Službeni glasnik BiH, broj 75/20

Na osnovu člana 17, i člana 22. stava 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Strategijom integrisanog upravljanja granicom i Akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godina, koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 3. sjednici, održanoj 30.1.2020. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, na 17. sjednici održanoj 1.10.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA UTVRĐENIH STRATEGIJOM INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM I AKCIONIM PLANOM PROVOĐENJA STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2019. - 2023. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom formira se Koordinaciono tijelo za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom integrisanog upravljanja granicom i Akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godine (u daljnem tekstu: Koordinaciono tijelo), imenuju se članovi i članice, određuje nadležnost rada Koordinacionog tijela, kao i druga pitanja od značaja za rad Koordinacionog tijela.

Član 2.
(Sastav Koordinacionog tijela)

(1) U Koordinaciono tijelo imenuju se:

a) Ermin Pešto, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - predsjedavajući Koordinacionog tijela,

b) Ismail Sarić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - zamjenik predsjedavajućeg,

c) Vladimir Milenković, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - član,

d) Ivan Čobanac, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine - član,

e) Pero Milivojević, Granična policija Bosne i Hercegovine - član,

f) Branko Mijatović, Granična policija Bosne i Hercegovine - član,

g) Muhamed Huskić, Služba za poslove sa strancima - član,

h) Danijela Jozić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - članica,

i) Davor Ilić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - član,

j) Slaviša Kreštalica, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine - član,

k) Ajla Dautbašić, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja - članica,

1) Refik Ahmetović, Federalna uprava za inspekcijske poslove - član,

m) Gordana Milović, Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske - članica,

n) Franjo Stjepanović, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - član.

(2) Za sekretaricu Koordinacionog tijela imenuje se Halida Tihić iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(3) U slučaju kada imenovana osoba prestane, bude spriječena ili nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost na poziciji u instituciji navedenoj u stavu (1) ovog člana, toj osobi prestaje mandat u Koordinacionom tijelu. Institucija u kojoj se dogodila promjena dužna je u roku od 30 dana od dana nastale promjene dostaviti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

(4) Sektor za graničnu i opću sigurnost Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine pruža tehničku i administrativnu podršku radu Koordinacionog tijela.

(5) Mandat člana Koordinacionog tijela iz stava (1) ovog člana počinje od dana stupanja na snagu ove odluke i traje do donošenja nove Odluke ili prestaje na način propisan stavom (3) ovog člana.

Član 3.
(Nadležnosti)

(1) Nadležnosti Koordinacionog tijela su:

a) da učestvuje u praćenju i provođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godine, njegovim izmjenama i dopunama kao i predlaganju mjera za njegovu bolju implementaciju prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i nadležnim institucijama;

b) da koordinira aktivnosti sa nadležnim institucijama u vezi realizacije ciljeva iz Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godine, te da uspostavlja kontakte, koordinira i sarađuje sa ostalim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnim organizacijama;

c) da inicira aktivnosti vezano za realizaciju ciljeva iz Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godine, prati realizaciju istih, te eventualno upozorava nadležnu instituciju na obavezu pravovremenog izvještavanja određene aktivnosti ili mjere iz akcionog plana;

d) da organizuje i inicira sastanke sa nadležnim institucijama, kao i sa svim institucijama i organizacijama uključenim u proces integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini;

e) da inicira aktivnosti na prikupljanju relevantnih informacija s ciljem pripreme izvještaja za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u vezi realizacije ciljeva iz Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godine;

f) pokretanje inicijative i izrada nacrta Strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovim za naredni period.

(2) Sekretarka Koordinacionog tijela pruža administrativno - tehničku podršku radu Koordinacionog tijela, priprema organizaciju sastanaka Koordinacionog tijela, vodi zapisnik na sastancima, vrši interresornu koordinaciju distribucije i dostave podataka koji se odnose na provođenje zaključaka Koordinacionog tijela i učestvuje u pripremi godišnjeg Izvještaja o radu Koordinacionog tijela, pohranjuje i vodi evidenciju o materijalima sa sastanaka Koordinacionog tijela, te obavlja i druge poslove vezane za rad Koordinacionog tijela.

Član 4.
(Poslovnik o radu)

Koordinaciono tijelo je dužno u roku od 30 dana od dana formiranja sazvati prvi sastanak i donijeti Poslovnik o radu kojim će biti defmisan i uređen način rada Koordinacionog tijela, prava i obaveze članova, te druga pitanja od važnosti za rad Koordinacionog tijela.

Član 5.
(Izvještaj o radu)

Koordinaciono tijelo je dužno putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine dostaviti godišnji Izvještaj o radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Prestanak važenja i stupanje na snagu)

(1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o formiranju koordinacionog tijela za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini i Okvirnim Akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period od 2015. do 2018. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 51/16, 14/17 i 55/18).

(2) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 219/20
1. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!