Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 10. juna 2024. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK


O DAVANJU SAGLASNOSTI MIKROKREDITNOM DRUŠTVU EKI ZA PODNOŠENJE KREDITNE APLIKACIJE RAZVOJNOJ BANCI VIJEĆA EVROPE ZA DJELOMIČNO FINANSIRANJE MIKROKREDITA ZA DOMAĆINSTVA I MIKRO PREDUZEĆA

1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine daje saglasnost mikrokreditnom društvu Eki da podnese kreditni zahtjev Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelomično finansiranje mikrokredita za domaćinstva i mikro preduzeća u skladu sa članovima II i VII Statuta (Articles of Agreement) Razvojne banke Vijeća Evrope.

2. Razvojna banka Vijeća Evrope dodjeljuje kredit mikrokreditnom društvu Eki u iznosu od 3 miliona eura za djelomično finansiranje mikrokredita za domaćinstva i mikro preduzeća koji vode poslove uglavnom u ruralnim područjima širom Bosne i Hercegovine.

3. Mikrokreditno društvo, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita, rizik finansiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru sva potrebna pokrića i garancije za odobrenje kredita.

4. Obaveza davanja saglasnosti za investicije koje Razvojna banka Vijeća Evrope provodi u Bosni i Hercegovini proističe iz članova II i VII Statuta (Articles of Agreement) Razvojne banke Vijeća Evrope i nije vezana za zaduživanje Bosne i Hercegovine niti za izdavanje suverenih državnih garancija.

5. Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da o ovom Zaključku obavijesti Razvojnu banku Vijeća Evrope i dostavi im aplikaciju za kredit.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 109/24
10. juna 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!