Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s članom 3. stav 4. tač. a) i b) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i tačkom 2.2. Odluke o usvajanju Politike sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period 2017-2021. godine i Akcionog plana za realizaciju politike ("Službeni glasnik BiH", broj 46/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici, održanoj 27. juna 2024. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O DOZVOLAMA ZA KORIŠTENJE RADIOFREKVENTNOG SPEKTRA ZA PRUŽANJE USLUGA PUTEM MOBILNIH PRISTUPNIH SISTEMA


Član 1.


U Odluci o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema ("Službeni glasnik BiH", broj 23/19) u članu 7. riječi: "prometa i komunikacija," zamjenjuju se riječima: "prometa, komunikacija i informacionog društva,".

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 111/24
27. juna 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!