Službeni glasnik BiH, broj 75/20

Na osnovu člana 12. stav (7) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12) i člana 193. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), rješavajući u postupku ex post kontrole usklađenosti državne pomoći pokrenutom po službenoj dužnosti, a u vezi s dodjelom državne pomoći u obliku subvencije kupcima KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, sadržane u Zaključku Vlade Kantona Sarajevo za prevazilaženje posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine, Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine na 101. sjednici, održanoj 30. oktobra 2020. godine, donijelo je sljedeće


RJEŠENJE
1. Odobrava se ex post (naknadno) državna pomoć sadržana u tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-05-22741-1/19 od 10.6.2019. godine, koja je indirektno dodijeljena u obliku subvencije kupcima (potrošačima) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorije "Velika privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini u iznosu od 1.072.420,94 KM i kupcima iz kategorije "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini u iznosu od 332.472,68 KM, jer je u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

2. Utvrđuje se da državna pomoć sadržana u tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-05-22741-1/19 od 10.6.2019. godine, koja je indirektno dodijeljena u obliku subvencije kupcu (potrošaču) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorije KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

3. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje 1. Pokretanje postupka


Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) zaprimilo je 9.7.2019. godine putem službenog e-maila Vijeća info.@szdp.gov.ba dopis Sekretarijata Energetske zajednice, broj BH-MIN/O/jko/06/09-07-2019 od 9.7.2019. godine, koji je naslovljen na Vladu Kantona Sarajevo, dok su u kopiji navedeni: Vijeće, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i BH-Gas Sarajevo.

U predmetnom dopisu navedeno je da je Sekretarijat Energetske zajednice zaprimio prigovor o neusklađenosti mjera, čiji je cilj prevazilaženje posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa, sadržanih u Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo, broj 01-05-23449/19, i Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-05-22741-1/19 od 10.6.2019. godine, s acquisem Energetske zajednice, odnosno članom 18. Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice ("Službeni glasnik BiH", broj 5/08 - izdanje međunarodni ugovori) koji sadrži opću zabranu bilo koje javne pomoći koja narušava ili prijeti da naruši konkurenciju favoriziranjem određenih preduzeća ili određenih energetskih resursa, te da su navedeni slučaj registrirali pod brojem ECS-7/19. U istom dopisu postavlja se pitanje Vladi Kantona Sarajevo da li su konsultirali i obavijestili Vijeće u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH (u daljnjem tekstu: Zakon) u vezi s ovim mjerama i sugerira da, ako nisu, to što prije učine kako bi izbjegli da se državna pomoć sadržana u navedenim odlukama proglasi nezakonitom. Na kraju dopisa poziva se Vlada Kantona Sarajevo da dostavi odgovor Sekretarijatu Energetske zajednice do 22.7.2019. godine.

O navedenim zaključcima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo Vijeće je obaviješteno 28.6.2019. godine putem e-maila koji je uputio Almir Bećarević pod naslovom "Prijava nezakonito dodijeljene državne pomoći".

Vijeće je ostvarilo uvid u sadržaj navedenih zaključaka Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, putem službene internetske stranice Skupštine Kantona Sarajevo www.skupstina.ks.gov.ba, i na 86. sjednici, održanoj 18.7.2019. godine, nakon njihove analize zaključio da se mjere sadržane u predmetnim zaključcima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo potencijalno mogu smatrati državnom pomoći, u skladu s članom 3. stav (1) Zakona, te da oni predstavljaju pravni osnov za dodjelu potencijalne državne pomoći, a da je u konkretnom slučaju Vlada Kantona Sarajevo davalac državne pomoći s obzirom na to da će se subvencioniranje dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo vršiti iz budžeta Kantona.

Shodno navedenom, Vijeće se obratilo Vladi Kantona Sarajevo Zahtjevom za podnošenje prijave državne pomoći, akt broj 03-26-5-96-1/19 od 22.7.2019. godine.

S obzirom na to da Vlada Kantona Sarajevo nije postupila po Zahtjevu za prijavu državne pomoći, Vijeće je uputilo Urgenciju za postupanje po Zahtjevu za podnošenje prijave državne pomoći, akt broj 03-26-5-96-2/19 od 25. 9. 2019. godine.

Budući da Vlada Kantona Sarajevo nije postupila po navedenoj urgenciji, Vijeće je na 90. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donijelo zaključak o pokretanju istrage po službenoj dužnosti, u skladu s članom 10. stav (2) Zakona, u vezi s dodjelom državne pomoći od Vlade Kantona Sarajevo, s obzirom na to da postoji dovoljno indikacija da je ona nezakonito dodijeljena. Na istoj sjednici Vijeće je donijelo zaključak da se obrati Federalnom ministarstvu finansija, kao organu za provođenje Zakona, s ciljem dobivanja određenih informacija o predmetnoj državnoj pomoći, te uputilo Zahtjev Vladi Kantona Sarajevo za dostavljanje kompletne dokumentacije u vezi s dodjelom predmetne državne pomoći sadržane u zaključcima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija je 9.12.2019. godine dostavilo Vijeću Očitovanje, akt broj 06-14-3-4-9438/19 od 3.12.2019. godine, u kome stoji da navedeno ministarstvo nije zaprimilo od Vlade Kantona Sarajevo prijavu za odobrenje državne pomoći sadržane u predmetnim zaključcima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo je 3.3.2020. godine Vijeću dostavilo Odgovor na Zahtjev za prijavu državne pomoći i dostavljanje dokumentacije koja se odnosi na njenu dodjelu, akt broj 27-05-43767/19 od 19.12.2019. godine, u kome je navedeno da KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo ne narušava konkurenciju na tržištu jer je jedini privredni subjekat koji je registriran za obavljanje djelatnosti distribucije prirodnog gasa u Kantonu Sarajevo, koja je od javnog interesa, te da se samim tim oblik subvencioniranja sadržan u tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-05-22741-1/19 od 10.6.2019. godine, i tački 1. Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo, broj 01-05-23449/19 od 10.6.2019. godine, ne može smatrati državnom pomoći shodno članu 3. stav (1) Zakona.

