje i dio utakmica Live paketa Premijer lige na "novi", vještački kreiran Nova Sport kanal. Na ovaj način, zaključeni ugovori o distribuciji Sport klub kanala se praktično obezvrijeđuju, a krajnji korisnici operatera se varaju i oštećuju jer ne mogu da gledaju sve utakmice iz Live paketa Premijer lige na koje su navikli i koje su platitli. Istovremeno sa lansiranjem Nova Sport kanala, United Media je pribavila ekskluzivna prava za emitovanje utakmica reprezentacija BiH, Srbije i Hrvatske u kvalifikacijama za EP u fudbalu 2020. godinu, utakmica EP u fudbalu 2020.godinu i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru 2022. godine (sve ovo spada u tzv. "must саггу" sadržaj), koje će da se emituje na kanalu Nova BH i naprasno donosi odluku da kompletno promjeni svoj model poslovanja u odnosu i na ovaj kanal, gdje je kanal Nova BH besplatno emitovan.

Na ovaj način je United Media izigrala suštinu navedenih ranijih odluka i naloga Konkurencijskog vijeća povodom utvrđene zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa Premijer lige u BiH na štetu operatera koji nisu iz United grupe, a koji sadržaj је u vrijeme donošenja pomenutih odluka bio emitovan na Sport Klub kanalima.

Što se tiče tvrdnje da Logosoft zloupotrebljava procesna ovlašćenja s ciljem nanošenja štete United Mediji i SK i zahtjeva za obustavu postupka Logosoft navodi da je isti podnio Zahtjev te da je na Konkurencijskom vijeću odluka oko pokretanja postupka te da svoj Zahtjev ne smatraju neosnovanim.

Podnesak po pitanju pregovora oko potpisivanja ugovora o distribuciji kanala N1 privrednog subjekta SK na upit broj: UP-06-26-2-008-18/20 zaprimljen je dana 11.09.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-27/20 i u istom se navodi slijedeće:

Sport Klub je tokom 2018. godine sa Logosoft-om vodio aktivnosti radi zaključenja ugovora o distribuciji kanala Sport Klub. Nezavisno od konkretnih pregovora, u neformalnoj komunikaciji je spomenuta mogućnost samostalne distribucije kanala N1, za koji emiteri ne zahtijevaju posebne mjere tehničke zaštite. Dana 11.10.2018. godine Logosoft je privrednom subjektu Sport Klub i proslijedio takav zahtjev, na šta je Sport Klub odgovorio da je proslijedio dopis Logosofta privrednom subjektu Adria News S.a.r.l., kao emiteru kanala N1.

U momentu pokretanja postupka (januar 2020. godine) već oko godinu dana privredni subjekt Logosoft nije iskazivao interes niti je poduzimao bilo kakve radnje radi zaključenja predmetnog ugovora sa poslovnim subjektom Adria News S.a.r.l., kao emiterom kanala N1 ili sa privrednim subjektom Sport Klub, kao lokalnim agentom poslovnog subjekta Adria Nevvs S.a.r.l. Razlozi za izostanak zaključenja ugovora o distribuciji kanala N1 sa Logosoftom su isključivo, prema navodima iz predmetnog podneska, u pasivnosti i nedostatku interesa privrednog subjekta Logosoft nakon inicijalnog načelno izraženog interesa za predmetnu ugovornu saradnju, što je kod emitera ovog kanala bilo shvaćeno kao odustanak od zahtjeva za distribuciju kanala N1. Ni nakon pokretanja predmetnog postupka, Logosoft se nije obratio privrednom subjektu Sport Klub (niti emiteru kanala N1, koliko je poznato privrednom subjektu Sport Klub), iako je bio ili mogao biti upoznat sa ovim okolnostima.

Distribucija kanala N1 moguća je samostalno, bez vezivanja za bilo koji drugi kanal, te se ne može dovesti u vezu sa otkupom prava prenosa Sport Klub kanala.Operateri koji su zainteresirani mogu N1 distribuirati i kao dio paketa kanala, koji može i ne mora da uključuje kanale Sport Klub. Primjerice, operater Telekom Srpske a.d. Banja Luka (inače, povezano lice i direktni vlasnik poslovnog subjekta Logosoft) ima ugovor o distribuciji kanala Sport Klub, a ne distribuira kanal N1.

Na kraju podneska privredni subjekt Sport Klub još jednom ističe da United Media, kao emiter kanala Sport Klub, nema nikakve veze sa emitiranjem kanala N1, koje vrši poslovni subjekt Adria News S.a.r.L., Adria News S.a.r.l., emiter kanala N1, nema dominantan položaj na relevantnom tržištu te samim tim, Adria News S.a.r.L nema ni obavezu da svoj proizvod proda svim zainteresiranim operaterima. Nezavisno od navedenog, Adria News S.a.r.l i Sport Klub kao njegov zastupnik nastoji da zaključi ugovore o distribuciji sa svim zainteresovanim subjektima na fer, transparentnim i legitimnim osnovama na bh tržištu. Opšti uslovi za distribuciju kanala Sport Klub izričito isključuju primjenu tehničkih uslova za distribuciju kanala Sport Klub na kanal N1, a distribucija ovog kanala nije uslovljena tehničkim uslovima ni istovremenom distribucijom kanala Sport Klub, te u tom smislu nema mjesta primjeni odredbi Zakona o konkurenciji na pitanja distribucije kanala N1.

