Međunarodni ugovori, broj 3/22

Na osnovu člana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-89/22 od 23. februara 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 25. redovnoj sjednici, održanoj 31. marta 2022. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU ZA TEHNIČKU POMOĆ IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, U VEZI S KONSULTANTSKIM USLUGAMA ZA NADZOR NAD RADOVIMA NA IZGRADNJI KORIDORA VC U BOSNI I HERCEGOVINI (PODDIONICA POČITELJ-ZVIROVIĆI) WB19-BIH-TRA-01


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Evropske investicijske banke, u vezi s konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora Vc u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj-Zvirovići) WB19-BIH-TRA-01. Sporazum je potpisan 4. novembra 2021. godine u Mostaru, 10. novembra 2021. godine u Sarajevu i 17. novembra 2021. godine u Luksemburgu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

WB19-BIH-TRA-01 SPORAZUM O GRANTU ZA TEHNIČKU POMOĆ između EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE i BOSNE I HERCEGOVINE i JP "AUTOCESTE FBIH" D. O. O.,


Mostar, 04. novembra 2021. godine

Sarajevo, 10. novembra 2021. godine

Luksemburg, 17. novembra 2021. godine

OVAJ SPORAZUM O GRANTU ("SPORAZUM") ZAKLJUČEN JE IZMEĐU:

EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

sa sjedištem na adresi 98-100 blvd Konrad Adenauer, Luksemburg, L-2950 Luksemburg, koju predstavlja,

jedne ugovorne strane,

(Banka)

BOSNE I HERCEGOVINE

koju predstavlja g. Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina,

druge ugovorne strane,

(Korisnik)

JP "Autoceste FBiH" d. o. o., Mostar,

sa sjedištem na adresi Ulica Adema Buće 20, 88000 Mostar, kojeg predstavlja Elmedin Voloder, vršilac dužnosti direktora,

treće ugovorne strane,

(Provedbeni subjekt)

 svaka zasebno Ugovorna strana, a zajednički Ugovorne strane.

BUDUĆI DA:

A. Korisnik i Provedbeni subjekt pokreću projekat izgradnje autoceste Koridor Vc (poddionica Počitelj ‒ Zvirovići), kao što je opisano u Aplikaciji za grant (GAF) u Dodatku 1. ovom sporazumu i tehničkom opisu u Ugovoru o finansiranju (kao što je navedeno u daljnjem tekstu) (Projekat);

B. će Provedbeni subjekt biti odgovoran za provedbu Projekta, uz svu potrebnu pomoć Korisnika;

C. se ukupni troškovi Projekta procjenjuju u iznosu od 124.159.006 EUR (bez PDV-a) i Korisnik je izjavio da Projekat namjerava finansirati na sljedeći način:

Izvor

Maksimalni iznos (EUR)

Grant WBIF-a za Tehničku pomoć (WB1-BIH-TRA-01)

2.000.000

Zajam Banke

100.000.000

Grant (isključujući naknade za provedbu)

5.000.000

Vlastiti doprinos

4.466.000

Vlastiti doprinos

12.693.006;

 D. je Ugovorom o finansiranju od 11. novembra 2014. godine (Ugovor o finansiranju), Banka Korisniku na raspolaganje stavila zajam u iznosu do 100.000.000 EUR za finansiranje građevinskih radova i nadzora nad građevinskim radovima vezanim za Projekat (Zajam Banke);

E. je izvedbeni projekat za Projekat u iznosu od 2.000.000 EUR finansiran grantom WBIF-a WB1-BIH-TRA-01 koji je Upravni odbor WBIF-a odobrio 08. decembra 2009. godine;

F. je Korisnik, kako bi u potpunosti ispunio plan finansiranja definiran u Uvodnom stavu (C), zatražio podršku Banke kako bi mu bilo odobreno finansiranje sredstvima Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan (Fond) u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF);

G. je, u vezi s Projektom, Upravni odbor WBIF-a odobrio alokaciju granta u iznosu do 5.000.000 EUR za finansiranje specijaliziranih profesionalnih usluga za podršku Provedbenom subjektu u vršenju nadzora nad radovima na poddionici Koridora Vc Počitelj ‒ Zvirovići (Grant);

H. zaključivanjem ovog sporazuma, Korisnik i Provedbeni subjekt prihvataju da je Banka obavezna poštivati svaki važeći Popis sankcija (kao što je definirano u daljnjem tekstu) i da, prema tome, sredstva ne može staviti na raspolaganje ili u korist, direktno ili indirektno, Sankcionirane osobe (kao što je definirano u daljnjem tekstu);

I. Banka smatra da pristup informacijama ima ključnu ulogu u smanjivanju rizika po okoliš i društvo, uključujući kršenje ljudskih prava, u vezi s projektima koje finansira, pa je, prema tome, definirala Politiku transparentnosti čija je svrha unaprjeđenje odgovornosti Banke (i njezinih društava-kćeri) prema zainteresiranim stranama i općenito građanima Evropske unije;

J. Banka obradu ličnih podataka vrši shodno važećem zakonodavstvu Evropske unije koje se odnosi na zaštitu pojedinaca u smislu obrade ličnih podataka koju vrše institucije i tijela Evropske unije, te u smislu slobodnog protoka takvih podataka;

K. Banka podržava provedbu međunarodnih i standarda EU-a na području borbe protiv pranja novca i sprječavanja finansiranja terorizma, te promiče standarde dobrog upravljanja porezima. Uspostavila je propise i postupke kako bi izbjegla rizik zloupotrebe svojih sredstava u svrhe koje su nezakonite ili zlonamjerne u odnosu na primjenjive zakone. Izjava EIB grupe o poreznim prevarama, utaji poreza, izbjegavanju poreza, agresivnom poreznom planiranju, pranju novca i finansiranju terorizma dostupna je na web-stranici Banke i nudi daljnje smjernice ugovornim stranama EIB-a. [1]

PREMA TOME, dogovoreno je sljedeće:

Definicije

U ovom sporazumu:

Sporazum

označava ovaj sporazum o grantu, uključujući njegove uvodne stavove i dodatke, koji povremeno mogu biti dopunjeni ili izmijenjeni.

Uslovi sporazuma

označavaju ključne uslove i odredbe ovog sporazuma, uključujući njegove dodatke.

Skupština davalaca doprinosa

označava rukovodeće tijelo Fonda koje se sastoji od predstavnika Davalaca doprinosa.

Bankin račun za Grant

označava bankovni račun u valuti euro, koji je Banka otvorila, koji vodi i održava u svojim knjigama u svrhu primanja Granta od Fonda i isplate u skladu s ovim sporazumom.

Povjerljive informacije

označavaju bilo koji dokument, informaciju ili drugi materijal, dat u vezi ili u skladu s ovim sporazumom koji je, kumulativno, u pismenoj formi ili u drugoj dugotrajnoj formi (uključujući i elektronsku) i koji je jasno i nedvosmisleno označen kao povjerljiv.

Ugovor(i)

Označava(ju) sporazum(e) zaključen(e) između Provedbenog subjekta i Pružaoca usluga u skladu s postupkom javne nabavke kao što je opisano u Članu 7. i u skladu s kojim Pružalac usluga pruža Usluge.

Davalac doprinosa

označava bilo koji javni subjekt (kao što su zemlje Članice EBRD-a, Evropska komisija i Banka), koji je dao doprinos Fondu u skladu s Općim uslovima koji su bili na snazi u trenutku kada je doprinos napravljen.

Konverzija

označava ili:

a) izračun u jednoj valuti ekvivalentnog iznosa denominiranog u drugoj valuti; ili

b) kupovinu iznosa u jednoj valuti u zamjenu za prodaju iznosa u drugoj valuti,

koje izvrši Korisnik po deviznom kursu (definiranom u nastavku teksta), za potrebe bilo kojeg iznosa koji predstavlja preuzetu obavezu ili koji je plativ sredstvima Granta.

Datum efektivnosti

označava datum stupanja na snagu ovog sporazuma, kao što je navedeno u Članu 2.

Izjava EIB-a o okolišnim i društvenim načelima i standardima

označava izjavu objavljenu na web-stranici EIB-a$$$http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf$$$ u kojoj su navedeni standardi koje Banka zahtijeva od projekata koje finansira i odgovornosti različitih strana.

EUR ili euro

označava zakonitu valutu zemalja Članica Evropske unije koje su je usvojile kao svoju valutu shodno relevantnim odredbama Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Evropske unije ili sukcesivnih ugovora.

Obrazac za finansijsku identifikaciju

označava dokument u obliku koji je definiran u Dodatku 2. (Obrazac za finansijsku identifikaciju).

Finansiranje terorizma

označava davanje ili prikupljanje sredstava na bilo koji način, direktno ili indirektno, s namjerom ili saznanjem o namjeri djelimičnog ili potpunog korištenja takvih sredstava za nedopuštene aktivnosti u smislu Člana 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća Evropske unije 2002/475/JHA od 13. juna 2002. godine o borbi protiv terorizma.

Devizni kurs

Označava: (1) za potrebe svake i bilo koje Konverzije u smislu izračunavanja iznosa u jednoj valuti koji je ekvivalent iznosa denominiranog u drugoj valuti; i (2) u odnosu na Konverziju u smislu kupovine iznosa u jednoj valuti u zamjenu za prodaju iznosa u drugoj valuti:

a) relevantnu referentnu stopu deviznog kursa koju objavi Centralna banka Bosne i Hercegovine ili, ako ta stopa nije dostupna ili više nije dostupna u relevantnom trenutku,

b) bilo koju stopu koja zamjenjuje takvu stopu i koju utvrđuje, na komercijalno opravdan način, Korisnik, a prihvati Banka, i koja može uključivati aktivnu ponudu za devizni kurs za valutu koji je relevantan na dan na koji je subjekt koji provodi Konverziju dobio ponudu od nezavisnog vodećeg prodavača, u relevantnoj valuti koju je prodavač izabrao u dobroj vjeri i na komercijalno opravdan način.

GAF

označava Obrazac aplikacije za grant koji predstavlja Dodatak 1. ovom sporazumu.

Opći uslovi

označavaju Opće uslove Fonda koje je usvojila Skupština davalaca doprinosa i upravitelja Fonda 07. novembra 2006. godine, koji su naknadno izmijenjeni 02. oktobra 2009. i 16. juna 2016. godine.

Korisnikov račun za Grant

označava račun koji je otvorio i koji vodi Korisnik u svoje ime u nekoj finansijskoj instituciji koja je Banci prihvatljiva, isključivo u svrhu primanja sredstava Granta prije nego što ta sredstva koristi Provedbeni subjekt u svrhu provedbe Projekta, u skladu s ovim sporazumom.

Korisnikov račun za Grant mora: (i) biti u valuti euro; (ii) biti odvojen od bilo kakvih drugih računa; (iii) biti revidiran nezavisno i odvojeno; i (iv) ne smije podlijegati nikakvoj ovrsi, zapljeni ili bilo kakvom sličnom postupku.

Ugovorne strane u Grantu

označavaju Korisnika i Provedbenog subjekta, a Ugovorna strana u Grantu znači jednu od te dvije strane.

