Službeni glasnik BiH, broj 71/21

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 42. stav (2) i člana 26. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a u vezi sa članom 238. stav (9) i 245. stav (3) Zakona o upravnom postupku BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), postupajući po Zahtjevu za obnovom postupka broj UP - 05-26-1-036-1/18 sa zahtjevom za donošenje zaključka o načinu upravljanja privrednim subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka do donošenja pravomoćne odluke u obnovljenom postupku, zaprimljen od strane privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 216, 71 000 Sarajevo, zastupan po advokatu Nihadu Sijerčiću, fra Anđela Zvizdovića 1., 71000 Sarajevo, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78000 Banja Luka nad privrednim subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka, ul. Majke Jugovića 25, 78 000 Banja Luka, zaprimljen dana 09.08.2021. godine pod brojem UP- 05-26-1-036-122/18, na 95. (devedesetpetoj) sjednici, održanoj dana 28.10.2021. godine, je donijelo


RJEŠENJE
1. Odbija se Zahtjev za obnovom postupka broj UP - 05-26-1-036-1/18 sa zahtjevom za donošenje zaključka o načinu upravljanja privrednim subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka do donošenja pravomoćne odluke u obnovljenom postupku, podnesen od strane privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71210 Ilidža, 71000 Sarajevo, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2., 78000 Banja Luka nad privrednim subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka, ul. Majke Jugovića 25, 78 000 Banja Luka, kao neosnovan.

2. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće je dana 23.07.2021. godine pod brojem UP-05-26-1-036-108/18 od Suda Bosne i Hercegovine zaprimilo Presudu Suda BiH S1 3 U 038507 21 U od 15.07.2021. godine. Sud BiH je predmetnom Presudom uvažio tužbu, poništio osporeni akt broj UP-05-26-1-036-83/18 od 24.09.2020. godine, priznao tužitelju status stranke u postupku pred Konkurencijskim vijećem u upravnoj stvari po Prijavi koncentracije broj UP-05-26-1-036-1/18 od 16.10.2018. godine privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića 2, 78 000 Banja Luka nad privrednim subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka, ul. Majke Jugovića 25, 78 000 Banja Luka te utvrdio da Presuda u svemu zamjenjuje konačni upravni akt Konkurencijskog vijeća.

Privredni subjekt Telemach BH d.o.o. Sarajevo je podneskom koji je zaprimljen pod brojem UP - 05-26-1-036-122/18 dana 09.08.2021. godine dostavio Konkurencijskom vijeću Zahtjev za obnovu postupka broj UP - 05-26-1-036-1/18 sa zahtjevom za donošenje zaključka o načinu upravljanja privrednim subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka do donošenja pravomoćne odluke u obnovljenom postupku (u daljem tekstu: Zahtjevu za obnovom postupka ili Zahtjev).

Telemach BH d.o.o. Sarajevo u vezi sa predmetnom Presudom, Rješenjem Suda BiH S1 3 U 031923 19 U od 18.10.2019. godine, odredbama člana 238, te člana 41-42, kao i člana 249 stav (2) Zakona o upravnom postupku kao i odredbama Zakona o konkurenciji zahtjeva obnovu postupka koji je okončan Rješenjem broj UP - 05-26-1-036-20/18 dana 20.12.2018. godine.

Naime, odredbama člana 238. stav 9) Zakona o upravnom postupku propisano je da će se postupak okončan rješenjem ili zaključkom protiv koga nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku (konačno u upravnom postupku) obnoviti ako licu koje je trebalo da učestvuje u svojstvu stranke nije bila data mogućnost da učestvuje u postupku.

Odredbom člana 245. Zakona o upravnom postupku navodi se da, u skladu sa stavom (1) ovog člana, kad organ koji je nadležan za rješavanje o prijedlogu za obnovu primi prijedlog, dužan ispitati da li je prijedlog pravovremen i izjavljen od ovlaštenog lica i da li je okolnost, na kojoj je prijedlog zasnovan, učinjena vjerovatnom.

Ako uslovi iz stava 1. ovog člana nisu ispunjeni, nadležni organ će svojim zaključkom odbaciti prijedlog. Ako su uslovi iz stava 1. ovog člana ispunjeni, nadležni organ ispitat će da li su okolnosti, odnosno dokazi koji se iznose kao razlog za obnovu takvi da bi mogli dovesti do drugačijeg rješenja, pa ako utvrdi da nisu, odbit će prijedlog svojim rješenjem.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP - 05-26-1-036-149/18 od 23.09.2021. godine pozvalo privredni subjekt Telemach BH d.o.o. Sarajevo da dostavi dokaze koje će Konkurencijsko vijeće cijeniti kao razlog za traženu obnovu, u smislu člana 245. stav (3) Zakona o upravnom postupku.

