Međunarodni ugovori, broj 18/20
ODLUKA BROJ 2020/05


REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA PROMETNE ZAJEDNICE O PRAVILIMA NADOKNADE TROŠKOVA LICIMA IZVAN STALNOG SEKRETARIJATA PROMETNE ZAJEDNICE KOJA SU POZVANA DA PRISUSTVUJU SASTANCIMA U SVOJSTVU STRUČNJAKA


Član 1.


Usvajaju se pravila nadoknade troškova licima izvan Stalnog sekretarijata Prometne zajednice koja su pozvana da prisustvuju sastancima u svojstvu stručnjaka.

Ova pravila navedena su u Aneksu.

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Potpisano u Sarajevu, 29. jula 2020.

Za Regionalni upravni odbor

Predsjednik

Zoran Andrić, s. r.

ANEKS


PRAVILA NADOKNADE TROŠKOVA LICIMA IZVAN STALNOG SEKRETARIJATA PROMETNE ZAJEDNICE KOJA SU POZVANA DA PRISUSTVUJU SASTANCIMA U SVOJSTVU STRUČNJAKA

Član 1.


1. Ova pravila se primjenjuju na sljedeća lica, u daljnjem tekstu "vanjski stručnjaci":

(a) svako lice izvan Prometne zajednice koje je pozvano da u stručnom odboru ili radnoj grupi daje određeno profesionalno mišljenje, gdje god da se odvija sastanak;

(b) svako lice odgovorno za praćenje lica sa invaliditetom iz tačke (a).

2. Vanjski stručnjaci mogu biti eksperti iz privatnog sektora ili vladini stručnjaci:

(a) stručnjaci iz privatnog sektora su pojedinci koji predstavljaju civilno društvo ili rade za privatnu organizaciju, a koji su pozvani da Prometnoj zajednici pruže korist u vidu svoje lične ekspertize ili da predstavljaju svoje organizacije na određenom području, ali ne i da brane interese određene zemlje;

(b) vladini stručnjaci su lica koja su pozvana kao predstavnici nacionalnog, regionalnog ili lokalnog javnog organa države članice EU ili strane Jugoistočne Evrope ili koje je takav organ imenovao.

Član 2.


Stalni sekretarijat neće biti odgovoran za bilo kakvu materijalnu, nematerijalnu ili fizičku štetu koju su pretrpjeli vanjski stručnjaci ili lica odgovorna za pratnju vanjskog stručnjaka sa invaliditetom tokom njegovog putovanja do boravka na mjestu sastanka, osim ako se takva šteta može direktno pripisati Stalnom sekretarijatu.

Konkretno, Prometna zajednica ne snosi odgovornost za nesreće u koje su umiješani vanjski stručnjaci koji koriste vlastita prijevozna sredstva za put do sastanka.

Član 3.


1. Svi vanjski stručnjaci imaju pravo na nadoknadu svojih putnih troškova od mjesta navedenog u njihovom pozivu (posao ili kućna adresa) do mjesta sastanka, najprikladnijim prijevoznim sredstvom s obzirom na prijeđenu udaljenost. Uopćeno, ovo će biti putovanje vozom prve klase za udaljenosti manje od 400 km (u jednom smjeru prema zvaničnoj udaljenosti željeznicom) i putovanje avionom ekonomske klase za udaljenosti od 400 km ili više. Ako putovanje avionom uključuje let od 4 časa ili više, nadoknađuje se cijena karte poslovne klase.

2. Direktor Stalnog sekretarijata ("direktor") posebno će pokušati osigurati da sastanci budu organizirani tako da vanjskim stručnjacima omogući da iskoriste najekonomičnije cijene putovanja. Direktor posebno pažljivo pregleda sve zahtjeve za nadoknadu koji uključuju neuobičajeno skupe letove. Direktor ima pravo da izvrši sve provjere koje su možda potrebne i da zatraži bilo kakav dokaz od vanjskog stručnjaka koji je potreban u tu svrhu. Direktor, također, ima pravo, ako se čini opravdanim, da ograniči nadoknadu na stope koje se obično primjenjuju na uobičajeno putovanje od mjesta rada ili prebivališta vanjskog stručnjaka do mjesta sastanka.

3. Putni troškovi nadoknađuju se predajom originalnih pratećih dokumenata: karata i računa ili, u slučaju online rezervacija, štampanjem elektronske rezervacije i karata za ukrcavanje za putovanje na odredište. Predati dokumenti moraju da sadrže klasu putovanja, vrijeme putovanja i plaćeni iznos.

4. Troškovi putovanja privatnim vozilom nadoknađuju se istom stopom kao i vozna karta prve klase.

5. Ako ne postoji ruta vozom, troškovi putovanja privatnim vozilom nadoknađuju se po stopi od 0,22 eura po kilometru.

6. Vožnja taksijem se ne nadoknađuje.

Član 4.


1. Dnevnica koja se plaća za svaki dan sastanka je fiksna stopa koja pokriva sve troškove na mjestu održavanja sastanka, uključujući, naprimjer, obroke i lokalni prijevoz (autobus, tramvaj, metro, taksi, parking, cestarine na autocesti itd.), kao i putno osiguranje i osiguranje u slučaju nezgode.

