Službeni glasnik BiH, broj 75/20

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU TEKUĆIH GRANTOVA ODOBRENIH MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PODRŠKU SAJAMSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U ZEMLJI U SVRHU PROMOCIJE I RAZVOJA PRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom utvrđuje se uvjeti, kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede u Bosni i Hercegovini, odobrenih u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20).

Član 2.
(Tekuća grant sredstva)

Tekuća grant sredstva (u daljnjem tekstu: grant sredstva) u iznosu od 300.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji "Tekući grantovi i transferi" i raspoređuju se za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji usmjerenim na promociju i razvoj privrede u Bosni i Hercegovini.

Član 3.
(Namjena grant sredstava)

Grant sredstva iz člana 2. ove Odluke dodjeljuju se organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji koje su održane u toku 2020. godine ili na čijim su pripremnim aktivnostima i planiranju preduzete aktivnosti organizatora u toku 2020. godine.

POGLAVLJE II. GRANT SREDSTVA ZA SAJAMSKE I DRUGE MANIFESTACIJE I AKTIVNOSTI U ZEMLJI


Član 4.
(Pravo za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji)

Pravo prijave na javni poziv za dodjelu sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede Bosne i Hercegovine imaju subjekti - organizatori koji minimalno moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da su registrirani za djelatnost organizacije sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti ili ako je organizator lokalna zajednica ista mora posjedovati odluku o organiziranju sajamske ili druge manifestacije i aktivnosti koja je predmet dodjele sredstava po ovoj Odluci. Subjekti - organizatori također moraju imati iskustvo u organizaciji istih ili sličnih manifestacija i aktivnosti (dokaz: Sudsko rješenje o registraciji za organiziranje sajmova ili drugih manifestacija i aktivnosti ili odgovarajuća odluka o organiziranju sajmova i drugih manifestacija i aktivnosti za organ lokalne zajednice, kao i izjava subjekta - organizatora o uspješno organiziranim i realiziranim sajmovima, manifestacijama i aktivnostima koje su predmet dodjele grant sredstva);

b) da se kroz sajamsku ili drugu manifestaciju i aktivnost promovira razvoj privrede u Bosni i Hercegovini (dokaz: Prijava izlagača dostavljena organizatoru manifestacije iz koje se jasno mogu utvrditi tražene okolnosti);

c) organizatori sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji dužni su da dostave pisanu izjavu da će u slučaju dodjele grant sredstava srazmjerno dodijeli istih umanjiti troškove učešća domaćih privrednih subjekata - izlagača na sajamskoj manifestaciji i drugoj manifestaciji ili aktivnosti (dokaz: Izjava o umanjenju troškova učešća privrednih subjekata kao i naknadna dostava faktura ili drugog dokaza kojim se potvrđuje umanjenje troškova učešća privrednih subjekata u slučaju dodjele grant sredstava).

Član 5.
(Kriteriji za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji)

Prilikom odabira sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji koje će biti podržane grant sredstvima iz člana 2. ove Odluke, pored ocjene ispunjenosti uvjeta iz člana 4. ove Odluke, uzimaju se u obzir i sljedeći kriteriji:

a) regionalna pripadnost i sektorska zastupljenost;

b) broj izlagača na sajamskoj i drugoj manifestaciji i aktivnosti (uzimajući u obzir i brojeve iz prethodnih godina);

c) kontinuitet organiziranja i dužina trajanja sajamske i druge manifestacije i aktivnosti;

d) podrška u sufinansiranju sajamske i druge manifestacije i aktivnosti od strane drugih subjekata;

e) finansijski i operativni kapaciteti organizatora i ukupni troškovi sajamske i druge manifestacije i aktivnosti;

f) realizacija ranije dodijeljenih grant sredstava;

g) finansijski i drugi efekti/rezultati ostvareni u prethodnim godinama organiziranje sajamske i druge manifestacije i aktivnosti;

h) kvalitet sajamske ili druge manifestacije i aktivnosti, te doprinos i uticaj iste na promociju i razvoj privrede u Bosni i Hercegovini.

Član 6.
(Iznos grant sredstava)

Najmanji novčani iznos koji se može dodijeliti organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji iz grant sredstava je 3.000,00 KM.

