Službeni glasnik BiH, broj 75/20

Na osnovu člana 12. st. 6. i 7., te člana 29. stava 1. tačke k) Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/20) Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH donosi


ODLUKU


O VISINI STOPE PREMIJE ZA 2021. GODINU


I


Utvrđuje se stopa premije osiguranja za 2021. godinu u visini od 0,26% na godišnjem nivou na osnovicu utvrđenu Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine.
II


Utvrđena stopa premije osiguranja će se primjenjivati počev od 1. januara 2021. godine.

III


Odluka o visini stope premije osiguranja će se objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-01-1-255/26-20
9. novembra 2020. godine
Banja Luka


Predsjedavajući
Upravnog odbora
Dr. Senad Softić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!