Vodič za nabavku

označava Vodič za nabavku objavljen na web-stranici Banke$$$http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement.htm. Broj računa prikazan na Obrascu za finansijsku identifikaciju. U slučaju izmjene bankovnog računa, priložiti revidiran Obrazac za finansijsku identifikaciju. $$$ u trenutku pokretanja nekog tenderskog postupka, koji promotere projekata koje Banka finansira u potpunosti ili djelimično informira o aranžmanima nabavke radova, roba i usluga potrebnih za Projekat.

Prava intelektualnog vlasništva

označavaju bilo koje autorsko pravo i povezana prava, prava u smislu projektiranja, baza podataka, prava na računarski softver, nazive domena, trgovačke žigove, uslužne marke, patente, nazive ili bilo koju aplikaciju za bilo šta od navedenog, prava na povjerljive informacije (uključujući znanje i iskustvo i poslovne tajne) ili slična prava ili obaveze i moralna prava koja su, u svakom slučaju, registrirana ili neregistrirana, i uključujući svaku aplikaciju (ili pravo na apliciranje) i obnavljanje ili produženje takvih prava i sličnih ili jednakih prava ili vidova zaštite koji mogu postojati sada ili u budućnosti u bilo kojem dijelu svijeta.

Pranje novca

označava:

(a) konverziju ili prijenos imovine, uz postojanje saznanja da je takva imovina rezultat kriminalnih aktivnosti ili učestvovanja u takvim aktivnostima čiji je cilj tajenje ili prikrivanje nezakonitog porijekla imovine, ili pružanje pomoći bilo kojoj osobi koja učestvuje u takvim aktivnostima u smislu izbjegavanja zakonskih posljedica takvog postupanja;

(b) tajenje ili prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, raspolaganja, premještanja, prava ili vlasništva nad imovinom, saznanje da je takva imovina rezultat kriminalne aktivnosti ili rezultat učestvovanja u takvoj aktivnosti;

(c) sticanje, posjedovanje ili korištenje imovine unatoč saznanju u vrijeme primanja takve imovine, takva imovina rezultat kriminalne aktivnosti ili učestvovanja u takvoj aktivnosti; ili

(d) učestvovanja u, udruživanje radi poduzimanja takvih aktivnosti i pružanja pomoći, poticanja, omogućavanja i savjetovanja u obavljanju gore navedenih aktivnosti.

Period izvođenja

označava period od Datuma efektivnosti ili drugi datum definiran u članu 2, do trenutka kada sve Usluge budu izvršene i prihvaćene od strane Provedbenog subjekta.

Lični podaci

imaju značenje dato u č lanu 3. Uredbe (EU) br. 2018/1725 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. oktobra 2018. godine o zaštiti fizičkih lica u smislu obrade ličnih podataka od strane institucija, tijela, ureda i agencija Unije i o slobodnom protoku takvih podataka kojom se opozivaju Uredba (EC) br. 45/2001 i Odluka br. 1247/2002/EC (OJ L 295, 21. 11. 2018, str. 39).

Zabranjeno postupanje

označava bilo kakvo Finansiranje terorizma, Pranje novca ili vršenje Zabranjenih praksi.

Zabranjena praksa

označava bilo šta od navedenog:

(a) Prisilna praksa, odnosno direktno ili indirektno narušavanje prava ili nanošenje štete, ili prijetnja narušavanjem prava ili nanošenjem štete bilo kojoj strani ili imovini te strane u cilju neprikladnog uticaja na aktivnosti te strane;

(b) tajno dogovaranje, odnosno dogovor između dvije ili više strana namijenjen ostvarivanju neprikladnog cilja, uključujući neprikladan uticaj na aktivnosti druge strane;

(c) Korupcija, odnosno nuđenje, davanje, primanje ili direktno ili indirektno poticanje na to da bilo šta od značaja na neprikladan način utiče na postupke druge strane;

(d) Prevara, odnosno bilo kakav postupak ili propust, uključujući pogrešno tumačenje, koje svjesno ili nepromišljeno dovodi ili nastoji dovesti na pogrešan zaključak stranu u cilju ostvarivanja finansijske (uklj., radi izbjegavanja sumnje, vezano za oporezivanje) ili druge koristi, ili u cilju izbjegavanja obaveze; ili

(e) Opstruiranje, znači u vezi s istraživanjem prisile, tajnog dogovaranja, korupcije ili prevare, u vezi s ovim Grantom ili Projektom: (a) namjerno uništavanje, krivotvorenje, mijenjanje ili prikrivanje dokaznog materijala u istrazi; i/ili prijetnja, uznemiravanje ili zastrašivanje bilo koje strane s ciljem da ona bude spriječena da objavi svoja saznanja o pitanjima važnim za istragu ili da obavlja istragu, ili (b) aktivnosti kojima je cilj materijalno ugrožavanje ostvarivanja ugovornih prava na reviziju ili pristupa informacijama.

(f) Krađa, što označava pronevjeru tuđe imovine;

(g) Porezni kriminal, što označava sva krivična djela, uključujući i porezna krivična djela koja se odnose na direktne poreze i indirektne poreze, a definirana u nacionalnom zakonu BiH, za koja je propisana kazna lišenja slobode ili pritvora u trajanju od najviše jedne godine.

Sankcionirane osobe

označavaju sve pojedince ili subjekte navedene na jednom ili više Popisa sankcija.

Popis sankcija

označava:

(a) sve ekonomske, finansijske i trgovinske restriktivne mjere i embarga na oružje koje Evropska unija uvede u skladu s poglavljem 2. Dijela V. Ugovora o Evropskoj uniji, kao i u skladu s članom 215. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije, uključujući, ali bez ograničenja na ona dostupna na službenim web-stranicama EU-a http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm i https://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, s povremenim izmjenama i dopunama ili na bilo kojoj stranici koja naslijedi ovu; ili

(b) sve ekonomske, finansijske i trgovinske restriktivne mjere i embarga na oružje koje uvede Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u skladu s članom 41. Povelje UN-a dostupne na službenoj internetskoj stranici UN-a http://www.un.org/docs/committees/INTRO.htm, s povremenim izmjenama i dopunama ili na internetskoj stranici koja naslijedi ovu.

Usluge

označavaju profesionalne usluge finansirane u potpunosti ili dijelom sredstvima Granta, koje će biti pružene Provedbenom subjektu kako je opisano u Dodatku 1.

Pružalac usluga

označava fizičku ili pravnu osoba ili udruženje fizičkih ili pravnih osoba, bilo formalno ili neformalno, s kojima Provedbeni subjekt zaključi Ugovor za pružanje usluga.

 TUMAČENJE

(a) U slučaju da je drugačije značenje dato izrazima napisanim velikim slovima u određenom dodatku, takva definicija ima značenje koje joj je dato u tom dodatku samo za potrebe tog dodatka.

(b) Naslovi korišteni u ovom sporazumu i sve reference na spomenute naslove postoje samo za potrebe referiranja i, prema tome, ne predstavljaju dio ovog sporazuma i ne uzimaju se u obzir u smislu tumačenja, niti utiču na značenje ovog sporazuma.

(c) Reference na stavove, članove, dodatke su, osim ako nije drugačije izričito navedeno, pozivanje na odnosne stavove, članove i dodatke ovog sporazuma.

(d) Reference na odredbu nekog zakona su reference na tu odredbu koja može biti izmijenjena ili ponovno uvedena, i reference na drugi sporazum ili instrument su reference na taj drugi sporazum ili instrument koji je izmijenjen, ponovno zaključen, dopunjen, proširen ili uveden.

(e) Reference na javnu organizaciju uključivat će njezine nasljednike, a ako javna organizacija prestane postojati ili obavljati svoje funkcije bez nasljednika, smatra se da reference na tu javnu organizaciju uključuju reference na bilo koju javnu organizaciju ili bilo koju organizaciju ili subjekt koji je preuzeo funkcije i odgovornosti takve organizacije ili jedno od navedenog.

(f) Za reference koje sadrže izraze poput "uključuje" i "uključujući", bez obzira na to da li se koriste s riječima "bez ograničenja" ili "ali bez ograničenja na", smatra se da nisu ograničene određenom numeracijom stavki, ali će se, u svim slučajevima, smatrati da su bez ograničenja i tumačit će se kao da znače "uključuje bez ograničenja" i "uključujući bez ograničenja na".

(g) Opći izrazi koji prethode ili dolaze iza riječi "drugi" ili "uključujući" ili "poput" ili "naročito" nemaju restriktivno značenje zbog toga što im prethode ili slijede (zavisno od slučaja) određeni primjeri čija je namjera da spadaju u okvir značenja općih izraza.

(h) Osim ako kontekst drugačije nalaže, kada se u sporazumu koriste izrazi u množini, oni podrazumijevaju i jedninu, i obrnuto, a rod uključuje sve rodove.

(i) Kada dokument mora biti "ovjeren", taj uslov znači da je relevantni dokument ovjeren kao istinita i potpuna kopija instrumenta koji je na snazi i koji je neizmijenjen od datuma relevantne kopije.

Član 1. ‒ Predmet


1.1. Svrha ovog sporazumna je definirati prava i obaveze Ugovornih strana u vezi s upotrebom Granta za finansiranje Usluga.

1.2. Ugovorne strane u Grantu obavezuju se na provedbu Projekta podržanog Grantom u skladu s odredbama Ugovora o finansiranju i GAF-om. Provedbeni subjekt obavezuje se na provedbu Usluga i odgovarajućeg ugovora u skladu s vlastitom odgovornošću i u skladu s odredbama ovog sporazuma, u smislu ostvarivanja ciljeva Projekta definiranih u dijelu 17. GAF-a i očekivanim rezultatima Projekta definiranim u dijelu 26. GAF-a.

1.3. Ugovorne strane koriste Grant isključivo u svrhe definirane ovim sporazumom i u skladu s uslovima i odredbama definiranim u ovom sporazumu. Pri tome, Ugovorne strane ispunjavaju svoje obaveze s dužnom pažnjom, učinkovito, transparentno i detaljno, u skladu s načelima dobrog finansijskog upravljanja i najboljih praksi u tom području.

1.4. Prilikom provedbe Ugovora i Projekta podržanog Grantom, Provedbeni subjekt poštuje važeće propise vezane za okoliš i društvo, uključujući multilateralne sporazume o zaštiti okoliša i ljudskih prava, te Okolišnim i društvenim standardima Banke.

