Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 8. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 16.12.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU VIŠEGODIŠNJEG PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA OBJEKTA I NADOGRADNJA SPRATA ZA SMJEŠTAJ TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE"


Član 1.


U Odluci o odobravanju višegodišnjeg projekta "Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine" ("Službeni glasnik BiH", broj 86/18 i 17/20), u članu 1. stav (2) mijenja se i glasi:

(2) Projekat iz stava (1) ovog člana u vrijednosti od 4.561.000 KM uključuje izradu projektne dokumentacije, rekonstrukciju i nadogradnju objekta i isti će se uvrstiti u program višegodišnjih projekata.

Član 2.


Član 2. mijenja se i glasi:


Sredstva iz člana 1. ove odluke koriste se za:

a)

izradu projektne dokumentacije

(ekonomski kod 8215)

72.648 KM

b)

rekonstrukciju objekta

(ekonomski kod 8216)

1.414.004 KM

c)

nadogradnju objekta

(ekonomski kod 8212)

3.074.348 KM.

 Član 3.


U članu 3. stav (1) mijenja se i glasi:

(1) Projekat se finansira iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (Budžet za 2013. godinu, Budžet za 2015. godinu, Budžet za 2016. godinu, Budžet za 2017. godinu, Budžet za 2018. godinu, Budžet za 2019. godinu i Budžet za 2020. godinu), prema sljedećem:

a)

Izrada projektne dokumentacije (ekonomski kod 8215)

72.648 KM

-

utrošena sredstva do kraja 2019. godine

66.564 KM

-

akumulirana prenesena sredstva iz 2019. godine u 2020. godinu

(umanjena za 10.000 KM nakon raspoređivanja na ekonomski kod 8212)

436 KM

-

potrebna sredstva u Budžetu za 2020. godinu

(osiguravaju se restrukturiranjem Budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2020. godinu s ekonomskog koda 613100-Putni troškovi u iznosu od 5.648 KM)

5.648 KM

b)

Rekonstrukcija objekta (ekonomski kod 8216)

1.414.004 KM

-

utrošena sredstva do kraja 2019. godine

242.312 KM

-

akumulirana prenesena sredstva iz 2019. godine u 2020. godinu

(umanjena za 48.000 KM nakon raspoređivanja na ekonomski kod 8212 u 2020. godini)

1.124.688 KM

-

potrebna sredstva u Budžetu za 2020. godinu

(osiguravaju se restrukturiranjem Budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa sljedećih ekonomskih kodova: 613100-Putni troškovi u iznosu od 14.352 KM, 613400-Nabavka materijala i sitnog inventara u iznosu od 21.000 KM, 613500-lzdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 11.652 KM)

47.004 KM

c)

Nadogradnja objekta (ekonomski kod 8212)

3.074.348 KM

-

utrošena sredstva do kraja 2019. godine

195.235 KM

-

akumulirana prenesena sredstva iz 2019. godine u 2020. godinu

(uvećana za 10.000 KM prenosom s ekonomskog koda 8215, te za 48.000 KM prenosom s ekonomskog koda 8216)

2.607.765 KM

-

potrebna sredstva u Budžetu za 2020. godinu

(osiguravaju se restrukturiranjem Budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa sljedećih ekonomskih kodova: 611100-Bruto plate i naknade plata u iznosu od 82.000 KM, 613300-lzdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 3.000,00 KM, 613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 8.348 KM, 613600-Unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 28.000,00 KM, 613700-lzdaci za tekuće održavanje u iznosu od 20.000,00 KM i 613900-Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 130.000,00 KM).

271.348 KM

 Član 4.


Za realizovanje ove odluke zadužuju se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 5.


Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 275/20
16. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!