U prilogu navedenog odgovora dostavljeni su i sljedeći dokumenti:

- Odgovor KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo na Zahtjev za podnošenje prijave državne pomoći, akt broj 0101-08-259/20 od 3.2.2019. godine, i

- Rješenje Općinskog suda u Sarajevu o upisu u sudski registar KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, akt broj 065-0-Reg-19-005050 od 21.11.2019. godine.

Vijeće se obratilo Vladi Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture, Zahtjevom za dostavljanje dodatne dokumentacije, akt broj 03-26-5-96-8/19 od 26. 5. 2020. godine, koja se odnosi na podatke o iznosu subvencioniranog dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine za svakog pojedinačnog privrednog subjekta (kupca/potrošača) iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda".

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo je 22.6.2020. godine Vijeću dostavilo Odgovor na Zahtjev za dostavljanje dokumentacije, akt broj 27-05-43767/19 od 18.6.2020. godine, u čijem prilogu je dostavljen dopis KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo s podacima o iznosu subvencije za kupce iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" u elektronskoj formi (CD).

Dana 21.8.2020. godine Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo dostavilo je dopunu dokumentacije, akt broj 27-05-43767/19 od 17.8.2020. godine, u čijem prilogu je dostavljen dopis KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo. U prilogu dopisa dostavljene su izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima kupaca iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona iz kojih proizlazi da navedeni privredni subjekti nisu primili državnu pomoć u 2019. godini niti prethodne dvije fiskalne godine, izuzev predmetne subvencije dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo.

2. Primijenjeni propisi


Osim Zakona, Vijeće je u postupku primijenilo odredbe Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/18) (u daljnjem tekstu: Uredba), Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/18), Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - ispr., 19/17, 20/18 i 22/19), Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/07), Uredbe o općim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/16), te u svrhu poređenja propisa Evropske unije iz oblasti državne pomoći.

U skladu s odredbom člana 4. stav (1) Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH kojom je propisano da se državna pomoć dodjeljuje ako program ili pojedinačni projekat državne pomoći zadovoljava uslove iz ove uredbe i člana 71. stav 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 5/08 - izdanje međunarodni ugovori) (u daljnjem tekstu: SSP), Vijeće je obavezano da prilikom ocjene zahtjeva za dodjelu državne pomoći primjenjuje ne samo pravo BiH nego da na odgovarajući način primijeni i kriterije i uslove koji proizlaze iz primjene konkurencijskih pravila važećih u Zajednici i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice. Osim Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH, obaveza primjene navedenih kriterija i uslova Vijeću je propisana odredbom člana 71. stav 1. tačka c) SSP-a koji glasi: Konkurencija i druge ekonomske odredbe "1. Sljedeće je nespojivo s propisnim funkcioniranjem ovog sporazuma, u mjeri u kojoj može uticati na trgovinu između Zajednice i Bosne i Hercegovine: (c) svaka državna pomoć kojom se narušava ili prijeti narušavanju konkurencije davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima", te stavom 2. istog člana koji glasi: "2. Svaka praksa suprotna ovom članu ocjenjivat će se na osnovu kriterija koji proizlaze iz primjene konkurencijskih pravila važećih u Zajednici, posebno čl. 81, 82, 86. i 87. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice (u daljnjem tekstu: Ugovor o EZ) i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice."

Kako odredbama Zakona i Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH nisu detaljno obrazloženi kriteriji i uslovi iz pojma/definicije državne pomoći, Vijeće je u konkretnom slučaju, u svrhu poređenja, shodno članu 71. stav 2. SSP-a, uzelo u obzir i sljedeći propis Evropske unije:

- Obavještenje Komisije o pojmu državne pomoći iz člana 107. stav 1. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije ("Službeni list Evropske unije", serija C, broj 262/1, 19.7.2016) [u daljnjem tekstu: Obavještenje Komisije (2016/C 262/01)].

3. Utvrđivanje činjenica


Na osnovu prikupljenih i dostavljenih podataka, Vijeće je u postupku utvrdilo sljedeće:

Pravni osnov za dodjelu predmetne državne pomoći u obliku subvencije kupcima KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo za prevazilaženje posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine sadržan je u tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-05-22741-1/19 od 10.6.2019. godine (u daljnjem tekstu: Zaključak Vlade Kantona Sarajevo) i u tački 1. Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo, broj 01-05-23449/19.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo je na 23. sjednici, održanoj 10.6.2019. godine, donijela predmetni zaključak, kojim je predložila kratkoročne mjere s ciljem prevazilaženja posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa, a Skupština Kantona Sarajevo prihvatila je navedene mjere na sjednici održanoj 10.6.2019. godine i donijela zaključak kojim prihvata zaključak koji je predložila Vlada Kantona Sarajevo s ciljem prevazilaženja posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa.