1.5. Na dan potpisivanja ovog sporazuma, Korisnik i Provedbeni subjekt svaki izjavljuju da se ne nalaze ni u jednoj od sljedećih okolnosti (u mjeri u kojoj je to primjenjivo):

a) u stečaju, podložan nelikvidnosti ili u postupku likvidacije, njegovim poslovima upravlja likvidator ili sudovi, sklopio je sporazum s vjerovnicima, obustavio je poslovanje, predmet je postupka u vezi s tim stvarima ili je u bilo kojoj sličnoj situaciji koja proizilazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima; ili

b) u posljednjih 5 (pet) godina bio je predmet pravomoćne presude ili pravomoćne upravne odluke zbog kršenja svojih obaveza u vezi s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s važećim zakonom i ako te obaveze ostaju neplaćene osim ako nije uspostavljen obavezujući dogovor za njegovo plaćanje; ili

c) u posljednjih 5 (pet) godina, sam ili osobe koje imaju ovlaštenje zastupanja, odlučivanja ili kontrole nad njim, su pravomoćnom presudom osuđene za krivično djelo koje se odnosi na njihovo profesionalno ponašanje, koje bi uticalo na njihovu sposobnost provedbe Granta i koje je iz jednog od sljedećih razloga:

i) nemarno davanje obmanjujućih informacija koje bi mogle imati značajan uticaj ili lažno predstavljanje informacija koje su potrebne za provjeru nepostojanja razloga za isključenje ili ispunjavanje kriterija odabira ili u provedbi ugovora ili sporazuma;

ii) sklapanje ugovora s drugim osobama s ciljem narušavanja tržišnog nadmetanja;

iii) nastojanje neopravdano uticati na postupak donošenja odluka naručioca tokom postupka dodjele;

iv) pokušaj dobijanja povjerljivih informacija koje bi mu mogle dati neprikladne prednosti u postupku dodjele; ili

d) podliježe odluci o isključenju sadržanoj u objavljenoj bazi podataka sistema za rano otkrivanje i isključenje koju je uspostavila Evropska komisija; ili

e) samo za Provedbeni subjekt: u posljednjih 5 (pet) godina bio je predmet pravomoćne presude ili upravne odluke nacionalnog suda ili tijela jer je stvoren s namjerom da se nezakonito zaobiđu fiskalne, socijalne ili bilo koje druge zakonske obaveze u jurisdikciji svog sjedišta, središnje uprave ili glavnog mjesta poslovanja; ili

f) u posljednjih 5 (pet) godina, sam ili osobe koje imaju ovlaštenje zastupanja, odlučivanja ili kontrole nad njima bili su predmet pravomoćne presude za prevaru, Zabranjenu praksu, učestvovanje u kriminalnoj organizaciji, Pranje novca ili Finansiranje terorizma, teroristička krivična djela ili krivična djela povezana s terorističkim aktivnostima, ili poticanje, pomaganje, podržavanje ili pokušaj počinjenja takvih krivičnih djela; ili dječiji rad i drugih oblika trgovine ljudima;

pod uslovom da Banka može odlučiti da neće isključiti Korisnika i/ili Provedbenog subjekta ako Korisnik i/ili Provedbeni subjekt mogu pružiti dokaze da su donesene popravne mjere kako bi se dokazala njegova pouzdanost unatoč postojanju razloga za isključenje, ili ako je neophodno osigurati kontinuitet usluge, za ograničeno vrijeme i do donošenja popravnih mjera, ili kada bi isključenje bilo nerazmjerno uzimajući u obzir okolnosti.

Član 2. ‒ Stupanje na snagu i trajanje

Datum efektivnosti ovog sporazuma je datum kada ovaj sporazum potpiše posljednja Ugovorna strana. Sporazum ostaje na snazi sve dok sva prava i obaveze koje proizilaze iz njegovih odredbi ne budu ispunjeni, osim ako je Sporazum raskinut u skladu s odredbama člana 22. (Raskid).

Period izvršenja počinje od datuma koji će usaglasiti Evropska komisija u skladu s uslovima relevantnog sporazuma o doprinosu između Evropske komisije i Upravitelja Fonda, a o kojem datumu Banka bez nepotrebnog odgađanja pisano obavještava Ugovorne strane u Grantu. Očekuje se da će Period izvedbe trajati 60 mjeseci ili bilo koji duži ili kraći period o kojem se stranke dogovore u pisanom obliku u skladu s članom 20, pod uslovom da, u skladu s gore spomenutim Dogovorom o doprinosu, neće prelaziti 28. novembar 2027. godine.

Član 3. ‒ Struktura Sporazuma

3.1. Sporazum se sastoji od ovih potpisanih uslova sporazuma i sljedećih dodataka koji čine dio ovog sporazuma (uključujući sve naknadne izmjene i dopune, zavisno od slučaja):

(a) Dodatak 1: Obrazac aplikacije za Grant (GAF)

(b) Dodatak 2: Obrazac za finansijsku identifikaciju

(c) Dodatak 3: Obrazac zahtjeva za isplatu

3.2. U slučaju bilo kakvih nejasnoća, suprotnosti ili nekonzistentnosti u Uslovima sporazuma i odredbama dodataka, preovladavaju Uslovi sporazuma.

Član 4. ‒ Iznos i upotreba Granta

4.1. Pod uslovima i odredbama ovog sporazuma, Banka na raspolaganje Ugovornim stranama u Grantu stavlja Grant u iznosu do 5.000.000 EUR (pet miliona eura), za korištenje isključivo za finansiranje Usluga.

4.2. Ugovorne strane u Grantu prihvataju da Banka odobrava Grant iz sredstava Fonda i u skladu s Općim uslovima.

4.3. Ako bilo koja odluka Evropske komisije u vezi s korištenjem njezinih Doprinosa Fondu rezultira smanjenjem iznosa Granta koji su stvarno dostupni za Usluge, Banka će o tome bez odgađanja obavijestiti Ugovorne strane u Grantu. EIB zadržava pravo smanjiti Grant prema ovom sporazumu za isti iznos koji odluči Evropska komisija. Za takvo smanjenje Banka neće biti odgovorna ni na koji način. Banka i Ugovorne strane u Grantu sarađivat će u cilju pronalaženja obostrano prihvatljivog rješenja.

4.3. Ugovorne strane u Grantu obavezuju se na to da se sredstva Granta koriste isključivo za finansiranje Usluga. Radi jasnoće, Grant se ne koristi ni za plaćanje poreza, dažbina i troškova koji proizilaze iz ili u vezi s provedbom Projekta, niti za plaćanje poreza na dodanu vrijednost (VAT).

4.4. Konačni iznos Usluga koje će se finansirati sredstvima Granta utvrđuje se nakon završetka Usluga koji će biti sufinansiran sredstvima Granta, na osnovu završnih faktura koje izdaje Pružalac usluga, i koje relevantna Ugovorna strana u Grantu plaća, a Banka prihvata u skladu s članom 6. (Uslovi za isplatu).

4.5. Ako ukupni trošak Usluga premašuje iznos naveden u članu 4.1, Ugovorne strane u Grantu će za svoj račun i bez odgađanja pribaviti dodatno finansiranje potrebno za pokrivanje punog troška Usluga kako bi se omogućio dovršetak Projekta u skladu s GAF-om, te će na vrijeme, radi prethodnog savjetovanja, obavijestiti Banku o izvoru takvih dodatnih sredstava (radi izbjegavanja sumnje, Ugovorne strane u Grantu mogu koristiti sredstva zajma Banke za finansiranje takvih dodatnih iznosa).

4.6. Korisnik je obavezan vratiti Banci, na račun koji Banka odredi u ovu svrhu, u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana nakon što primi relevantan zahtjev Banke, sve iznose Granta:

a) koji su Korisniku neispravno isplaćeni;

b) koji nisu korišteni u skladu s ovim sporazumom;

c) koji odgovaraju uplatama izvršenim u skladu s Ugovorom za koji se utvrdi da je relevantni Pružalac usluga učestvovao u Zabranjenom postupanju u vezi s provedbom Projekta ili jeste ili postane Sankcionirana osoba; ili

d) koji su veći od konačnog iznosa nastalih kvalificiranih troškova, kao što je detaljno definirano u članu 19. (Povrat).

4.7. Ugovorne strane saglasne su s tim da Banka ima pravo na sljedeće:

a) primijeniti na dnevni saldo Bankinog računa za Grant kamatnu stopu, bez ikakve donje ili gornje granice, koja je jednaka (i) EURIBOR-u 3M (stopa finansiranja na veliko u eurima poznata kao Euro međubankarska ponuđena stopa koju osigurava Evropski institut za tržišta novca, kao administrator mjerila (ili bilo koji administrator nasljednik)) za period od tri (3) mjeseca, koje se pojavljuje na Reutersovoj stranici zaslona EURIBOR01 (ili bilo kojoj stranici zaslona nasljednika) od 11:00 sati po briselskom vremenu, na dan koji je dva (2) TARGET2 radna dana (bilo koji dani na koji je otvoren Transevropski automatizirani sistem ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET2)) prije početka svakog obračunskog perioda od tri (3) mjeseca (osim što prvi i posljednji period obračuna može biti kraći), (ii) minus 17,5 baznih bodova (0,175%) (zajedno Kamatna stopa). U odnosu na obračunski period, Banka će pomnožiti dnevno stanje Bankinog računa za Grant s Kamatnom stopom za svaki dan u tom periodu i rezultat podijeliti s 360. Iznos kamate (Iznos kamate) u odnosu na obračunski period jednak je zbiru iznosa kamate koje je tako odredila i izračunala Banka za svaki dan u tom periodu. Ako je iznos kamate za obračunski period pozitivan broj, sredstva na Bankinom računu za Grant povećavaju se za iznos kamate. Ako je Iznos kamate za obračunski period negativan broj, sredstva na Bankinom računu za Grant umanjuju se za apsolutnu vrijednost Iznosa kamate;

b) nadoknaditi bilo koji drugi gubitak ili trošak koji je nastao na Bankinom računu za Grant, uključujući sve primjenjive bankovne troškove koji se odnose na isplatu Granta s Bankinog računa za Grant i svaki gubitak ili trošak koji se odnosi na bilo koju Konverziju;

zadržavanjem odgovarajućeg iznosa iz iznosa Granta navedenog u članu 4.1.

O svim iznosima navedenim u ovom članu 4.7, Banka će obavijestiti Korisnika u razumnom roku prije njihovog nastanka ili njihovog odbitka, prema potrebi.

Član 5. ‒ Isplata Granta


5.1. Grant se, na zahtjev i pod uslovima definiranim u daljnjem tekstu, isplaćuje iz sredstava Fonda koje Banka primi na Bankin račun za Grant.

Grant se isplaćuje u do 6 tranši (svaka pojedinačno: Tranša). Iznos svake Tranše, ako se ne radi o nepovučenim sredstvima Granta, je najmanje 500.000 EUR (petstohiljada eura). Korisnik dostavlja Banci zahtjev za isplatu (Zahtjev za isplatu) čiji sadržaj odgovara obrascu iz Dodatka 3. ovom sporazumu.

5.2. Iznos posljednje Tranše ne smije biti manji od 10% (deset posto) iznosa Granta navedenog u Članu 4.1.

Svaki Zahtjev za isplatu, uključujući i sve dokaze u skladu s članom 6 (Uslovi plaćanja) koji zadovoljavaju Banku, Banka mora primiti najmanje sedamdeset (70) dana prije očekivanog datuma isplate.

5.3. Korisnik je odgovoran da sredstva isplaćena u skladu s ovim sporazumom učini dostupnima Provedbenom subjektu (uključujući omogućavanje pristupa Provedbenom subjektu Korisnikovom računu za Grant u skladu s primjenjivim zakonima, propisima i procedurama u Bosni i Hercegovini). U skladu s članom 6, Banka će isplaćivati Grant isključivo u eurima na Korisnikov račun za Grant, u roku od 70 dana od kada Banka primi potpuno odgovarajući i zadovoljavajući Zahtjev za isplatu u kojem se navode pojedinosti Korisnikovog računa za Grant (u priloženom obrascu kao Prilog 3.), popraćen dokumentima navedenim u članu 6.