Konkurencijsko vijeće se dana 26.10.2020. godine aktom broj: UP-06-26-2-008-45/20 obratilo zahtjevom da dostavljanjem informacija privrednom subjektu Sport Klub i to o povezanosti privrednih subjekata Sport Klub d.o.o. i United Media S.a.r.l, u vlasničkom i poslovnom smislu. Zatraženo je da dostave ugovor kojim se regulištu prava i obaveze u međusobnom odnosu kao i odnosu sa trećim licima, a sve imajući u vidu da se privredni subjekt Sport Klub d.o.o u ugovorima sa operaterima u Bosni i Hercegovini pojavljuje kao agent privrednog subjekta United Media S.a.r. "koji je vlasnik prava na emitovanje iz tačke B.5 (Ugovora) i u čije ime Agent zaključuje Ugovor" kao i original ili kopiju izvoda iz sudskog registra privrednog subjekta Sport Klub d.o.o.

Sport Klub je odogovorio na traženo podneskom koji je zaprimljen dana 29.10.2020. godine podneskom broj: UP-06-26-2-008-48/20 navodeći da ne postoje nikakve vlasničke veze između Sport Klub i privrednog subjekta United Media dok se poslovne veze odnose na obavljanje poslova agenta za račun United media kod zaključenja ugovora o distribuciji kanala Sport Klub kao i određenih drugih kanala koje emitira ovaj privredni subjekt u Bosni i Hercegovini.

Provodeći predmetni postupak zatraženo je od punomoćnika Protivne strane aktom broj: UP-06-26-2-008-77/20 od 07.12.2020. godine da dostavi ukupne godišnje finansijske izvještaje privrednih subjekata United Media i Sport Klub za 2019. godinu.

Odgovor Protivne strane je zaprimljen dana 10.12.2020. godine podnekom pod brojem: UP-06-26-2-008-78/20 (naknadno i dana 11.12.2020. godine podneskom koji je zaprimljen pod brojem: UP-06-26-2-008-80/20) pri čemu je dostavljen finansijski izvještaj za privredni subjekt Sport Klub te neovjerena kopija originala bez prevoda finansijskog izvještaja privrednog subjekta United Media ali za 2018. godinu navodeći da privredni subjekt United Media još nije predao svoje izvještaje za 2019. godinu. Istovremeno je zatraženo produženje roka za dostavu originala i prevoda originala istog.

Produženje roka za dostavljanje traženog je odobreno aktom broj: UP-06-26-2-008-79/20 dana 11.12.2020. godine te je dana 14.12.2020. godine aktom broj: UP-06-26-2-008-81/20 zatražen podatak (iznos) ostvarenog ukupnog godišenjeg prihoda privrednog subjekta United Media za 2019. godinu, imajući u vidu činjenicu da još uvijek ne postoji finaliziran godišnji finansijski izvještaj. Traženi podatak je dostavljen podneskom zaprimljenim pod brojem: UP-06-26-2-008-82/20 dana 17.12.2020. godine gdje je navedeno da je u međuvremenu usvojen finansijski izvještaj United Media za 2019. godnu, te je s toga dostavljena i kopija istog, ali i zatraženo produženje roka za dostavom originala i ovjerenog prevoda originala. Konkurencijsko vijeće je odobrilo produženje roka istog dana aktom broj: UP-06-26-2-008-83/20. Ovjereni prevod finansijskog izvještaja privrednog subjekta United Media zaprimljen je istog dana podneskom pod brojem: UP-06-26-2-008-84/20.

5. Produženje roka za donošenje konačnog rješenja


S obzirom na okolnosti u predmetnom postupku zbog proglašene pandemije virusa COVID-19 koji je uticao na rad Konkurencijskog vijeća, opsežnost konkretnog predmetnog postupka kao i činjenice da je za utvrđivanje stanja i ocjenu dokaza potrebno izvršiti dodatne analize, Konkurencijsko vijeće je procijenilo da neće biti u mogućnosti donijeti konačno rješenje u roku od 4 mjeseca od dana donošenja Zaključka o pokretanju postupka, kako je propisano članom 41. stav (1) pod c) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je s toga ocijenilo da je rok za donošenje konačnog rješenja po Zaključku o pokretanju postupka koji se odnosi na utvrđivanja kršenja odredbi člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d Zakona potrebno produžiti za dodatna 3 (tri) mjeseca u smislu člana 41. stav (2) Zakona.

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja donesen je dana 23.09.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-33/20. Isti je dostavljen strankama u postupku istog dana u prilogu akta broj: UP-06-26-2-008-34/20 Podnosiocu zahtjeva, u prilogu akta broj: UP-06-26-2-008-35/20 privrednom subjektu Sport Klub i u prilogu akta broj: UP-06-26-2-008-38/20 dana 28.09.2020. godine privrednom subjektu United Media putem advokatske kancelarije Gide Loyrette Nouel (zajedno sa zvaničnim prevodom na engleski jezik).

6. Zahtjevi za uvid u spis


Zahtjev za uvid u spis uputio je privredni subjekt Sport Klub putem punomoćnika advokata Nihada Sijerčića, podneskom zaprimljenim dana 24.09.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-36/20. Konkurencijsko vijeće je odgovorilo na navedeni zahtjev aktom broj: UP-06-26-2-008-39/20 dana 28.09.2020. godine te je uvid u spis izvršen dana 02.10.2020. godine (akt broj: UP-06-26-2-008-40/20).

Podnosilac zahtjeva je putem punomoćnika Advokatske kancelarije Cvijanović dana 12.11.2020. godine podneskom zaprimljenim pod brojem: UP-06-26-2-008-53/20 uputio zahtjev za uvid u spis.