Član 7.
(Javni poziv)

(1) Ministarstvo objavljuje javni poziv organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji na internet stranici Ministarstva i u tri dnevna lista.

(2) Javnim pozivom iz stava (1) ovog člana pored minimalnih uvjeta i kriterija propisanih čl. 4. i 5. ove Odluke, detaljno se utvrđuju i razrađuju uvjeti za učešće, kriteriji, potrebna dokumentacija kao i vremenski rok za dostavu tražene dokumentacije.

(3) Sastavni dio javnog poziva je obrazac za prijavu na javni poziv i obrazac izvještaja o utrošku dodijeljenih sredstava.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

(5) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Član 8.
(Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu tekućeg granta za podršku sajamskim manifestacijama u zemlji)

(1) Komisiju koja će vršiti razmatranje prijava za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji usmjerenim na promociju i razvoj privrede u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Komisija) čini pet članova. Po jednog člana Komisije predlažu predsjedavajući i oba zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dok preostala dva člana imenuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine iz reda zaposlenih u Ministarstvu. Rješenje o imenovanju Komisije donosi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

(2) Komisija je dužna da usvoji Poslovnik o radu, imenuje predsjedavajućeg, pregleda sve pristigle prijave i primjenom odredbi čl. 4. i 5. ove Odluke, kao i na osnovu raspisanog javnog poziva u skladu sa članom 7. ove Odluke ocijeni da li su podnositelji prijava uz prijavu na javni poziv dostavili sve tražene dokumente.

(3) Evaluaciju pristiglih prijava na javni poziv Komisija iz stava (1) ovog člana vrši u četiri faze:

a) prva faza podrazumijeva otvaranje prijava, administrativne provjere, blagovremenost i potpunost prijave, te u slučaju neispunjenosti nekih od navedenih uvjeta konstatiranje da se prijava neće dalje uzimati u razmatranje;

b) druga faza podrazumijeva evaluaciju prijava radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta iz člana 4. ove Odluke kao i javnog poziva;

c) treća faza podrazumijeva procjenu ispunjenosti kriterija po pravilima iz evaluacijske skale iz stava (4) ovog člana;

d) u četvrtoj fazi, nakon realizacije prethodno pobrojanih aktivnosti, Komisija priprema listu prijava rangiranih po broju ostvarenih bodova i istu dostavlja ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uz sačinjavanje Izvještaja o radu Komisije.

(4) Evaluacijska skala iz stava (3) tačka c) ovog člana predstavlja ocjenu svakog kriterija iz člana 5. ove Odluke i javnog poziva, bodovima od 1 do 5, pri čemu je: 1 = ne zadovoljava, 2 = zadovoljava, 3 = dobro, 4 = vrlo dobro i 5 = odlično.

(5) Ocjena ispunjenosti svakog kriterija za podnositelja prijave predstavlja prosjek zbira ocjena svih članova Komisije, dok konačna ocjena ispunjenosti kriterija i broj bodova predstavlja zbir prosječnih ocjena svih kriterija.

Član 9.
(Odluka o izboru)

(1) Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, cijeneći dostavljenu listu Komisije, te u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, dostavlja Prijedlog odluke o izboru sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara), na saglasnost.

(2) Na osnovu Odluke iz stava (1) ovog člana Ministarstvo sa svakim korisnikom grant sredstava zaključuje pojedinačan ugovor o dodjeli grant sredstava.

POGLAVLJE III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 10.
(Izvještaj)

(1) Korisnici grant sredstava iz člana 9. ove Odluke dužni su da putem Ministarstva, Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine, dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava u rokovima koji su propisani Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), te u skladu sa posebnim aktom kojim će Ministarstvo utvrditi način izvještavanja o utrošku dodijeljenih grant sredstava, kao i zaključenim ugovorom.

(2) Ukoliko korisnik grant sredstva nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, u rokovima i na način propisan prethodnim stavom, njegov zahtjev za eventualnu dodjelu sredstava u naredne tri budžetske godine Ministarstvo neće uzeti u razmatranje, te može tražiti povrat dodijeljenih sredstava ukoliko se smatra opravdanim.

Član 11.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 220/20
22. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!