5.4. Korisnik sredstvima Granta ne plaća niti naplaćuje ni pozitivne ni negativne kamate na iznose koje primi od Banke u skladu s ovim članom 5.

5.5. Nikakvi gubici od devizne razmjene se ne naplaćuju od iznosa Granta ili od Banke. Radi jasnoće, Banka ne prihvata nikakav rizik deviznog kursa.

5.6. Provedbeni subjekt izvršit će plaćanja Pružaocu usluga za fakture u vezi s prihvatljivim izdacima s Korisnikovog računa za Grant u skladu s uslovima Ugovora. Sve bankovne troškove povezane s administracijom ili isplatama s prethodno spomenutog Korisnikovog računa za Grant snosit će Provedbeni subjekt.

5.7. Bilo koji iznos koji je neispravno isplaćen na Korisnikov račun za Grant, ili neiskorišten ili zloupotrijebljen od strane Ugovornih strana Granta i koji treba biti vraćen Banci u skladu s članom 20. izražava se u eurima i jednak je odgovarajućem iznosu izraženom u eurima (i) koji je Banka prvobitno isplatila, ili (ii) izračunat po istom deviznom kursu koji je korišten u vrijeme njegove Konverzije za potrebe plaćanja, zavisno od toga šta važi.

5.8. Bez obzira na prethodno navedeno, Banka neće vršiti nikakve isplate osim ako i dok Banka ne primi od Fonda, na Bankin račun za Grant, iznos koji odgovara najmanje iznosu relevantne Tranše za isplatu.

Član 6. – Uslovi isplate


6.1. Isplata prve Tranše u skladu s članom 5. podliježe, na zadovoljstvo Banke, ispunjavanju sljedećih uslova na datum koji pada trideset (30) dana prije zahtijevanog datuma isplate ili ranije:

a) Banka je primila obavještenje o ratifikaciji ovog sporazuma od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine koje dokazuje da je ovaj sporazum na snazi u skladu s njegovim uslovima;

b) Provedbeni subjekt je zaključio Ugovor(e) s Pružaocem usluga koji je izabran u skladu s članom 7. za pružanje Usluga; i

c) Izvorni primjerak ili ovjerene kopije potpisanih Ugovora dostavljeni su Banci u obliku i sadržaju koji je zadovoljavaju;

d) dokaz o izdacima koji se odnose na Usluge nastali od početka Perioda izvedbe do datuma prvog Zahtjeva za isplatu, te raspored očekivanih izdataka (neto poreza) koji ne smiju premašiti izdatke koji će nastati za i na koje se ugovorno obavezao Provedbeni subjekt u pogledu prihvatljivih Usluga u periodu do 360 (tristo šezdeset) dana nakon datuma prvog Zahtjeva za isplatu. Iznos prve Tranše zatražen za isplatu ne smije biti veći od zbira gore navedenih nastalih i očekivanih izdataka.

6.2. Svaka isplata, uključujući i prvu, bit će uslovljena time da Banka, najmanje sedamdeset (70) dana prije zatraženog datuma isplate, primi:

a) plan nastalih i očekivanih troškova (bez poreza), koji pokazuje da, nakon povlačenja zahtijevanih isplata, ukupan iznos svih isplaćenih Tranši neće prelaziti ukupne troškove na koje se Provedbeni subjekt obavezao ugovorom i koje je imao za kvalificirane Usluge koje će Banka finansirati u periodu koji traje do 360 (tristo šezdeset) dana nakon datuma relevantnog Zahtjeva za isplatu. Tokom provedbe ovog sporazuma, Banci se dostavljaju izvorni primjerak ili ovjerene kopije svakog potpisanog Ugovora, u obliku i sadržaju koji je zadovoljavaju;

b) odgovarajući izvještaj o verifikaciji izdataka, kao što je navedeno u članu 6.4 u daljnjem tekstu;

c) pismenu potvrdu Provedbenog subjekta da je prihvatio Usluge koje je izvršio Konsultant i koje odgovaraju nastalim troškovima navedenim u alineji (a) u prethodnom tekstu kao troškove u skladu s uslovima iz Ugovora;

d) potvrdu da su Korisnik ili Provedbeni subjekt dostavili i da je Banka prihvatila sve izvještaje koji su trebali biti dostavljeni u skladu s članom 9. (Informiranje, praćenje i izvještavanje) prije datuma zahtjeva za isplatu;

e) dokaz o ovlaštenju osoba koje su ovlašteni potpisnici i supotpisnici Zahtjeva za isplatu, a koji sadrži ovjereni primjerak potpisa tih osoba je dostavljen Banci, osim ako je takav dokaz već dostavljen.

6.3 Svaka isplata, osim prve, dalje podliježe uslovu da Banka, najmanje 70 (sedamdeset) dana prije datuma Zahtjeva za isplatu ili ranije, primi fakture u obliku i sadržaju koji je zadovoljavaju, a koje dokazuju da je Provedbeni subjekt izvršio plaćanje kvalificiranih troškova Usluga definiranih u Ugovoru (Ugovorima) u ukupnom iznosu koji je jednak zbiru: (i) najmanje 70% iznosa posljednje isplaćene Tranše; i (ii) 100% iznosa svih Tranši isplaćenih prije posljednje isplaćene Tranše. Uz Zahtjev za isplatu dostavlja se: (i) izvještaj o napredovanju koji priprema Provedbeni subjekt o provedbi Usluga do tog datuma, a izvještaj omogućava provjeru faktura koje odgovaraju uslugama koje se provode, i (ii) izvještaj nezavisnog vanjskog revizora o tim fakturama u sadržaju i obliku koji zadovoljavaju Banku.

Ako bilo koji dio dostavljenih dokaza ne zadovoljava Banku, Banka može, ne dovodeći u pitanje član 4.1, izvršiti isplatu iznosa koji je proporcionalno manji od zahtijevanog iznosa.

6.4 Provedbeni subjekt obavezuje se da će, u periodu od 180 (sto osamdeset) dana nakon datuma posljednje isplate, dostaviti konačne fakture s revidiranim izvještajem o napretku, u obliku i sadržaju koji zadovoljavaju Banku, a koje dokazuju da je Provedbeni subjekt izvršio plaćanje kvalificiranih Usluga definiranih u Ugovorima, u ukupnom iznosu koji je jednak iznosu od 100% ukupnog iznosa svih isplaćenih Tranši. Ako nakon isteka tog perioda Banka nije primila fakture koje se odnose na cjelokupan iznos doznačenih sredstava za očekivane troškove, Korisnik se obavezuje otplatiti, prema obavještenju Banke, u periodu od deset (10) dana, doznačena sredstva koja nisu upotrijebljena ili opravdana.

Član 7. ‒ Postupak nabavke i izmjene Ugovora

7.1. Relevantna Ugovorna strana u Grantu nabavlja Usluge za Projekat po prihvatljivim procedurama koje su, na zadovoljstvo Banke, u skladu s politikom Banke opisanom u Vodiču za nabavke.

7.2. Relevantna Ugovorna strana u Grantu obavijestit će i savjetovati se s Bankom prije donošenja bilo kakve izmjene, produženja, odricanja od, obustave, poništenja ili raskida potpisanog Ugovora, kao i o razlozima takvog postupanja, te Banci, na njezin zahtjev, dostaviti svu relevantnu dokumentaciju najmanje 30 (trideset) kalendarskih dana prije planiranog datuma početka važenja takvih izmjena.

7.3. Korisnik održava žalbeni mehanizam u formi koja zadovoljava Banku da je ad-hoc materijalni, učinkovit i brz žalbeni mehanizam po potrebi na raspolaganju ponuđačima.

Član 8. ‒ Evidencije


8.1. Korisnik i Provedbeni subjekt vode potpunu, tačnu i sistemsku evidenciju o provedbi Ugovora i upotrebi Granta, u obliku i onoliko detaljno koliko je potrebno i dovoljno kako bi se tačno utvrdilo da su aktivnosti koje su izvršene i troškovi koji su identificirani u njihovim izvještajima Banci valjano nastali u skladu s odredbama ovog sporazuma.

8.2. Takva evidencija omogućava jednostavno praćenje, identifikaciju i verifikaciju prihoda i izdataka vezanih za Usluge, a vode je Korisnik ili Provedbeni subjekt, zavisno od toga šta važi, tokom perioda od sedam godina nakon završetka Perioda izvođenja, a u svakom slučaju do odbacivanja svake revizije koja je u toku, verifikacije, žalbe, parnice ili tužbe proizašlih iz ili u vezi s ovim sporazumom ili ugovorom. Evidenciji se treba lako moći pristupiti i mora biti organizirana na način koji olakšava njezino pregledavanje.

Član 9. ‒ Informiranje, praćenje i izvještavanje

9.1. Ugovorne strane u Grantu u svakom trenutku sarađuju s Bankom i Pružaocem usluga u vezi s pružanjem Usluga. Naročito, Ugovorne strane u Grantu poduzimaju sve kako bi osigurale da zaposlenici svakog Pružaoca usluga i zavisnih subjekata imaju vize i dozvole, uključujući radne i boravišne dozvole, potrebne u skladu s važećim zakonima Bosne i Hercegovine, pri čemu se podrazumijeva da Ugovorne strane u Grantu nemaju obavezu pokrivati troškove tih dokumenata i da je odgovornost za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize, s pratećim dokumentima, tijelu u Bosni i Hercegovini koje izdaje vize, isključiva odgovornost Pružaoca usluga.

9.2. Korisnik i Provedbeni subjekt Banci dostavljaju potpune informacije o provedbi ovog sporazuma, Projekta i Ugovora. U ovom smislu, Korisnik Banci dostavlja polugodišnji izvještaj koji obuhvata periode od januara do juna i od jula do decembra svake godine tokom Perioda izvođenja, a ti izvještaji dostavljaju se najkasnije narednog 31.07, odnosno 31.01. Iznimno od prethodno navedenog, prvi izvještaj o provedbi pokriva period od početka Perioda izvođenja do kraja prvog kalendarskog semestra nakon stupanja na snagu ovog sporazuma. Završni izvještaj o provedbi izdaje se najkasnije 30 (trideset) kalendarskih dana nakon kraja Perioda izvođenja.

(a) Tekstualni dio svakog izvještaja mora prikazati potpun opis aspekata napredovanja u tenderskim postupcima za i, nakon potpisivanja, provedbi Ugovora i izvršavanju Usluga u periodu izvještavanja. Završni izvještaj sadrži detaljan opis rezultata i uticaja Usluga.

(b) Finansijski dio sastoji se od izvještaja o izdacima u kojem se navode kvalificirani troškovi nastali u periodu obuhvaćenom izvještajem čije je plaćanje planirano ili zahtijevano iz sredstava Granta, u valuti izdatka i ekvivalentan iznos u eurima, izračunat u skladu s ovim sporazumom, pri čemu se za svaku stavku izdataka navode naziv, iznos, relevantna kategorija izdatka i referenca na dokument kojim se izdatak dokazuje.

