Međunarodni ugovori, broj 4/24

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH broj 01,02-21-1-2696/23 od 31. januara 2024. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 21. februara 2024. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o finansiranju Godišnjeg akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu, između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je potpisan 19. septembra 2023. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-449-34/24
21. februara 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

1 Uredba (EU) br. 2021/1529 Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. septembra 2021. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA III), SL L 330, 20. 09. 2021, str. 1.

2 Zakon o upravnom postupku BiH

3 COM(2020) 152 finalni

4 www.sanctionsmap.eu Napominjemo da je mapa sankcija IT alat za identifikaciju režima sankcija. Izvor sankcija proizilazi iz pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL). U slučaju neslaganja između objavljenih pravnih akata i ažuriranja na web stranici prevladava verzija iz SL.

5 Osnova za izradu Strateškog okvira i Akcionog plana RJU, kao glavnog sektorskog strateškog dokumenta, bila su Načela javne uprave koja se sastoje od 6 stubova: strateški okvir, razvoj i koordinacija politika, državna služba i upravljanje ljudskim resursima, odgovornost, služba isporuka i upravljanje javnim finansijama.

6 https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en

7 www.sanctionsmap.eu Napominjemo da je mapa sankcija IT alat za identifikaciju režima sankcija. Izvor sankcija proizilazi iz pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL). U slučaju neslaganja između objavljenih pravnih akata i ažuriranja na web stranici prevladava verzija iz SL.

8 SWD(2021) 91 finalni

9 COM (2019) 261 i SWD (2019) 222

10 COM(2019) 640 finalni

11 SWD(2020) 223 finalni

12 COM(2018) 65 finalni

13 COM(2021) 644 finalni

14 COM(2020) 152 finalni

15 www.sanctionsmap.eu Napominjemo da je mapa sankcija IT alat za identifikaciju režima sankcija. Izvor sankcija proizilazi iz pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL). U slučaju neslaganja između objavljenih pravnih akata i ažuriranja na web stranici prevladava verzija iz SL.

16 Treće nacionalno saopćenje i drugi dvogodišnji ažurirani izvještaj o emisijama stakleničkih plinova Bosne i Hercegovine (prema UNFCCC-u, julu 2016.)

17 Glavni cilj / značajan cilj / nije ciljano

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152

19 www.sanctionsmap.eu Napominjemo da je mapa sankcija IT alat za identifikaciju režima sankcija. Izvor sankcija proizilazi iz pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL). U slučaju neslaganja između objavljenih pravnih akata i ažuriranja na web stranici prevladava verzija iz SL

20 Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) – Makroekonomske projekcije, januar 2021.

21 Bosna i Hercegovina je potrošila 18,3% svog BDP-a u 2019. godini, a procjenjuje se da je 20% svog BDP-a u 2020. godini potrošila na socijalna davanja, a socijalna pomoć čini približno 4,6% BDP-a. Ovo se zasniva na programima bez doprinosa, a većina ide na ratne veterane. Procjenjuje se da se 1% dijeli najugroženijim građanima.

22 https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en

23 https://www.rcc.int/download/docs/2019-06-roma-deklaracija-b.pdf/6c1c88584b46c9f5f43c2a5f3937fb48.pdf

24 http://europa.ba/wp-content/uploads/2019/05/20190529-bosnia-and-herzegovina-analytical-report.pdf

25 Plan promocije ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini 2021-2023 ponavlja ove nalaze (https://arsBosnia and Herzegovina.gov.ba/usvojen-akcioni-plan-za-unapredjenje-prava-lgbt-osoba-u-Bosnia and Herzegovina/).

26 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

27 https://www.consilium.europa.eu/media/44029/st08101-en20.pdf

28 U okviru SR17: Unapređenje efikasnosti tržišta rada kroz efikasne politike zapošljavanja i jačanje uloge medijacije, prioritetne mjere podrazumijevaju: unapređenje efikasnosti sistema tržišta rada kroz usklađivanje zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim dokumentima, kao i kroz implementaciju efektivne politike zapošljavanja i jačanje uloge posredovanja javnih službi u zapošljavanju. SR18 ERP-a se fokusira na: Unapređenje sistema socijalne zaštite kroz: razvoj efikasnog, održivog i pravednog sistema socijalne zaštite i zaštite porodica sa decom koji će garantirati osnovna i jednaka prava socijalno ugroženih kategorija kroz usklađivanje zakonskog okvira i uspostavljanje pravednog sistema socijalne zaštite i zaštite porodice i djece, unapređenja i podrške sistema socijalnih usluga u cilju smanjenja socijalne isključenosti [Federacija Bosne i Hercegovine] i osnivanja Zavoda za socijalnu zaštitu, izrade Strategije socijalne zaštite Republike Srpske, te nadogradnju elektronske baze podataka SOTAC i umrežavanje sa drugim izvorima elektronskih podataka.