Telemach BH d.o.o. Sarajevo je dana 29.09.2021. godine podneskom koji je zaprimljen pod brojem UP - 05-26-1-036-151/18, pored ostalog, istaknuo da se obnova zahtijeva iz razloga što privrednom subjektu Telemach BH d.o.o. Sarajevo nije dana mogućnost sudjelovanja u postupku, a prema instrukciji Suda BiH (Rješenje broj S1 3 U 031923 19 U od 18.10.2019. godine i Presuda Suda broj S1 3 U 031923 19 Uvp2 od 11.12.2019. godine).

U navedenom podnesku dalje navodi da su "dokazi koje Vijeće traži su gore navedene odluke Suda BiH kojima je jasno opisana obaveza Vijeća po kojoj se postupak treba obnoviti, Presuda Suda BiH broj S1 3 U 031556 19 U od 21.07.2020. godine po kojoj je tužba Telemacha usvojena i Vijeću dana instrukcija za priznavanje statusa stranke pa samim tim i obnovu postupka…" kao i "Presuda Suda BiH broj S1 3 U 038507 20 U od 15.07.2020. godine kojom je Telemachu priznat status stranke u predmetnom postupku". Sama okolnost da stranka koja je trebala, a nije sudjelovala u postupku, prema navodu privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, je dovoljan razlog za obnovu postupka.

Telemach BH d.o.o. Sarajevo dalje ističe obaveznost održavanja usmene rasprave obzirom da je riječ o upravnoj stvari u kojoj učestvuju dvije stranke sa suprotstavljenim interesima.

Iako je Telemach BH d.o.o. Sarajevo izvršio uvid u predmetni spis, u svom podnesku broj UP - 05-26-1-036-151/18 dalje novodi da će, tek kada izvrši uvid u kompletan spis (imajući u vidu da se dio spisa nalazi na Sudu BiH jer su u toku sudski postupci), moći predložiti dokaze na sve bitne okolnosti koje mu u ovom momentu nisu poznate.

Telemach BH d.o.o. Sarajevo navodi da će u obnovljenom postupku predložiti provođenje vještačenja na okolnosti koje će detaljno specificirati po zaprimanju odluke o obnovi postupka i uvida u cjelokupni spis predmeta, a koja bi uticala na drugo utvrđenje relevantnog tržišta pa samim tim i tržišnog udjela učesnika koncetracije te povezano sa tim efekte predmetne koncentracije i dopuštenosti iste u smislu zakona, primjera radi, u kojim geografskim oblastima djeluju učesnici koncentracije, analizirati da li bi potrošači mogli smatrati uslugu zamjenjivom, analizirati da li bi u slučaju povećanja cijena potencijalni konkurenti mogli započeti sa nuđenjem usluga koju bi korisnici smatrali zamjenskom, broj korisnika i tržišne udjele, analizirati nivo i uvjete konkurencije te pod kojim uslovima novi tržišni učesnici mogu ući na tržište, analizirati postojanje potencijalne tržišne konkurencije, a posebno promjene postojećih tržišnih uslova prije provođenja predmetne koncentracije i to strukture relevantnog tržišta, ponašanje postojećih učesnika na relevantnom tržištu i uticaja na ostale stvarne i potencijalne učesnike i mogućnost izbora dobavljača, analize promjena cijena i razlike u cijenama na nacionalnom i međunarodnom nivou itd.

Telemach BH d.o.o. Sarajevo smatra da će vještačenjem biti utvrđeno da u provedenom postupku relevantno tržište nije pravilno utvrđeno u svom geografskom segmentu što je rezultiralo određenim posljedicama te da je spreman snositi troškove predmetnog vještačenja.

Stepen dokazivanja koji se zahtjeva u Zahtjevu za obnovom postupka je vjerovatnost, u skladu sa članom 243. Zakona o upravnom postupku, u kojem se navodi da je "stranka dužna u prijedlogu za obnovu postupka učiniti vjerojatnim okolnosti na kojim zasniva prijedlog, kao i okolnost da je prijedlog stavljen u zakonskom roku".

Također, Telemach BH d.o.o. Sarajevo navodi da je u konkretnom slučaju sama okolnost da licu koje na to ima pravo dovoljan razlog za obnovu jer Telemach prije nego što je postao stranka nije mogao predlagati dokaze i tek po obnovi postupka će steći mogućnost da predloži provođenje vještačenja, te po uvidu u spise i eventualno druge dokaze koji se moraju provesti na usmenoj raspravi, iz kojih je obnova postupka u ovom slučaju obavezna.