Konkurencijsko vijeće je odgovorilo na navedeni zahtjev dana 11.11.2018. godine aktom broj: UP-06-26-2-008-54/20 te je uvid u spis izvršen dana 13.11.2020. godine (akt broj: UP-06-26-2-008-56/20).

Podnosilac zahtjeva je zatražio uvid i kopiranje odgovora sa usmene rasprave privrednih subjekta Sport Klub i United Media podneskom koji je zaprimljen dana 30.11.2020. godine od brojem: UP-06-26-2-008-68/20 te je na isti Konkurencijsko vijeće odgovorilo aktom broj: UP-06-26-2-008-71/20 dana 01.12.2020. godine.

Urgenciju na zahtjev za kopiranje cjelokupnog spisa uputio je ponomoćnik privrednih subjekata Sport Klub i United Media podnekom koji je zaprimljen dana 03.12.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-74/20 iako se Konkurencijsko vijeće na traženo već bilo očitovalo istog dana aktom broj: UP-06-26-2-008-72/20.

7. Zahtjev za izuzeće postupajućeg odgovornog člana Konkurencijskog vijeća


Zahtjev za izuzeće postupajućeg odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u predmetnom postupku Konkurencijsko vijeće je od strane privredog subjekta United Media zaprimilo dana 28.10.2020. godine podneskom broj: UP-06-26-2-008-46/20.

Zaključak broj: UP-06-26-2-008-61/20 kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta United Media za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u predmetnom postupku kao neosnovan donesen je na 76. (sedamdesetšetoj) sjednici dana 20.11.2020. godine te istog dana dostavljen privrednom subjektu United Media u prilogu akta broj: UP-06-26-2-008-62/20.

Informaciju predsjedniku Konkurencijskog vijeća o razlozima za zabrinutost povodom nezakonitih radnji postupajućeg odgovornog člana u predmetnom postupku dostavio je punomoćnik privrednih subjekata Sposrt Klub i United Media podneskom koji je zaprimljen pod brojem: UP-06-26-2-008-65/20 dana 30.11.2020. godine.

8. Relevantno tržište


Relevantno tržište, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište proizvoda obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe.

Prema odredbi člana 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno geografsko tržište obuhvaća cjelokupan ili značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantne usluge pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Relevantno tržište usluga predmetnoga postupka je tržište distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige.

Relevantno geografsko tržište predmetnoga postupka je područje Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenoga, relevantno tržište predmetnog postupka je tržište distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige na području Bosne i Hercegovine.

9. Prikupljanje podataka od trećih lica


Tokom postupka radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica, u smislu odredbe člana 35. stav (1) tačka a) i c) Zakona, Konkurencijsko vijeće je prikupljalo podatke i informacije od glavnih konkurenata.

Konkurencijsko vijeće je tako dana 28.08.2020. godine aktima od broja: UP-06-26-2-008-19/20 do broja UP-06-26-2-008-22/20 zatražilo informacije od privrednih subjekata BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Mtel a.d. Banja Luka te Telemach d.o.o. Sarajevo i to da li navedeni privredni subjekti imaju zaključene Ugovore o distribuciji Sport klub sa privrednim subjektom United Media, odnosno njegovim agentom Sport Klub te ako da, da dostave informaciju koliko su trajali pregovori za potpisivanje, kada je ugovor potpisan i na koliko vremena.

Istovremeno je zatražena i informacija da li je bilo nejasnoća i problema oko postupanja po Aneksu opštih uslova pružanja usluga, odnosno tehničkih i drugih uslova za uspostavljanje saradnje.

Konkurencijsko vijeće je smatralo važnim da ima i informaciju da li su navedeni privredi subjekti za svakog svog pretplatnika prije potpisivanja predmetnog Ugovora obavili sve tehničke pripreme koje podrazumijevaju i nabavku STB uređaja sa DRM sistemom zaštite, odnosno obezbijedili platformu sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite kao i da li je za svakog pretplatnika navedenih privrednih subjekata potpisan Ugovor o distribuciji Sport Klub, odnosno da li stvarni broj pretplatnika jednog od navedenih privrednog subjekt odgovara broju pretplatnika za koje isti vrši otkup prava prenosa sadržaja Sport klub kanala.

U vezi sa dostribucijom kanala N1 zatražena je informacija da li imaju zaključen Ugovor o distribuciji kanala N1 te ako da, kakva je bila procedura pregovaranja i potpisivanja ugovora za distribuciju istog, da su postrojali određeni problemi ili uslovljavanja od strane privrednog subjekta United Media.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo podneske navedenih privrednih subjekata i to dana 09.09.2020. godine privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo (podnesak broj: UP-06-26-2-008-24/20) i privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo (podnesak broj: UP-06-26-2-008-25/20), dana 10.09.2020. godine privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka (podnesak broj: UP-06-26-2-008-25/20), i dana 11.09.2020. godine privrednog subjekta JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (podnesak broj: UP-06-26-2-008-28/20).

Privredni subjekt BH Telecom u svom odgovoru, u bitnom, navodi slijedeće:

(..)

Privredni subjekt Telemach u svom odgovoru, u bitnom, navodi slijedeće:

(..)

Privredni subjekt Mtel u svom odgovoru, u bitnom, navodi slijedeće:

(..)

Privredni subjekt HT Eronet u svom odgovoru, u bitnom, navodi slijedeće:

(..)

10. Usmena rasprava i dalji tok postupka


U daljem toku postupka, budući da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je zakazalo usmenu raspravu, u skladu sa članom 39. Zakona, za dan 19.11. 2020. godine (pozivi dostavljeni Podnosiocu zahtjeva aktom broj: UP-06-26-2-008-49/20, Sport Klub aktom broj: UP-06-26-2-008-50/20 i United Media aktom broj: UP-06-26-2-008-51/20 dana 06.11.2020. godine).

