Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 37. vanrednoj (telefonskoj) sjednici održanoj 21. decembra 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O USPOSTAVI PRIVREMENOG PRIHVATNOG CENTRA ZA SMJEŠTAJ MIGRANATA NA LOKACIJI "LIPA"


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom se određuje uspostava privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na lokaciji "Lipa" koja se nalazi na području grada Bihaća.

Član 2.
(Regulisanje pravnih pitanja)

(1) Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da sa Gradom Bihaćem riješi pravna pitanja u vezi davanja na korištenje lokacije "Lipa" Službi za poslove sa strancima upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za uspostavu privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata.

(2) Privremeni prihvatni centar "Lipa" uspostavlja se kao montažni objekat kontejnerskog tipa, kapaciteta 1500 osoba.

Član 3.
(Memorandum o uspostavi privremenog prihvatnog centra)

Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da u saradnji sa: Gradom Bihaćom, Vladom Unsko-sanskog kantona, Službom za poslove sa strancima, Međunarodnom organizacijom za imigracije i drugim nadležnim institucijama, agencijama i organizacijama, definiše i potpiše memorandum o saradnji kojim se uređuje način saradnje i pružanja međusobne pomoći u cilju uspostave privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na lokaciji "Lipa".

Član 4.
(Finansijska sredstava)

Za uspostavu privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na lokaciji "Lipa" koristit će se sredstva koja se obezbijede posredstvom donacija.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 272/20
21. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!