U skladu s tačkom 1. navedenog zaključka, Vlada Kantona Sarajevo obavezala se da će Kanton Sarajevo subvencionirati dio cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine za iznos povećanja, s ciljem da se fakturirana cijena prema kategorijama kupaca KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo održi na nivou do 1.5.2019. godine.

U obrazloženju predmetnog zaključka Vlade Kantona Sarajevo navedeno je da je razlog za njegovo donošenje prevazilaženje posljedica povećanja cijene gasa za 29,9% od preduzeća "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo koje je jedini snabdjevač gasom tarifnih kupaca koji obavljaju javnu uslugu snabdijevanja u Federaciji BiH i koji regulira cijenu za snabdijevanje gasom tarifnih kupaca uz saglasnost Vlade Federacije BiH. Naime, Vlada Federacije BiH je na 177. sjednici, održanoj 25. 4. 2019. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/19) za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 1.5.2019. godine, koja iznosi 640,00 KM/100 Sm3, odnosno 0,640 KM/Sm3 (t=150C, p=1.01325 bar, važeći uslovi za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd=34.075 KJ/Sm3).

Vijeće je utvrdilo da u sektoru gasa problem predstavlja neuređena pravna regulativa ove oblasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, jer ne postoji zakon o gasu na nivou Bosne i Hercegovine, dok je na području Federacije BiH ova oblast regulirana Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, koju je donijela Vlada Federacije BiH u oktobru 2007. godine. Međutim, nikada nije uspostavljena agencija kao nezavisni regulator energetskih djelatnosti i reguliranje cijene prirodnog gasa za tarifne kupce iz st. 1. i 2. člana 31. navedene uredbe zasniva se na cijeni nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, kao polazne osnove za kalkulaciju, definiranih perioda isporuke, odnosa planiranih količina i realiziranih količina gasa, sezonske ili dnevne dinamike isporuke tarifnim kupcima, odnosa ugovorenog i isporučenog kvaliteta gasa kao i ostalih kalkulativnih elemenata cijene isporučenog gasa. Također, u obrazloženju predmetnog zaključka Vlade Kantona Sarajevo navedeno je da je cilj Vlade Kantona Sarajevo da kratkoročnim mjerama sadržanim u navedenom zaključku zadrži cijenu prirodnog gasa prema krajnjim korisnicima u Kantonu Sarajevo na nivou prije povećanja nabavne cijene, te je odlučeno da Kanton Sarajevo osigura razliku sredstava do iznosa za koji je cijena uvećana, a u skladu s članom 22. Zakona o komunalnim djelatnostima. Nevedenim članom propisano je da visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge predlaže davalac usluge, na osnovu detaljne kalkulacije, te da validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje nezavisno stručno tijelo Vlade Kantona, grada, odnosno općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko, odnosno općinsko vijeće, u skladu s nadležnostima iz čl. 7, 8. i 9. ovog zakona. Odredbama st. 6. i 7. člana 22. Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da ukoliko se cijena usluge utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava nadoknadit će Kanton, Grad, odnosno općina, te da se cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća davaocu komunalne usluge. U konkretnom slučaju davalac komunalne usluge snabdijevanja prirodnim gasom u Kantonu Sarajevo je KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, kome je, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, povjereno obavljanje djelatnosti snabdijevanja prirodnim gasom putem centralnog gasnog sistema i ujedno je i trenutno jedino preduzeće koje je registrirano za obavljanje navedene djelatnosti u Kantonu Sarajevo.

U Odgovoru Vlade Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo na Zahtjev za prijavu državne pomoći i dostavljanje dokumentacije, akt broj 27-05-43767/19 od 19.12.2019. godine, navedeni su podaci o iznosu subvencioniranog dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine za kupce (potrošače) iz kategorija "Velika privreda", "Mala privreda", "Domaćinstva" i KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, koji je subvencionirala Vlada Kantona Sarajevo u skladu s tačkom 1. Zaključka, akt broj 02-05-22741-1/19 od 10.6.2019. godine.

Prema istom odgovoru, ukupan iznos koji je subvencionirala Vlada Kantona Sarajevo za navedeni period iz budžeta Kantona Sarajevo s pozicije Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture - 61440 - WAO027 je 7.535.508,75 KM, raspoređen na sljedeće kategorije kupaca:

- Velika privreda: 1.868.254,95 KM,

- Mala privreda: 332.472,68 KM,

- Domaćinstva: 2.385.575,89 KM,

- KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo: 2.949.205,23 KM.