Usmena rasprava održana je u prostorijama Konkurencijskog vijeća o čemu je sačinjen Zapisnik broj: UP-06-26-2-008-60/20.

Na usmenoj raspravi Podnosilac zahtjeva i Protivna strana u postupku su ostali pri dosadašnjim iskazima, kao i dali dodatna pojašnjenja, odgovorili na postavljena pitanja, te raspravljali o predmetu postupka, a na osnovu dokaza koji su dostavljeni u postupku. Na usmenoj raspravi stranke u postupku su se obavezale dostaviti dodatne odgovore na postavljena pitanja, što je evidentirano zapisnikom.

Logosoft je dana 26.11.2020. godine podneskom zaprimljenim pod brojem: UP-06-26-2-008-63/20 i dostavio odgovor na pitanja sa usmene rasprave. Odgovore na pitanja sa usmene rasprave privredni subjekt Sport Klub je dostavio dana 30.11.2020. godine podneskom zaprimljenim pod brojem: UP-06-26-2-008-66/20. Navedene podneske Konkurencijsko vijeće je proslijedilo Podnosiocu zahtjeva (u prilogu akta broj: UP-06-26-2-008-69/20) i punomoćni privrednih subjekata Sport Klub i United Media (u prilogu akta broj: UP-06-26-2-008-70/20) dana 30.11.2020. godine.

Očitovanje na odgovore sa usmene rasprave Podnositelja zahtjeva dostavio je punomoćnik privrednih subjekta United Media i Sport Klub podneskom koji je zaprimljen dana 03.12.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-75/20.

11. Utvrđeno činjenično stanje i ocjena dokaza


Nakon sagledavanja relevantnih činjenica i dokaza utvrđenih tokom postupka kao i činjenica iznijetih na usmenoj raspravi, savjesnom i detaljnom ocjenom svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo slijedeće:

Članom 9. stav (1) i (2) Zakona propisano je kako privredni subjekt ima dominantan položaj na relevantnom tržištu roba ili usluga, ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati u značajnoj mjeri neovisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, kupaca, potrošača ili dobavljača, također uzimajući u obzir udio tog privrednog subjekta na relevantnom tržištu, udjele na tom tržištu koje imaju njegovi konkurenti, kao i pravne prepreke za ulazak drugih privrednih subjekata na tržište. Pretpostavlja se da privredni subjekt ima dominantan položaj na tržištu roba ili usluga ako na relevantnom tržištu ima udio veći od 40%.

Članom 10. stav (1) Zakona propisano je da je zabranjena svaka zloupotreba dominantnog položaja jednog ili više privrednih subjekata na relevantnom tržištu, a članom 10. stav (2) propisano je da se zloupotreba dominantnog položaja posebno odnosi na: a) direktno ili indirektno nametanje nelojalnih kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurencija, b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača, c) primjenu različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj, d) zaključivanje sporazuma kojima se uslovljava da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma.

Zloupotrebom dominantnog položaja, pored kriterija propisanih u članu 10. Zakona, smatraju se i slučajevi propisani članom 9. Odluke.

Zahtjev za pokretanje postupka podnesen od strane privrednog subjekta Logosoft, u dijelu tehničkih uslova, bazira se na tumačenju Logosofta da operater kod zaključivanja ugovora i u toku njegovog trajanja mora da ispunjava tehničke zahtjeve samo za one pretplatnike kojima distribira SK kanale, s tim da je dužan da plaća za 100% svojih pretplatnika. U tom smislu Podnosilac zahtjeva smatra da je insistiranje da 100% njegovih pretplatnika ispunjava tehničke zahtjeve, kao dodatni uslov za zaključenje ugovora, nije predviđen Opštim uslovima.

Konkurencijsko vijeće je tokom provođenja postupka utvrdilo da se Opšti uslovi i Ankes Opštih uslova primjenjuje na sve operatere sa kojima United Media, odnosno Sport Klub, ima potpisan ugovor za distribuciju Sport Klub kanala. SK primjenjuje Opšte uslove u skladu sa sporazumom i instrukcijama United Media u svim ugovornim odnosima sa operatorima koji distribuiraju audio-vizuelne sadržaje na teritoriji Bosne i Hercegovine kroz tehnološke platforme za koje United Media posjeduje prava prenosa na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koje prava prenosi privrednom subjektu Sport Klub.

Sport Klub djeluje kao agent na teritoriji Bosne i Hercegovine privrednog subjekta United Media te između navedenih privrednih subjekata ne postoji vlasnička veza dok se poslovne veze odnose na obavljanje poslova agenta za račun United Media kod zaključenja ugovora o distribuciji kanala Sport Klub kao i određenih drugih kanala koje emitira ovaj privredni subjekt u Bosni i Hercegovini.

Opštim uslovima su definisani uslovi uspostavljanja saradnje između SK i operatera i to članom 2. su definisani Tehnički zahtjevi za uspostavljanje saradnje, a članom 3. Uslov tačnog izvještavanja kao uslov za saradnju.

U vezi Tehničkih zahtjeva za uspostavljanje saradnje iz člana 3. Opštih uslova jasno se navodi da u pogledu sistema zaštite autorskih prava vlasnika sadržaja svaki operater pojedinačno mora da ispunjava tehničke zahtjeve kako bi imao pristup signalu Servisa. Opšti uslovi ne navode da svaki korisnik svakog operatera mora ispunjavati tehničke zahtjeve.