9.3. Uz polugodišnje izvještaje o provedbi i završni izvještaj o provedbi definirane u Članu 9.2, Korisnik i Provedbeni subjekt Banci dostavljaju godišnji izvještaj o verifikaciji izdataka koji priprema nezavisni vanjski revizor koji je prihvatljiv Banci. Revizor provjerava da li su prijavljeni troškovi čije je plaćanje deklarirano i zahtijevano iz sredstava Granta u skladu s članom 5. (Isplata Granta) stvarni, ispravno evidentirani i kvalificirani u skladu s ovim sporazumom. Prvi takav izvještaj o provjeri izdataka pokriva period od datuma početka Perioda izvođenja do kraja prve kalendarske godine nakon Datuma efektivnosti i dostavlja se Banci do 31. januara godine koja slijedi nakon Datuma efektivnosti. Naknadni izvještaji o provjeri izdataka pokrivaju svaki period od jedne (1) kalendarske godine (ili manje, u slučaju posljednjeg izvještaja o provjeri izdataka), i dostavljaju se Banci u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od kraja perioda obuhvaćenog takvim izvještajem.

Svi nastali troškovi prijavljeni i zatraženi za plaćanje iz Granta u skladu s članom 5. moraju biti pokriveni izvještajima o provjeri izdataka.

Korisnik i Provedbeni subjekt osigurat će da se projektni zadaci za vanjskog revizora i oblik izvještaja o provjeri izdataka koje treba pripremiti takav vanjski revizor dogovori s Bankom prije angažmana vanjskog revizora. Troškove plaćene nezavisnom vanjskom revizoru za provođenje takve provjere izdataka spomenute gore, snosit će Provedbeni subjekt i ne mogu se smatrati kvalificiranim izdacima u okviru Granta.

9.4. Ako relevantna Ugovorna strana u Grantu ne dostavi Banci do rokova definiranih u članu 9.2 i 9.3 bilo koji izvještaj koji treba dostaviti ili Banci ne dostavi prihvatljivo i dovoljno dobro objašnjenje u pisanoj formi o razlozima zbog kojih nije ispunila ovu svoju obavezu, Banka može raskinuti Sporazum u skladu s odredbama člana 23. (Raskid Sporazuma) i tražiti povrat svih iznosa Granta koji su već isplaćeni u okviru ovog sporazuma, a koji nisu potkrijepljeni dokazima u skladu s članom 20. (Povrat).

9.5. Banka može zatražiti objašnjenja, izmjene ili dodatne informacije ili dokumente vezane za bilo koji izvještaj koji je bilo koja Ugovorna strana u Grantu dostavila u skladu s ovim članom 9. (Informiranje, praćenje i izvještavanje) koji moraju biti dostavljeni u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od primitka takvog zahtjeva.

9.6. Ugovorne strane u Grantu primaju k znanju i prihvataju da Banka ima pravo, prema vlastitom nahođenju, zatražiti i dobiti informacije direktno od Pružaoca usluga.

9.7. Korisnik i Provedbeni subjekti (zavisno od slučaja) odmah obavještavaju Banku o sljedećem:

a) Informacije o Projektu:

(i) o stvarnim optužbama ili pritužbama u vezi s bilo kojim Zabranjenim ponašanjem u vezi s Projektom;

(ii) ako Korisnik ili Provedbeni subjekt postanu svjesni bilo koje činjenice ili informacije koja potvrđuje ili razumno sugerira da se: (a) dogodilo bilo kakvo Zabranjeno ponašanje u vezi s Projektom, ili (b) da su bilo koja sredstva uložena u temeljni kapital (ili proračun) Provedbenog subjekta ili u Projekat proizišla iz nezakonitog porijekla ili iz aktivnosti uključenih Sankcioniranih osoba ili Sankcioniranih država ili iz bilo koje radnje ili aktivnosti koja je u suprotnosti s bilo kojim Sankcijama;

(iii) o svim prihodima od ovog granta koji su stavljeni na raspolaganje, direktno ili indirektno, bilo kojoj Sankcioniranoj osobi ili Sankcioniranim zemljama ili korišteni za kršenje bilo kojih Sankcija;

(iv) o svim mjerama poduzetim za traženje nadoknade štete od osoba odgovornih za bilo kakav gubitak koji proizilazi iz bilo kojeg Zabranjenog ponašanja;

(v) o bilo kakvom kršenju izjava i jemstava datih prema ili u vezi s ovim Sporazumom,

te dogovaraju radnje koje treba poduzeti s obzirom na takva pitanja.

b) Informacije o Korisniku ili Provedbenom subjektu:

(i) o bilo kojoj činjenici ili događaju koji rezultira da službenici ili osobe koje imaju javnu dužnost ili su na drugi način zaposlene kod Korisnika ili Provedbenog subjekta postanu Sankcionirana osoba;

(ii) osim ako je zakonom zabranjeno, bilo koja materijalna parnica, arbitraža, upravni postupak ili istraga koju provodi sud, uprava ili slično javno tijelo, a koja je, prema njihovom najboljem saznanju i uvjerenju, trenutno, neminovno ili u toku protiv Korisnika, Provedbenih subjekata ili bilo kojih dužnosnika ili osoba koje imaju javnu dužnost ili su na drugi način zaposleni kod Korisnika ili Provedbenog subjekta, ili protiv kontrolnih subjekata Provedbenog subjekta ili članova upravljačkih tijela Provedbenog subjekta, u vezi sa Zabranjenim ponašanjem u vezi s Grantom ili Projektom;

(iii) ako bi Korisnik ili Provedbeni subjekt trebali postati svjesni bilo koje činjenice ili informacije koje upućuju na počinjenje bilo kojih radnji navedenih u članu 17. (Obaveze integriteta), te će olakšati istrage tijelima EU-a ili drugim nadležnim institucijama ili tijelima Evropske unije u vezi s bilo kojom navodnom ili sumnjivom pojavom Zabranjenog ponašanja ili kršenja bilo kojih Sankcija, te će tijelima EU-a ili svim drugim nadležnim institucijama ili tijelima Evropske unije, ili osigurati da se tijelima EU-a ili bilo kojim drugim nadležnim institucijama ili tijelima Evropske unije osigura, sva potrebna pomoć u svrhe opisane u članu 17. (Obaveze integriteta);

(iv) bilo koje mjere poduzete od strane Korisnika ili Provedbenog subjekta zabranjene članom 17. (Obaveze integriteta) ovog sporazuma.

Član 10. ‒ Vlasništvo nad rezultatima i prava intelektualnog vlasništva

10.1. Sva prethodno postojeća prava intelektualnog vlasništva bilo koje Ugovorne strane u vezi s bilo kojim izvještajem, studijom, analizom ili drugim dokumentima ili materijalima koje koriste Ugovorne strane u vezi s ovim sporazumom, Grantom ili Ugovorom, ostaju u vlasništvu te Ugovorne strane.

10.2. Zavisno od svih prethodno postojećih prava intelektualnog vlasništva bilo kojeg pojedinca ili zakonskog subjekta, uključujući sve Ugovorne strane, prava intelektualnog vlasništva u vezi novih materijala koje prikupi ili pripremi Pružalac usluga prilikom izvršavanja Ugovora, uključujući sve izvještaje i relevantne podatke i informacije poput karata, dijagrama, planova, baza podataka, drugih dokumenata i softvera, prateće evidencije ili materijali ostaju u vlasništvu Provedbenog subjekta.

10.3. Ne dovodeći u pitanje član 10.2 i zavisno od svih važećih propisa o tajnosti, Provedbeni subjekt odobrava Banci neopozivu, neisključivu, stalnu licencu bez autorskih naknada, s pravima odobravanja podlicenci, u svakom novom pravu intelektualnog vlasništva. Naročito, Banka ima pravo koristiti slobodno, uključujući skladištenje, izmjenu, prevođenje, prikazivanje, reprodukciju u okviru bilo kakve tehničke procedure, objavljivanje ili komuniciranje s bilo kojim medijem, svih dokumenata proizašlih iz ovog sporazuma i Ugovora, nezavisno od njihove forme. U ovom smislu, Provedbeni subjekt osigurava da ima pravo koristiti relevantna prethodno postojeća prava intelektualnog vlasništva, uključujući odobravanje licenci, kao što je predviđeno ovim članom 10.

10.4. Provedbeni subjekt osigurava da Ugovor uključuje odredbe koje od Pružaoca usluga zahtijevaju da poštuje obaveze definirane u ovom članu 10, onako kako je prikladno.

Član 11. ‒ Komunikacija, vidljivost i transparentnost

11.1. Ugovorne strane u Grantu poduzimaju sve prikladne mjere kako bi objavile činjenicu da su Projekat i Ugovori finansirani sredstvima Fonda u skladu s poglavljem 36. GAF-a. U svim podacima koji se daju medijima, u svim povezanim materijalima, službenim obavještenjima, izvještajima i publikacijama treba biti navedena činjenica da su Projekat i Ugovori izvršeni uz finansijsku pomoć Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

11.2. Ugovorne strane u Grantu pristaju pozvati Evropsku komisiju da učestvuje u bilo kojem i svim događajima koje Ugovorne strane u Grantu mogu organizirati u vezi s ovim Sporazumom ili Ugovorima, tokom perioda važenja ovog sporazuma. Takvi događaji mogu uključivati bilo koji redovni ili tehnički radni sastanak Ugovornih strana u kontekstu Projekta koji je podržan sredstvima Granta.

11.3. Relevantna Ugovorna strana u Grantu uvrštava, u svoje redovne izvještaje koji se dostavljaju Banci u skladu s članom 9. (Informiranje, praćenje i izvještavanje), informacije o mjerama provedenim kako bi se osigurala vidljivost finansijskog doprinosa Fonda i obavještavaju Banku o svakom drugom napredovanju i o situacijama, publikacijama, izvještajima za medije i ažuriranju podataka relevantnih za ovaj sporazum, kako i kada isti budu objavljeni.

11.4. Ugovorne strane u Grantu ovlašćuju Banku i Evropsku komisiju da objave, na godišnjoj osnovi, sljedeće informacije vezane za ovaj sporazum: naziv, priroda i svrha ovog sporazuma, naziv, adresa i država Ugovornih strana u Grantu, te najveći iznos Granta osiguran u skladu s ovim sporazumom. U ovom smislu, Ugovorne strane u Grantu daju relevantne informacije Banci u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od takvog zahtjeva Banke.

11.5. Nakon što Ugovorne strane u Grantu dostave ispravno potkrijepljen zahtjev, Banka se može složiti da odustane od objavljivanja gore navedenih informacija ako to može ugroziti sigurnost Ugovornih strana u Grantu ili naškoditi njihovim legitimnim interesima.

11.6. Ako bilo koja Ugovorna strana u Grantu svojoj web-stranici objavi bilo koju informaciju vezanu za ovaj sporazum ili Ugovor (Ugovore), odnosna Ugovorna strana u Grantu Banci dostavlja adresu takve web-stranice i ovim putem odobrava objavljivanje takve adrese na web-stranici Banke.

11.7. Radi jasnoće, aktivnosti opisane u ovom članu 11. odvojene su od svih sličnih aktivnosti koje se finansiraju u okviru stavke Komunikacija i vidljivost proračuna Projekta spomenute u dijelu 23. GAF-a.