Konkurencijsko vijeće je analiziralo navode privrednog subjekta Telemah te je utvrdilo slijedeće:

Načelno, presuda kojom se priznaje status stranke može predstavljati razlog da se zatraži obnova postupka. Međutim, da li će zahtjev za obnovu u konkretnom slučaju biti osnovan zavisi od toga da li je presuda takve prirode da može dovesti do drugačijeg rješenja Vijeća u postupku po predmetnoj koncentraciji.

Telemach se zatim poziva na Rješenje Suda BiH br. S1 3 U 031923 U od 18. oktobra 2019. godine i Presudu Suda BiH br. S1 3 U 031923 19 Uvp2 od 11. decembra 2019, godine. Navedene, odluke za svoj predmet imaju status privrednog subjekta Telemach u predmetnom postupku i uopšte se ne mogu smatrati dokazima u pravcu obnove postupka i potencijalnog drugačijeg rješenja Konkurencijskog vijeća u obnovljenom postupku.

U Rješenju br. S1 3 U 031923 U, Sud konstatuje da će Telemach "imati i mogućnost zatražiti obnovu upravnog postupka u smislu odredbe člana 238. stav 1. tačka 9. ZUP BiH", a u presudi br. S1 3 U 031923 19 Uvp2, sud navodi da Telemah može da "zahtjeva eventualno obnovu upravnog postupka".

Upravo kako navodi Sud BiH u citiranim odlukama, Telemach ima pravo, odnosno ima mogućnost, da zahtjeva obnovu postupka, a da li su okolnosti na koje se poziva takve da mogu dovesti do drugačijeg rješenja Konkurencijskog vijeća, ispitat će Vijeće u skladu sa članom 245. st. 3. ZUP BiH.

Nadalje, prema navodima privrednog subjekta Telemach, u Rješenju i Presudi Suda BiH je "jasno opisana obaveza Vijeća po kojoj se postupak treba obnoviti". Međutim, u citiranim odlukama nema ni riječi o obavezi Vijeća da obnovi postupak. Sud BiH se, dakle, u citiranim odlukama ne bavi opravdanošću obnove postupka i uopšte ne govori o tome da li bi eventualni zahtjev za obnovu bio osnovan ili ne. Dakle, citirane odluke Suda BiH ne mogu poslužiti kao dokaz da bi u obnovljenom postupku bilo donijeto drugačije rješenje Konkurencijskog vijeća od postojećeg Rješenja kojim je odobrena predmetna koncentracija.

Također, prema navodima privrednog subjekta Telemach u svom podnesku od 29. septembra 2021.godine, u Rješenju br. S1 3 U 031923 U, Sud BiH je uputio Telemach da zahtjeva obnovu postupka, te navedena instrukcija Suda upućuje da je "Sud BiH zaključio da bi zahtjev za obnovu postupka bio i dopušten i osnovan ukoliko Telemachu bude priznat status stranke". Međutim, citirano rješenje uopšte ne sadrži zaključak ili stav suda o osnovanosti obnavljanja postupka ili o eventualnom drugačijem ishodu postupka ukoliko bi isti bio obnovljen. Sud BiH rješenjem zaista upućuje Telemah na mogućnost da zatraži obnovu pod zakonom propisanim uslovima, ali ne ulazi u osnovanost eventualnog zahtjeva za obnovu postupka.

Nadalje, Telemach netačno navodi u svom podnesku od 29. septembra 2021. godine, da su Presudom Suda BiH br. S1 3 U 031556 19 U od 21. jula 2020. godine, Konkurencijskom vijeću date instrukcije za obnovu postupka. U navedenoj Presudi, obnavljanje nije spomenuto, nisu date bilo kakve instrukcije Konkurencijskom vijeću kao nadležnom organu u tom pogledu, niti je to bio predmet odlučivanja Suda.

Svi citirani navodi se odnose na status stranke koji je Telemach zahtjevao, ali ne i na obnovu postupka. Prema tome, Telemach nije podnio niti jedan validan dokaz koji bi učinio vjerovatnim da bi u obnovljenom postupku moglo biti donijeto drugačije rješenje.