Članom 2.1 Opštih uslova je predviđeno u pogledu sistema zaštite autorskih prava vlasnika sadržaja, svaki operater mora da ispunjava tehničke zahtjeve iz Priloga 6 Opštih uslova i primjenjuju se prema svim Operaterima za vrijeme važenja ugovora. Ispunjenost istih se potvrđuje tehničkim izvještajem koji izrađuje SK. Operater je dužan da popuni i dostavi Upitnik o zaštiti sadržaja koji čini Prilog 7, prije izdavanja tehničkog izvještaja.

Prilog 6. Tehnički zahtjevi za uspostavljanje saradnje Opštih uslova, između ostalog, propisuje da se sadržaj prenosi na uređaje krajnjih korisnika u sigurnom kodiranom obliku, da operater mora imati funkciju za korištenje fingerprint senzora i vodenog žiga na svim vrstama uređaja krajnjih korisinka. Nigdje se tom prilikom ne navodi da je obaveza operatera da 100% njegovih korisnika mora da ispunjava propisane tehničke zahtjeve.

Član 2.2 Opštih uslova predviđa da ocjenu ispunjenosti propisanih tehničkih zahtjeva operatera vrši ovlašteno lice SK, odnosno United Media. Prvi tehnički izvještaj SK će dostaviti operateru u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva za sprovođenje provjere. U slučaju dostavljanja pozitivnog tehničkog izvještaja smatra se da je taj operater ispunio tehničke zahtjeve koji su u tom trenutku na snazi. U slučaju dostavljanja negativnog tehničkog izvještaja, operater ima pravo da od SK zahtjeva objašnjenje i preporuke o mjerama potrebnim za ispunjenje tehničkih zahtjeva, a SK se obavezuje da u roku od dodatnih 30 dana dostavi objašnjenja i preporuke za otklanjanje nedostataka.

Član 3. se odnosi na Uslov tačnog izvještavanja kao uslov za saradnju.

Član 3.1. određuje da imajući u vidu da se cijena koju operater plaća obračunava prema broju korisnika, operater se obavezuje da prije početka isporuke signala i obračunavanja naknade pribavi nacrt izvještaja revizora u skladu sa projektnim zadatkom iz Priloga 5.

Član 3.2 definiše da će se pod pojmom "korisnik" u smislu Opštih uslova smatrati svaki korisnik operatera kome operater može isporučiti signal audio-vizuelnog sadržaja (predstavlja 100% individualnih korisnika operatera).

Konkurencijsko vijeće je tokom provođenja predmetnog postupka utvrdilo da je privredni subjekt SK dana 09.11.2017. godine Podnosiocu zahtjeva dostavio Opšte uslove za zaključenje ugovora i Aneks Opštih uslova što predstavlja ponudu za zaključenje ugovora. U predmetnom podneku privrednom subjektu Logosoft je skrenuta pažnja da je u ponudi i samostalna distribucija kanala N1 po promotivnoj cijeni od 0,15 EUR po korisniku.

Utvrđeno je da postojala komunikacija u cilju uspostavljanja saradnje i potpisivanja ugovora između privrednog subjekta Logosoft i Sport Klub preko godinu dana. Između ostalog, privredni subjekt SK je dana 14.05.2018. godine Podnosiocu zahtjeva dostavio akt konstatujući istim da Logosoft nije dostavio svu potrebnu dokumetnaciju propisanu Opštim uslovima, a zatim je i dana 24.07.2018. godine Podnosiocu zahtjeva dostavio negativan Tehnički izvještaj u smislu tačke 2.2. Opštih uslova.

Logosoft se obratio privrednom subjektu Sport Klub dana 03.08. 2018. godine molbom za dostavljanjem preporuka o mjerama potrebnim za ispunjenje Tehničkih zahtjeva navodeći da je izvršio sve neophodne tehničke pripreme i nabavku odgovarajuće terminalne opreme u skladu sa Opštim uslovima, konkretno da je realizovao nabavku STB uređaja sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite, ali i obezbjedio platformu sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite, koji u potpunosti zadovoljavaju uslove defenisane Opštim uslovima. Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je sporna bila činjenica što je plan aktivnosti Logosofta bio da nakon, znači ne prije, nego nakon dobijanja pozitivnog tehničkog mišljenja i zaključenja ugovora izvrši zamjenu postojećih STB uređaja Logosoftovih korisnika sa STB uređajima koji zadovoljavaju tehničke uslove Opštih uslova i te izvrši migraciju korisnika sa sopstvene platforme na TV platformu koja u potpunosti zadovoljava tehničke uslove Opštih uslova. United Media međutim zahtjeva da se odgovarajuća tehnička zaštita, a u ovom slučaju migriranje svih korisnika privrednog subjekta Logosoft na platformu privrednog subjekta Mtel koji posjeduje platformu sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite (obzirom da platforma Logosofta ne posjeduje tražene tehničke karakteristike), izvrši prije zaključivanja ugovora, odnodno da je ista uslov za dobijanje pozitivnog Tehničkog izvještaja.