29 Prioriteti Von der Leyen komisije za 2019.-2024., Kratke informacije, str. 3 Implementacija socijalnog stuba i promoviranje jednakosti.

30 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila Strategiju zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021.-2027. u maju 2021. godine koju je Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio 27. septembra 2021. godine, ali ju je Dom naroda Federacija Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 23. novembra 2021. godine odbio. To znači da je nacrt strategije sada vraćen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvu rada na dalje izmjene i dopune. Strateški okvir za mlade tek treba da bude definiran. U nedostatku Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine, vrijedno je napomenuti da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021.-2027. u februaru 2021. godine. Njen prioritet 2.4. je fokusiran na smanjenje nezaposlenosti i neaktivnosti zapošljavanja, posebno dugoročne, kroz, između ostalog, jačanje kapaciteta i funkcije javnih službi za zapošljavanje. Ministarstvo rada, boračko-invalidske zaštite Republike Srpske usvojilo je Strategiju zapošljavanja Republike Srpske za period 2021.-2027. Garancija za mlade je uključena u ovu strategiju kao i plan njenog finansiranja. Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine neće izraditi vlastitu strategiju zapošljavanja. Umjesto toga, uključit će sektor zapošljavanja u okviru Strategije razvoja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

31 Potvrđen na Drugom ministarskom sastanku EU – Zapadni Balkan o zapošljavanju i socijalnim pitanjima, održanom u Sloveniji u julu 2021.

32 Pripremljeni su izvještaji o preporukama za Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

33 Procijenjeno je 96% svih CSR. U Federaciji Bosne i Hercegovine je također procijenjeno dodatnih devet općinskih odjela za socijalni sektor.

34 Stopa nezaposlenosti nije objavljena za 2020. godinu tokom perioda razvoja ERP-a.

35 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS), demografska i socijalna statistika – registrirana nezaposlenost august 2021.

36 Ibid.

37 Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima 35.000 Roma. Izvor: Popis stanovništva 2013.

38 Sredinom 2020. godine Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine pri MLJPI je analizirala rodnu diskriminaciju pri zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Na uzorku od 500 ispitanika iz cijele zemlje, njih 31,8% (skoro jedna trećina ispitanica) je bar jednom u životu bilo postavljeno pitanje o porodičnim planovima, broju i starosti djece pri zasnivanju radnog odnosa, tj. pitanja po osnovu kojih je diskriminacija zabranjena Zakonom o radu Bosne i Hercegovine, Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, itd. To znači da je kod jedne trećine žena u uzorku postojala namjera da dio potencijalnog poslodavca da ih diskriminiše po navedenim osnovama.

39 Izvor: MLjPI Bosne i Hercegovine

40 Troškovi po CSR iznose 30.000 eura, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine (64 CSR, ukupno 1.920.000 eura), Republika Srpska (51 CSR 1.530.000 eura).

41 Anketa o potrošnji domaćinstava – HBS sprovedena je tokom cijele 2015. godine na reprezentativnom uzorku od oko 10.000 nasumično odabranih domaćinstava, od kojih je oko 5.500 u Federaciji Bosne i Hercegovine, 3.250 u Republici Srpskoj i 1.200 u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Zbog pandemije COVID-19, HBS anketa još nije ažurirana. Anketa HBS za 2020. je u izradi i očekuje se da će uskoro biti objavljena.

42 MHHR procjenjuje da 4.008 romskih porodica i 19.295 Roma spada u ugroženu kategoriju.

43 Analiza situacije djece u Bosni i Hercegovini, UNICEF, mart 2020.

44 Nacionalni izvještaj o ljudskom razvoju za Bosnu i Hercegovinu 2020., UNDP (Izvor: Svjetska banka).

45 Prema podacima BHAS-a u Bosni i Hercegovini postoji 111 CSR (59 u Federaciji Bosne i Hercegovine, 51 u Republici Srpskoj i 1 u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine). U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje dodatne 22 službe socijalne zaštite koje imaju ulogu i zadatak CSR, što čini ukupno 81 CSR u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj postoji jedanaest dodatnih službi socijalne i dječije zaštite, što ih čini ukupno 62 u Republici Srpskoj.

46 Anketa UNICEF-a procjenjuje da je 13% ispitanika iz uzorka reklo da nije u mogućnosti da koristi usluge socijalne zaštite.

