Službeni glasnik BiH, broj 75/20

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, i 24/08), na prijedlog direktora Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Opšte odredbe)

Ovom odlukom imenuje se Savjet za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet) sa zadatkom da djeluje kao stručno savjetodavno tijelo u okviru Instituta saglasno članu 5. Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01).

Član 2.
(Sastav Savjeta)

Savjet čini 15 članova i to:

a) Ranko Ljepojević, Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske,

b) Drago Bijelić, Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske,

c) Dr. Dragana Kalabić, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske,

d) Dr. Mirko Dobrnjac, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci,

e) Prof. dr. sc. Mustafa Musić, Elektroprivreda BiH, Sarajevo,

f) Mr. sci. Džemail Ćibo, Igman Konjic, N.O.,

g) Mile Međugorac, JP Elektroprivreda HZHB d.d, Mostar,

h) Miroslav Nikolić, Privredna komora FBiH,

i) Robert Bilić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

j) Željko Medak, Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

k) Aleksandar Cincar, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, Istočno Sarajevo,

l) Mr. sc. Edita Kalajdžić, Vlada Ferderacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

m) Mr. sc. Katarina Hafner, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

n) Mr. sc. Šejla Ališić, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

o) Mr. sc. Haris Memić, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

Član 3.
(Mandat)

(1) Članovi Savjeta imenuju se na period od četiri godine.

(2) Članovi Savjeta mogu biti imenovani najviše dva puta uzastopno.

(3) Članovi Savjeta koji ne budu doprinosili rezultatima rada Savjeta, razriješit će se članstva i prije isteka mandata.

(4) Procedura prijevremenog razrješenja biće uređena Poslovnikom o radu Savjeta (u daljem tekstu: Poslovnik).

Član 4.
(Donošenje Poslovnika)

(1) Savjet će u roku od 60 dana od dana imenovanja članova Savjeta, održati konstitutivnu sjednicu i većinom glasova prisutnih članova donijeti Poslovnik.

(2) Poslovnikom će se utvrditi način rada i odlučivanja, kao i druga pitanja značajna za rad Savjeta, a sve u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine.

(3) Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Savjeta bira se predsjednik i zamjenik predsjednika iz redova svojih članova.

Član 5.
(Prisustvo sjednicama Savjeta)

Sjednicama Savjeta prisustvuje direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, a na sjednice Savjeta pozivaju se i direktori entitetskih Zavoda za mjeriteljstvo i zamjenik direktora Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Tehnička podrška)

Tehničko-organizacionu podršku radu Savjeta pruža Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Pravo na naknade)

(1) Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu putnih troškova za dane kada prisustvuju sjednicama Savjeta izvan mjesta prebivališta, obračunatu na osnovu vrijednosti pojedinačne karte na relaciji: mjesto prebivališta člana Savjeta - mjesto održavanja sjednice Savjeta utvrđenoj linijskim prevozom.

(2) Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu iz stava (1) ovog člana u slučaju kada su po osnovu rada u istom koristili službeno vozilo institucije koju predstavljaju za dolazak na sjednicu Savjeta.

(3) Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova smještaja (noćenja) za dane kada prisustvuju sjednicama Savjeta izvan mjesta prebivališta u visini stvarnih troškova.

(4) Naknada iz st. (1) i (3) ovog člana isplaćuje se na teret budžeta Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 221/20
22. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!