Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 15. Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 29.12.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE NAMIJENJENIH ZA SANIRANJE EKONOMSKIH ŠTETA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM COVID - 19


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine određuje raspodjelu finansijskih sredstava Budžeta institucija Bosne i Hercegovine utvrđenih Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20) u iznosu 10.000.000 KM iz člana 3. Tabela 3. na poziciji Rezervisanja 9999-2, tačka 3. "Sredstva za saniranje ekonomskih šteta".

Član 2.
(Raspodjela sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke bit će alocirana entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini u sljedećem omjeru:

a) 61 % za Federaciju Bosne i Hercegovine sa svojih 10 kantona;

b) 37 % za Republiku Srpsku;

c) 2 % za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Prijenos sredstava)

(1) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine izvršit će prijenos sredstava entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine u skladu sa utvrđenim procentima iz člana 2. ove Odluke.

(2) Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Direkcija za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti instrukcije s elementima za uplatu sredstava Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine radi realizacije obaveza iz stava (1) ovog člana.

Član 4.
(Izvještavanje)

(1) Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa namjenom propisanom članom 2. ove odluke Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da po prijemu izvještaja iz stava (1) ovog člana, dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine objedinjen izvještaj o realizaciji ove odluke.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 277/20
29. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!