2. Dnevnica iznosi 92,00 eura.

3. Ako je mjesto polaska navedeno u pozivu udaljeno 100 km ili manje od mjesta održavanja sastanka, dnevnica se smanjuje za 50%.

4. Vanjski stručnjaci koji moraju provesti jednu ili više noći na mjestu održavanja sastanka, jer vrijeme sastanaka nije u skladu sa vremenom letova ili vozova,1 imaju pravo na nadoknadu za smještaj. Ova nadoknada iznosi 100,00 eura po noći. Broj noći ne smije prijeći broj dana sastanka + 1.

5. Izuzetno se isplaćuju dodatne nadoknade i za smještaj i dnevnicu ako bi produženje boravka omogućilo vanjskom stručnjaku da smanji troškove prijevoza u vrijednosti većoj od iznosa tih naknada.

6. Dnevnica i/ili naknada za smještaj može se povećati za 50% obrazloženom odlukom direktora za vanjske stručnjake visokog nivoa.

–––––––––––––––

1 Kao opće pravilo, od vanjskih stručnjaka se ne može zahtijevati da:

- napuste svoje radno mjesto ili prebivalište ili mjesto gdje se sastanak održava prije 7:00 časova ujutro (stanica ili drugo prijevozno sredstvo) ili 8:00 časova ujutro (aerodrom);

- stignu na mjesto gdje se sastanak održava poslije 21:00 (aerodrom) ili 22:00 (stanica ili drugo prijevozno sredstvo).

Član 5.


Ako se, uzimajući u obzir troškove vanjskih stručnjaka sa invaliditetom koji su nastali kao posljedica invaliditeta ili bilo kojeg lica koje je u njihovoj pratnji, naknade predviđene u članu 4. čine očigledno neadekvatnim, ti troškovi se nadoknađuju na zahtjev direktora nakon predaje popratne dokumenacije.

Član 6.


1. Ukoliko u pismu poziva i zahtjevu za organiziranje sastanka nije drugačije navedeno, stručnjaci iz privatnog sektora imaju pravo na dnevnicu za svaki dan sastanka i, prema potrebi, dodatak za smještaj, pod uvjetom da izjave na vlastitu odgovornost da ne primaju sličan dodatak ili slične dodatke od druge institucije za istu posjetu. Direktor osigurava usklađenost između sadržaja pozivnih pisama i zahtjeva za organiziranje sastanka.

2. Vladini stručnjaci dobijaju dnevnicu za svaki dan sastanka i, ako je prikladno, dodatak za smještaj, pod uvjetom da je to predviđeno relevantnim poslovnikom odbora ili radne grupe i pod uvjetom da izjave na vlastitu odgovornost da ne primaju slične naknade od vlastite administracije za istu posjetu.

3. Direktor može obrazloženom odlukom i podnošenjem prateće dokumentacije da odobri povrat troškova koje su vanjski stručnjaci morali da pokriju kao rezultat posebnih uputstava koja su dobili u pisanom obliku.

4. Sve nadoknade putnih troškova, dnevnica i naknade za smještaj isplaćivat će se na jedan bankovni račun po vanjskom stručnjaku.

5. Nadoknade troškova vladinih stručnjaka uplaćuju se na račun na ime vlade, jednog od njenih ministarstava ili javnih organa, ukoliko nema odstupanja od vlade, jednog od njenih ministarstava ili javnih organa.

Član 7.


1. Maksimalni broj vanjskih stručnjaka po sastanku, bez obzira da li imaju pravo na nadoknadu svojih troškova ili ne, bit će po jedan iz svake strane Jugoistočne Evrope i po jedan iz svake zemlje članice EU koji se pozivaju kao vladini stručnjaci, i broj stručnjaka iz privatnog sektora jednak broju vladinih stručnjaka.

2. Direktor može da odstupi od pravila utvrđenog u stavu 1. obrazloženom odlukom u slučaju zajedničkih sastanaka nekoliko odbora ili radnih grupa.

Član 8.


1. Nalog za plaćanje sastavlja se na osnovu zahtjeva za nadoknadom koji je uredno ispunio i potpisao vanjski stručnjak i sekretar sastanka odgovoran za potvrđivanje prisustva vanjskog stručnjaka.

2. Vanjski stručnjaci će sekretaru sastanka dostaviti dokumente neophodne za njihovu nadoknadu, dopisom, faksom ili e-mailom, na kojim se nalaze poštanska marka ili datum koji nisu stariji od 30 kalendarskih dana od posljednjeg dana sastanka.

3. Stalni sekretarijat će nadoknaditi troškove vanjskih stručnjaka u roku od 30 kalendarskih dana.

4. Ako vanjski stručnjak ne može da pruži ispravno obrazloženje koje je prihvaćeno obrazloženom odlukom direktora, nepoštovanje stava 2. oslobađa Prometnu zajednicu od svake obaveze nadoknade putnih troškova ili plaćanja bilo kakvih naknada.

Član 9.


1. Putni troškovi nadoknađuju se u eurima, gdje je to primjenljivo, po kursu koji se primjenjuje na dan sastanka.

2. Dnevnica i, ako je to prikladno, naknada za smještaj bit će nadoknađena u eurima po paušalnom kursu koji je važio na dan sastanka.

Član 10.


Ova pravila primjenjuju se od dana nakon usvajanja.


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!