Nadalje, u pogledu "zakonskih prava koja su konstatirana presudama Suda BiH" na koja se poziva Telemach u svom podnesku od 29. septembra 2021. godine, ističe da je upravo Sud BiH u svojim presudama (Presuda Apelacionog upravnog vijeća Suda BiH, br. S1 3 U 031923 19 Uvp2 od 11. decembra 2019. godine i Presuda Apelacionog upravnog vijeća Suda BiH, br. S1 3 U 034866 21 Uvp od 19. maja 2021. godine) konstatovao da Telemah nema prava da, kao stranka, učestvuje u postupcima ocjene koncentracije između Mtel-a i Blicnet-a, i Mtel-a i Elta Kabel-a:

"Ро zaključku ovog apelacionog vijeća, u predmetnom postupku ocjene koncentracije radi se o upravnom postupku gdje nema suprotstavljenih stranaka. nego se postupak pokreće po prijavi stanke, odnosno sudionika u koncentraciji, te je postupak ocjene koncentracije postupak između tijela uprave i stranke, kada se odlučuje o nekim njenim pravima, pa samim tim ne postoji ni mogućnost da se treća strana umiješa u postupak u smislu stranke."

Imajući u vidu da je i sam Telemach ispravno primjetio da je Konkurencijsko vijeće vezano instrukcijama i pravnim shvatanjima Suda BiH iz upravnog spora, te da je u upravnom sporu koji se vodio upravo povodom Rješenja kojim je okončan postupak čije ponavljanje Telemach traži, Apelaciono odjeljenje Suda BiH našlo da se u "predmetnom postupku ocjene koncentracije radi se o upravnom postupku gdje nema suprotstavljenih stranaka", te da je "postupak ocjene koncentracije postupak između tijela uprave i stranke", Podnosilac izjašnjenja ističe da su upravo presude Suda BiH dokaz da učešće privrednog subjekta Telemach kao stranke ne bi moglo dovesti do drugačijeg ishoda postupka, te da ni obnova postupka nije osnovana.

Telemach nije bio lišen prava da u učestvuje u postupku budući da mu je kao trećem, zainteresovanom licu bilo omogućeno da se izjasni, što je i učinio podneskom br. UP - 05- 26- 1-036-10/18 od 13.12.2018. godine. Svako dodatno uplitanje privrednog subjekta Telemach u postupak izložilo bi riziku prava i interese učesnika koncentracije, a ne bi doprinjelo zaštiti fer tržišne utakmice, budući da na zaštitu konkurencije na relevantnom tržištu, svakako, bez obzira na to ko su stranke u postupku, na osnovu zakonskih dužnosti i ovlašćenja, pazi upravo Konkurencijsko vijeće.

Obrazloženje u vezi sa navodima privrednog subjekta Telemach podnijetim u toku postupka ocjene koncentracije Konkurencijko vijeće je dalo na stranama 9. i 10. Rješenja o odobrenju predmetne koncentracije br. UP- 05-26-1-036-20/18. od 20.12.2018. godine. Tom prilikom dato je detaljno obrazloženje o kriterijima za određenje relevantnog tržišta i o tržišnim udjelima.

Dodatno, Telemach ističe kako je zahtjevani stepen dokazanosti u zahtjevu za obnovu postupka vjerovatnost. Zaista, Podnosilac zahtjeva je shodno čl. 243 i 245 st. 1. ZUP BiH dužan učiniti vjerovatnim okolnosti na kojima zasniva svoj zahtjev za obnovu postupka, kako bi nadležni organ uopšte razmatrao da li je zahtjev osnovan. Nakon što okolnosti na kojima se zasniva zahtjev za obnovu učine vjerovatnim, Telemach je dužan, shodno čl. 245. st. 3 ZUP BiH, dokazati da su okolnosti, odnosno dokazi koji se iznose kao razlog za obnovu takvog karaktera da bi mogli dovesti do drugačijeg rješenja Konkurencijskog vijeća.

Ovde još jednom ističemo da Telemach okolnosti na kojima zasniva zahtjev za obnovu nije učinio ni vjerovatnim, budući da je zahtjev zasnovao na "priznanju statusa stranke" i pritom se pozvao na presudu čiji predmet uopšte nije priznanje tog statusa.

Sve i da se Telemah pozvao na presudu br. S1 3 U 038507 21 od 15. jula, ista predstavlja osnov iz čl. 238. stav 1. tačka 9 ZUP BiH, ali ne čini zahtjev za obnovu osnovanim. Potrebno je bilo i da Telemach nakon što se pozove na ovu presudu ponudi dokaze iz kojih bi slijedilo da ishod obnovljenog postupka može biti drugačiji nego što je to sada slučaj. Međutim, ni Presuda br. S1 3 U 038507 21, ni odluke Suda BiH na koje se Telemach pozvao, ne govore u prilog osnovanosti zahtjeva za obnovu postupka.

