Službeni glasnik BiH, broj 11/21

Na osnovu člana 119. stav 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O DOPUNAMA UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE


Član 1.


U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave ("Službeni glasnik BiH", br. 43/19, 21/20 i 3/21) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) vrše se dopune kako glase:

Iza šifarnika "15.5. Šifra za oslobađanje od plaćanja po osnovu Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (oslobađanje za doniranu opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona COVID-19)", dodaje se novi šifarnik 15.6. koji glasi:

"15.6. Šifra za oslobađanje od plaćanja na uvoz medicinskih protivmjera za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID -19


Šifra koja se koristi u drugoj potpodjeli polja 37 carinske prijave za stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja dažbina na robu na koju se odnosi Odluka o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik BiH", broj 1/21) je sljedeća (an3):

Šifra

Osnov

Opis

4VK

čl. 1. i 2. Odluke o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID- 19

oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza na uvoz medicinskih protivmjera prema čl. 1. i 2. navedene odluke."

 U šifarniku "19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44", iza rednog broja 146. dodaju se novi redni brojevi 147. i 148. koji glase:

"147.

potvrda Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine iz člana 2. tačka a) Odluke o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID- 19

PMVK(11)

148.

odgovarajući akt nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta u vezi predmetnog uvoza medicinskih protivmjera propisanih Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), a shodno članu 2. tačka b) odluke navedene pod rednim brojem 147. ovog šifarnika.

ZLVK(11) "

 Legenda:


(11)

Šifre "PMVK"

i "ZLVK":

iz polja 44 carinske prijave vezane su za šifru "4VK" u polju 37/2.

Šifra "4VK" koristi se u polju 37/2 carinske prijave za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza medicinskih protivmjera na koje se odnosi navedena odluka.

 Član 2.


Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na službenoj stranici UIO: www.uino.gov.ba.

Broj 01-02-2-415-3/21
10. februara 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!