Privredni subjekt Logosoft je, u skladu sa Opštim uslovima, realizovao nabavku STB uređaja sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite te obezbijedio platformu sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite koja je u vlasništvu privrednog subjekta Mtel ali je u smislu odredbi Opštih uslova dobio negativan tehnički izvještaj. Sporna je bila činjenica što je Logosoft u periodu pregovaranja novu platformu implemetirao za 20 testnih korisinka/pretplatnika privrednog subjekta Logoosft, dok su svi drugi korisnici/pretplanici privrednog subjekta Logosoft koristili platformu putem koje se kanali Sport Klub ne mogu, prema navodima privrednog subjekta Sport Klub i United Media, bezbjedno distribuirati. Razlog migriranja svega 20 testnih korisika je, kako je naveo Podnosilac zahtjeva, bila neizvjesnost u zaključivanje samog ugovora o distribuciji imajući u vidu da migracija svih korisnika na Mtel platformu stvara troškove investitanja u sam proces i postupak. Plan Podnosioca zahtjeva je bio, prema njegovim navodima, da nakon dobijanja pozitivnog tehničkog izvještaja i zaključenja ugovora zamjeni postojeće STB uređaje korisnika Logosofta sa STB uređajima koji zadovoljavaju tehničke uslove Opštih uslova te izvrši migraciju korisinka sa sopstvene platforme na TV platformu koja zadovoljava tehničke uslove Opštih uslova.

Imajući u vidu da odredbama Opštih uslova nije jasno i nedvosmisleno propisano da svaki korisnik operatera mora imati instaliran STB uređaja sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite proizilazi da samo oni korisnici koji stvarno i faktički imaju isporučen signal premetnog audio vizuelnog sadržaja moraju bez iznimke imati instaliran STB uređaja sa zahtjevanim DRM sistemom zaštite na TV platformi koja u potpunosti zadovoljava tražene tehničke karakteristike.

Konkurencijsko vijeće je prema raspoloživom utvrdilo da je objema stranama u fazi pregovaranja bilo poznato da Podnosilac zahtjeva koristi platformu koja ne ispunjava tehničke standarde za distribuciju kanala Sport Klub i da je imao u planu iz tog razloga koristiti platformu privrednog subjekta Mtel koja te uslove zadovoljava. Činjenica je bila da je Logosoft u fazi u kojoj je zatražio tehnički pregled od strane privrednog subjekta Sport Klub migrirao 20 testnih korisnika na platformu Mtela od ukupno svojih (..) korisnika koji su ostali na platformi Logosofta.

Sport Klub je u odgovorima dostavljenim nakon usmene rasprave naveo da bi, pored osnovanosti za moguću zloupotrebu signala koji bi u ovom slučaju bio pušten kod svega (..)% korisnika, zaključivanje ugovora za samo 20 testnih korisnika prouzrokovalo nametanje nelojalnih kupovnih cijena, odnosno naplaćivale bi se usluge koje se ne pružaju kupcu, uz drugačiji tretman prema Podnosiocu zahtjeva u odnosu na druge operatere. Međutim, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se, u skladu sa uslovima iz Opštih uslova, cijena koju operater plaća već obračunava prema broju korisnika (što se potvrđuje izvještajem revizora) pri čemu se "korisnik" smatra svaki korisnik operatera kome operater može isporučiti signal audio-vizuelnog sadržaja. Evidentno je, na osnovu prikupljenih odgovora Operatera sa kojima United ima zaključene ugovore za distribuciju Sport Klub kanala, da se naplata vrši za svakog korisnika svakog operatera pri čemu, u faktičkom smislu, svaki korisnik svakog operatera zaista i ne posjeduje Sport Klub kanale u svom paketu TV programa. Prema informacijama prikupljenim od trećih lica, drugih Operatera koji imaju zaključen Ugovor o distribuciji Sport Klub kanala, stvarni broj pretplatnika određenog operatera jednak je broju pretplatnika za koje operater plaća distribuciju Sport Klub kanala, odnosno prema ugovoru vrši se otkup prava za kompletnu korisničku bazu bez obzira da li kanale distribuira svim korisnicima ili samo određenom broju korisnika/pretplatnika.

U konkretnom slučaju Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je u Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja koji je radio Deloitte definisan pojam "korisnika" kao svaki korisnik kome Logosoft može isporučiti signal audio-vizuelnog sadržaja (što predstavlja 100% individualnih korisnika Društva). Izvještaj je sačinjen sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa brojem korisnika (tačka 3.1. Opštih uslova) kojima Logosoft može isporučiti signal. U Izvještaju se navodi podatak od (..) aktivnih korisnika IPTV-a privrednog subjekta Logosoft. U prilog činjenici da je Podnosilac zahtjeva imao ozbiljnu namjeru da prebaci korisnike na platformu privrednog subjekta Mtel i obezbijedi da kanali budu dostupni svim korisnicima je navod iz podneska Podnosioca zahtjeva, zaprimljen dana 04.12.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-008-76/20, u kojem isti navodi da je "u ovom trenutku ukupno (..) (povjerljivi podaci) naših korisnika priključeno na Mtel IPTV platformu" ističući da bi taj broj bio i veći da su imali zaključen ugovor sa SK.

Slijedom navedenog Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je privredni subjekt United Media zloupotrijebio dominantni položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka a) Zakona o konkurenciji na način da je prilikom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji kanala Sport Klub u Bosni i Hercegovini nametanjem uslova da 100% postojećih korisnika privrednog subjekta Logosoft migrira na platformu privrednog subjekta Mtel direktno nametnuo trgovačke uslove kojm se ograničava konkurencija obzirom da Opštim uslovima kriterij 100% korisnika svakog operatera koji ispunjavaju tehničke uslove za zaključenje ugovora nije propisan. Pored toga, privredni subjekt United Media je zloupotrijebio dominantni položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji nametanjem uslova koji nije propisan Opštim uslovima pružanja usluga te na taj način ograničio tržište na štetu potrošača/korisnika privrednog subjekta Logosoft kojima je uskratio praćenje fudbalskih sadržaja visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige.

Na osnovu svega navedenog Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 1. i tački 2. dispozitiva ovoga Rješenja.