ZUP BiH u članu 245. stav 3. jasno propisuje kvalitet i karakter dokaza koje treba da podnese Podnosilac zahtjeva za obnovu postupka da bi se taj predlog smatrao osnovanim. Nije jasno šta privredni subjekt Telemach želi postići konstatacijom da je zakonska odredba o zahtjevanom standardu dokazanosti logična "јег da se u ovoj fazi izvode sami dokazi o glavnoj stvari, postavilo bi se pitanje šta bi Vijeće utvrđivalo u obnovljenom postupku". Odredba člana 245. stav 3. ZUP BiH ne znači da je Konkurencijsko vijeće dužno da u ovoj fazi odlučuje o opravdanosti prijedloga za obnovu, već o njegovoj osnovanosti, preciznije Konkurencijsko vijeće cijeni da li razlozi koje je prezentovao privredni subjekt Telemach imaju uticaja na glavnu stvar.

U nedostatku dokaza da bi obnovljeni postupak mogao rezultirati drugačijim rješenjem, Telemach se poziva na dokazne zahtjeve koje će podnijeti nakon što postupak bude obnovljen, te ističe da je obnova postupka "apsolutno neophodna", ali to ne može dokazati jer nije imao uvid u cjelokupan spis, pa će tek nakon što izvrši uvid moći postaviti dokazne zahtjeve.

Ovi navodi su potpuno neosnovani ako se uzme u obzir da privrednom subjektu Telemach za predlaganje dokaza uopšte nije potrebno izvršiti uvid u spis. Naime spisi predmeta u postupku po prijavi koncentracije sadrže dokumentaciju taksativno navedenu u Odluci o načinu podnošenja prijave koncentracije. Dakle, Telemach načelno zna koja dokumentacija i koja vrsta podataka se nalazi u spisu, što je i više nego dovoljno za predlaganje dokaza.Također, Konkurencijsko vijeće ističe da je konačno rješenje o predmetnoj koncentraciji objevljeno u službenom glasniku BiH, službenim glasnicima entiteta i Brčko Distikta, u koje je Telemach imao uvid.

Sve i da predlaganje dokaza zavisi od uvida u spis, ta činjenica bi bila potpuno irelevantna za odluku o zahtjevu za obnovu postupka. Naime, Telemach je bez obzira na eventualne dokaze čije izvođenje planira u toku obnovljenog postupka morao biti u stanju da ukaže bar na one dokaze ili okolnosti iz kojih slijedi da bi obnovljeni postupak mogao biti drugačije riješen.

U nedostatku konkretnih dokaza koji bi ukazali na osnovanost zahtjeva za obnovu postupka, Telemach se poziva na "dodatne razloge i dokaze koje je iznio u postupku protiv konačnog upravnog akta kojim je Vijeće okončalo ovaj upravni postupak". Ovaj navod o dodatnim razlozima i dokazima je potpuno neosnovan. Obnova postupka uopšte nije bila predmet razmatranja suda u navedenom upravnom sporu. Da su u ovom sporu zaista prezentovani dokazi ili okolnosti koji bi mogli dovesti do drugačijeg rješenja, Telemach bi ih podnio u zahtjevu za obnovu ili u podnesku od 29. septembra kojim je, na zahtjev Konkurencijskog vijeća, trebalo da podnese dokaze koji bi ukazali na osnovanost prijedloga za obnovu. Umjesto podnošenja dokaza, Telemach se pozvao na rješenje Suda BiH kojim je njegova tužba odbačena, a kojim je Sud BiH konstatovao da će Telemach u slučaju priznanja statusa stranke imati mogućnost da predloži obnovu postupka.

Iz svega gore navedenog jasno slijedi da Telemach nije uputio na okolnosti niti ponudio dokaze koji su takvog karaktera da bi mogli dovesti do drugačijeg rješenja Konkurencijskog vijeća.

Analizirajući navode iz predmetnog Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da privredni subjekt Telemach nije iznio nikakve dokaze za obnovu na jasno i precizno traženje Konkurencijskog vijeća već je u svom podnesku, gore parafraziranom, ukazivao na pitanja kojima će se baviti postupak provođenja vještačenja tek nakon pokrenutog postupka o obnovi postupka. Iz tog razloga Konkurencijsko vijeće nije moglo ispitati okolnosti po kojima bi obnova postupka mogla dovesti do drugačijeg rješenja te je Zahtjev za obnovu postupka odbilo kao neosnovan, u skladu sa članom 245. stav 3. ZUP BiH i odlučilo kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja.

Broj UP 05-26-1-036-161/18
28. oktobra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. sc. Amir Karalić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!