3.1. Utvrđivanje korisnika državne pomoći


Prije donošenja odluke u predmetnom slučaju, Vijeće je najprije utvrđivalo ko je korisnik državne pomoći sadržane u tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, u smislu člana 3. stav (3) Zakona. Shodno odredbi člana 3. stav (3) Zakona kojom je propisano da su korisnici državne pomoći, u smislu ovog zakona, privredni subjekti koji obavljaju privrednu djelatnost učestvujući na tržištu putem proizvodnje ili trgovine robe i/ili usluga, Vijeće je najprije utvrdilo da kupci iz kategorije "Domaćinstva" ne predstavljaju korisnika državne pomoći u smislu člana 3. stav (3) Zakona, s obzirom na to da ne obavljaju ekonomsku/privrednu aktivnost, te da subvencionirani dio cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine za kupce (potrošače) iz kategorije "Domaćinstva" u iznosu od 2.385.575,89 KM ne predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona.

Shodno utvrđenim činjenicama, Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo davalac državne pomoći s obzirom na to da se subvencioniranje dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo vršilo iz budžeta Kantona Sarajevo s pozicije Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture - 61440 - WAO027, dok su korisnici državne pomoći, shodno članu 3. stav (3) Zakona, kupci (potrošači) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona i koji obavljaju privrednu djelatnost učestvujući na tržištu putem proizvodnje ili trgovine robe i/ili usluga.

Naime, kupci (potrošači) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona u konkretnom slučaju su korisnici državne pomoći koja im se dodjeljuje indirektno, jer im se fakturira niža cijena gasa koja je bila na snazi do 1.5.2019. godine, a preostalu razliku u odnosu na višu važeću tarifu plaća Vlada Kantona Sarajevo direktno dobavljaču KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo. Na ovaj način kupci koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona stiču ekonomsku prednost u odnosu na konkurente na tržištu koji u svom poslovanju ne koriste gas kao energent.

Iako je utvrđeno da je Vlada Kantona Sarajevo uplatila finansijska sredstva u obliku subvencije iz budžeta Kantona Sarajevo na račun KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, a koji predstavlja privrednog subjekta u smislu člana 2. tačka g) Zakona, Vijeće je u postupku utvrdilo da u konkretnom slučaju KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nije korisnik državne pomoći u smislu člana 3. stav (3) Zakona, jer dodjelom predmetnih sredstava nije stekao ekonomsku prednost koju ne bi mogao ostvariti u normalnim tržišnim uslovima, odnosno putem vlastite efikasnosti poslovanja i bez intervencije države, te samim tim nisu ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi određena mjera predstavljala državnu pomoć. U skladu s tačkom 67. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01), prednost je prisutna kad god se finansijska situacija preduzetnika poboljša kao rezultat intervencije države u uslovima koji se razlikuju od uobičajenih tržišnih uslova. Da bi se to procijenilo, finansijsku situaciju preduzetnika nakon uvođenja mjere treba uporediti s finansijskom situacijom u kojoj bi bio da mjera nije preduzeta.

Uzimajući u obzir navedeno, Vijeće je u postupku utvrdilo da se finansijska situacija KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nije poboljšala dodjelom predmetne subvencije, odnosno da preduzeće nije steklo ekonomsku prednost, jer je ona dodijeljena s ciljem da se fakturirana cijena prema kategorijama kupaca KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo održi na nivou do 1.5.2019. godine na način da KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo svojim kupcima fakturira cijenu isporuke gasa po nižoj tarifi koja je bila na snazi do 1.5.2019. godine, a ne po zvaničnoj tarifi, a da se razlika u cijeni između tarife na snazi i tarife važeće do 1.5.2019. godine pokrije predmetnim subvencijama iz budžeta Kantona Sarajevo. Dakle, u konkretnom slučaju prednost se daje kupcima, jer im se fakturira niža cijena gasa koja je bila na snazi do 1.5.2019. godine, a preostalu razliku u odnosu na višu važeću tarifu plaća Vlada Kantona Sarajevo direktno dobavljaču KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo kako ne bi negativno poslovao, jer nije fakturirao kupcima cijenu gasa po važećoj tarifi, nego po nižoj tarifi koja je bila na snazi do

1.5.2019. godine.

Dalje, Vijeće je u postupku utvrdilo da KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo u konkretnom slučaju jeste korisnik državne pomoći u smislu člana 3. stav (3) Zakona, jer predstavlja privrednog subjekta u smislu člana 2. tačka g) Zakona.

Naime, privredni subjekat KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo je privredno društvo koje egzistira od 1977. godine kao javno komunalno preduzeće nad kojim je nadležnost Kantona Sarajevo uspostavljena tako što je, na osnovu čl. 4. i 26. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 20/98 i 4/01) i člana 2. stav (2) Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01), Vlada Kantona Sarajevo na 55. sjednici, održanoj 15. juna 2001. godine, donijela Odluku o utvrđivanju liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/01), te je 2005. godine donesena Odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane - Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/05).

Vlada Kantona Sarajevo je u okviru nadležnosti predviđenih Ustavom Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Uredbom o općim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, povjerila KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo obavljanje komunalne djelatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije u Kantonu Sarajevo kao javne službe/usluge. Shodno članu 5. Zakona o komunalnim djelatnostima, komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe/usluge, a pod pojmom javne službe/usluge u komunalnim djelatnostima podrazumijevaju se komunalne djelatnosti iz člana 3. navedenog zakona u koje, između ostalog, spada i snabdijevanje toplotnom energijom i koje kao općekorisne djelatnosti predstavljaju sistemsku cjelinu organiziranja i vršenja putem državnih službi, jedinica lokalne samouprave, te za to posebno organiziranih samostalnih organizacija koje su prihvaćene, podržavane i kontrolirane od državne zajednice.