Tačkom 3. dispozitiva ovog Rješenja naloženo je da United Media, putem svog agenta privrednog subjekta Sport Klub, u roku od 60 dana zaključi Ugovor o distribuciji kanala Sport klub sa privrednim subjektom Logosoft.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su svi operateri u Bosni i Hercegovini koji imaju zaključen Ugovor o distribuciji Sport Klub kanala i prije potpisivanja ugovora imali IPTV platformu sa DRM zaštitom i adekvatne STB uređaje za sve svoje korisnike te su time ispunjavali tehničke zahtjeve tražene od strane privrednog subjekta United Media. Konkurencijsko vijeće s toga nije utvrdilo da je privredni subjekt United Media zloupotrijebio dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) pod c) primjenom različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslva sa ostalim stranama čime je privredni subjekt Logosoft doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj. Za realizaciju distribucije kanala SK prema krajnjem korisniku potrebno je da svaki Operater ima IPTV platformu sa DRM zaštitom i STB uređaje. U tom smislu od privrednog subjekta Logosoft nije traženo ništa što nije traženo od ostalih Operatera.

Konkurencijsko vijeće ovdje ne ulazi u pitanja tehničke opravdanosti i nužnosti IPTV platforme sa DRM zaštitom potrebe da svaki korisnik ima STB uređaje ali je činjenica da se uslov kao takav primjenjuje na sve operatere potpisnice ugovora o distribuciji Sport Klub kanala.

O navodima koji se tiču prebacivanja sadržaja SK kanala na "novi" Nova Sport kanal kao i ostalim navodima koji nisu bili predmet ovog postupka Konkurencijsko vijeće nije odlučivalo te isti nisu uticali na ishod ovog postupka.

Sport Klub je Aneksom 1 dopunio Opšte uslove i to u skladu sa instrukcijama privrednog subjekta United Media. Dopuna se, između ostalog, odnosi na izmjenu gdje se u članu 2 dodaje nova tačka 2.9. koja glasi:

"Član 2 se neće primjenjivati na samostalnu distribuciju kanala N1. Radi izbjegavanja sumnje Operatori neće biti obavezni da ispunjavaju Tehničke zahtjeve, odnosno da dostavljaju Tehnički izvještaj ukoliko distribuiraju samo kanal N1".

Član 2.9 uređuje da se član 2. neće primjenjivati na samostalnu distribuciju kanala N1, te da operater neće biti u obavezi da ispunjava tehničke zahtjeve, odnosno da dostavlja tehnički izvještaj ukoliko distribuira samo kanal N1.

Kada je riječ o ugovoru za distribuciju kanala N1 Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se Logosoft dana 11.10.2018. godine obratio privrednom subjektu SK ističući da želi početi samostalnu distribuciju kanala N1, zatraživši da im se pošalje prijedlog Ugovara za navedeno, sa klauzulom da se isti automatski raskida kada zaključe Ugovor od distribuciji kanala United paketa, budući da isti sadrži i kanal N1.

Sport Klub je odgovorio dopisom 27.11.2018. godine navodeći da je isti proslijedio Principalu radi pripreme ugovora te da će isti biti proslijeđen Logosoftu nakon što Sport Klub primi verziju ugovora od Principala.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da ugovor o distribuciji nije vezan zaključivanjem ugovora o distribuciji Sport Klub kanala (član Opstih uslova) te da je riječ o distribuciji kanala koji može biti distribuiran ili samostalno ili unutar United paketa.

Tokom provođenja predmetnog postupka utvrđeno je da privredni subjekt United Media nije emiter kanala N1, već je emiter kanala privredni subjekt Adria News S.a.r.l., koje jeste povezano lice United Media S.a.r.l. u sastavu United Group.

Privredni subjekt Sport Klub jeste agent i privrednog subjekta Adria News S.a.r.l. kao i određenih drugih emitera. U Opštim uslovima za emitiranje kanala Sport Klub naglašeno je da se tehnički uslovi bitni za kanale Sport Klub ne primjenjuju na emitiranje kanala N1. Obzirom da je sadržaj kanala N1 informativnog karaktera, da isti nema poveznicu sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige, te da isti nema dominantan položaj na distribuciji istog kao i zaključenje ugovora predstavlja komercijalno pitanje i stvar je poslovnih politika samih privrednih subjekata.

U ovom dijelu Zahtjeva, Logosoft ističe eventualno postojanje povrede u smislu uslovljavanja da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma iz člana 10. stav (2). tačka d) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da ne postoji uslovljenost distribuiranja kanala Sport Klub sa kanalom N1 imajući u vidu da se Ugovor za distribuciju kanala N1 može ugovoriti kroz samostalni ugovor ali i kao sastavni dio United paketa te samim tim nije utvrđena povreda odredbi člana 10. stav (2) tačka d) Zakona.

U prilog navedenom je i činjenica da Mtel ima potpisan Ugovor za distribuciju Sport Klub kanala ali ne i potpisan ugovor za distribuciju kanala N1.

Konkurencijsko vijeće nije utvrdilo da se distribucija kanala N1 vezuje na bilo koji način za distribuciju kanala Sport Klub (jedina poveznica je mogućnost nabavke od istog agenta, koji je agent i raznih drugih emitera specijaliziranih dječjih, sportskih i netematskih kanala).

Sport Klub d.o.o. Sarajevo je kao agent Adria News S.a.r.l. jasno dao potpuno odvojenu ponudu za distribuciju kanala N1, te se ta ponuda kao što je očigledno iz Opštih uslova odnosi samo na kanal N1, čija je nabavka moguća odvojeno i nije uvjetovana distribucijom kanala Sport Klub (niti je distribucija Sport Klub uslovijena distribucijom N1, što dokazuje činjenica da npr. privredni subjekt Mtel distribuira kanale Sport Klub, a ne distribuira kanal N1).

