Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Nakon izvršenog sravnjivanja sa usvojenim tekstom Odluke o zastupniku7agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, utvrđeno je da su se u Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, objavljenoj u "Službenom glasniku BiH", broj 36/21, na hrvatskom i srpskom jeziku, potkrala greška, te se u skladu sa članom 101. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/03) i članom 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21), na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, daje se sljedeća


ISPRAVKA


ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

U Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni glasnik BiH", broj 36/21), u članu 1. tački c) iza veznika "ili" dodati riječ "pred".

Broj 04-02-2-585/24
1. jula 2024. godine
Sarajevo


Direktor
Ureda za zakonodavstvo
Vijeća ministara BiH
Mr. Džemail Ćibo, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!