Shodno članu 7. Zakona o komunalnim djelatnostima, Kanton Sarajevo osigurava obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja toplotnom energijom putem KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo kome je, shodno članu 10. navedenog zakona, povjereno obavljanje navedene komunalne djelatnosti kao javne službe/usluge.

Članom 22. Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko, odnosno općinsko vijeće, u skladu s nadležnostima iz čl. 7, 8. i 9. ovog zakona. Vlada Kantona Sarajevo je na 53. sjednici, na prijedlog Nadzornog odbora KJKP "Toplane - Sarajevo" (Odlukа broj 01- 02-02/16 od 25. jula 2016. godine), donijela Odluku o usvajanju Tarifnog sistema davaoca usluge KJKP "Toplane - Sarajevo", broj 02-05-25151-10/16 od 15.8.2016. godine.

Iz navedenog Vijeće je u postupku utvrdilo da KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo djeluje isključivo na području Kantona Sarajevo i ima obavezu pružanja javne službe/usluge snabdijevanja toplotnom energijom korisnika koji se nalaze u zatvorenom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom na području Kantona Sarajevo, te da su proizvodnja toplotne energije, distribucijske mreže, kotlovnice i toplinske podstanice u vlasništvu i nadležnosti KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo.

Također, bitno je istaći da zbog neuređenosti legislative iz ove oblasti možemo smatrati da tržište na kome djeluje KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo nije liberalizirano. Naime, poseban problem u oblasti proizvodnje i distribucije toplotne energije u BiH, kao i u Federaciji BiH, predstavlja činjenica da još uvijek nije potpuno uređena legislativa u ovoj oblasti, kao i u cijelom energetskom sektoru općenito, jer ne postoji zakon o toplotnoj energiji u Federaciji BiH kojim bi se riješio značajan broj postojećih pravnih nedorečenosti u ovom sektoru. Većina kompanija koje se bave proizvodnjom i/ili isporukom toplotne energije u FBiH trenutno rade na osnovu propisa u kantonima u kojim obavljaju svoju djelatnost, što dovodi do različitih standarda pružanja usluga.

Na kraju, Vijeće je utvrdilo da kupci iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda", koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona i koji obavljaju privrednu djelatnost učestvujući na tržištu putem proizvodnje ili trgovine robe i/ili usluga, predstavljaju korisnika državne pomoći u smislu člana 3. stav (3) Zakona.

Uvidom u podatke sadržane u prilogu Odgovora Vlade Kantona Sarajevo, akt broj 27-05-43767/19 od 19.12.2019. godine, Vijeće je utvrdilo da najveći dio kupaca iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" ne predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona, jer ne obavljaju privrednu djelatnost učestvujući na tržištu putem proizvodnje ili trgovine robe i/ili usluga (organi vlasti: ministarstva, općine, agencije, obrazovne ustanove - od predškolskog do visokog obrazovanja, vjerske zajednice, humanitarna udruženja itd), te samim tim ne predstavljaju korisnike državne pomoći u smislu člana 3. stav (3) Zakona i na njihovo finansiranje se ne primjenjuje Zakon.

Shodno navedenom, i značajan dio sredstava od ukupnog iznosa od 2.200.727,63 KM uplaćen iz budžeta Kantona Sarajevo na ime subvencioniranja dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo kupcima iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" ne predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona. Naime, analizom dostavljenih podataka o dodijeljenim subvencijama utvrđeno je da od ukupnog iznosa od 1.868.254,95 KM uplaćenog na ime subvencije dijela cijene kupcima iz kategorije "Velika privreda", 795.834,01 KM dodijeljeno je kupcima koji ne predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona i koji ne mogu biti korisnici državne pomoći u smislu Zakona, dok je preostali iznos od 1.072.420,94 KM dodijeljen korisnicima državne pomoći, tj. kupcima koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona.

Analizom dostavljenih podataka utvrđeno je da je najveći pojedinačni iznos subvencije, isplaćen iz budžeta Kantona Sarajevo na ime subvencioniranja dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo kupcima iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona i koji obavljaju privrednu djelatnost učestvujući na tržištu putem proizvodnje ili trgovine robe i/ili usluga, dobilo preduzeće "Bosnalijek" d.d. Sarajevo, i to iznos od 104.460,85 KM za period od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine, dok su subvencionirani iznosi ostalih privrednih subjekata daleko manji.

Navedeni podaci potkrijepljeni su izjavama o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima kupaca iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona iz kojih proizlazi da navedeni privredni subjekti nisu primili državnu pomoć u 2019. godini niti prethodne dvije fiskalne godine, izuzev predmetne subvencije dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo. Navedene izjave dostavljene su u prilogu dopisa KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, a koji je dostavljen u prilogu akta Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, broj 27-05-43767/19 od 17.8.2020. godine.

4. Donošenje odluke


Vijeće je u postupku ex post kontrole usklađenosti državne pomoći s propisima o državnoj pomoći, pokrenutom po službenoj dužnosti shodno članu 10. stav (2) Zakona, na 101. sjednici, održanoj 30. oktobra 2020. godine, razmatralo dodjelu državne pomoći u obliku subvencije kupcima KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, sadržane u tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo za prevazilaženje posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine. Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju, kao i dokumentaciju pribavljenu po službenoj dužnosti.

