Službeni glasnik BiH, broj 57/21

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), i člana 28. stav (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 50/08, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu BiH, broj 03-34-2-150-14/21 od 21.05.2021., donosim


RJEŠENJE


O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA KOMANDU, KONTROLU, KOMUNIKACIJE, KOMPJUTERE I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U MINISTARSTVU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Imenuje se Kulovac Adnan na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika - pomoćnik ministra u Sektoru za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.

2. Imenovanom rukovodećem državnom službeniku iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja pripada plata platnog razreda B6 državnih službenika, sa pripadajućim koeficijentom za obračun plate 4,20.

3. Ovo rješenje stupa na snagu dana 01.10.2021. godine i objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Agencija za državnu službu BiH, na osnovu prijedloga Ministarstva odbrane BiH, raspisala je javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i rukovodećeg državnog službenika - pomoćnika ministra u Sektoru za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama u Ministarstvu odbrane BiH. Nakon provedene konkursne procedure i pribavljenog mišljenja Agencije za državnu službu BiH na upražnjeno radno mjesto rukovodećeg državnog službenika - pomoćnika ministra u Sektoru za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama, imenovan je Kulovac Adnan, kandidat koji na listi uspješnih ima najveći broj bodova.

Na osnovu prednje navedenog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru državne službe za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Broj 10-34-1-2620-41/20
27. augusta 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Sifet Podžić

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!