Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Na osnovu člana 38. st. (3) i (4) Zakona o graničnoj kontroli ("Službeni glasnik BiH", br. 53/09, 54/10 i 47/14) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici, održanoj 28. maja 2024. godine, donijelo je


ОDLUKU


O OSNIVANJU DRŽAVNE KOMISIJE ZA GRANICU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Osnivanje)

(1) Ovom odlukom osniva se Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) Komisija preuzima poslove i dokumentaciju nastalu u radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, formirana Odlukom o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 75/16, 59/19 i 77/20).

Član 2.
(Imenovanje)

(1) Komisija ima šest članova.

(2) U Komisija se imenuju:

a) Davor Bošnjak, dipl. oec. - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

b) Emir Vladavić, dipl. pravnik - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,

c) Bojan Ninčić, dipl. ing. geod. - Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske,

d) Nenad Bajić, dipl. ing. geod. - Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske,

e) Željko Obradović, dipl. ing. geod. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove,

f) Zijad Džananović, dipl. ing. geod. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Član 3.
(Mandat)

(1) Mandat članova Komisije traje tri godine.

(2) Članovi Komisije nakon isteka mandata mogu biti ponovo imenovani u Komisiju.

Član 4.
(Način rukovođenja i odlučivanja)

(1) Način rukovođenja, odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Komisije utvrđuju se Poslovnikom o radu Državne komisije za granicu BiH.

(2) Komisija je dužna donijeti Poslovnik o radu u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke.

(3) Poslovnik o radu Komisije objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Član 5.
(Nadležnosti)

Komisija je nadležna za:

a) identifikaciju granice sa susjednim državama,

b) sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu s Poslovnikom o radu,

c) pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama,

d) koordinaciju s nadležnim ministarstvima i tijelima uprave na planu rješavanja poslova iz oblasti državne granice,

e) nadzor nad aktivnostima utvrđivanja, obilježavanja i stabilizacije granične linije.

Član 6.
(Podnošenje prijedloga i administrativno-tehnička pomoć)

(1) Komisija ima obavezu da u stručnom smislu razradi i podnese prijedloge iz svoje nadležnosti definirane u članu 5. ove odluke te posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavi nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

(3) Administrativno-tehničku pomoć za Komisiju obavljat će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Radna tijela sa susjednim državama)

Komisija može, uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, osnivati zajednička radna tijela sa susjednim državama za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti.

Član 8.
(Stručni tim)

Komisija, po potrebi, može uz saglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, formirati stručni (ekspertni) tim za razmatranje stručnih pitanja iz svoje nadležnosti.

Član 9.
(Podnošenje izvještaja o radu)

Komisija podnosi izvještaj o radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine najmanje dva puta u dvanaest mjeseci.

Član 10.
(Način finansiranja)

Aktivnosti Komisije se finansiraju iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Član 11.
(Naknada za rad)

(1) Članovi Komisije, za svoj rad, ostvaruju pravo na novčanu naknadu. Visina novčane naknade utvrdit će se posebnom odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u skladu s odredbama člana 39. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

(2) Sredstva za isplatu naknada za rad članova Komisije osiguravaju se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza na poziciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine - Program posebne namjene: Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine.

Član 12.
(Dokumentacija)

Dokumentacija koja nastane u radu Komisije čuvat će se u arhivi Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a posredstvom Informacionog sistema za upravljanje dokumentima Državne komisije za granicu BiH, u skladu s odredbama Odluke o načinu evidentiranja i čuvanja dokumentacije Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine u arhivi Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 85/17).

Član 13.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 77/20).

Član 14.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 101/24
28. maja 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!