S obzirom na to da je u Odgovoru Vlade Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, akt broj 27-05-43767/19 od 19.12.2019. godine, navedeno da je Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo izvršila prijenos finansijskih sredstava u iznosu od 7.535.508,75 KM u obliku subvencije iz budžeta Kantona Sarajevo s pozicije Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture - 61440 - WAO027 na račun KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo s ciljem subvencioniranja dijela cijene kupcima KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, Vijeće je provelo postupak ex post (naknadnog) odobrenja, u skladu s članom 12. stav (7) Zakona.

Vijeće je u postupku utvrdilo da u predmetnom slučaju KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nije korisnik državne pomoći, u smislu člana 3. stav (3) Zakona, iako je dobio direktne subvencije iz budžeta Kantona Sarajevo, jer njihovom dodjelom nije stekao ekonomsku prednost koju ne bi mogao ostvariti u normalnim tržišnim uslovima, odnosno putem vlastite efikasnosti poslovanja i bez intervencije države, te samim tim nisu ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona, koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi određena mjera predstavljala državnu pomoć, kako je to detaljnije opisano u tački 3.1. obrazloženja ovog rješenja, nego su korisnici državne pomoći kupci (potrošači) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona i koji obavljaju privrednu djelatnost učestvujući na tržištu putem proizvodnje ili trgovine robe i/ili usluga, te KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo. Navedeni kupci (potrošači) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo na taj način stiču ekonomsku prednost u odnosu na konkurente na tržištu, koji u svom poslovanju ne koriste gas kao energent, jer im se fakturira cijena isporučenog gasa po nižoj tarifi koja je bila na snazi do 1.5.2019. godine, a ne po važećoj tarifi koja je viša.

Shodno navedenom, Vijeće je prvenstveno tokom postupka trebalo utvrditi da li državna pomoć sadržana u tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, dodijeljena u obliku subvencije indirektno kupcima (potrošačima) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorija "Velika privreda" u iznosu od 1.072.420,94 KM i "Mala privreda" u iznosu od 332.472,68 KM koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona, a koja se odnosi na subvencioniranje dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine za iznos povećanja, s ciljem da se fakturirana cijena prema kategorijama kupaca KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo održi na nivou do 1.5.2019. godine, predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona.

Prilikom utvrđivanja da li državna pomoć, dodijeljena indirektno u obliku subvencije kupcima (potrošačima) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona, predstavlja državnu pomoć, Vijeće je razmotrilo da li su ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona, odnosno da li je riječ o transferu državnih sredstava; da li se dodjelom predmetnih sredstava korisniku pruža ekonomska prednost koju on ne bi stekao u normalnim tržišnim uslovima, odnosno putem vlastite efikasnosti poslovanja; da li se predmetna sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi, odnosno na selektivan način, čime se daje prednost određenim privrednim subjektima ili određenim privrednim sektorima; i da li se dodjelom predloženih sredstava narušava ili postoji opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu, stavljanjem u povoljniji položaj određenih privrednih subjekata ili proizvodnje ili trgovine određenih proizvoda ili pružanja određenih usluga u mjeri u kojoj to utiče na ispunjavanje međunarodih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, odnosno na trgovinu između Bosne i Hercegovine i EU.

Vijeće je u konkretnom slučaju utvrdilo da dodijeljena finansijska sredstva u obliku subvencije kupcima (potrošačima) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona predstavljaju državnu pomoć, jer su ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona. Naime, riječ je o transferu sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo s pozicije Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture - 61440 - WAO027 koja su uplaćena na račun KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo s ciljem da se subvencionira dio cijene kupcima iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda", odnosno da im se fakturira isporuka gasa po nižoj tarifi koja je bila na snazi do 1.5.2019. godine, a ne po važećoj tarifi koja je viša, zatim sredstva donose ekonomsku prednost koju korisnici ne bi mogli ostvariti u normalnim tržišnim uslovima, odnosno putem vlastite efikasnosti poslovanja, sredstva se dodjeljuju na selektivnoj osnovi, te se predmetnom dodjelom narušava i postoji mogućnost narušavanja konkurencije na tržištu, stavljanjem u povoljniji položaj privrednih subjekata koji koriste gas kao energent u mjeri u kojoj to utiče na ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, odnosno na trgovinu između Bosne i Hercegovine i EU.

S obzirom na to da sredstva dodijeljena indirektno kupcima (potrošačima) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona u obliku subvencije predstavljaju državnu pomoć, a članom 5. stav (1) Zakona propisuje se opća zabrana dodjele državne pomoći koja narušava ili prijeti da naruši tržišnu konkurenciju davanjem prednosti određenim privrednim subjektima, proizvodnji ili trgovini određenih proizvoda ili pružanju određenih usluga u mjeri u kojoj to može uticati na ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz međunarodnih sporazuma, dok su članom 6. stav (1) Zakona propisana izuzeća od opće zabrane, odnosno dozvoljene državne pomoći, Vijeće je u postupku utvrđivalo da li u konkretnom slučaju postoji mogućnost primjene izuzeća na osnovu člana 6. stav (1) tačka d) Zakona koji se odnosi na državnu pomoć koja je usklađena s pravilom de minimis, u skladu s članom 2. tačka c) Zakona i u skladu s odredbama Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć.

