Službeni glasnik BiH, broj 57/21

Na osnovu člana 66. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 09/05, 35/05, 100/08 i 33/17), člana 127. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20), te člana 8. Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika ("Službeni glasnik BiH", broj 35/08), rješavajući po službenoj dužnosti Grupa za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Banja Luka donosi


RJEŠENJE
1. Uvodi se posebna šema za naplatu PDV-a od poreznog obveznika-dužnika AGROKOMERC d.d., Trg Ahmeta Mržljaka 1, Velika Kladuša, PDV broj 263179080007.

2. Porezni obveznik-dužnik je obavezan u svoje fakture za isporuke licima, koja su registrovana za PDV, unijeti sljedeću klauzulu: "Iznos PDV-a naveden u ovoj fakturi plaća se Upravi za indirektno oporezivanje s pozivom na PDV broj 263179080007".

3. PDV obveznici, koji su primaoci isporuka od strane dužnika iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja, dužni su iznos PDV-a sa fakture uplaćivati direktno Upravi za indirektno oporezivanje i to do 5. u mjesecu za prethodni porezni period. U istom roku primaoc isporuke je dužan dostaviti Upravi za indirektno oporezivanje listu sa podacima za prethodni porezni period, a koji se odnose na poreznog obveznika - dužnika prema kojem je uvedena posebna šema, sa sljedećim sadržajem:

- iznos zadržanog PDV-a,

- identifikacioni broj isporučioca dobra ili usluga,

- identifikacioni broj primaoca dobra ili usluga koji je zadržao iznos PDV-a.

4. Posebna šema se primjenjuje od dana objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku BiH".

5. Porezni obveznik-dužnik AGROKOMERC d.d. Velika Kladuša obavezan je rješenje kojim se utvrđuje obaveza plaćanja po posebnoj šemi istaći u poslovnim prostorijama na vidno mjesto, zajedno s uvjerenjem o registraciji za PDV.

6. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

7. Ovo rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH" i u tri najčitanije dnevne novine.

Obrazloženje


Regionalni centar Banja Luka, Grupa za prinudnu naplatu vodi postupak prinudne naplate PDV-a od dužnika AGROKOMERC d.d., Trg Ahmeta Mržljaka 1, Velika Kladuša, PDV broj 263179080007, a na osnovu naloga za prinudnu naplatu koji su izdati za obaveze iskazane u redovnim prijavama samooporezivanja i to za porezne periode 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1402, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1411, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 i naloga za prinudnu naplatu koji su izdati za obaveze utvrđene naknadnim kontrolama Odsjeka za poreze Regionalnog centra Banja Luka za porezne periode 1012, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,1206, 1403, 1411, 1506, 1508, 1509, 1601, 1811 i 1812.

Nalozi za prinudnu naplatu su izdati u skladu sa važećim zakonskim propisima, koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja naloga za prinudnu naplatu, jer obaveze iz navedenih poreznih perioda nisu izmirene kako je to propisano članom 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članom 33. stav (2) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13).

Na dan donošenja ovog rješenja, dug po osnovu PDV-a dužnika AGROKOMERC d.d. iznosi 3.201.026,35 KM od čega je iznos 1.762.840,30 KM glavni dug, iznos od 62.955,94 KM naknadni teret prinude i iznos od 1.375.230,11 KM zatezna kamata.

Kako dužnik nije izmirio dug ni nakon zaprimanja naloga za prinudnu naplata na temelju odredbe člana 45. tad važećeg Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 27/12), izdat je nalog za pljenidbu postojeće i buduće imovine i prava dužnika.

Provodeći postupak prinudne naplate suglasno odredbi člana 13. Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 62/11), izvršena je obustava transakcija preko bankovnih računa dužnika, koja do danas nije rezultirala naplatom duga. Vršena je i pljenidba dužnikovih nenaplaćenih potraživanja kao i zakupnina koje također nisu rezultirale naplatom duga. Na nepokretnoj imovini izvršen je upis zakonske hipoteke u korist Uprave za indirektno oporezivanje, ali kako pored hipoteke UIO, postoje i drugi povjerioci koji imaju prvenstveni red u namirenju, to je naplata duga po osnovu indirektnih poreza na takav način upitna i neizvjesna.

S obzirom da je dužnik nastavio vršiti oporezivi promet usljed čega se dug kontinuirano uvećava, stekli su se uvjeti da Grupa za prinudnu naplatu, shodno odredbama člana 66. stav (3) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i člana 127. stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, započne postupak uvođenja posebne šeme za naplatu duga dužnika AGROKOMERC d.d. iz Velika Kladuše.

Na osnovu člana 3. stav (1) i (3) Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika Grupi za reviziju i kontrolu u Regionalnom centru Banja Luka dostavljena je inicijativa za kontrolu dužnika s aspekta procjene kategorija iz člana 5. iste Instrukcije.