Član 12. ‒ Sukob interesa


12.1. Ugovorne strane u Grantu obavezuju se na poduzimanje svih potrebnih mjera opreza kako bi spriječile, smanjile ili okončale bilo koji slučaj sukoba interesa proizašlog iz ili u vezi sa ovim sporazumom, Projektom ili Ugovorima. Takav sukob interesa može nastati posebno kao rezultat ekonomskog interesa, političkog ili nacionalnog afiniteta, porodičnih ili emotivnih veza ili neke druge relevantne veze ili zajedničkog interesa. Ugovorne strane u Grantu obavještavaju Banku bez odlaganja o bilo kojoj situaciji koja predstavlja ili je vjerovatno da će dovesti do bilo kakvog takvog sukoba interesa tokom perioda važenja ovog sporazuma.

12.2. Banka zadržava pravo da potvrdi da li je bilo koja mjera koju Ugovorne strane u Grantu uvedu kako bi spriječile, smanjile ili okončale sukob interesa adekvatna, i može tražiti da Ugovorne strane u Grantu poduzmu dodatne mjere ako je potrebno.

12.3. Ako bilo koja Ugovorna strana u Grantu ne poštuje obaveze definirane u ovom članu, Banka može raskinuti ovaj sporazum u skladu s odredbama člana 22. (Raskid)

Član 13. ‒ Tajnost


13.1. Ugovorne strane jemče da će Povjerljive informacije i sve dokumente koji sadrže ili se pozivaju na bilo koju Povjerljivu informaciju efektivno držati pod svojom kontrolom i koristiti isti standard brige koji koriste za očuvanje tajnosti svojih povjerljivih informacija, i da neće koristiti ili reproducirati bilo koji dokument koji sadrži ili se poziva na bilo koju Povjerljivu informaciju, niti dozvoliti bilo kojoj osobi da koristi ili reproducira bilo koji takav dokument, osim u mjeri koja je potrebna da se omogući vršenje obaveza u skladu s uslovima i odredbama ovog sporazuma, ili uz prethodnu saglasnost, u pisanoj, formi Ugovorne strane koja posjeduje Povjerljivu informaciju.

13.2. Obaveze propisane u članu 13.1 ne smatraju se prekršenima u mjeri u kojoj:

(a) je Povjerljiva informacija objavljena vlastitim zaposlenicima uprave i/ili revizije Ugovorne strane samo kako bi se omogućilo efektivno upravljanje ili revizija aktivnosti direktno vezanih za ovaj sporazum, Grant ili Ugovor;

(b) je objavljivanje ili pristup Povjerljivim informacijama odobren ili potreban u skladu sa zakonom ili bilo kojim pravilom ili propisom koji nalaže bilo koje nadležno regulatorno tijelo i koji važe za Ugovornu stranu koja objavljuje Povjerljivu informaciju;

(c) Povjerljivu informaciju objavljuje Ugovorna strana kako bi zaštitila svoje interese tokom bilo kojeg zakonskog ili arbitražnog postupka u kojem je strana;

(d) je Povjerljiva informacija objavljena ili je pristup Povjerljivoj informaciji odobren u skladu s obavezama propisanim u članu 15;

(e) je informacija koju su Korisnik ili Provedbeni subjekt označili kao povjerljivu, u skladu s politikom transparentnosti Banke (u vrijeme objavljivanja), dostupna na zahtjev ili objavljena u sažetoj formi na web-stranici Banke.

13.3. Kada bilo koja Ugovorna strana objavljuje Povjerljivu informaciju trećoj strani u skladu s članom 13.2 s iznimkom alineje (e), Ugovorna strana koja objavljuje Povjerljivu informaciju obavještava treću stranu koja prima Povjerljivu informaciju o tome da je informacija povjerljiva.

13.4. Kada Ugovorna strana objavljuje Povjerljivu informaciju trećoj osobi u skladu s članom 13.2(c), ta Ugovorna strana daje pisano obavještenje drugoj Ugovornoj strani odmah nakon što postane upoznata s postojanjem potrebe za objavljivanje informacije i druga Ugovorna strana ima pravo protiviti se, u svim okolnostima, objavljivanju bilo koje Povjerljive informacije.

13.5. Radi jasnoće, odredbe ovog člana 13. ne važe za bilo koju povjerljivu informaciju datu bilo kojoj Ugovornoj strani u skladu s Ugovorom o finansiranju koji je uređen povezanim odredbama važećih ugovornih aranžmana.

Član 14. ‒ Evaluacija


14.1. Ako Banka ili Evropska komisija vrše evaluaciju ili praćenje Granta, Projekta ili Ugovora, Ugovorne strane u Grantu predstavnicima Banke ili Evropske komisije ili osobama koje one ovlaste, stavlja na raspolaganje sve dokumente ili informacije koje će im pomoći, te im odobrava prava pristupa definirana u članu 15. (Verifikacije, kontrole i revizije).

14.2. Ako bilo koja Ugovorna strana vrši ili naruči vršenje evaluacije upotrebe Granta ili Usluga finansiranih Grantom, ta Ugovorna strana drugoj Ugovornoj strani mora dostaviti kopiju odgovarajućeg izvještaja o evaluaciji. Banka zadržava pravo da dostavi kopiju takvog izvještaja o evaluaciji bilo kojem Davaocu doprinosa.

14.3. U slučaju da Evropska komisija pokrene evaluaciju u skladu s članom 14.1 u prethodnom tekstu, Evropska komisija dijeli s Davaocima doprinosa sve izvještaje ili slične dokumente koji su rezultat takve evaluacije, što uvijek zavisi od svih važećih sporazuma o povjerljivosti ili ograničenjima.

Član 15. ‒ Verifikacije, kontrole i revizije

15.1. Ugovorne strane dozvoljavaju Banci, Evropskoj komisiji, Evropskom uredu za borbu protiv prevara (OLAF), Uredu evropskog javnog tužioca (EPPO), Sudu revizora Evropske unije i svim osobama koje ovi subjekti ovlaste:

(a) verificiranje, putem analize originalnih dokumenata (uključujući pravo kopiranja tih dokumenata) i provjerama na licu mjesta, izvršenje i provedbu Ugovora; i

(b) provođenje kompletne revizije, ako je to potrebno, na osnovu pratećih dokumenata, računa, računovodstvenih dokumenata i svih drugih dokumenata koji su važni za finansiranje dijela Projekta koji se finansira putem Granta.

Takve verifikacije, kontrole ili revizije mogu se vršiti do 7 (sedam) godina nakon Krajnjeg datuma Perioda izvođenja.

15.2. U skladu s članom 15.1, Ugovorne strane u Grantu osiguravaju zaposlenicima ili agentima Banke, Evropske komisije, Evropskog ureda za borbu protiv prevara (OLAF), Uredu evropskog javnog tužioca (EPPO), Sudu revizora Evropske unije i svim drugim osobama koje navedeni subjekti ovlaste, ili osigurava da im se odobri pristup i pomoć u ovom smislu. Pravo pristupa koje se odobrava u skladu s ovim članom odobrava se na osnovu povjerljivosti u odnosu na treće strane, nezavisno od obaveza iz javnih ili zakona Evropske unije kojima podliježu ove institucije ili tijela i njihovi zaposlenici, agenti ili ovlašteni predstavnici.

15.3. Ugovorne strane u Grantu osiguravaju, uključujući i predviđanje odredbi u ovom smislu u Ugovorima, da se prava odobrena u skladu s ovim članom jednako primjenjuju i na Pružaoce usluga.

15.4. Ugovorne strane u Grantu primaju k znanju i prihvataju da Banka može biti dužna otkriti informacije, izvještaje, dokumente i materijale koji se odnose na Ugovorne strane u Grantu, provedbu Projekta, ovaj sporazum i Ugovore:

(a) bilo kojoj nadležnoj instituciji ili tijelu Evropske unije u skladu s relevantnim obaveznim odredbama zakona Evropske unije; i

(b) Davaocima doprinosa.

15.5 Korisnik i Provedbeni subjekt (kako je primjenjivo) će omogućiti istragu tijela EU-a u vezi s bilo kojim navodnim ili sumnjivim pojavama Zabranjenog postupanja ili kršenja bilo kojih Sankcija i pružit će Banci ili obezbijediti da se Banci pruži sva potrebna pomoć za svrhe opisane u ovom članu 15.

Član 16. ‒ Zaštita ličnih podataka

Ugovorne strane u Grantu ograničavaju pristup i korištenje ličnih podataka samo na pristup i korištenje podataka koji su neophodni za funkcioniranje, upravljanje i praćenje ovog sporazuma i Ugovora, i usvaja sve prikladne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere potrebne za očuvanje tajnosti i ograničavanja pristupa takvim ličnim podacima.

Član 17. ‒ Preuzimanje obaveze integriteta

17.1. Obaveze

(a) Zabranjeno postupanje:

(i) Ni Korisnik ni bilo koji Provedbeni subjekt neće učestvovati u (i neće ovlastiti ili dopustiti bilo kojoj drugoj osobi koja djeluje u njegovo ime da se upusti u) bilo kakvom Zabranjenom postupanju u vezi s Projektom, bilo kojim postupkom nadmetanja za Projekat ili bilo kojom transakcijom predviđenom ovim sporazumom.

(ii) Korisnik i svaki Provedbeni subjekt poduzimaju aktivnosti koje Banka opravdano zahtijeva kako bi se ispitalo ili okončalo bilo kakvo navodno Zabranjeno postupanje i Zabranjeno postupanje na koje se sumnja u vezi s Projektom.

(iii) Korisnik i svaki Provedbeni subjekt osiguravaju da ugovori finansirani ovim grantom sadrže potrebne odredbe koje Korisniku i/ili Provedbenom subjektu omogućavaju da ispitaju ili okončaju bilo kakvo navodno Zabranjeno postupanje ili Zabranjeno postupanje na koje se sumnja u vezi s Projektom.

(b) Sankcije: Ni Korisnik niti bilo koji Provedbeni subjekt neće (i neće dopustiti ili ovlastiti bilo koju drugu osobu) direktno ili indirektno:

(i) stupiti u poslovni odnos s bilo kojom Sankcioniranom osobom; ili

(ii) staviti nikakva sredstva ovog granta na raspolaganje ili u korist, direktno ili indirektno, bilo koje Sankcionirane osobe;

(iii) učestvovati u bilo kojoj aktivnosti koja bi mogla uzrokovati da bilo koja osoba, uključujući Banku, prekrši bilo koje Sankcije; ili

(iv) učestvovati u bilo kojoj aktivnosti koja bi mogla uzrokovati da bilo koja osoba, uključujući Banku, postane Sankcionirana osoba.

c) Dužnosnici, predstavnici i zaposlenici: Korisnik i svaki Provedbeni subjekt obavezuju se poduzeti u razumnom vremenskom roku odgovarajuće mjere u odnosu na bilo kojeg dužnosnika ili osobu koja ima javnu dužnost u ili je na drugi način zaposlena kod Korisnika ili Provedbenog subjekta, ili bilo kojeg člana upravljačkih tijela Provedbenog subjekta, koji:

(i) postanu Sankcionirane osobe; ili

(ii) su predmet konačne i neopozive sudske presude vezane za Zabranjeno postupanje izvršeno tokom vršenja profesionalne dužnosti,

(iii) kako bi osigurali da takav dužnosnik ili osoba bude suspendirana, otpuštena ili u svakom slučaju isključena iz svih aktivnosti Korisnika ili Provedbenih subjekata vezanih za Sporazum, Grant i Projekat.

d) Korisnik i svaki Provedbeni subjekt održavat će odgovarajuće kontrole i zaštitne mjere namijenjene sprječavanju kršenja bilo kojih Sankcija.