Da bi se na državnu pomoć koja je u obliku subvencije indirektno dodijeljena kupcima (potrošačima) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona moglo primijeniti izuzeće iz člana 6. stav (1) tačka d) Zakona, potrebno je ispuniti uslove iz Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć, kojom je, između ostalog, propisano da se de minimis pomoć može dodijeliti jednom privrednom subjektu u Federaciji Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu do 200.000 eura u protuvrijednosti KM po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan dodjeljivanja de minimis pomoći tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine, da je davalac državne pomoći dužan u pisanoj formi obavijestiti korisnika o tome da mu dodjeljuje de minimis državnu pomoć, kao i o iznosu pomoći koju dodjeljuje, te zatražiti od korisnika da ga u pisanoj ili elektronskoj formi obavijesti o svakoj de minimis pomoći na koju se primjenjuje ova uredba ili drugi propisi o de minimis pomoći, primljenoj tokom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, te da davalac de minimis pomoći dostavlja informacije o dodijeljenoj de minimis pomoći Federalnom ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana dodjele pomoći.

Vijeće je, na osnovu izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima kupaca KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona koje su dostavljene u prilogu dopisa Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, akt broj 27-05-43767/19 od 17.8.2020. godine, kao i podataka dostavljenih u prilogu Odgovora Vlade Kantona Sarajevo, akt broj 27-05-43767/19 od 19.12.2019. godine, u postupku utvrdilo da navedeni privredni subjekti nisu primili državnu pomoć u 2019. godini niti prethodne dvije fiskalne godine izuzev predmetne subvencije dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, i to kupci iz kategorije "Velika privreda" u iznosu od 1.072.420,94 KM i kupci iz kategorije "Mala privreda" u iznosu od 332.472,68 KM, te da je najveći iznos subvencije isplaćen iz budžeta Kantona Sarajevo na ime subvencioniranja dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo ovim kategorijama kupaca dobilo preduzeće "Bosnalijek" d.d. Sarajevo, i to iznos od 104.460,85 KM za period od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine, dok su subvencionirani iznosi ostalih privrednih subjekata daleko manji.

Iz navedenih činjenica proizlazi da je u konkretnom slučaju riječ o dodjeli državne pomoći male vrijednosti (de minimis pomoć), iz člana 6. stav (1) tačka d) Zakona, jer su najveći iznos državne pomoći dodijeljen pojedinačnom korisniku "Bosnalijek" d.d. Sarajevo na ime subvencioniranja dijela cijene kupcima KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorije "Velika privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona, kao i ukupan iznos državne pomoći dodijeljen kupcima iz kategorije "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona, usklađeni s pravilom de minimis, u skladu s članom 2. tačka c) Zakona i u skladu s odredbama Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć.

Slijedom navedenog, Vijeće je u postupku utvrdilo da je na državnu pomoć sadržanu u tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, koja je dodijeljena indirektno u obliku subvencije kupcima KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorije "Velika privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona u iznosu od 1.072.420,94 KM i kupcima iz kategorije "Mala privreda" koji predstavljaju privredne subjekte u smislu člana 2. tačka g) Zakona u iznosu od 332.472,68 KM, moguće primijeniti izuzeće iz člana 6. stav (1) tačka d) Zakona koje se odnosi na državnu pomoć koja je usklađena s pravilom de minimis, u skladu s članom 2. tačka c) Zakona, odnosno da je riječ o dozvoljenoj državnoj pomoći.

Vijeće je, u skladu s navedenim, odlučilo kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Vijeće je zatim utvrđivalo da li državna pomoć u obliku subvencije koja je dodijeljena indirektno kupcu (potrošaču) KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo iz kategorije KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.949.205,23 KM, a koja se odnosi na subvencioniranje dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine za iznos povećanja, s ciljem da se fakturirana cijena prema kategorijama kupaca KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo održi na nivou do 1.5.2019. godine, predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona.

Prilikom utvrđivanja da li državna pomoć, dodijeljena indirektno u obliku subvencije kupcu (potrošaču) iz kategorije KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.949.205,23 KM, predstavlja državnu pomoć, Vijeće je razmotrilo da li su ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona, odnosno da li je riječ o transferu državnih sredstava; da li se dodjelom predmetnih sredstava korisniku pruža ekonomska prednost koju on ne bi stekao u normalnim tržišnim uslovima, odnosno putem vlastite efikasnosti poslovanja; da li se predmetna sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi, odnosno na selektivan način, čime se daje prednost određenim privrednim subjektima ili određenim privrednim sektorima; i da li se dodjelom predloženih sredstava narušava ili postoji opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu, stavljanjem u povoljniji položaj određenih privrednih subjekata ili proizvodnje ili trgovine određenih proizvoda ili pružanja određenih usluga u mjeri u kojoj to utiče na ispunjavanje međunarodih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, odnosno na trgovinu između Bosne i Hercegovine i EU.