47 U smislu deinstitucionalizacije, postoji potreba za daljim razvojem i definiranjem modela ustanova socijalne zaštite zasnovanih na malim porodičnim zajednicama. Jedan takav primjer je registriran u Unsko-sanskom kantonu za djecu bez roditeljskog staranja, s fokusom na djecu s teškoćama u razvoju i bez roditeljskog staranja. Reforme bi se trebale fokusirati na povećanje kapaciteta osoblja za podršku ovoj djeci u malim porodičnim grupama/domovima. Također bi trebalo da podrazumijeva partnerstvo između vladinog i nevladinog sektora.

48 IPA 2014 Projekt Transformacija institucija i prevencija odvajanja djece od porodice

49 Ovaj broj ne uključuje EDCD centre koje je Save the Children osnovao na preko 200 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Usluge podrške Save the Children za djecu sa smetnjama u razvoju, djecu u riziku i djecu uključenu u život na ulici, također postoje na 7 lokacija. Od navedenih 32 ECCD 20 je u Federaciji Bosne i Hercegovine, 11 u Republici Srpskoj i jedan u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

50 U Bosni i Hercegovini postoje dva akreditovana ECDC-a – u Sarajevu i Goraždu, a osnovala su ih SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine.

51 Neformalna koalicija organizacija za prava djeteta u Bosni i Hercegovini i uključuje Save the Children, Hope and Homes for Children, World Vision International u Bosni i Hercegovini, SOS Dječija sela i lokalnu mrežu nevladinih organizacija Stronger Voice for Children.

52 www.sanctionsmap.eu Napominjemo da je mapa sankcija IT alat za identifikaciju režima sankcija. Izvor sankcija proizilazi iz pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL). U slučaju neslaganja između objavljenih pravnih akata i ažuriranja na web stranici prevladava verzija iz SL

53 U Republici Srpskoj postoji samo jedan Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja, "Rada Vranješević" Banja Luka u kojem je, prema posljednjim zvaničnim podacima, smješteno 78 djece i mladih.

54 Izvor: Zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

55 https://arsBosnia and Herzegovina.gov.ba/wp-content/uploads/2019/02/GAP-Bosnia and Herzegovina-2018-2022_ENG.pdf

56 Strategija rodne ravnopravnosti 2020.-2025. Evropske komisije postavlja viziju, ciljeve politike i akcije za postizanje konkretnog napretka u pogledu rodne ravnopravnosti u Evropi i posvećenosti pravima žena i djevojčica i upućivanje na ciljeve održivog razvoja, posebno na SDG 5. kao ključni okvir za Strategiju rodne ravnopravnosti. Između ostalog, fokusira se na zatvaranje rodnih jazova na tržištu rada i postizanje jednakog učešća u različitim sektorima privrede.

57 https://arsBosnia and Herzegovina.gov.ba/wp-content/uploads/2020/06/CEDAW-C-BOSNIA AND HERZEGOVINA-Concluding-Observations-6_AsAdopted.pdf)

58 Evropska mreža saradnje službi za zapošljavanje, kreirana tako da olakša slobodno kretanje radnika. Mreža je uvijek predano radila kako bi osigurala da evropski građani mogu imati koristi od istih mogućnosti, uprkos jezičkim barijerama, kulturnim razlikama, birokratskim izazovima, različitim zakonima o zapošljavanju i nedostatku priznavanja obrazovnih certifikata u cijeloj Evropi.

59 Očekuje se da će ugovor o kreditu za novi projekt između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke biti zaključen do kraja 2021.

60 Eliminacija neuspješnih ponuda pet godina nakon završetka postupka nabavke.

61 Eliminacija neuspješnih prijava tri godine nakon zatvaranja postupka dodjele granta.

62 Za ugovore o uslugama ovaj korak uključuje ex-ante kontrole u vezi s odobravanjem užeg izbora.

63 IPA-APP je namjenska IT-aplikacija koju je razvila DG NEAR kako bi zamijenila iPerseus koji je bio alat korišten za praćenje provođenja pretpristupnih fondova pod indirektnim upravljanjem od strane zemalja korisnica (IMBC).

64 www.sanctionsmap.eu. Karta sankcija je informatički alat za identifikaciju režima sankcija. Izvor sankcija proizilazi iz pravnih akata objavljenih u Službenom listu Evropske unije (SL). U slučaju nepodudarnosti između objavljenih pravnih akata i ažuriranja na web-stranici, mjerodavna je verzija u Službenom listu.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!