Službeni glasnik BiH, broj 20/21

Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i člana 5. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 29/18 i 36/19), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 38. sjednici, održanoj 25.03.2021. godine, donijela


ODLUKU


O IZMJENAMA ODLUKE O BROJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Odluci o broju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 17/18 i 56/19) u članu 1. u stavu (1) u koloni koja se odnosi na naziv izborne komisije pod rednim brojem 14. - Derventa, riječ "Općinska" zamjenjuje se riječju "Gradska".

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, www.izbori.ba.

Broj 05-1-02-661-1/21
25. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Željko Bakalar, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!