Vijeće je u postupku utvrdilo da je uslov iz člana 3. stav (1) Zakona koji se odnosi na prijenos državnih sredstava ispunjen, jer je u konkretnom slučaju riječ o prijenosu sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo s pozicije Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture - 61440 - WAO027 na račun KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo s ciljem da se subvencionira dio cijene kupcu iz kategorije KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, odnosno da mu se fakturira isporuka gasa po nižoj tarifi koja je bila na snazi do 1.5.2019. godine, a ne po važećoj tarifi koja je viša.

Kada je u pitanju drugi uslov iz člana 3. stav (1) Zakona, Vijeće je u postupku utvrdilo da je on ispunjen, jer je indirektnom dodjelom državne pomoći u obliku subvencije od Vlade Kantona Sarajevo korisnik KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo stekao ekonomsku prednost koju ne bi stekao u normalnim tržišnim uslovima, odnosno putem vlastite efikasnosti poslovanja.

Dalje, Vijeće je u postupku utvrdilo da je i treći uslov iz člana 3. stav (1) Zakona ispunjen. Naime, da bi ovaj uslov bio ispunjen, potrebno je utvrditi da se dodjelom državne pomoći stavljaju u povoljniji položaj određeni privredni subjekti, određeni sektori privrede ili proizvodnja/trgovina određenih proizvoda. U konkretnom slučaju Vijeće je utvrdilo da je Vlada Kantona Sarajevo predmetna finansijska sredstva u obliku subvencije, shodno tački 1. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, dodijelila KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo i drugim privrednim subjektima iz kategorija "Velika privreda" i "Mala privreda" na selektivnoj osnovi, odnosno na selektivan način, jer je predmetnom dodjelom data prednost samo privrednim subjektima koji u svom poslovanju koriste gas kao energent.

Što se tiče četvrtog uslova iz člana 3. stav (1) Zakona, koji se odnosi na narušavanje i postojanje opasnosti od narušavanja konkurencije na tržištu, stavljanjem u povoljniji položaj određenih privrednih subjekata ili proizvodnje ili trgovine određenih proizvoda ili pružanja određenih usluga u mjeri u kojoj to utiče na ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, odnosno na trgovinu između Bosne i Hercegovine i EU, Vijeće je u postupku utvrdilo da KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo djeluje isključivo na području Kantona Sarajevo i ima obavezu pružanja javne službe/usluge snabdijevanja toplotnom energijom korisnika koji se nalaze u zatvorenom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom na području Kantona Sarajevo, te da su proizvodnja toplotne energije, distribucijske mreže, kotlovnice i toplinske podstanice u vlasništvu i nadležnosti KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, kako je to opisano u tački 3.1. obrazloženja ovog rješenja.

Vijeće je dalje utvrdilo, uzimajući u obzir činjenicu da KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo djeluje isključivo na području Kantona Sarajevo, da je predmetna finansijska pomoć u obliku subvencije dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.949.205,23 KM strogo lokalnog karaktera, odnosno ograničena je isključivo na područje Kantona Sarajevo i stoga se može smatrati da ona ni na koji način ne narušava trgovinu između Bosne i Hercegovine i država članica Evropske unije. Navedeni zaključak Vijeća potvrđuju i propisi EU iz oblasti državne pomoći, gdje se u tački 196. Obavještenja Komisije (2016/C 262/01) navodi da je Evropska komisija u nizu odluka smatrala, s obzirom na specifične okolnosti tih predmeta, da mjera ima samo lokalni učinak i stoga nema učinka na trgovinu među državama članicama i u tim predmetima je posebno provjerila da korisnik pruža robu ili usluge na ograničenom području unutar države članice i da nije vjerovatno da će privući kupce iz drugih država članica, te da se ne može predvidjeti da će mjera imati učinak koji bi bio veći od marginalnog na uslove prekograničnih ulaganja ili poslovnog nastana.

Dakle, nesumnjivo je utvrđeno da predmetna subvencija KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo nema učinak na trgovinu između BiH i EU, odnosno ne utiče na ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, jer navedeno preduzeće djeluje isključivo na području Kantona Sarajevo i ne postoji mogućnost da privuče druge kupce iz EU, a zbog činjenice da su distribucijske mreže, kotlovnice i toplinske podstanice na području Kantona Sarajevo u vlasništvu i nadležnosti KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, de facto ne postoji ni mogućnost da drugo preduzeće pruža predmetnu uslugu snabdijevanja toplotnom energijom na području Kantona Sarajevo.

Shodno navedenom, Vijeće je u postupku utvrdilo da finansijska sredstva u obliku subvencije koja su dodijeljena indirektno kupcu (potrošaču) iz kategorije KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.949.205,23 KM, a koja se odnose na subvencioniranje dijela cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. za iznos povećanja, s ciljem da se fakturirana cijena prema kategorijama kupaca KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo održi na nivou do 1.5.2019. godine, ne predstavljaju državnu pomoć u smislu Zakona, jer nisu ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se određena mjera kvalificirala kao državna pomoć, odnosno dodjelom sredstava ne utiče se na ispunjavanje međunarodih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti, odnosno ne utiče na trgovinu između BiH i EU.

U skladu s navedenim, Vijeće je odlučilo kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj UP/I 03-26-1-47-2/20
30. oktobra 2020. godine
Istočno Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća za državnu pomoć BiH
Dženan Selimbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!