Međunarodni ugovori, broj 7/22

ODLUKU


ODLUKU


O RATIFIKACIJI PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU POJEDINACA U VEZI SA AUTOMATSKOM OBRADOM LIČNIH PODATAKA


Član 1.


Ratifikuje se Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka. Protokol je potpisan u Strazburu, dana 2. jula 2020.godine, na francuskom jeziku.

Član 2.


Tekst Protokola glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom,hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2640-22/22
24. augusta 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!