Međunarodni ugovori, broj 3/22

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-97/22 od 23. februara 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 25. redovnoj sjednici, održanoj 31. marta 2022. godine, donijelo


ODLUKU


RATIFIKACIJI SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NA SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU ZAKLJUČEN DANA 17.12.2019. GODINE ("PRVOBITNI SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU") IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE ("PRIMATELJ") KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I REPUBLIKE SRPSKE KOJU PREDSTAVLJAJU MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE I MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") U IZNOSU OD 10.000.000,00 EUR- ENERGETSKA UČINKOVITOST U JAVNIM ZGRADAMA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o izmjenama i dopunama na Sporazum o finansiranju i projektu zaključen dana 17.12.2019. godine ("Prvobitni sporazum o finansiranju i projektu") između KfW-a, Franfurt na Majni ("KfW") i Bosne i Hercegovine ("Primatelj") koju predstavljaju Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske ("Agencija za izvršenje Projekta") u iznosu od 10.000.000,00 EUR – Energetska učinkovitost u javnim zgradama.

Sporazum je potpisan dana 07.05.2021. godine. Navedeni originalni primjerak Amandmana potpisan je na engleskom jeziku, sa prevodom na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Član 2.


Tekst sporazuma u prijevodu glasi:

Sporazum o izmjenama i dopunama zaključen dana 07.05.2021. godine na Sporazum o finansiranju i projektu zaključen dana 17.12.2019. godine ("Prvobitni sporazum o finansiranju i projektu


Ugovorne strane saglasne su da se, u skladu s drugim sporazumima o finansiranju između Ugovornih strana, obaveze informiranja u odredbama o poštivanju obaveza koje se odnose na Agenciju za izvršenje Projekta mijenjaju tako da Agencija za izvršenje Projekta dostavlja samo informacije i izvještaje o Projektu Primaocu uz prethodno odobrenje KfW-a.

Prema tome, KfW, Primalac i Agencija za izvršenje Projekta zaključuju sljedeći sporazum o izmjenama i dopunama ("Sporazum o izmjenama i dopunama")

Poglavlje 1

Tumačenje

Zavisno od bilo koje izričito suprotne odredbe u Sporazumu o izmjenama i dopunama ili osim ako kontekst drugačije nalaže, izrazi napisanim velikim slovima u Prvobitnom sporazumu o finansiranju i projektu imaju isto značenje u ovom sporazumu o izmjenama i dopunama.

Poglavlje 2

Izmjene i dopune Prvobitnog sporazuma o finansiranju i projektu

Član 2. D) (Obaveze koje se odnose na informiranje) Dodatka 1.b (Odredbe o poštivanju obeveza ‒ Agencija za izvršenje Projekta) Prvobitnog sporazuma o finansiranju i projektu se u cijelosti brišu i zamjenjuju sljedećim:

"dostavlja KfW-u i, nakon odobrenja KfW-a, Primaocu, sve informacije i izvještaje o Projektu i napredovanju Projekta koje KfW može zatražiti u smislu ovog dodatka; i"

Poglavlje 3

Kontinuitet

Sve druge odredbe Prvobitnog sporazuma o finansiranju i projektu ostaju na snazi nepromijenjene i nastavljaju važiti i proizvoditi pravne učinke, osim onih izmijenjenih ovim sporazumom o izmjenama i dopunama.

Poglavlje 4

Dodatne odredbe

4.1 Ovaj sporazum o izmjenama i dopunama ne mijenja niti predstavlja odricanje od bilo koje odredbe Prvobitnog sporazuma o finansiranju i projektu i naročito ne predstavlja odricanje koje se odnosi na bilo koje od naših prava iz Prvobitnog sporazuma o finansiranju i projektu, osim onih izričito definiranih u ovom sporazumu o izmjenama i dopunama.

4.3. Odredbe člana 5. (Troškovi i javne dažbine), člana 6. (Ugovorne izjave i Ovlaštenje za zastupanje) i članova 9.2, 9.3 i 9.4 (Razne odredbe) Prvobitnog sporazuma o zajmu i projektu uvrštaju se u ovaj sporazum o izmjenama i dopunama kao što je u potpunosti definirano u ovom sporazumu o izmjenama i dopunama i kao da su reference u tim odredbama na "Sporazum" ili "ovaj sporazum" reference na ovaj sporazum o izmjenama i dopunama.

Sporazum je sačinjen u četiri originalna primjerka na engleskom jeziku.

Frankfurt na Majni i Sarajevo, dana 7. maja 2021. godine

Za KfW

(svojeručni potpis)/(svojeručni potpis)

Ime: (nečitko)

Funkcija: (nečitko

Za KfW:

/svojeručni potpis/               /svojeručni potpis/

 

 

 

 

Ime: /nečitko/                         Ime: /nečitko/

Funkcija: /nečitko/                     Funkcija: Voditelj projekta

 

Za Bosnu i Hercegovinu

koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora:

/svojeručni potpis/

 

 

Ime:

Funkcija:

 

 

 

 

 

Za Republiku Srpsku

koju predstavlja Ministarstvo finansija

/svojeručni potpis/

 

Ime: Zora Vidović

Funkcija: Ministrica

 

 

 

 

 

Za Republiku Srpsku

koju predstavlja Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju:

 

Ime: Srebrenka Golić

Funkcija: Ministrica

/svojeručni potpis/

 Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-844-58/22
31. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!