Na osnovu svega navedenog Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 5. dispozitiva ovoga Rješenja.

12. Novčana kazna


U smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, novčanom kaznom u iznosu najviše do 10,0% vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda privrednog subjekta, iz godine koja je prethodila godini u kojoj je nastupila povreda zakona, kaznit će se privredni subjekt, ako zloupotrijebi dominantan položaj na način propisan odredbama člana 10. Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je prilikom izricanja visine novčane kazne uzelo u obzir namjeru te dužinu trajanja povrede Zakona o konkurenciji, kao i posljedice koje je ista imala na tržišnu konkurenciju, u smislu člana 52. Zakona o konkurenciji.

Nadalje, polazeći od nesporno utvrđene činjenice da je United Media zloupotrijebio dominantni položaj, iz člana 10. stav (2) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji, u smislu člana 48. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, izrečena je novčana kazna u iznosu 100.000,00 KM (stotinuhiljada KM), što predstavlja (..) % ostvarenog prihoda iz 2019. godine, koji je iznosio (..) EUR, odnosno (..) KM.

S obzirom na visinu izrečene novčane kazne, Konkurencijsko vijeće nije imalo prvenstveno za cilj kažnjavanje isključivo radi kršenja Zakona o konkurenciji, već da upozori privredni subjekt United Media na obavezu poštovanja pravila tržišne konkurencije utvrđenih odredbama Zakona o konkurenciji.

U slučaju da se izrečena novčana kazna ne uplati u utvrđenom roku ista će se naplatiti prinudnim putem od povezanog privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, u smislu člana 47. Zakona o konkurenciji, uz obračunavanje zatezne kamate za vrijeme prekoračenja roka, prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao tački 4. dispozitiva ovog Rješenja.

13. Troškovi postupka


Punomoćnik Podnosioca zahtjeva je dana 30.11.2020. godine podneskom broj: UP-06-26-2-008-64/20 dostavio Zahtjev za naknadu troškova postupka u ukupnom iznosu od 1.967,69 KM sa uključenim iznosom PDV-a. Podnosilac zahtjeva je zatim dodatno dana 04.12.2020. godine podneskom koji je zaprimljen pod brojem: UP-06-26-2-008-76/20 podnio dodatni Zahtjev za naknadu troškova u iznosu od 1.000,00 KM. U tom smilu Podnosilac zahtjeva je dostavio Zahtjev za naknadu troškova postupka u ukupnom iznosu od 2.967,69 KM.

Punomoćnik privrednih subjekata United Media i Sport Klub je dana 03.12.2020. godine podneskom broj: UP-06-26-2-008-74/20 dostavio Zahtjev za naknadu troškova postupka u ukupnom iznosu od 2.106,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Konkurencijsko vijeće je prilikom određivanja troškova postupka uzelo u obzir odredbe Zakona o upravnom postupku i to član 105. stav (2) Zakona o upravnom postupku kada u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su toj stranci nastali sudjelovanjem u postupku. Ako je koja od strana djelimično uspjela u svom zahtjevu, dužna je nadoknaditi protivnoj strani troškove srazmjerno dijelu svog zahtjeva u kojem nije uspjela.

Kako je u predmetnom postupku Podnosilac zahtjeva polovično uspio sa svojim Zahtjevom, odnosno sa dijelom Zahtjeva koji se odnosi na zloupotrebu dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) pod a) i b) Zakona, Konkurencijsko vijeće je u iznosu od 50% navedenog iznosa troškova postupka prihvatilo Zahtjev privrednog subjekta Logosoft za naknadu troškova.

Obzirom da je odbijen Zahtjev Podnosioca zahtjeva u dijelu koji se odnosi na zloupotrebu dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) pod c) i d) Zakona, Konkurencijsko vijeće je u iznosu od 50% iznosa troškova postupka prihvatilo zahtjev za nadoknadu troškova privrednih subjektata Sport Klub i United Media.

Imajući u vidu navedeno te da je Podnosilac zahtjeva u Zahtjevu ukazivao na četiri povrede Zakona, a da je uspio dokazati dvije, Konkurenijsko vijeće je srazmjerno tome ocijenilo da istom pripada naknada troškova u iznosu od 1.483,84 KM.

Istom analogijom, privrednim subjektima United Media i Sport Klub pripada naknada troškova u iznosu od 1.053,00 KM.

Na osnovu gore navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 6. dispozitiva ovoga Rješenja.

14. Administrativna taksa


U skladu sa članom 2. tarifni broj 107. stav (1) tačka f) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) Podnosilac zahtjeva je na ovo Rješenje obvezan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbom člana 3. stav (2) tačka b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem, Podnosilac zahtjeva je nakon izvršene uplate dužan uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse dostaviti Konkurencijskom vijeću, prije dostavljanja Rješenja.

Ukoliko Podnosilac zahtjeva ne izvrši uplatu administrativne takse, Konkurencijsko vijeće će pokrenuti postupak prinudne naplate po proceduri koja je propisana članom 18. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10).

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 7. dispozitiva ovog Rješenja.

15. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti Upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja.

Broj UP-06-26-2-008-85-/20
22. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Stjepo Pranjić, s. r.

1 (..) Podaci koje je Podnosilac zahtjeva označio kao poslovnu tajnu, kao i kompletan Deloitte izvještaj (prilog uz Dopis br 4.)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!