Kontrolom koja je obuhvatila porezne periode od 01.01.2020. do 30.04.2021. godine, kao i prikupljanjem podataka u toku postupka prinudne naplate duga, utvrđene su činjenice koje nesumnjivo ukazuju na potrebu i opravdanost uvođenja posebne šeme za naplatu duga, a posebno iz sljedećih razloga:

- Kontrolom je utvrđeno da se dužnik Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, u kontroliranom periodu, bavio isključivo iznajmljivanjem poslovnog prostora i opreme, te uredno prijavljuje obračunati i iskazani PDV po fakturama za iznajmljivanje i za prodaju robe;

- Na kontu 2111 isti je iskazao potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 1.470.310,97 KM, dok je u kontroliranom periodu na kontu 611 iskazao prihode od prodaje robe i usluga u iznosu od 10.367,69 KM i na kontu 651 prihode od zakupnina po ugovoru u iznosu od 227.134,92 KM;

- Uvidom u Informacioni sistem "e-porezi" utvrđeno je da porezni obveznik-dužnik kontinuirano obavlja oporezivi promet te da je u poslednjih 12 mjeseci iskazao izlazni PDV u ukupnom iznosu od 152.434,00 KM;

- Nepokretna imovina navedenog poreznog obveznika-dužnika je višestruko opterećena od strane drugih povjerioca koji imaju prvenstveni red u namirenju, dok su ugovori o zakupu većinom predmeti sudskog izvršnog postupka.

Na osnovu utvrđenih činjenica saglasno odredbama člana 6. stav (1), a primjenom člana 8. stav (1) Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika, Grupa za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Banja Luka je dana 16.07.2021. godine dostavila dužniku AGROKOMERC d.d. iz Velika Kladuše pismo namjere broj 02/6-2/I-16-16-29-2932/21 od 12.07.2021. godine, u kojem ga obavještava o iznosu duga i namjeri uvođenja posebne šeme za naplatu PDV-a ako u roku od 30 dana ne izmiri dug ili ne obezbijedi adekvatnu garanciju za plaćanje duga kako je propisano odredbom člana 128. stav (1) i (2) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U pismu namjere, dužniku je ukazano i na obaveze koje mu se stavljaju na teret uvođenjem posebne šeme dužnika shodno odredbama člana 128. stav (3) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Kako isti u ostavljenom roku nije uplatio dug ili obezbijedio adekvatnu garanciju za plaćanje duga, a dug se i dalje uvećavao u proteklih 30 dana, odlučeno je da se na ovog dužnik primijeni posebna šema radi obezbjeđenja naplate duga.

Pri donošenju odluke o uvođenju posebne šeme dužnika Grupa za prinudnu naplatu je kao odlučne činjenice cijenila: iznos duga po osnovu indirektnih poreza koji se neprekidno uvećava, milionski iznos duga prema drugim povjeriocima, nemogućnost naplate poreza na dodanu vrijednost iz imovine dužnika, historijat ponašanja dužnika u proteklim godinama, kao i činjenicu da je za navedenog dužnika već bila uvedena posebna šema preko koje je naplaćen znatan iznos duga. Kako podaci iz mjesečnih poreznih prijava ukazuju da dužnik kontinuirano obavlja oporezivi promet i iskazuje izlazni PDV, a s druge strane vrši isporuke na domaćem tržištu prema registriranim PDV obveznicima, to je nespornim utvrđeno da je opravdano i neophodno uvođenje posebne šeme dužnika, pa je iz tih razloga odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Na temelju odredbe člana 66. stav (4), a u vezi sa članom 42. stav (1) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznik-dužnik (isporučitelj dobara i usluga) i porezni obveznici kupci (primaoci dobara i usluga) su solidarno i pojedinačno odgovorni za plaćanje PDV-a, dok se ne primi dokaz da je fakturirani PDV plaćen.

Shodno odredbama člana 66. stav (7) i člana 128. stav (4) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ovo rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH" i tri najčitanije dnevne novine, a isto je dužnik obavezan istaći u poslovnim prostorijama na vidno mjesto zajedno s uvjerenjem o registraciji za PDV.

Odredbom člana 137. stav (1) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13) propisano je da žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Odsjeku za prinudnu naplatu putem Grupe za prinudnu naplatu Regionalnog centra Banja Luka u roku od 15 dana od dana prijema istog. U skladu sa članom 12. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10) žalba izjavljena na odluke donesene u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ne podliježe plaćanju takse.

Broj 02/6-2/I-16-16-29-3278/21
27. augusta 2021. godine
Banja Luka


Šef Grupe za prinudnu naplatu
Lejla Mehmedović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!