Član 18. ‒ Izjave i jemstva


18.1. Korisnik i Provedbeni subjekt (zavisno od slučaja) izjavljuju i jemče Banci da na Datum efektivnosti:

a) ni Korisnik ni Provedbeni subjekt nisu Sankcionirana osoba, da ne krše Sankcije, niti su primili obavještenje ili su svjesni bilo kakvog zahtjeva, radnje, tužbe, postupka, obavještenja ili istrage protiv njega od strane bilo kojeg Tijela za sankcije u vezi sa Sankcijama. Osim kako je otkriveno, nijedna osoba koja obnaša javnu dužnost kod Korisnika ili Provedbenog subjekta, ili na drugi način zaposlena kod Korisnika ili Provedbenog subjekta, u vezi s Grantom ili Projektom, nije Sankcionirana osoba, nije prekršila Sankcije ili primila obavještenje ili je svjestan bilo kojeg zahtjeva, radnje, tužbe, postupka, obavještenja ili istrage protiv njega od strane bilo kojeg Tijela za sankcije u vezi sa Sankcijama;

b) nikakva sredstva uložena u Projekat od strane Korisnika ili Provedbenog subjekta nisu nezakonitog porijekla, uključujući proizvode pranja novca ili na drugi način povezana s finansiranjem terorizma ili aktivnostima poduzetim s, direktno ili indirektno, bilo kojim Sankcioniranim osobama ili Sankcioniranim zemljama ili proizilaze iz bilo koje radnje ili aktivnosti koja je u suprotnosti s bilo kojim Sankcijama;

c) niti Korisnik, Provedbeni subjekt, njihovi dužnosnici ili bilo koja osoba koja ima javnu dužnost, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ili pod njihovom kontrolom nije počinila ili će počiniti (i) bilo kakvo Zabranjeno postupanje u vezi s Projektom ili bilo kojom transakcijom koju predviđa Sporazum; ili (ii) bilo koje ilegalne ili nezakonite aktivnosti povezane sa Sankcijama, Finansiranjem terorizma ili Pranjem novca;

d) nikakvi prihodi od aktivnosti koje uključuju, direktno ili indirektno, bilo koje Sankcionirane osobe ili Sankcionirane zemlje, ili proizilaze iz bilo koje radnje ili aktivnosti koje su u suprotnosti s bilo kojim Sankcijama, neće se koristiti za otplatu ovog granta i plaćanje kamata i svih drugih iznosa dospjelih prema članu 20. (Povrat) ovog sporazuma, ako je primjenjivo;

e) Projekat (uključujući, bez ograničenja, pregovore, dodjelu i izvođenje ugovora koji se finansiraju ili će se finansirati Grantom) nije uključivao niti je doveo do bilo kakvog Zabranjenog postupanja.

Smatra se da se izjave i jemstva ponavljaju na svaki datum podnošenja Zahtjeva za isplatu Banci, datum isplate i krajnji datum Perioda izvođenja.

18.2. Za potrebe ovog člana 18, svako saznanje: (i) bilo kojeg ministra, državnog sekretara, pomoćnika ministra, predstavnika, dužnosnika ili savjetnika ili bilo koje druge osobe koja obnaša javnu dužnost ili funkciju ili je na drugi način zaposlena od ili direktora ili zaposlenika javnog tijela ili javnog poduzeća ili direktora ili službenika evropske ili javne međunarodne organizacije Korisnika ili bilo kojeg člana osoblja PMU-a; ili (ii) bilo kojeg direktora, predstavnika ili zaposlenika Provedbenih subjekata smatrat će se znanjem Korisnika. Korisnik se obavezuje obavijestiti Banku ako on ili Provedbeni subjekt budu upoznati s bilo kojom činjenicom ili informacijom koja ukazuje na počinjenje bilo koje takve radnje.

18.3. Neispunjavanje bilo koje obaveze od strane Korisnika ili Provedbenog subjekta, ili kršenje bilo koje izjave i jemstva, navedenih u ovom članu 18, daje pravo Banci da zatraži povrat u skladu s članom 20. i raskine ovaj sporazum u skladu s članom 23. (Raskid).

Član 19. ‒ Obustava


19.1. Banka može obustaviti provedbu ovog sporazuma i bilo koji neisplaćeni dio Granta kada je to potrebno kako bi verificirala sljedeće:

(a) da li je na dodjelu Ugovora i/ili provedbu Ugovora ili Projekta uticala suštinska greška, nepravilnost ili prevara; ili

(b) da li je bilo koja Ugovorna strana u Grantu prekršila neku od materijalnih obaveza iz ovog sporazuma; ili

(c) nastao je ili traje Slučaj prijevremene otplate ili Slučaj neispunjavanja obaveza (kao što su ovi izrazi definirani u Ugovoru o finansiranju) ili bilo koji drugi slučaj definiran u Ugovoru o finansiranju.

19.2. Za potrebe provjere okolnosti i činjenica iz tačaka (a) i (b) prethodnog člana i kontrole, Ugovorne strane u Grantu:

(a) daju sve informacije, objašnjenja ili dokumente koje Banka zahtijeva u smislu takve provjere u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana primitka takvog zahtjeva; i

(b) odobravaju Banci ili ovlaštenim predstavnicima Banke pomoć i pravo pristupa definirane u članu 15. (Verifikacije, kontrole i revizije).

19.3. Ako takve provjere ukazuju na to da je na dodjelu Ugovora i/ili provedbu Ugovora ili Projekta uticala materijalna greška, nepravilnost ili prevara, ili kršenje obaveza od strane bilo koje Ugovorne strane u Grantu ili Pružaoca usluga, Banka zadržava pravo raskinuti ovaj sporazum u skladu s članom 23. (Raskid) i izvršiti povrat svih sredstava koja su već isplaćena u skladu s članom 20. (Povrat) u mjeri u kojoj su na te isplate uticale takva materijalna greška, nepravilnost, prevara ili kršenje obaveza. Član 25. (Odgovornost i naknada štete) primjenjuje se s ovim u skladu. Banka nije dužna platiti nikakvu novčanu kaznu, štete ili troškove, niti je obavezna nadoknaditi štetu bilo kojoj Ugovornoj strani u Grantu kao rezultat obustave provedbe ovog sporazuma i bilo kojeg neisplaćenog dijela Granta u skladu s ovim članom 19. (Obustava).

Član 20. ‒ Povrat


20.1. Korisnik je obavezan otplatiti Banci, u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana primitka knjižnog obavještenja (knjižnog zaduženja) od Banke u kojoj se zahtijeva takva otplata, sve iznose Granta koje je već isplatila, ako, i u mjeri u kojoj je:

(a) bilo koji iznos Granta neispravno isplaćen od strane Banke ili neispravno upotrijebljen od strane Korisnika ili Provedbenog subjekta suprotno ovom sporazumu;

(b) Grant korišten u vezi s Ugovorima za koje je utvrđeno da je relevantni Provedbeni subjekt učestvovao u Zabranjenom postupanju ili jeste ili je postao Sankcionirana osoba u vezi s provedbom ovog projekta; ili

(c) prema vlastitom nahođenju Banke, postalo nezakonito u bilo kojoj primjenjivoj jurisdikciji, ili postaje ili će vjerovatno postati u suprotnosti s bilo kojim Sankcijama, da Banka izvrši bilo koju od svojih obaveza kako je predviđeno ovim sporazumom ili da finansira ili održava Grant; ili

(d) izričito navedeno u ovom sporazumu i/ili ako je povrat drugačije opravdan u skladu s ovim sporazumom, uključujući (ali bez ograničenja na), nakon dostavljanja izvještaja o verifikaciji izdataka u skladu s članom 9. kao rezultat bilo kakve verifikacije, kontrole ili revizije provedene u skladu s ččlanom 15. (Verifikacije, kontrole i revizije) ili članom 15.2.

20.2. Korisnik vrši plaćanja Banci u skladu s prethodim stavom u eurima, na račun koji Banka navede u svom pisanom zahtjevu.

20.3 Pismeni zahtjevi Banke koji se odnose na ukupan iznos koji Korisnik treba otplatiti predstavljaju, osim u slučaju očigledne pogreške, dovoljan dokaz o dugovanom iznosu, a Korisnik u potpunosti snosi sve bankovne troškove ili druge poreze bilo koje druge prirode koji nastanu prilikom otplate iznosa koje duguje Banci.

Član 21. ‒ Izmjene i dopune


21.1. Sve izmjene ovog sporazuma, uključujući njegove dodatke, moraju biti definirane u pismenom obliku, u instrumentu koji potpisuju Ugovorne strane i postaje efektivan pod uslovima definiranim u relevantnoj dopuni.

21.2. Nikakve izmjene nisu dozvoljene u mjeri u kojoj njihova svrha ili rezultat, prema mišljenju Banke, može biti izmjena Sporazuma koja bi dovela u pitanje dodjelu Granta.

21.3. Ugovorne strane mogu jednostavno pismenim putem obavijestiti jedna drugu o izmjenama vezanim za adrese ili kontakt-podatke u skladu s članom 26. (Obavještenja i druga komunikacija).

Član 22. ‒ Asignacija


Ugovorna strana ne može ustupiti ili prenijeti na treću stranu, niti na neki drugi način raspolagati bilo kojim svojim pravom ili obavezom u okviru ovog sporazuma bez prethodnog pismenog odobrenja drugih Ugovornih strana.

Član 23. ‒ Raskid


23.1. Zavisno od stava 23.2 u daljnjem tekstu i uz sve druge predviđene razloge za raskid ovog sporazuma, Banka može raskinuti ovaj sporazum bez ikakvih obaveza po Banku, nakon što 15 (petnaest) kalendarskih dana ranije drugim Ugovornim stranama uruči pismeno obavještenje, ako se dogodi jedna od navedenih situacija:

(a) ako bilo koja Ugovorna strana u Grantu ne ispuni, bez objašnjenja, bilo koju od svojih obaveza koje je preuzela ovim sporazumom i ako, nakon što joj Banka uputi pismeno obavještenje u kojem traži ispunjavanje tih obaveza, i dalje ne ispuni tu obavezu ili ne dostavi odgovarajuće objašnjenje u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od upućivanja takvog obavještenja;

(b) ako Korisnik, Provedbeni subjekt, ili bilo koja druga osoba koja je ovlaštena da zastupa, donosi odluke ili vrši kontrolu u vezi s Korisnikom ili Provedbenim subjektom, počine ili budu proglašeni krivim za ozbiljno neprofesionalno postupanje, ili je predmet postupka koji joj stavlja na teret prekršaj vezan za profesionalno ponašanje, ili ako je počinila prevaru, podmićivanje ili ako učestvuje u kriminalnoj organizaciji, Zabranjenom postupanju, kršenju Sankcija ili bilo kojoj drugoj nezakonitoj aktivnosti koja šteti finansijskim interesima Evropske unije ili Fonda, ili ako je optužena (osim optužbi koje su, prema opravdanom mišljenju Banke, proizvoljne ili zlonamjerne) za učestvovanje u kriminalnoj organizaciji, prevari, finansijskoj nepravilnosti ili bilo kojem drugom Zabranjenom postupanju ili kršenju Sankcija;

(c) ako bilo koja Ugovorna strana u Grantu bude predmet bilo kakve zakonske, finansijske, tehničke ili organizacijske promjene koja može suštinski uticati na ovaj sporazum ili dovesti u pitanje odluku Fonda o dodjeli Granta;

(d) bilo koja Ugovorna strana u Grantu jeste ili postane Sankcionirana osoba;

(e) ako zbog bilo kojeg razloga Ugovor o finansiranju bude okončan ili prestane važiti i biti na snazi ili nakon nastanka slučaja neispunjenja obaveze ili obavezne prijevremene otplate u skladu s Ugovorom o finansiranju (kao što je definirano u tom ugovoru o finansiranju).

23.2. Nakon uručivanja ili primitka obavještenja o raskidu, primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) Banka ima pravo odmah obustaviti sve aktivnosti vezane za Grant;

(b) Ugovorne strane u Grantu bez nepotrebnog odlaganja poduzimaju sve potrebne korake kako bi okončale aktivnosti na brz i ispravan način i smanjile daljnje troškove na minimum.

23.3. Ako je ovaj sporazum raskinut u skladu s članom 23.1, Korisnik ima pravo primiti samo dio Granta koji odgovara nastalim troškovima, u skladu s ovim sporazumom, za Usluge izvršene do datuma raskida ovog sporazuma, čime isključuje bilo koje troškove koji se odnose na postojeće obaveze koje su dospjele za ispunjavanje nakon datuma raskida. U slučaju da je Sporazum raskinut u skladu s članom 23.1(d), samo troškovi koje je pretrpjela relevantna Ugovorna strana u Grantu do datuma kada je postala Sankcionirana osoba mogu se smatrati prihvatljivima za plaćanje iz Granta, u skladu s uslovima relevantne Sankcije.

Član 24. ‒ Dadžbine i izdaci


24.1. Ugovorne strane u Sporazumu plaćaju sve poreze, dadžbine, naknade i druge namete bilo koje prirode, uključujući PDV, carine, takse i naknade za registraciju koje mogu proizaći iz izvršenja ili provedbe ovog sporazuma i Projekta ili bilo kojeg povezanog dokumenta u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

24.2. Ugovorne strane u Grantu snose sve troškove i izdatke, uključujući profesionalne, bankarske ili troškove deviznog poslovanja koji mogu nastati u vezi s pripremom, izvršenjem, provedbom i raskidom ovog sporazuma ili bilo kojeg drugog povezanog dokumenta, uključujući sve izmjene, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Član 25. ‒ Obaveze i naknada štete

25.1. Banka, Evropska unija ili Davaoci doprinosa ne mogu se ni pod kojim uslovima ili zbog bilo kojeg razloga smatrati odgovornima za štete ili povrede koje pretrpe osoblje ili imovina Ugovornih strana u Grantu tokom provedbe Projekta, ili kao rezultat Ugovora, uključujući i situacije u kojima su takva šteta ili povreda rezultat bilo kakvog postupanja ili propusta Pružaoca usluga ili činjenice da Pružalac usluga nije izvršio Usluge u skladu s Ugovorom.

25.2. Banka nije odgovorna ni za kakve gubitke ili štete, uključujući konsultantske naknade ili troškove proizašle iz njezinih aktivnosti ili nepostupanja u vezi s ovim sporazumom, osim ako su takvi gubici ili štete direktno uzrokovani prevarom, grubim nemarom ili namjernim nedoličnim ponašanjem Banke.

25.3. Ugovorne strane u Grantu oslobađaju Banku bilo koje i svih obaveza proizašlih iz bilo koje tužbe ili postupka koji su rezultat kršenja bilo kojeg važećeg zakona, pravila ili propisa od strane Ugovornih strana u Grantu, njihovih podugovarača, zaposlenika ili pojedinaca za koje su odgovorne Ugovorne strane u Grantu, njihovi podugovarači ili njihovi zaposlenici, ili obaveza nastalih kao rezultat kršenja prava trećih strana, uključujući Prava intelektualnog vlasništva.

25.4. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo Banke u skladu s ovim sporazumom, Ugovorom o finansiranju ili bilo kojim važećim zakonom, Ugovorne strane u Grantu nadoknađuju štetu i štite Banku u bilo kojoj i u svim tužbama, potraživanjima, štetama, gubicima, troškovima, izdacima (uključujući opravdane konsultantske naknade i troškove) i obavezama bilo koje prirode u kojima Banka može pretrpjeti štetu kao rezultat bilo kakvog postupka ili propusta bilo koje Ugovorne strane u Grantu ili njihovog nepoštivanja bilo koje obaveze definirane u ovom sporazumu.

Član 26. ‒ Obavještenja i druga komunikacija

26.1. Sva obavještenja ili druga korespondencija koja se uručuje u skladu s ovim sporazumom moraju biti u pisanoj formi i u njima se navodi identifikacijski kod (WB19-BiH-TRA-01) i naslov (Konsultantske usluge za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora Vc: Poddionica Počitelj ‒ Zvirovići ) ovog sporazuma.

26.2. Bilo koje obavještenje dato u skladu s ili u vezi s ovim sporazumom mora biti na engleskom jeziku. Svi drugi dokumenti koji se dostavljaju u skladu s ili u vezi s ovim sporazumom moraju biti na engleskom jeziku ili, ako nisu na engleskom jeziku i ako Banka to zahtijeva, dostavljaju se uz službeni prijevod na engleski jezik, pri čemu je mjerodavan prijevod na engleski jezik, osim ako se radi o konstitutivnom, statutarnom ili sličnom službenom dokumentu.

26.3. Osim za obavještenja koja se odnose na parnične postupke, bez obzira na to da li su postupci u toku ili su izgledni, koja se uručuju na adrese navedene u daljnjem tekstu isključivo poštom, u vidu službenog pisma s potvrdom o primitku, sva obavještenja i korespondencija vezana za ovaj sporazum, Projekat i Usluge šalju se poštom, faksom ili, u mjeri u kojoj to usaglase Ugovorne strane pismenim putem, putem elektronske pošte ili drugih sredstava elektronske komunikacije, na sljedeće adrese:

Za Banku:

Evropska investicijska banka

98-100, Boulevard Konrad Adenauer

L-2950, Luxembourg

Na pažnju: Sandrine Friscia, EIB predstavnik za BiH

E-mail: wbif@eib.org

Za Korisnika:

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE

Trg BIH 1, 71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 205 345

Faks: +387 202 930

E-mail: trezorbih@mft.gov.ba

Za Provedbenog subjekta:

JP "AUTOCESTE FBIH" D. O. O., MOSTAR, Sarajevo
Operativni ured

Na pažnju: Ane Krajine Podhradski

Tel.: 033/277-918

Faks br.: 033/277-901

E-mail: k.ana@jpautoceste.ba

 26.4. Sve izmjene gore navedenih kontakt-podataka važe samo nakon što druge Ugovorne strane o tome budu obaviještene pismenim ili elektronskim putem na gore navedene adrese.

26.5. Smatra se da su obavještenja i druga komunikacija dati onda kada ih primi druga Ugovorna strana.

Član 27. ‒ Mjerodavni zakon


Ovaj sporazum i bilo koja neugovorena obaveza koja proizilazi iz ili u vezi s ovim sporazumom, uređeni su zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburg.

Član 28. ‒ Nadležnost


28.1. Svi sporovi koji se tiču ovog sporazuma dostavljaju se na nadležnost Tribunal d'arrondissement Luksemburga, a Ugovorne strane ovim neopozivo prihvataju nadležnost Tribunal d'arrondissement Luksemburga.

28.2. Ugovorne strane u ovom sporazumu ovim se odriču bilo kakvog imuniteta ili prava na prigovor u vezi s nadležnošću Tribunal d'arrondissement Luksemburga. Odluka Tribunal d'arrondissement Luksemburga donesena u skladu s ovim člankom je konačna i obvezujuća za Ugovorne strane, bez ograničenja ili uzdržavanja.

Član 29. ‒ Odricanje


29.1. Nikakav slučaj neispunjavanja ili odlaganja od strane Banke prilikom ostvarivanja bilo kojeg prava prema ovom sporazumu neće se smatrati odricanjem od takvog prava.

29.2. Ništa u ovom sporazumu ne smatra se odricanjem od, izričitim ili impliciranim, privilegija, imuniteta i iznimki koje uživaju Banka, njezini guverneri, direktori, zamjenici direktora, službenici, zaposlenici ili stručnjaci koji vrše poslove za Banku.

Član 30. ‒ Ostale odredbe


Dostupnost Granta za finansiranje Usluga u skladu s ovim sporazumom zavisi od kontinuirane dostupnosti sredstava za finansiranje Usluga u skladu s Ugovorom o finansiranju i o upotrebi sredstava Zajma Banke u skladu s odnosnim odredbama Ugovora o finansiranju.

Član 31. ‒ Cjelovitost Sporazuma

Ovaj sporazum predstavlja potpunu i isključivu izjavu o uslovima sporazuma između Ugovornih strana u vezi s njegovim predmetom i zamjenjuje i stavlja van snage sve prethodne sporazume između Ugovorih strana, bez obzira na to da li su izričiti ili implicirani, o istoj stvari.

Član 32. ‒ Nevaženje


Ako se bilo koja odredba ovog sporazuma odredi nezakonitom ili neprovedivom u sudskom postupku, ta odredba se ukida i postaje neoperativna i, pod uslovom da osnovni uslovi i odredbe ovog sporazuma, naročito Članovi 4. (Iznos i upotreba Granta), 5. (Isplata Granta), 7. (Postupci nabavke i izmjene Ugovora), 9. (Informiranje, praćenje i izvještavanje), 11.1 (Komunikacija, vidljivost i transparentnost), 11.5 (Komunikacija, vidljivost i transparentnost), 15. (Verifikacije, kontrole i revizije), 20. (Povrat), 23. (Raskid), 25. (Odgovornost i nadoknada štete), 27. (Mjerodavni zakoni), 28. (Nadležnost) i 29.2 (Neodricanje) ostanu zakoniti i provedivi, ostatak Sporazuma ostaje operativan i obavezujući za Ugovorne strane.

U POTVRDU NAVEDENOG, Ugovorne strane potpisale su ovaj sporazum u svoje ime u četiri originalna primjerka na engleskom jeziku, od čega dva primjerka zadržava Banka, jedan primjerak zadržava Korisnik, a jedan primjerak zadržava Agencija za provedbu.

za i u ime

EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Matteo Rivellini

Voditelj odjela

/svojeručni potpis/

17/11/2021

Martin Vatter

Voditelj jedinice i menadžerski savjetnik

/svojeručni potpis/

16/11/2021

 

za i u ime

BOSNE I HERCEGOVINE

/svojeručni potpis/

g. Vjekoslav Bevanda

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine

10. novembra 2021.godine

za i u ime

JP "Autoceste FBiH" d. o. o., MOSTAR

/svojeručni potpis/

g. Elmedin Voloder

v. d. direktora

04. novembra 2021.godine

 Dodatak 1. Obrazac aplikacije za Grant (GAF)